Бажэственная Літургія

Паслухаць Літургію: 

Змест Літургіі аглашэнных:

Вялікая (мірная) екцення
Антыфон першы
Антыфон другі
Антыфон трэці. Блажэнны
Малы ўваход
Пракімны нядзельныя
Сугубая екцення
Екцення за памерлых
Екцення за аглашэнных

Змест Літургіі верных:
Скарочаная вялікая екцення
Херувімская песня
Вялікі ўваход
Прасіцельная екцення
Ойча наш
Прычашчэнне веруючых
Екцення падзякі за прычашчэнне
Заамвонная малітва
Адпуст

 

ЛІТУРГІЯ АГЛАШЭННЫХ

Дыякан: Благаславі, уладыка.

Свяшчэннік: Благаславёна Царства Айца, і Сына, і Святога Духа цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Вялікая (мірная) екцення

Дыякан: У міры Госпаду памолімся.

За мір з вышы́нь і спасе́нне душ нашых Госпаду памолімся

За мір усяго свету, добры стан святых Божых Цэркваў і з'ядна́нне ўсіх Госпаду памолімся.

За святы храм гэты і за тых, што з вераю, благагавеннем і страхам Божым уваходзяць у яго, Госпаду памолімся.

За вялікага Спадара́ і айца нашага Свяцейшага патрыярха [імя] і за Экзарха яго Спадара́ нашага Высокапраасвя­шчэ́ннейшага Мітрапаліта [імя] [і за Спадара нашага (Высока)праасвяшчэннейшага (архі)епіскапа (імя)], шаноўнае прасвітарства, у Хрысце́ дыяканства, за ўвесь прычт і людзей Госпаду памолімся.

За Богам сцеражоную краіну нашу, улады і воінства яе Госпаду памолімся.

За горад гэты (вёску гэтую, святы манастыр гэты), усякі горад і краіну і за тых, што вераю жывуць у іх, Госпаду памолімся.

За спрыяльнае надвор'е, за багаты ўраджай пладоў зямных і часы́ мірныя Госпаду памолімся.

За падарожных на вадзе і зямлі, хворых, тых, што паку́туюць, паланёных і за спасенне іх Госпаду памолімся.

Каб пазба́віцца нам ад усякага гора, гневу і няста́чы, Госпаду памолімся.

Заступі, спасі, памілуй і захава́й нас, Божа, Тваёю благадаццю.

Прасвятую, Прачыстую, Найблагаславе́ннейшую, слаўную Улады́чыцу нашу Багародзіцу і Вечнадзеву Марыю з усімі святымі памяну́ўшы, самі сябе, і адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Хрысту Богу аддадзім.

Хор: Табе, Госпадзі.

Свяшчэннік: Бо нале́жыць Табе ўсякая слава, пашана і пакланенне – Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Антыфон 1-шы

(З 102-га псалма)

 

Хор: Благаславі, душа мая, Госпада. Благаславёны Ты, Госпа­дзі. Благаславі, душа мая, Госпада і ўся ўну́транасць мая – імя́ святое Яго.

Благаславі, душа мая, Госпада, і не забывай усіх дабрадзе́й­стваў Яго.

Ён ачышча́е ўсе беззаконні твае, ацаля́е ўсе не́мачы твае.

Вызваля́е ад пагібелі жыццё тваё, вянча́е цябе міласцю і шчо́драсцямі.

Насыча́е дабро́тамі жада́нне тваё, абнаўля́ецца, як у арла, маладосць твая.

Робіць справядлівасць Гасподзь і суд усім пакры́ўджаным. Ён паказаў шляхі Свае Маісею, сына́м Ізра́ілевым – спра́вы Свае.

Шчодры і мíласцівы Гасподзь, доўгацярплівы і мна­га­мíласцівы.

Не да канца гне́ваецца і не навек абура́ецца.

Не па беззаконнях нашых зрабіў нам і не па граха́х нашых даў нам.

Бо як высо́ка неба над зямлёю, так вялікая міласць Госпада да тых, што баяцца Яго.

Як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў Ён ад нас беззаконні нашы.

Як мілуе бацька сыноў, так мнлуе Гасподзь тых, што баяцца Яго.

Бо Ён ве́дае састаў наш, помніць, што мы – пыл.

Чалавек – як трава, яго дні; як кветка палява́я, так ён цвіце́.

Пройдзе над ім вецер, і няма яго, і месца яго ўжо не пазна́е яго.

Міласць жа Господняя ад веку і да веку да тых, што баяцца Яго.

Гасподзь на небе паставіў прастол Свой, і царства Яго ўсім валодае.

Благаславіце Госпада, усе ангелы Яго, моцныя сілай, выканаўцы слова Яго, паслухмяныя голасу слова Яго.

Благаславіце Госпада, усе воінствы Яго, слу́гі яго, выканаўцы волі Яго.

Благаславіце Госпада, усе справы Яго, ва усіх ме́сцах валада́рства Яго.

Благаславі, душа мая, Госпада, і ўся ўнутранасць мая – імя́ святое Яго. Благаславёны Ты, Госпадзі.

 

Малая екцення

Дыякан: Яшчэ і яшчэ ў міры Госпаду памолімся.

Заступі, спасі, памілуй і захава́й нас, Божа, Тваёю благадаццю.

Прасвятую, Прачыстую, Найблагаславе́ннейшую, слаўную Улады́чыцу нашу Багародзіцу і Вечнадзеву Марыю з усімі святымі памяну́ўшы, самі сябе, і адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Хрысту Богу аддадзім.

