Чын Хрышчэння и Мірапамазання

Малітва на нарачэнне імя

Благаславёны Бог наш заўжды́, цяпер і заўсёды і на векі вякоў. Амінь.

Слава Табе, Божа наш, слава Табе.

Цару́ Нябесны, Уцяшы́целю, Духу ісціны, Ты ўсюды прысутны і ўсё напаўняеш, Скарбніца дабра і жыцця Падацелю, прыйдзі і ўсяліся ў нас, і ачысці нас ад усякай нечыстаты, і спасі, Добры, душы нашы.

Святы́ Божа, Святы́ Моцны, Святы́ Несмяротны, памілуй нас (тройчы).

Слава Айцу, і Сыну, і Святому Духу і цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Прасвятая Троіца, памілуй нас; Госпадзі, ачысці грахі нашы; Уладару́, прабач беззаконні нашы; Святы́, наведай і ацалі немачы нашы дзеля імя Твайго.

Госпадзі, памілуй (тройчы).

Слава Айцу, і Сыну, і Святому Духу і цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Ойча наш, Які ёсць на нябёсах! Няха́й свяцíцца імя́ Тваё, няхай прыйдзе Царства Тваё, няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі. Хлеб наш надзённы дай нам сёння; і дару́й нам даўгі нашы, як і мы дару́ем даўжнікам нашым; і не ўвядзі нас у спакусу, але збаў нас ад злога.

Бо Тваё ёсць Царства, і сіла, і слава Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

 

Трапар дня або трапар святога, чый храм.

Свяшчэннік робіць знак Крыжа над яго чалом, вуснамі і грудзьмі і прамаўляе малітву:

Госпадзі Божа наш, Табе молімся і Цябе просім, няхай я́ўлена будзе святло аблічча Твайго на рабе Тваім гэтым (на рабе Тваёй гэтай) (імя) і няхай я́ўлены будзе Крыж Адзінароднага Сына Твайго ў сэрцы і ў думках яго, каб пазбяга́ць ма́рнасці свету і ўсякага злога каварства ворага, а трымацца нака́заў Тваіх. І дай, Госпадзі, каб неадрачо́ным застало́ся імя́ Тваё святое на ім, далуча́емым у патрэбны час да Святой Тваёй Царквы і ажыццяўля́емым страшнымі тайнамі Хрыста Твайго, каб, па за́паведзях Тваіх жывучы́ і захаваўшы пячаць непару́шанаю, атрымаў блажэнства абра́ных у Царстве Тваім благадаццю і чалавекалюбнасцю адзінароднага Сына Твайго, з Якім благаславёны Ты з Прасвятым, і Добрым, і Жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Узяўшы на рукі дзіця, свяшчэннік робіць ім знак Крыжа, прамаўляючы:

Радуйся, благадатная Багародзіца Дзева, бо з Цябе заззяла Сонца праўды — Хрыстос Бог наш, Які асвятляе тых, што ў цемры; весяліся і ты, старац праведны, прыня́ўшы ў абды́мкі Вызваліцеля душ нашых, Які падае́ нам уваскрасенне.

І робіцца адпуст, калі Хрышчэнне будзе пазней. Калі ж будзе адразу пасля гэтага, то чытаюцца наступныя малітвы.

 

Аглашэнне

Свяшчэннік дзьмухае тройчы на твар чалавека, якога мае хрысціць, і робіць знак крыжа над чалом і грудзьмі яго тройчы і кладзе руку на галаву яго, прамаўляючы:

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.

У імя́ Тваё, Госпадзі Божа ісціны, і Адзінароднага Твайго Сына, і Святога Твайго Духа, ускладаю руку́ маю́ на раба (рабу) Твайго (імя), які ўдастоіўся звярну́цца да святога імя́ Твайго і пад по́крывам крылаў Тваіх укры́цца;  адымí ад яго той даўні зман і напоўні яго верай у Цябе, і надзеяй, і любоўю, каб зразумеў, што Ты адзіны Бог ісцінны, і Адзінародны Твой Сын Гасподзь наш Іісус Хрыстос, і Святы Твой Дух. Дай яму ва ўсіх запаведзях Тваіх хадзіць і пажада́нае Табе зберагчы́, бо калі будзе так рабіць чалавек, то жывы́ будзе тым. Напішы яго ў кнізе жыцця Твайго, далучы́ яго да статку спадчыны Тваёй, каб праславілася імя́ Тваё святое ў ім і ўзлюбленага Твайго Сына, Госпада ж нашага Іісуса Хрыста і Жыватворчага Твайго Духа. Няхай вочы Твае глядзяць на яго з міласцю заўжды і вушы Твае няхай чуюць голас малення яго. Узвесялі яго ў спра́вах рук яго і ва ўсім родзе яго, каб ён вызнава́ў Цябе, пакланя́ючыся і сла́вячы імя́ Тваё вялікае і высокае, і ўсхваля́ў Цябе заўжды ва ўсе дні жыцця свайго.

Бо Цябе апява́юць усе сілы нябесныя і Твая ёсць слава — Айца, і Сына, і Святога Духа цяпер і заўсёды і на векі вякоў. Амінь.

 

Забарона першая

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.