Хор: Табе, Госпадзі.

Свяшчэннік: Бо Тваё ўлада́нне, і Тваё ёсць Царства і сіла, і слава – Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Антыфон 2-гі

(Псалом 145-ты)

 

Хор: Слава Айцу, і Сыну, і Святому Духу.

Хвалі, душа мая, Госпада. Буду хваліць Госпада ў жыцці маім; буду спяваць Богу майму, пакуль я ёсць.

Не спадзява́йцеся на князёў, на сына чалавечага, у якім няма спасення.

Выходзіць дух яго, і ён вярта́ецца ў зямлю́ сваю; у той дзень зніка́юць усе заду́мы яго.

Блажэнны, каму памочнік Бог Іакава, у каго надзея на Госпада Бога яго.

Які стварыў неба і зямлю́, мора і ўсё, што ў іх.

Які вечна захоўвае ісціну, учыня́е правасуддзе пакры́ўджаным, дае́ ежу галодным.

Гасподзь вызваля́е вя́зняў, Гасподзь умудра́е сляпых.

Гасподзь выпрамля́е сагнутых, Гасподзь лю́біць пра́ведных.

Гасподзь ахоўвае прышэ́льцаў, падтры́млівае сірату́ і ўдаву́ а шлях грэшных знішча́е.

Гасподзь будзе ца́рстваваць у векі, Бог твой, Сіёне, з роду ў род.

І цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

 

Адзінародны Сыне

Адзінародны Сы́не і Слова Божае, несмяротны Ты, і пажада́ў дзеля нашага спасення прыня́ць плоць ад Святой Багародзіцы і Вечнадзевы Марыі, і, не змяніўшыся, стаў чалавекам; і распя́ты Ты быў, Хрысце́ Божа, і смерцю смерць патапта́ў, Ты адзін са Святой Троіцы, праслаўля́емы разам з Айцом і Святым Духам, спасі нас.

 

Малая екцення

Дыякан: Яшчэ і яшчэ ў міры Госпаду памолімся.

Заступі, спасі, памілуй і захава́й нас, Божа, Тваёю благадаццю.

Прасвятую, Прачыстую, Найблагаславе́ннейшую, Слаўную Улады́чыцу нашу Багародзіцу і Вечнадзеву Марыю з усімі святымі памяну́ўшы, самі сябе, і адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Хрысту Богу аддадзім.

Хор: Табе, Госпадзі.

Свяшчэннік: Бо Ты добры і чалавекалюбны Бог, і Табе славу ўзно­сім – Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Антыфон 3-ці, Блажэнны

Хор: У Царстве Тваім памяні нас, Госпадзі, як пры́йдзеш у Царства Тваё.

Блажэнныя ўбогія ду́хам, бо іх ёсць Царства Нябеснае.

Блаженныя тыя, што пла́чуць, бо яны суце́шацца.

Блажэнныя лагодныя, бо яны ўспадку́юць зямлю́.

Блажэнныя тыя, што жада́юць і пра́гнуць праўды, бо яны насы́цяцца.

Блажэнныя міласцівыя, бо яны памілаваны будуць.

Блажэнныя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўба́чаць.

Блажэнныя міратворцы, бо яны сына́мі Божымі назаву́цца.

Блажэнныя гна́ныя за праўду, бо іх ёсць Царства Нябеснае.

Блажэнныя вы, калі будуць вас га́ньбіць, і гнаць, і ўсякім словам ліхім несправядліва зневажа́ць за Мяне.

Радуйцеся і весяліцеся, бо ўзнагарода ваша вялікая на нябёсах.

Слава Айцу, і Сыну, і Святому Духу і цяпер, і заўседы, і на векі вякоў. Амінь.

 

Малы ўваход

Дыякан: Прамудрасць! Станьце прама!

Хор: Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста́ спасі нас, Сыне Божы, увасакрэ́слы з мёртвых, што пяём Табе: алілуія.

 

Замест слоў "уваскрэслы з мёртвых" спяваецца:

у будзёныя дні: "у святых дзіўны"

на Ражджаство: "народжаны ад Дзевы"

на Хрышчэнне: "Які хрысціўся ў Іардане"

на Узнясенне: "Які ўзнёсся ў славе"

на Пяцідзесятніцу: "спасі нас, Уцяшы́целю добры"

на Праабражэнне: "Які праабразіўся на гары"

на Уздзвіжанне: "плоццю распя́ты"

у Нядзелю ваій: "Які сеў на жарабя́"

у святы Багародзіцы: "малітвамі Багародзіцы"

 

Спяваем трапары і кандакі, адпаведныя дню. Вось трапары і кандакі нядзельныя:

Глас 1

Трапар

Калі ка́мень апяча́талі іудзеі,/ і воіны сцераглі Прачыстае Цела Тваё,/ Ты ўваскрэ́с на трэці дзень, Спасіцелю,/ даючы́ свету жыццё./ Дзеля гэтага сілы нябесныя ўскліка́лі да Цябе, Жыццядацелю:/ Слава ўваскрасенню Твайму, Хрысце́,/ слава Царству Твайму, / слава промыслу Твайму, адзіны Чалавекалюбны.

Кандак

Уваскрэс Ты як Бог з магілы ў славе / і свет з Сабою ўваскрасіў;/ і прырода чалавечая як Бога апявае Цябе,/ і смерць знікла./ Адам жа весяліцца, Уладару;/ Ева цяпер, з путаў вызваля́емая,/ радуецца, ўскліка́ючы:/ Ты, Хрысце́, Той, Хто ўсім падае́ ўваскрасенне.