Забараня́е цябе, дыявале, Гасподзь, Які прыйшоў у свет і пасяліўся сярод людзей, каб знíшчыць Тваё мучыцельства і вы́бавіць людзей, Які на дрэве супраціўныя сілы перамог, калі сонца памеркла і зямля завага́лася і магілы паадкрыва́ліся, і целы святых паўстава́лі, Які знішчыў смерцю смерць і скасаваў таго, хто мае ўладу смерці, гэта значыць, цябе, дыявала. Забараня́ю цябе Богам, Які паказаў дрэва жыцця і ўстанавіў херувімаў і палымяны меч, які паварочваецца, каб сцерагчы яго: будзь забаронены. Бо забараняю цябе Тым, Хто хадзіў як па сушы па паверхні мора і забараніў бурным вятра́м, Чый позірк су́шыць бе́здані і пагроза расплаўля́е горы, — Ён і цяпер забараня́е цябе праз нас. Пабойся, вы́йдзі і адступí ад стварэння гэтага, і не вярта́йся, і не таíся ў ім, не сустракай яго і не ўздзе́йнічай ні ў начы, ні ў дзень, ні раніцай, ні апоўдні, але адыдзі ў свой та́ртар аж да прызна́чанага вялíкага дня Суднага. Пабойся Бога, Які сядзíць на херувімах і глядзíць на бездані, перад Якім трымця́ць ангелы, архангелы, прастолы, гасподствы, начальствы, улады, сілы, шматвокія херувімы і шасцікрылыя серафімы, перад Якім трымця́ць неба і зямля, мора і ўсё, што ў іх. Выйдзі і адступі ад запяча́танага новаабранага воіна Хрыста Бога нашага. Бо забараняю цябе Тым, Які нясе́цца на кры́лах ветру, творыць ангелаў Сваіх з агню пяку́чага, выйдзі і адступі ад стварэння гэтага з усёю сілаю і аггеламі тваімі.

Бо праслаўлена імя́ Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

 

Забарона другая

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.

Святы Бог, страшны і слаўны ва ўсіх дзе́яннях і моцы Сваёй, недаступны разуме́нню і пазна́нню, Які прадвы́значыў табе, дыявале, мучэнне ў вечнай паку́це, праз нас, недастойных Яго рабоў, загадвае табе і ўсёй дапаможнай тваёй сіле адступíць ад новазапяча́танага (новазапячатанай) íмем Госпада нашага Іісуса Хрыста, ісціннага Бога нашага. Забараняю цябе, усязлога, і нячыстага, і агіднага, і мярзотнага, і чужога духа сілаю Іісуса Хрыста, Які ма́е ўсякую ўладу на небе і на зямлі і сказаў глухому і нямому дэману: выйдзі з чалавека і больш не ўваходзь у яго. Адступі, зразумей ма́рнасць сваёй сілы, што і над свіннямі ўлады не ма́е: успомні Таго, Хто загадаў табе, па тваёй просьбе, у статак свіней увайсці. Пабойся Бога, па загаду Якога зямля на водах сцве́рдзілася, Які стварыў неба і паставіў горы ўзроўнем і даліны мераю і паклаў пясок мяжою для мора і там, дзе многа вады, сцяжынку цвёрдую; Які дакранаецца да гор — і яны дымяцца; апранаецца ў святло, як у рызу; распрасцёр неба, як шацёр; ста́віць над водамі вышы́нныя харо́мы Свае; паставіў зямлю на цвёрдых асно́вах яе, так што не пахісне́цца яна на векі вякоў, выкліка́е ваду́ з мора и праліва́е яе на аблічча ўсёй зямлі. Вы́йдзі і адступí ад яго, які рыхтуецца да Святога Прасвячэння. Забараняю цябе спасіцельнымі пакутамі Госпада нашага Іісуса Хрыста, і святым Яго Целам і Крывёю, і прышэцем Яго страшным, бо Ён прыйдзе і не замарудзіць, каб судзíць усю зямлю, а цябе і спрыяльную табе сілу ўве́ргне ў геену вогненную і звергне ў цемру знешнюю, дзе чарвяк не ўмірае і агонь не згасае.

Выгалас: Бо ўлада Хрыста Бога нашага з Айцом і Святым Духам цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

 

Забарона трэцяя

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.

Гасподзь Саваоф, Божа Ізраілеў, Ты ацаляеш усялякую немач і ўсялякую рану, спагля́нь на раба Твайго, наведай яго, вы́прабуй і адгані ад яго ўсе сілы дыявала. Забаранí нячыстых духаў, і выгані іх, і ачысці стварэнні рук Тваіх, і, скарыстаўшы Тваю знішчальную сілу, зве́ргні сатану да ног яго хутчэй і дай яму перамогу над ім і нячыстымі яго духамі; каб, ад Цябе міласць атрымаўшы, спадобіўся ён бессмяротных і нябесных Тваіх Тайн і славу Табе ўзно́сіў, Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

 

Малітва чацвёртая

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.

Уладару Госпадзі Існы, Ты стварыў чалавека па вобразу Твайму і па падабенству і даў яму ўладу жыцця вечнага, і не пагарджа́ў ім, што адпаў з-за граху, але здзейсніў праз уцяле́сненне Хрыста Твайго спасенне свету. Ты Сам і гэтае стварэнне Тваё збаў ад рабства ворага, прымі ў Царства Тваё Наднябеснае, адкрый яго вочы духоўныя, каб азары́ць яго святлом Евангелля Твайго, далучы́ да жыцця яго ангела светлага, каб абараня́ў яго ад усялякага напа́ду супраціўнага, ад сустрэчы з нячыстым, ад дэмана спаку́слівага і ад мро́яў ма́рных.

И дзьме свяшчэннік на вусны яго, на лоб і на грудзі, прамаўляючы:

Выгані з яго (з яе) усякага злога і нячыстага духа, які хаваецца і гняздзіцца ў сэрцы яго (тройчы).