 

Глас 2

Трапар

Калі сышоў Ты да смерці, Жыццё несмяротнае,/ тады пекла ўмярцвіў Ты ззя́ннем Бажаства;/ калі ж і паме́рлых з прадоння ўваскрасіў Ты,/ усе сілы нябесныя ўсклікалі:/ Жыццядацелю Хрысце́ Божа наш, слава Табе.

Кандак

Ты ўваскрэс з магілы, Усемагутны Спасіцелю,/ і пекла, убачыў­шы цуд, жахну́лася,/ і мёртвыя паўсталі,/ а стварэнне, бачачы, радуецца з Табою,/ і Адам весяліцца,/ і свет, Спасіцелю мой, апява́е Цябе заўжды.

 

Глас 3

Трапар

Няхай весяляцца нябесныя,/ няхай радуюцца зямныя,/ бо праявіў магутнасць рукою Сваёю Гасподзь,/ перамог смерцю смерць,/ пе́ршынцам з мёртвых стаў,/ з глыбінь пякельных вы́зваліў нас / і пада́ў свету вялікую міласць.

Кандак

Уваскрэс Ты сёння з магілы, Шчодры,/ і нас узвёў з варот смяротных;/ сёння Адам весяліцца і радуецца Ева,/ а разам і прарокі з патрыярхамі апява́юць няспы́нна / Бажэственную магутнасць ула́ды Тваёй.

 

Глас 4

Трапар

Светлую ўваскрасення пропаведзь ад ангела ўспрыня́ўшы / і пра́дзедаў асуджэнне адкінуўшы,/ Гасподнія вучаніцы апосталам хва́лячыся гаварылі:/ звергнута смерць, уваскрэс Хрыстос Бог,/ даючы́ свету вялікую міласць.

Кандак

Спасіцель і Збавіцель мой / з магілы як Бог уваскрасіў з путаў / народжаных на зямлі,/ і вароты пяке́льныя разбуры́ў / і як Уладар уваскрэс на трэці дзень.

 

Глас 5

Трапар

Спрадве́чнае Слова Айцу і Духу,/ ад Дзевы народжанае для спасення нашага,/ апяе́м, верныя, і паклонімся Яму,/ бо пажада́ў плоццю ўзысці на Крыж,/ і смерць перацярпе́ць,/ і ўваскрасіць паме́рлых / слаўным уваскрасеннем Сваім.

Кандак

Да пекла, Спасіцелю мой, сышоў Ты,/ і вароты разбуры́ў як усемагутны,/ паме́рлых як Стварыцель уваскрасіў з Сабою,/ і смерці джа́ла знішчыў Ты,/ і Адам ад пракля́цця быў вы́звалены, Чалавекалюбны,/ таму мы ўсе ўскліка́ем:/ спасі нас, Госпадзі.

 

Глас 6

Трапар

Ангельскія сілы на магіле Тваёй / і вартаўнікі змярцве́лі,/і стаяла Марыя ў магіле,/ шука́ючы Прачы́стае Цела Тваё./ Ты паланіў пекла, не спакусіўшыся ім,/ Ты сустрэў Дзеву, даючы́ жыццё./ Уваскрэслы з мёртвых Госпадзі,/ слава Табе.

Кандак

Жыццятворчай далонню / паме́рлых са змрочных далін уваскрасіўшы ўсіх,/ Жыццяда́вец Хрыстос Бог / уваскрасенне пада́ў чалавечаму роду,/ бо Ён – усіх Спасіцель,/ уваскрасенне, і жыццё, і Бог усіх.

 

Глас 7

Трапар

Ты разбуры́ў Крыжом Тваім смерць,/ адкрыў Ты разбойніку рай,/ міраносіцам плач перамяніў Ты / і апосталам прапаве́даць загада́ў Ты,/ што ўваскрэс Ты, Хрысце́ Божа,/ даючы́ свету вялікую міласць.

Кандак

Ужо больш улада́нне смерці не зможа трымаць людзей,/ бо Хрыстос сышоў, разбура́ючы і знішча́ючы сілы яго./ Звя́зваецца пекла,/ прарокі згодна радуюцца, гаворачы:/ прадста́ў Спасіцель тым, што ў веры,/ выходзьце, верныя, ва ўвас­кра­сенне.

 

Глас 8

Трапар

З вышыні сышоў Ты, Міласэрны,/ пахаванне Ты прыня́ў трох­дзённае, каб нас вы́зваліць ад пакут,/ жыццё і ўваскрасенне наша, Госпадзі, слава Табе.

Кандак

Уваскрэсшы з магілы, Ты паме́рлых падняў і Адама ўваскрасіў,/ і Ева весяліцца з Твайго ўваскрасення,/ і канцы свету святкуюць Тваё з мёртвых паўста́нне, Мнагаміласцівы.

 

Дыякан: Госпаду памолімся.

Хор: Госпадзі, памілуй.

Свяшчэннік: Бо Ты Святы, Божа наш, і Табе славу ўзносім – Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер і заўсёды…

Дыякан: Госпадзі, спасі набожных і пачуй нас.

Хор: Госпадзі, спасі набожных і пачуй нас.

Дыякан: …і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Трысвятое

Святы Божа, Святы Моцны, Святы Несмяротны, памілуй нас (тройчы).

Слава Айцу і Сыну, і Святому Духу і цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Святы Несмяротны, памілуй нас.

Святы Божа, Святы Моцны, Святы Несмяротны, памілуй нас.

 

Дыякан: Будзем уважлівымі!

Свяшчэннік: Мір усім.

Чытач: І духу твайму.