Духа падману, духа зла, духа ідаласлужэння, і ўсякага ха́барніцтва, духа лжывасці, і ўсякай нечыстаты́, якія дзейнічаюць па навучэнню дыявальскаму. І зрабі яго авечкаю разумнаю святога стада Хрыста Твайго, дастойным членам Царквы Тваёй, сы́нам і наследнікам (дачкой і наследніцай) Царства Твайго. Каб, жывучы́ па запаведзях Тваіх, і захаваўшы пячаць непару́шнаю, і збярогшы адзежу хрышчэння незабруджанай, ён атрымаў блажэнства святых у Царстве Тваім.

Выгалас: Благадаццю, і шчодрасцямі, і чалавекалюбствам Адзінароднага Сына Твайго, з Якім благаславёны Ты з Прасвятым і Добрым і Жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Свяшчэннік паварочвае на захад распранутага аглашэннага, які падняў ру́кі ўгору, і кажа:

Ці вырака́ешся сатаны і ўсіх спраў яго, і ўсіх аггелаў яго, і ўсяго служэння яго, і ўсяе ганарлівасці яго́?

І адказвае аглашэнны альбо ўспрыемнік яго, калі хры́сціца чалавек, які не ведае нашай мовы, альбо немаўля, і кажа:

Вырака́юся.

Зноў свяшчэннік гаворыць, другі раз:

Ці вырака́ешся сатаны і ўсіх спраў яго, і ўсіх аггелаў яго, і ўсяго служэння яго, і ўсяе ганарлівасці яго́?

І адказвае:

Вырака́юся.

Зноў свяшчэннік гаворыць, трэці раз:

Ці вырака́ешся сатаны і ўсіх спраў яго, і ўсіх аггелаў яго, і ўсяго служэння яго, і ўсяе ганарлівасці яго́?

І адказвае:

Вырака́юся.

Пытаецца свяшчэннік у аглашэннага:

Ці вы́ракся (або ці выраклася) сатаны́?

І адказвае аглашэнны альбо ўспрыемнік:

Вы́ракся.

Зноў пытаецца свяшчэннік:

Ці вы́ракся (або ці выраклася) сатаны́?

І адказвае:

Вы́ракся.

Зноў пытаецца свяшчэннік трэці раз:

Ці вы́ракся (або ці выраклася) сатаны́?

І адказвае:

Вы́ракся.

Тады кажа свяшчэннік:

І дунь, і плюнь на яго.

Пасля гэтага паварочвае яго свяшчэннік на ўсход з апушчанымі рукамі і кажа яму:

Ці далуча́ешся да Хрыста́?

І адказвае аглашэнны альбо ўспрыемнік:

Далуча́юся.

Зноў кажа свяшчэннік другі раз:

Ці далуча́ешся да Хрыста́?

І адказвае другі раз:

Далуча́юся.

Зноў кажа свяшчэннік трэці раз:

Ці далуча́ешся да Хрыста́?

І адказвае трэці раз:

Далуча́юся.

Тады зноў кажа яму свяшчэннік:

Ці далучы́ўся (ці далучылася) да Хрыста́?

І адказвае:

Далучы́ўся.

І яшчэ пытаецца:

І ці веруеш у Яго́?

І адказвае:

Верую ў Яго як у Цара і Бога.

І прамаўляе Сімвал веры:

Верую ў адзінага Бога Айца, Уседзяржы́целя, Тварца неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага. І ў адзінага Госпада Іісуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, ад Айца народжанага перад усімі вякамі, Святло ад Святла, Бога ісціннага ад Бога ісціннага, народжанага, не створанага, адзінасутнага з Айцом, праз Якога ўсё сталася. Які дзеля нас, людзей, і дзеля нашага спасення сышоў з Нябёс, і ўцяле́сніўся ад Духа Святога і Дзевы Марыі, і стаў чалавекам. Быў распяты за нас пры Понціі Пілаце, і пакутаваў, і быў пахаваны. І ўваскрэс на трэці дзень згодна з Пісаннем. І ўзышоў на нябёсы, і сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў славе судзíць жывых і мёртвых, і Яго Царству не будзе канца. І ў Духа Святога, Госпада Жыватворчага, што ад Айца зыхо́дзіць, што з Айцом і Сынам разам пакланя́емы і сла́вімы, што гаварыў праз прарокаў. У адзіную Святую Саборную і Апостальскую Царкву. Вызнаю́ адно хрышчэнне для адпушчэння грахоў. Чакаю ўваскрасення мёртвых і жыцця будучага веку. Амінь.

І пасля чытання Сімвала веры зноў кажа яму свяшчэннік:

Ці далучыўся (ці далучылася) да Хрыста́?

І адказвае:

Далучыўся.

І зноў кажа:

І ці веруеш у Яго́?

І адказвае:

Верую у Яго як у Цара і Бога.

І прамаўляе:

Верую ў адзінага Бога Айца, Уседзяржы́целя, Тварца неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага. І ў адзінага Госпада Іісуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, ад Айца народжанага перад усімі вякамі, Святло ад Святла, Бога ісціннага ад Бога ісціннага, народжанага, не створанага, адзінасутнага з Айцом, праз Якога ўсё сталася. Які дзеля нас, людзей, і дзеля нашага спасення сышоў з Нябёс, і ўцяле́сніўся ад Духа Святога і Дзевы Марыі, і стаў чалавекам. Быў распяты за нас пры Понціі Пілаце, і пакутаваў, і быў пахаваны. І ўваскрэс на трэці дзень згодна з Пісаннем. І ўзышоў на нябёсы, і сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў славе судзíць жывых і мёртвых, і Яго Царству не будзе канца. І ў Духа Святога, Госпада Жыватворчага, што ад Айца зыхо́дзіць, што з Айцом і Сынам разам пакланя́емы і сла́вімы, што гаварыў праз прарокаў. У адзіную Святую Саборную і Апостальскую Царкву. Вызнаю́ адно хрышчэнне для адпушчэння грахоў. Чакаю ўваскрасення мёртвых і жыцця будучага веку. Амінь.

І пасля другога чытання Сімвала веры зноў кажа яму свяшчэннік трэці раз:

Ці далучыўся (ці далучылася) да Хрыста́?

І адказвае:

Далучыўся.

І зноў кажа:

І ці веруеш у Яго́?

І адказвае:

Верую у Яго як у Цара і Бога.

І прамаўляе:

Верую ў адзінага Бога Айца, Уседзяржы́целя, Тварца неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага. І ў адзінага Госпада Іісуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, ад Айца народжанага перад усімі вякамі, Святло ад Святла, Бога ісціннага ад Бога ісціннага, народжанага, не створанага, адзінасутнага з Айцом, праз Якога ўсё сталася. Які дзеля нас, людзей, і дзеля нашага спасення сышоў з Нябёс, і ўцяле́сніўся ад Духа Святога і Дзевы Марыі, і стаў чалавекам. Быў распяты за нас пры Понціі Пілаце, і пакутаваў, і быў пахаваны. І ўваскрэс на трэці дзень згодна з Пісаннем. І ўзышоў на нябёсы, і сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў славе судзíць жывых і мёртвых, і Яго Царству не будзе канца. І ў Духа Святога, Госпада Жыватворчага, што ад Айца зыхо́дзіць, што з Айцом і Сынам разам пакланя́емы і сла́вімы, што гаварыў праз прарокаў. У адзіную Святую Саборную і Апостальскую Царкву. Вызнаю́ адно хрышчэнне для адпушчэння грахоў. Чакаю ўваскрасення мёртвых і жыцця будучага веку. Амінь.

І пасля трэцяга чытання Сімвала веры зноў пытаецца ў яго свяшчэннік:

Ці далучыўся да Хрыста́?

І адказвае:

Далучыўся.

Зноў пытаецца свяшчэннік трэці раз:

Ці далучыўся да Хрыста́?

І адказвае трэці раз:

Далучыўся.

І кажа свяшчэннік:

І пакланíся Яму.

І той кланяецца, кажучы:

Пакланя́юся Айцу, і Сыну, і Святому Духу, Троіцы Адзінасутнай і Нераздзельнай.

Дарослы чалавек павінен зрабіць зямны паклон.

І кажа свяшчэннік:

Благаславёны Бог, што жадае, каб усе людзі спаслíся і да спазнання ісціны прыйшлі, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Таксама прамаўляе малітву гэту:

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.

Уладару Госпадзі Божа наш, паклíч раба Твайго (рабу Тваю) (імя) да Святога Твайго Прасвячэння і спадобі яго вялікай гэтай благадаці, Святога Твайго Хрышчэння. Адрынь ад яго ўсё старое і абнаві яго для жыцця вечнага, і напоўні яго сілаю Святога Твайго Духа з далучэннем да Хрыста Твайго, каб не быў ён болей рабом цела, а быў сынам (дачкой) Твайго Царства, спрыяннем і благадаццю Адзінароднага Твайго Сына, з Якім благаславёны Ты з Прасвятым, і Добрым, і Жыватворчым Тваім Духам, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

 

Паследаванне Святога Хрышчэння

Уваходзіць свяшчэннік і апранаецца ў белае святарскае аблачэнне і поручы; і калі запаляць усе свечкі, бярэ кадзіла, адыходзіць да  купелі і кадзіць вакол яе, затым, аддаўшы кадзіла, кланяецца.

Дыякан: Благаславі, Уладыка.

Свяшчэннік: Благаславёна Царства Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Народ: Амінь.  

 

Вялікая екцення

Дыякан: У міры Госпаду памолімся.

За мір з вышынь і спасенне душ нашых Госпаду памолімся.

За мір усяго свету, добры стан святых Божых цэркваў і з’яднанне ўсіх Госпаду памолімся.

За святы храм гэты і за тых, што з вераю, благагавеннем і страхам Божым уваходзяць у яго, Госпаду памолімся.

За Вялікага Спадара і Айца нашага Свяцейшага патрыярха [імя], і за Экзарха яго Спадара нашага Высокапраасвяшчэннейшага Мітрапаліта [імя], [і за Спадара нашага (Высока)праасвяшчэннейшага (архі)епіскапа (імя)] шаноўнае прасвітарства, у Хрысце дыяканства, за ўвесь прычт і людзей Госпаду памолімся.

За Богам сцеражоную краіну нашу, улады і воінства яе Госпаду памолімся.

За асвячэнне вады гэтай сілаю, і ўздзе́яннем, і сыходжаннем Святога Духа Госпаду памолімся.

За спасланне на яе благадаці вызвалення, благаславення Іарданава Госпаду памолімся.

За сыходжання на ваду гэтую ачышчальнага ўздзеяня Вечнаíснай Троіцы Госпаду памолімся.

За прасвятленне нас святлом розуму і набожнасці праз сашэсце Святога Духа Госпаду памолімся.

Каб спрыяла яна адгнанню ўсякага нападу ворагаў бачных і нябачных Госпаду памолімся.

За таго, хто хры́сціцца ў ёй, каб стаў ён дастойным нятленнага Царства, Госпаду памолімся.

За таго, хто прыйшоў сёння да Святога Прасвячэння (імя) і за спасенне яго, Госпаду памолімся.

Каб стаў ён сынам (дачкой) Святла і наследнікам вечных даброт, Госпаду памолімся.