Дыякан: Прамудрасць!

Чытач прамаўляе пракімен.

 

Пракімны нядзельныя

Глас 1

Няхай будзе, Госпадзі, міласць Твая на нас, бо мы ўскла́лі надзею на Цябе.

Глас 2

Моц мая і песня мая – Гасподзь, і стаў Ён маім спасеннем.

Глас 3

Спявайце Богу нашаму, спявайце; спявайце Цару нашаму, спявайце.

Глас 4

Як шматлікія справы Твае, Госпадзі, усё прамудрасцю стварыў Ты.

Глас 5

Ты, Госпадзі, захаваеш нас і ўсцеражэш нас ад роду гэтага да веку.

Глас 6

Спасі, Госпадзі, людзей Тваіх і благаславі насле́ддзе Тваё.

Глас 7

Гасподзь моц лю́дзям Сваім дасць, Гасподзь благаславіць людзей Сваіх мірам.

Глас 8

Памаліцеся і будзьце ўдзячныя Госпаду Богу нашаму.

 

Чытанне Апостала.

Дыякан: Будзем ува́жлівымі!

Чытач чытае зачала з Апостала.

Свяшчэннік: Мір табе.

Чытач: І духу твайму. Алілуія.

Хор: Алілуія (тройчы).

 

Чытанне Евангелля.

 

Дыякан: Благаславі, уладыка, дабравесніка святога апостала і евангеліста (імя евангеліста).

Свяшчэннік (благаслаўляючы): Бог па малітвах святога, слаўнага, усяхвальнага апостала і евангеліста (імя), няхай дасць табе слова дабраве́сціць з вялікай сілаю, для спаўне́ння Ева́нгелля Ўзлю́бленага Сына Свайго, Госпада нашага Іісуса Хрыста.

Дыякан: Амінь.

Свяшчэннік: Прамудрасць! Станьце прама! Вы́слухаем Святое Ева́нгелле! Мір усім.

Хор: І духу твайму.

Дыякан: Паводле (імя) Святога Ева́нгелля чытанне.

Хор: Слава Табе, Госпадзі, слава Табе.

Свяшчэннік: Будзем уважлівымі!

І чытаецца Евангелле. Па заканчэнні чытання:

Хор: Слава Табе, Госпадзі, слава Табе.

 

Сугубая екцення

Дыякан: Скажам усе ад усяе душы і ад усяго разуме́ння нашага скажам.

Госпадзі Уседзяржы́целю, Божа айцоў нашых, молімся Табе, вы́слухай і памілуй.

Памілуй нас, Божа, па вялікай міласці Тваёй молімся Табе, вы́слухай і памілуй.

Яшчэ молімся за вялікага Спадара́ і айца нашага Свяцейшага патрыярха [імя] і за Экзарха яго Спадара́ нашага Высока­праасвяшчэ́ннейшага мітрапаліта [імя] [і за Спадара нашага (Высока)праасвяшчэннейшага (архі)епіскапа (імя)], і за ўсю ў Хрысце́ бра́цію нашу.

Яшчэ молімся за Богам сцеражоную краіну нашу, ула́ды і воінства яе, каб нам ве́сці ціхае і спакойнае жыццё з усёй набо́жнасцю і годнасцю.

Яшчэ молімся за братоў нашых свяшчэннікаў, іераманахаў і за ўсё ў Хрысце́ брацтва наша.

Яшчэ молімся за блажэнных і заўсёды па́мятных свяцейшых патрыярхаў праваслаўных і за заснава́льнікаў гэтага святога храма і за ўсіх ужо спачы́лых айцоў і братоў, што тут ляжаць і ўсюды, праваслаўных.

Тут устаўляюцца прашэнні на розныя патрэбы, найчасцей наступнае:

Яшчэ молімся Табе, Госпаду Богу нашаму, пачуй голас малення нашага і малітву і памілуй рабоў Тваіх: (імёны), благадаццю і шчодрасцямі Тваімі, і задаволь усе прашэ́нні іх і прабач ім усе правіны вольныя і міжвольныя: няхай добра будуць прыня́тыя малітвы і мнласціны іх перад прастолам Уладарства Твайго, і абаранн іх ад ворагаў бачных і нябачных, ад усяля́кай напа́сці, бяды́ і го́расці, і хвароб збаў і пада́й здароўе з даўгалеццем, скажам усе: Госпадзі, вы́слухай і памілуй.

Яшчэ молімся за ахвярада́ўцаў і дабрачы́нцаў у святым і ўсячэ́сным храме гэтым, за тых, што тут спяваюць, працаўнікоў і за ўсіх прысу́тных тут людзей, што чака́юць ад Цябе вялікае і багатае міласці.

Свяшчэннік: Бо Ты міласцівы і чалавекалюбны Бог, і Табе славу ўзносім – Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Екцення за памерлых

Дыякан: Памілуй нас, Божа, па вялікай міласці Тваёй, молімся Табе, вы́слухай і памілуй.

Яшчэ молімся за ўпакае́нне душ спачы́лых рабоў Божых (імёны) і за выбачэ́нне ім усякае правнны, вольнае і міжвольнае.

Каб Гасподзь Бог усяліў ду́шы іх туды, дзе праведныя спачыва́юць.

Міласці Божае, Царства Нябеснага і адпушчэ́ння грахоў іх у Хрыста, несмяротнага Цара і Бога нашага, просім.

Хор: Падай, Госпадзі.

Дыякан: Госпаду памолімся.

Хор: Госпадзі, памілуй.

Свяшчэннік (чытае малітву за памерлых): Божа духаў і ўсякае плоці, Ты смерць перамог і дыявала пакары́ў, і жыццё свету Твайму даў; Сам, Госпадзі, упакой ду́шы спачы́лых рабоў Тваіх (імёны) у месцы светлым, у месцы квітне́ючым, у месцы спакойным, адкуль уцяклі паку́ты, журба́ і стагна́нне; усякае саграшэ́нне, учы́ненае імі словам або ўчынкам, або думкаю, як добры і чалавекалю́бны Бог, прабач, бо няма чалавека, які б жыў і не саграшыў: бо Ты адзін толькі без граху́, праўда Твая – праўда навекі, і слова Тваё – ісціна.

Бо Ты ўваскрасенне і жыццё, і ўпакае́нне спачы́лых рабоў Тваіх (імёны), Хрысце́  Божа наш, і Табе славу ўзносім з Беспачатным Тваім Айцом і Прасвятым, і Добрым, і Жыватворчым Тваім Духам, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

 

Екцення за аглашэнных

Дыякан: Памаліцеся, аглашэнныя, Госпаду.

Верныя, за аглашэнных памолімся, каб Гасподзь памілаваў іх.

Каб наставіў іх словам ісціны.

Каб адкрыў ім Евангелле праўды.

Каб далучыў іх да Святой Сваёй, Саборнай і Апостальскай Царквы.

Спасі, памілуй, заступі і захавай іх, Божа, Тваёю благадаццю.

Аглашэнныя, галовы вашы перад Госпадам схіліце.

Хор: Табе, Госпадзі.

Свяшчэннік: Каб і яны з намі славілі найпачэснейшае і велічнае імя Тваё – Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

Па заканчэнні гэтай екценні ў старажытнасці няхрышчаным належала пакінуць храм, аб чым дыякан нагадвае словамі:

Дыякан: Усе аглашэнныя, выйдзіце. Аглашэнныя, выйдзіце. Усе аглашэнныя, выйдзіце. Няхай ніхто з аглашэнных не застаецца, толькі верныя, яшчэ і яшчэ ў міры Госпаду памолімся.

 

 

ЛІТУРГІЯ ВЕРНЫХ

Хор: Госпадзі, памілуй.

Дыякан: Заступі, спасі, памілуй і захавай нас, Божа, Тваёю благадаццю.

Хор: Госпадзі, памілуй.

Дыякан: Прамудрасць.

Свяшчэннік: Бо належыць Табе ўсялякая слава, пашана і па­кланенне – Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Скарочаная вялікая екцення

Дыякан: Яшчэ і яшчэ ў міры Госпаду памолімся.

За мір з вышынь і спасенне душ нашых Госпаду памолімся.

За мір усяго свету, добры стан святых Божых Цэркваў і з'яднанне ўсіх Госпаду памолімся.

За святы храм гэты і за тых, што з верай, благагавеннем і страхам Божым уваходзяць у яго, Госпаду памолімся.

Каб пазбавіцца нам ад усякага гора, гневу і нястачы, Госпаду памолімся.

Заступі, спасі, памілуй і захавай нас, Божа, Тваёю благадаццю.

Дыякан: Прамудрасць.

Свяшчэннік: Каб мы, пад уладаю Тваёю заўжды ахаваныя, Табе славу ўзносілі – Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Херувімская песня

Мы, Херувімаў тайна яўляючы і Жыватворчай Троіцы тры­святую песню спяваючы, усякі цяпер адкладзем жыццёвы клопат.

 

Вялікі ўваход

Дыякан: Вялікага Спадара і айца нашага [імя], Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі, і Спадара нашага Высокапраасвяшчэннейшага [імя], Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, няхай памяне Гасподзь Бог у Царстве Сваім, заўжды, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Праасвяшчэнных мітрапалітаў, архіепіскапаў і епіскапаў, і ўвесь свяшчэнніцкі і манашаскі чын, і прычт царкоўны, брацію святога храма гэтага, вас і ўсіх праваслаўных хрысціян няхай памяне Гасподзь Бог у Царстве Сваім, заўжды, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь. Каб Цара ўсіх мы прынялі, Якога нябачна суправаджаюць ангельскія чыны. Алілуія, алілуія, алілуія.

 

Прасіцельная екцення

Дыякан: Дапоўнім малітву нашу Госпаду.

За ўскладзеныя Пачэсныя Дары Госпаду памолімся.

За святы храм гэты і за тых, што з вераю, благагавеннем і страхам Божым уваходзяць у яго, Госпаду памолімся.

Каб пазбавіцца нам ад усякага гора, гневу і нястачы, Госпаду памолімся.

Заступі, спасі, памілуй і захавай нас, Божа, Тваёю благадаццю.

Каб увесь дзень быў дасканалым, святым, мірным і бязгрэшным, у Госпада просім.

Ангела міру, вернага настаўніка, ахоўніка душ і целаў нашых у Госпада просім.

Прабачэння і адпушчэння грахоў і правіннасцей нашых у Госпада просім.

Добрага і карыснага душам нашым і міру для свету ў Госпада просім.

Астатні час жыцця нашага ў мнры і пакаянні правесці ў Госпада просім.

Хрысціянскага сканчэння жыцця нашага, бязбольнага, непасаромленага, мірнага, і добрага адказу на Страшным судзе Хрыстовым просім.

Прасвятую, Прачыстую, Найблагаславеннейшую, Слаўную Уладычыцу нашу Багародзіцу і Вечнадзеву Марыю з усімі святымі памянуўшы, самі сябе, і адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Хрысту Богу аддадзім.