Каб з’яднаўся і далучыўся ён да смерці і ўваскрасення Хрыста Бога нашага, Госпаду памолімся.

Каб захаваў ён адзенне Хрышчэння і заручыны Духа непашкоджаным і беззаганным да страшнага дня Хрыста Бога нашага, Госпаду памолімся.

Каб стала для яго вада гэтая купеллю новага жыцця, ачышчэннем ад грахоў і адзеннем нятленнасці, Госпаду памолімся.

Каб пачуў Гасподзь Бог голас малітвы нашай, Госпаду памолімся.

Каб пазбавіцца яму і нам ад усякага гора, гневу і нястачы, Госпаду памолімся.

Заступі, спасі, памілуй і захавай нас, Божа, Тваёю благадаццю.

Прасвятую, Прачыстую, Найблагаславеннейшую, Слаўную Уладычыцу нашу Багародзіцу і Вечнадзеву Марыю, з усімі святымі памянуўшы, самі сябе, і адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Хрысту Богу аддадзім.

Народ: Табе, Госпадзі.

Пакуль дыякан прамаўляе екценню, свячэннік ціха моліцца:

 

Малітва свяшчэнніка за сябе

Дабрасардэчны і міласцівы Божа, Ты выпрабоўваеш сэрцы і глыбíні, і адзін ведаеш тайны чалавечыя, бо няма нічога схаванага ад Цябе, а ўсё непрыхавана і адкрыта перад вачыма Тваімі; Ты ўсё ведаеш пра мяне, таму не палічы мяне мярзотным і не адвярні аблічча Твайго ад мяне, але не зважай на мае праграшэнні ў час гэты, бо Ты прабачаеш чалавечыя грахі дзеля пакаяння, і абмый маю нечыстату́ цялесную і нечыстату́ душэўную, і ўсяго мяне асвяці ўседасканалаю сілаю Тваёю нябачнаю і ўла́даю духоўнаю, каб я, свабоду іншым абвяшчаючы і даючы яе праз веру дасканалую, сам, як раб граху, не быў адвергнуты ад Тваёй невымоўнай чалавекалюбнасці. Не, адзіны Добры і Чалавекалюбны Уладар, няхай не застануся я пераможаным, а пашлі мне сілу з вышыні і ўмацуй мяне на служэнне гэтага Твайго Таінства, вялікага і наднябеснага, і аднаві вобраз Хрыста Твайго ў тым, хто жадае новага нараджэння праз мяне, недастойнага, і навучы яго на падставе вучэння апосталаў і прарокаў Тваіх, і не зве́ргні яго, а ўкарані яго, як насаджэнне ісціны ў Святой Тваёй Саборнай і Апостальскай Царкве, і не дай адпа́сці яму, каб праз узрастанне яго ў набожнасці праслаўлялася і ім усесвятое імя́ Тваё, Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Наступную малітву прамаўляе ўголас:

 

Малітва асвячэння вады

Вялікі Ты, Госпадзі, і дзівосныя справы Твае, і ніякага слова не дастаткова, каб апяваць цуды Твае (тройчы).

Ты, па Сваёй воле, з нябыту прывёў усё да быцця, Тваёю уладаю Ты падтрымліваеш стварэнне і Тваім промыслам будуеш свет. Ты з чатырох стыхій учыніў стварэнне і чатырма порамі круг года ўвянчаў. Перад Табою трымцяць усе сілы духоўныя; Цябе апявае сонца; Цябе праслаўляе месяц; перад Табою заміраюць зоркі; Табе падпарадкоўваецца святло; перад Табою трымцяць глыбíні; для Цябе струменяцца крыніцы; Ты распасцёр неба, як шацёр, Ты заснаваў зямлю на во́дах; Ты абмежаваў мора пяском; Ты вы́ліў паветра для дыхання; Ангельскія сілы Табе служаць, Архангельскія лікі Табе кла́няюцца; мнагавокія Херувімы і шасцікрылыя Серафімы, сто́ячы вакол і лятаючы, прыкрываюцца ў страху ад Тваёй непрыступнай славы. Бо Ты — Бог неапіса́льны, беспачатны і невымоўны; Ты прыйшоў на зямлю, прыняўшы аблічча раба́ і стаў падобным да людзей; бо не змог Ты, Уладару́, па Сваёй міласэрнасці, бачыць, як дыявал му́чыць род чалавечы; і прыйшоў Ты і спас нас. Мы вызнаём благадаць Тваю, прапаведуем Тваю міласць, не ўтойваем дабрадзеяння: Ты род чалавечы вызваліў, дзявочае ўлонне асвяціў нараджэннем Сваім. Усё стварэнне апявае прышэсце Тваё; бо Ты — Бог наш, Які на зямлю прыйшоў і жыў з людзьмі. Ты асвяціў Іарданскія патокі, паслаўшы з нябёс Святога Твайго Духа, і знішчыў галовы змеяў, што гнездавалі там.

Таму, чалавекалюбны Цар, прыйдзі і цяпер праз сыходжанне Твайго Святога Духа і асвяці ваду гэтую (тройчы).

І дай ёй благадаць збаўлення, благаславенне Іарданава, зрабі яе крыніцай нятленнасці, да́рам асвячэння, прабачэннем грахоў, ацаленнем немачаў, згу́бай для дэманаў, непрыступнай для варожых сіл, напоўненай а́нгельскай мо́цы. Каб уцякалі ад яе ўсе, што намышляюць супраць сварэння Твайго, бо я прызваў імя́ Тваё, Госпадзі, дівоснае, слаўнае і страшнае для супраціўных.