Хор: Табе, Госпадзі.

Свяшчэннік: Шчодрасцямі Адзінароднага Сына Твайго, з Якім благаславёны Ты з Прасвятым, і Добрым, і Жыватворчым Тваім Духам, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

Свяшчэннік: Мір усім!

Хор: І духу твайму.

Дыякан: Узлюбім адзін аднаго, каб у аднадумнасці вызнаваць.

Хор: Айца, і Сына, і Святога Духа – Троіцу Адзінасутную і Нераздзельную.

Дыякан: Дзверы, дзверы! Да прамудрасці будзем уважлівымі.

 

Сімвал веры

Хор: Верую / ў адзiнага Бога Айца, Уседзяржыцеля,/ Тварца неба i зямлi, усяго бачнага і нябачнага./ I ў адзiнага Госпада Iiсуса Хрыста, Сына Божага,/ адзiнароднага, ад Айца наро­джанага перад усiмi вякамi;/ Святло ад Святла, Бога iсцiннага ад Бога iсцiннага,/ народжанага, не створанага, адзiнасутнага з Айцом, праз Якога ўсё сталася./ Якi дзеля нас, людзей, i дзеля нашага спасення сышоў з нябёс / i ўцялеснiўся ад Духа Святога i Дзевы Марыi, i стаў чалавекам./ Быў распяты за нас пры Понцii Пiлаце,/ i пакутаваў, i быў пахаваны. I ўваскрэс у трэцi дзень згодна з Пісаннем./ I ўзышоў на нябёсы, i сядзiць праваруч Айца./ I зноў прыйдзе ў славе судзiць жывых i мёртвых, i Яго Царству не будзе канца./ I ў Духа Святога, Госпада, Жыватворчага, што ад Айца зыходзiць,/ што з Айцом i Сынам разам пакланяемы i славiмы, што гаварыў праз прарокаў./ У адзiную Святую Саборную i Апостальскую Царкву./ Вызнаю адно хрышчэнне для адпушчэння грахоў./ Чакаю ўваскрасення мёртвых / i жыцця будучага веку. Амiнь.

 

Дыякан: Станем добра, станем са страхам, будзем уважлівымі, каб святое прынашэнне ў міры прыносіць.

Хор: Міласць міру, ахвяру хвалення.

 

Свяшчэннік: Благадаць Госпада нашага Іісуса Хрыста і любоў Бога Айца, і супольнаць Святога Духа няхай будуць з усімі вамі.

Хор: І з духам тваім.

 

Свяшчэннік: Угару ўзнімем сэрцы.

Хор: Мы ўзнялі да Госпада.

 

Свяшчэннік: Падзякуем Госпаду.

Хор: Дастойна і праведна ёсць пакланяцца Айцу, і Сыну, і Святому Духу – Троіцы Адзінасутнай і Нераздзельнай.

 

Свяшчэннік: Пераможную песню спяваючы, выгукваючы, усклікаючы і прамаўляючы:

Хор: Святы, Святы, Святы Гасподзь Саваоф, напоўнены неба і зямля славы Тваёй. Асанна ў вышніх! Благаславёны, Хто прыходзіць у імя Гасподняе, асанна ў вышніх.

 

Свяшчэннік: Прыміце, ежце, гэта ёсць Цела Маё, за вас ламімае дзеля адпушчэння грахоў.

Хор: Амінь.

 

Свяшчэннік: Піце з яе ўсе, гэта ёсць Кроў Мая Новага Запавету, за вас і за многіх праліваемая дзеля адпушчэння грахоў.

Хор: Амінь.

 

Свяшчэннік: Тваё ад Тваіх Табе прыносім па ўсіх і за ўсё.

Хор: Цябе апяваем, Цябе благаслаўляем, Табе дзякуем, Госпадзі, і молімся Табе, Божа наш.

 

Свяшчэннік: Асабліва за Прасвятую, Прачыстую, Найблагаславеннейшую, слаўную Уладычыцу нашу Багародзіцу і Вечнадзеву Марыю.

Хор: Дастойна ёсць сапраўды ўблажаць Цябе, Багародзіцу, заўжды блажэнную і найчысцейшую, і Маці Бога нашага. Пачэснейшую за Херувімаў і непараўнальна слаўнейшую за Серафімаў, што непарушанаю нарадзіла Бога Слова, Існую Багародзіцу, Цябе велічаем.

На літургіі св. Васілія Вялікага замест "Дастойна ёсць…" спяваем:

Табою радуецца, Благадатная, усякае стварэнне – ангельскі сабор і чалавечы род; асвячоны храме і раю духоўны, дзеў пахвала, ад Цябе Бог уцялесніўся і стаў дзіцяткам Той, Хто спрадвечна Бог наш; бо Ён улонне Тваё прастолам зрабіў і чэрава Тваё шырэйшым за нябёсы ўчыніў. Табою радуецца, Благадатная, усякае стварэнне, слава Табе!

 

Свяшчэннік: Найперш памяні, Госпадзі, Вялікага Спадара і Айца нашага [імя], Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі, і Спадара нашага Высокапраасвяшчэннейшага [імя], Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, і захавай іх для Святых Тваіх Цэркваў у міры, цэласці, пашане, добрым здароўі, даўгалецці і каб яны правільна выкладалі слова Тваёй ісціны.

Хор: І ўсіх, і ўсіх.

 

Свяшчэннік: І дай нам адзінымі вуснамі і адзіным сэрцам славіць і апяваць найпачэснейшае і велічнае імя Тваё – Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Свяшчэннік: І няхай будуць міласці Вялікага Бога і Спасіцеля нашага Іісуса Хрыста з усімі вамі.

Хор: І з духам тваім.

 

Прасіцельная екцення

Дыякан: Усіх святых памянуўшы, яшчэ і яшчэ ў міры Госпаду памолімся.

За прынесеныя і асвячоныя пачэсныя Дары Госпаду памолімся.

Каб чалавекалюбны Бог наш, прыняўшы іх на святы і наднябесны і духоўны Свой ахвярнік, як пах водару духоўнага, паслаў нам Бажэственную благадаць і дар Святога Духа, памолімся.

Каб пазбавіцца нам ад усякага гора, гневу і нястачы, Госпаду памолімся.

Заступі, спасі, памілуй і захавай нас, Божа, Тваёю благадаццю.

Каб увесь дзень быў дасканалым, святым, мірным і бязгрэшным, у Госпада просім.

Ангела міру, вернага настаўніка, ахоўніка душ і целаў нашых у Госпада просім.

Прабачэння і адпушчэння грахоў і правнннасцей нашых у Госпада просім.

Добрага і карыснага душам нашым і міру для свету ў Госпада просім.

Астатні час жыцця нашага ў мнры і пакаянні правесці ў Госпада просім.

Хрысціянскага сканчэння жыцця нашага, бязбольнага, непасаромленага, мірнага; і добрага адказу на страшным судзе Хрыстовым просім.

Адзінства веры і супольнасці Святога Духа папрасіўшы, самі сябе, і адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Хрысту Богу аддадзім.

Хор: Табе, Госпадзі.

 

Свяшчэннік: І спадобі нас, Уладару, каб мы з адвагаю, неасуджана смелі заклікаць Цябе, нябеснага Бога Айца, і прамаўляць:

 

Ойча наш

Хор/народ: Ойча наш,/ Які ёсць на нябёсах,/ няхай свяціцца імя Тваё, няхай прыйдзе Царства Тваё,/ няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі./ Хлеб наш надзённы дай нам сёння;/ і даруй нам даўгі нашы, як і мы даруем даўжнікам нашым;/ і не ўвядзі нас у спакусу,/ але збаў нас ад злога.

Свяшчэннік: Бо Тваё ёсць Царства, і сіла, і слава – Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Свяшчэннік: Мір усім.

Хор: І духу твайму.

 

Дыякан: Галовы вашы перад Госпадам схіліце.

Хор: Табе, Госпадзі.

 

Свяшчэннік: Благадаццю і шчодрасцямі, і чалавекалюбствам адзінароднага Сына Твайго, з Якім Ты благаславёны з Прасвятым, і Добрым, і Жыватворчым Тваім Духам, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Дыякан: Будзем уважлівымі.

Свяшчэннік: Святое – святым!

Хор: Адзін Святы, адзін Гасподзь Іісус Хрыстос, на славу Бога Айца. Амінь.

 

Хор: Хваліце Госпада з нябёс, хваліце Яго ў вышніх. Алілуія (тройчы).

 

У дні памяці святых:

У вечнай памяці будзе праведнік, нядобрай славы не ўстрашыцца. Алілуія (тройчы).

 

Прычашчэнне веруючых

Пасля прычашчэння свяшчэннаслужыцеляў, царскія вароты адкрываюцца, свяшчэннік і дыякан выходзяць з алтара, дыякан трымае ў руках Святую Чашу і заклікае:

Дыякан: Са страхам Божым і вераю прыступнце.

Хор: Благаславёны, Хто прыходзіць у імя Гасподняе, Бог ёсць Га­сподзь, і Ён явіўся нам.

 

Тыя, хто падрыхтаваўся да Прычасця, склаўшы крыжападобна рукі, прыступаюць да Святых Тайн і вызнаюць сваю веру ў наступнай малітве:

Свяшчэннік: Верую, Госпадзі, і вызнаю, што Ты сапраўды Хрыстос, Сын Бога Жывога, што Ты прыйшоў у свет грэшных спасці, з якіх першы – я. Яшчэ верую, што гэта Само Прачыстае Цела Тваё і гэта Сама Пачэсная Кроў Твая. Таму малюся Табе: памілуй мяне і прабач мне правіннасці мае, вольныя і міжвольныя, у словах, у справах, свядомыя і несвядомыя; і спадобі мяне неасуджана прычасціцца Прачыстых Тваіх Тайн, дзеля адпу­шчэння грахоў і дзеля жыцця вечнага. Амінь.

Вячэры Тваёй Тайнай сёння, Сыне Божы, як удзельніка мяне прымі, бо ворагам Тваім я не выдам тайны і не дам Табе пацалунка, як Іуда, але, як разбойнік, вызнаю Цябе: памяні мяне, Госпадзі, у Царстве Тваім. Няхай не ў суд і не ў асуджэнне будзе мне прычашчэнне Святых Тваіх Тайн, Госпадзі, а дзеля ацалення душы і цела. Амінь.

 

Пад час прычашчэння веруючых хор спявае:

Хор: Цела Хрыстова прыміце, з Крыніцы несмяротнай спа­жывіце. Алілуія, алілуія, алілуія.

 

Свяшчэннік: Спасі, Божа, людзей Тваіх і благаславі наследдзе Тваё.

Хор: Мы ўбачылі святло ісціннае, прынялі Духа Нябеснага, знайшлі веру ісцінную, Нераздзельнай Троіцы пакланяемся, бо Яна спасла нас.