І апускае пальцы сваёй правай рукі ў ваду, і, накрэсліваючы на яе паверхні знак крыжа, прамаўляе:

Няхай знíшчаны будуць пад знаме́ннем выявы Крыжа Твайго ўсе супраціўныя сілы (тройчы).

Молімся Табе, Госпадзі, каб адступіліся ад нас усе паветраныя і нябачныя пры́віды, і каб не ўто́іўся ў вадзе гэтай дэман цёмны, і каб не сышоў на таго, хто хры́сціцца, злы дух, што наводзіць азмрочанне розуму і сумятню думак. Але Ты, Уладару ўсіх, зрабі ваду гэтую вадой збаўлення, вадой асвячэння, для ачышчэння плоці і духа, вызвалення ад путаў, прабачэння саграшэнняў, прасвятлення душ, купеллю новага быцця́, абнаўлення духа, да́рам усынаўле́ння, рызай нятленнасці, крыніцай жыцця. Бо Ты сказаў, Госпадзі: “Абмыйцеся і будзьце чыстымі, вы́ганіце зло з вашых душ”. Ты даў нам звыш новае нараджэнне вадою і Духам. Явіся ж, Госпадзі, на вадзе гэтай і дай ператварыцца ў ёй таму, хто хры́сціцца, каб ён адпрэчыўся ад ветхага чалавека, які тлее ў спакуслівых пажадах, і апрануўся ў новага,  абноўленага па вобразу Таго, Які стварыў яго, каб ён, далучыўшыся ў Хрышчэнні да падабенства смерці Тваёй, стаў і ўдзельнікам Уваскрасення, і, захаваўшы дар Святога Духа і ўзрасціўшы залог благадаці, атрымаў бы гонар найвышэйшага звання і быў залічаны да пе́ршынцаў, якія запíсаны на нябёсах, у Табе Богу і Госпадзе нашым Іісусе Хрысце.

Выгалас: Бо Табе належыць слава, улада, пашана і пакланенне з Беспачатным Тваім Айцом, з Прасвятым, і Добрым, і Жыватворчым Тваім Духам, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Мір ўсім. Галовы вашы перад Госпадам схілíце.

Народ: Табе, Госпадзі.

І дзьму́хае тройчы на сасуд з елеем і асяняе яго знаме́ннем крыжа́ тройчы.

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.

Свяшчэннік прамаўляе малітву:

Уладару Госпадзі, Божа айцоў нашых, Ты паслаў тым, што былі ў каўчэгу Ноевым галубку з маслічнай галінкай у дзюбе, як сведчанне прымірэння і выратавання ад патопу, і ў гэтым даў правобраз таінства благадаці, і даў маслічны плод для здзяйснення Святых Тваіх Таінстваў; гэтым Ты і тых, што ў законе жылі, напоўніў Духам Святым, і тых, што цяпер жывуць, благадаццю ўмацоўваеш; Ты благаславі і гэты елей сілаю, і ўздзеяннем, і сыходжаннем Святога Твайго Духа, каб стаў ён памазаннем нятленнасці, зброяю праўды, абнаўленнем душы і цела, адгнаннем усялякага дыявальскага ўздзеяння, для збаўлення ад усякага зла для тых, што памазваюцца з вераю альбо спажываюць яго на славу Тваю, і Адзінароднага Твайго Сына, і Прасвятога, і Добрага, і Жыватворчага Твайго Духа, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў.

Народ: Амінь.

Дыякан: Будзем уважлівымі.

Свяшчэннік тройчы крыжападобна памазвае елеем ваду, прамаўляючы: Алілуія (гэта ж паўтарае хор). Потым свяшчэннік гучна прамаўляе:

Благаславёны Бог, Які прасвятляе і асвячае ўсякага чалавека, што прыходзіць у свет, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Свяшчэннік памазвае ў аглашэннага лоб, грудзі, міжплечча, кажучы:

Памазваецца раб Божы (раба Божая) (імя) еле́ем радавання ў імя́ Айца, і Сына, і Святога Духа. Амінь.

Памазваючы грудзі, кажа: На ацаленне душы і цела.

Памазваючы вушы, кажа: Каб чуў і разумеў (чула і разумела) веру.

Памазваючы рукі, кажа: Рукі Твае стварылі мяне і вы́рабілі мяне.

Памазваючы ногі, кажа: Каб хадзіць яму (ёй) па шляхах запаведзяў Тваіх.

І пасля памазання, паставіўшы тварам на ўсход, хрысціць яго, кажучы:

Хры́сціцца раб Божы (раба Божая) (імя) ў імя Айца. Амінь.

І Сына. Амінь.

І Святога Духа. Амінь.

Пры гэтым чалавека, які хрысціцца, тройчы пагружаюць у ваду, апускаючы яго і падымаючы.

Пасля хрышчэння свяшчэннік умывае рукі, спяваючы з людзьмі:

 

Псалом 31

Блажэнныя, каму адпу́шчаны беззаконні, і чые грахі пакрыты! Блажэнны чалавек, якому Гасподзь не залічыць грэх, і ў чыіх вуснах няма лжывасці! Калі я маўчаў, ссохлі косткі мае ад штодзённага стагнання майго; бо дзень і ноч быў цяжар рукí Тваёй на мне; вярнуліся да мяне пакуты, калі працялі мяне церні. Але беззаконне маё я вы́знаў і грэх мой не ўтоіў; я сказаў: паспавядаю перад Госпадам беззаконні мае; і Ты зняў з мяне правíну граху майго. За гэта памоліцца Табе кожны праведнік у патрэбны час, і тады патоп вод многіх не дасягне яго. Ты прытулак мой ад смутку, што ахапіў мяне. Радасць мая! збаў мяне ад тых, што атачылі мяне. “Навучу́ цябе і настаўлю цябе на шлях, па якім пойдзеш ты, буду трымаць на табе вока Маё. Не будзьце як конь, як жарабя́ неразумнае, якіх трэба аброццю і цу́глямі стрымаць, каб яны скарыліся перад табою». Многа ран у грэшніка, а таго, хто спадзяецца на Господа, міласць ахіна́е. Весяліцеся ў Госпадзе і радуйцеся, праведныя; і праслаўляйце ўсе, шчырыя сэрцам.

Псалом чытаецца тройчы.

Потым свяшчэннік дае ахрышчанаму светлую новую вопратку, якая сімвалізуе чысціню яго душы, кажучы:

Апранаецца раб Божы (раба Божая) (імя) ў рызу праўды ў імя Айца, і Сына, і Святога Духа. Амінь.

 

Трапар, глас 8

Рызу мне падай светлую; Ты, Госпадзі, апранаешся ў святло, як у рызу, мнагаміласцівы Хрысце Божа наш.

 

Мірапамазанне і заключныя малітвы

Благаславёны Ты, Госпадзі Божа Уседзяржыцелю, Крыніца дабра, Сонца праўды, Які запаліў тым, што ў цемры, святло спасення прышэсцем Адзінароднага Твайго Сына і Бога нашага; і Які дараваў нам, недастойным, блажэннае ачышчэнне ў святой вадзе і Божае асвячэнне ў жыватворчым памазанні; Які і сёння спрыяў, каб нано́ва нарадзіць раба Твайго новаахрышчанага (рабу Тваю новаахрышчаную) вадою і Духам, і даў яму прабачэнне грахоў вольных і міжвольных. Сам Уладару, міласэрны Цару́ свету, дай яму і пячаць дару Святога і Усямоцнага, і Пакланяемага Твайго Духа, і Прычашчэнне святога Цела і пачэснай Крыві Хрыста Твайго. Захавай яго ў Тваім асвячэнні, сцвердзі ў праваслаўнай веры, збаў ад злога і ўсіх пачынанняў яго. І выратавальным Тваім страхам у чысціні і праўдзе душу яго захавай, каб ва ўсялякай справе і слове добра дагаджа́ючы Табе, стаў ён сы́нам і наследнікам (дачкой і наследніцай) Нябеснага Твайго Царства.

Выгалас: Бо Ты ёсць Бог наш. Бог, Які мілуе і спасае, і Табе мы славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

Пасля гэтага свяшчэннік крыжападобна памазвае святым мірам  новаахрышчанаму лоб, вочы, ноздры, вусны, вушы, грудзі, рукі і ногі, кажучы пры кожным памазанні:

Пячаць дару Духа Святога. Амінь.

Потым свяшчэннік з ахрышчаным і ўспрыемнікамі тройчы абыходзяць купель са спевам:

Усе вы, хто ў Хрыста ахрысціліся, у Хрыста апрануліся. Алілуія.

 

Чытанне Апостала і Евангелля

Пракімен, глас 3: Гасподзь Асвета мая і Спасіцель мой, каго мне баяцца.

Верш: Гасподзь Абаронца жыцця майго, каго мне страшыцца.

Свяшчэннік: Прамудрасць.

Чытач: Да Рымлянаў паслання святога апостала Паўла чытанне (Рым. 6, 3-11).

Свяшчэннік: Будзем уважлівымі.

Чытач: Браты, усе мы, што ахрысціліся ў Хрыста Іісуса, у смерць Яго ахрысціліся. Дык вось, мы былі пахава́ны з Ім хрышчэннем на смерць, каб, як Хрыстос уваскрэс з мёртвых славаю Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо, калі мы злу́чаны з Ім падабенствам смерці Яго, то павінны быць злу́чаны і падабенствам уваскрасе́ння. Ведаючы тое, што ветхі наш чалавек распяты з Ім, каб знíшчана было цела грахоўнае, каб нам не быць больш рабамі граху; бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерли з Хрыстом, то веруем, што і жыць будзем з Ім, ведаючы, што Хрыстос, уваскрэсшы з мёртвых, ужо не памірае: смерць ужо не ма́е над Ім улады. Бо тое, што Ён памёр, то памёр аднойчы для граху; а тое, што жыве, то жыве для Бога. Так і вы лічы́це сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога ў Хрысце Іісусе, Госпадзе нашым.

Свяшчэннік: Мір табе.

Дыякан: Прамудрасць, будзем уважлівымі.

Чытач: Алілуія.

Дыякан: Прамудрасць, стойце прама, выслухаем Святое Евангелле. Мір усім.

Народ: І духу твайму.

Свяшчэннік: Паводле Матфея Святога Евангелля чытанне (Мф. 28:16-20).

Народ: Слава Табе, Госпадзі, слава Табе.

Свяшчэннік: Будзем уважлівымі.

Евангелле паводле Матфея (зачала 116)  

У той час, адзіна́ццаць вучняў пайшлі ў Галілею, на гару, куды загадаў ім Іісус. І, убачыўшы Яго, пакланіліся Яму; а іншыя ўсумнíліся. І, прыступіўшы, Іісус сказаў ім: да́дзена Мне ўся ўлада на небе і на зямлі: дык ідзіце, навучы́це ўсе народы, хры́сцячы іх у імя́ Айца, і Сына, і Святога Духа, ву́чачы іх выконваць усё, што Я запаве́даў вам; і вось, Я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку. Амінь.

Народ: Слава Табе, Госпадзі, слава Табе.

 

Сугубая екцення

Памілуй нас, Божа, па вялікай міласці Тваёй, молімся Табе, выслухай і памілуй.