 

Свяшчэннік: Заўжды, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь. Няхай напоўняцца вусны нашы хваленнем Цябе, Го­спадзі, каб мы апявалі славу Тваю, бо Ты спадобіў нас пры­часціцца Святых Тваіх Бажэственных, Несмяротных і Жыватворчых Тайнаў. Захавай нас у Тваім асвячэнні, штодзень навучацца праўдзе Тваёй. Алілуія, алілуія, алілуія.

 

Екцення падзякі за прычашчэнне

Дыякан: Станьце прама. Прыняўшы Бажэственныя, Святыя, Прачыстыя, Несмяротныя, Нябесныя і Жыватворчыя, Страшныя Хрыстовы Тайны, належна падзякуем Госпаду.

Заступі, спасі, памілуй і захавай нас, Божа, Тваёю благадаццю.

Папрасіўшы, каб дзень гэты быў дасканалым, святым, мірным і бязгрэшным, самі сябе, і адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Хрысту Богу аддадзім.

Хор: Табе, Госпадзі.

Свяшчэннік: Бо Ты асвячэнне наша, і Табе славу ўзносім – Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Свяшчэннік: З мірам выйдзем.

Хор: У імя Гасподняе.

 

Дыякан: Госпаду памолімся.

Хор: Госпадзі, памілуй.

 

Заамвонная малітва

Свяшчэннік: Ты благаслаўляеш тых, хто благаслаўляе Цябе, Госпадзі, і асвячаеш тых, хто спадзяецца на Цябе! Спасі лю­дзей Тваіх і благаславі наследдзе Тваё; паўнату Царквы Тваёй захавай; асвяці тых, хто любіць красу дома Твайго; праслаў іх за гэта Бажэственнаю Тваёю сілаю і не пакінь нас, якія спадзяёмся на Цябе. Мір свету Твайму дай, цэрквам Тваім, свяшчэннікам, воінству і ўсім людзям Тваім. Бо ўсякае добрае даянне і ўсякі дасканалы дар даецца звыш і сыходзіць ад Цябе, Айца свяцілаў, і Табе славу, і падзяку, і пакланенне ўзносім – Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь. Няхай будзе імя Гасподняе благаславёным цяпер і давеку (тройчы).

 

Псалом 33-ці

Благаслаўлю Госпада на ўсякі час, заўжды хвала Яму ў вуснах маіх. Госпадам будзе хваліцца душа мая, няхай пачуюць лагодныя і ўзвесяляцца. Велічайце Госпада са мною і ўзнясём імя Яго разам. Я шукаў Госпада, і Ён пачуў мяне, і ад усіх бед маіх збавіў мяне. Прыступіце да Яго і прасвятліцеся, і абліччы вашы не будуць пасаромлены. Вось убогі паклікаў, і Гасподзь пачуў яго, і ад усіх бед яго збавіў яго. Стаіць на варце Ангел Гасподні вакол тых, што баяцца Яго, і збаўляе іх. Зведайце і ўбачыце, які добры Гасподзь; блажэнны чалавек, які спадзяецца на Яго. Бойцеся Госпада, усе святыя Яго, бо не маюць нястачы тыя, што баяцца Яго. Багатыя збяднелі і згаладаліся, а тыя, што шукаюць Госпада, не маюць нястачы ні ў якім дабры. Прыйдзіце, дзеці, паслухайце мяне, страху Гасподняму навучу вас. Які той чалавек, што хоча жыць і любіць бачыць добрыя днí Стрымлівай язык свой ад зла і вусны свае ад каварных слоў. Ухіляйся ад зла і рабі дабро; шукай міру і следуй за ім. Вочы Гасподнія – на праведных, і вушы Яго – да малітвы іх. Аблічча ж Гасподняе супраць тых, хто робіць зло, каб знішчыць на зямлі памяць пра іх. Паклікалі праведныя, і Гасподзь пачуў іх, і ад усіх бед іх збавіў іх. Блізкі Гасподзь да скрушаных сэрцамі і пакорлівых духам Ён збавіць. Многа бед у праведных, і ад усіх іх збавіць іх Гасподзь. Захоўвае Ён усе косці іх і ніводная з іх не зламаецца. Смерць грэшнікаў лютая, і хто ненавідзіць праведнага, тыя грашаць. Збавіць Гасподзь душы рабоў Сваіх; і не саграшаць усе, хто спадзяецца на Яго.

 

Свяшчэннік: Благаславенне Гасподняе на вас Яго благадаццю і чалавекалюбствам заўжды, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў.

Хор: Амінь.

 

Свяшчэннік: Слава Табе, Хрысце Божа, надзея наша, слава Табе.

Хор: Слава Айцу, і Сыну, і Святому Духу, і цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь. Госпадзі памілуй (тройчы). Благаславі.

 

Адпуст

Свяшчэннік: [Уваскрэслы з мёртвых] Хрыстос, ісцінны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, святых слаўных і ўсяхвальных апосталаў, святога айца нашага Іаана Златавустага, архіепіскапа Канстанцінопальскага, і святога (храма і святога, памяць якога ў гэты дзень), святых і праведных богаайцоў Іаакіма і Анны і ўсіх святых, няхай памілуе і спасе нас, бо Ён Добры і Чалавекалюбны.

Хор: Вялікага Спадара і айца нашага [імя], Свяцейшага патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі, і Спадара нашага Высокапраасвяшчэннейшага [імя], Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, [і Спадара нашага (Высока)праасвяшчэннейшага (імя), (архі)епіскапа (тытул яго)], настаяцеля, брацію і прыхаджан святога гэтага храма і ўсіх праваслаўных хрысціян, Госпадзі, захавай іх на многія леты.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.