Народ: Госпадзі, памілуй (тройчы).

Яшчэ молімся за Вялікага Спадара і Айца нашага Свяцейшага патрыярха [імя] і за Экзарха яго Спадара нашага Высокапраасвяшчэннейшага Мітрапаліта [імя] і за ўсю ў Хрысце брацію нашу.

Яшчэ молімся за Богам сцеражоную краіну нашу, улады і воінства яе, каб нам весці ціхае і спакойнае жыццё з усёй набожнасцю і годнасцю.

Яшчэ молімся аб міласці, жыцці, спакоі, здароўі, спасенні і адпушчэнні грахоў раба Божага ўспрыемніка (імя).

Яшчэ молімся за новапрасвячо́нага раба Божага (імя), каб захавацца яму ў чыстым вызна́нні веры, з усёй набожнасцю і выкананнем запаведзяў Хрыстовых ва ўсе дні жыцця яго.

Бо Ты мíласцівы і чалавекалюбны Бог, і Табе славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў.

Народ: Амінь.

Свяшчэннік: Слава Табе, Хрысце Божа, надзея наша, слава Табе.

Народ: Слава Айцу, і Сыну, і Святому Духу, і цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь. Госпадзі памілуй (тройчы). Благаславі.

Свяшчэннік прамаўляе адпуст.                              

 

Малітва  8-га дня пасля Хрышчэння

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.

Вызваленне ад грахоў святым Хрышчэннем рабу Твайму дараваўшы і жыццё ў новым нараджэнні яму даўшы, Ты, Уладару Госпадзі, будзь ласкавы заўсёды асвятляць яго сэрца святлом аблічча Твайго. Шчыт веры яго захавай ад пашкоджання ворагамі; адзенне нятленнасці, у якое ён апрануўся, непашкоджаным і беззаганным на ім захавай; Тваёю благадаццю непарушнай захоўваючы ў ім, пячаць Духа, будзь міласцівы да яго і да нас па мноству шчодрасцяў Тваіх.

Бо благаславёнае і праслаўленае найпачэснейшае і велічнае імя́ Тваё, Айца, і Сына, і Святога Духа, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь.

 

Малітва другая

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.                  

Уладару Госпадзі, Божа наш, Ты праз купель даеш тым, што хры́сцяцца, нябеснае ззянне, нанова нарадзіўшы вадою і Духам новапрасвячонага раба Твайго і даўшы яму прабачэнне вольных і міжвольных грахоў, Сам ускладзі на яго руку́ Тваю магутную і зберажы яго ў сіле Тваёй дабрыні, зару́чыны яго непарушна захавай і спадобі яго жыцця вечнага і спадобі дагаджаць Табе.

Бо Ты асвячэнне наша, і Табе славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў.

Народ: Амінь.

Свяшчэннік: Мір усім.

Народ: І духу твайму. 

Дыякан: Галовы вашы перад Госпадам схіліце.

Народ: Табе, Госпадзі.

Свяшчэннік: Той, што апрануўся ў Цябе, Хрыста Бога нашага, разам з намі схіліў перад Табою сваю галаву; захавай яго, каб стаць яму непераможным супраць тых, што марна ўзводзяць варожасць на яго і на нас, і зрабі ўсіх нас пераможцамі да канца з Тваім нятленным вянцом.

Бо Тваё гэта — мілаваць і спасаць, і Табе славу ўзносім з Беспачатным Тваім Айцом, і Прасвятым, і Добрым, і Жыватворчым Тваім Духам, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Народ: Амінь.

Свяшчэннік акрапляе новаахрышчанага, кажучы:

Ты апраўдаўся, ты прасвятліўся, ты асвяціўся, ты абмыўся íмем Госпада нашага Іісуса Хрыста і Духам Бога нашага.

І абцірае губкай часткі цела, памазаныя мірам, кажучы:

Ты ахрысціўся, Ты прасвятліўся, Ты мірапамазаўся, Ты асвяціўся, Ты абмыўся, у імя́ Айца, і Сына, і Святога Духа.  Амінь.

 

Малітва на пастрыжэнне валасоў

Госпаду памолімся.

Госпадзі, памілуй.  

Уладару́ Госпадзі Божа наш, Ты ўшанаваў чалавека Сваім вобразам, стварыўшы яго з разумнай душой і прыгожым целам, каб цела служыла разумнай душы; Ты уладкаваў галаву зверху, і ў ёй сабраў мноства пачуццяў, якія не перашкаджаюць адно другому; галаву ж Ты пакрыў валасамі, каб не шкодзілі ёй змены ў паветры; і ўсе часткі цела яго Ты размеркаваў па патрэбах, каб ён усімі імі  дзякаваў Цябе — найлепшага Мастака. Ты Сам, Уладару, праз сасуд Твой абраны — апостала Паўла — запаведаўшы нам усё рабіць на славу Тваю, дай рабу Твайму (імя), які цяпер прыйшоў, пакласці пачатак праз пастрыжэнне валасоў галавы сваёй, благаславі разам з яго ўспрыемнікам; і дай ім усім навучацца ў законе Тваім і рабіць справы, угодныя Табе.

Бо Ты — міласцівы і чалавекалюбны Бог, і Табе славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Народ: Амінь.

Свяшчэннік: Мір усім.

Народ: І духу твайму. 

Дыякан: Галовы вашы перад Госпадам схілíце.

Народ: Табе, Госпадзі.

Свяшчэннік: Госпадзі Божа наш, Які паўнатою воднага Хрышчэння па Сваёй дабрыні асвяціў веруючых у Цябе, сёння благаславі і гэтае дзіця (альбо: раба Божага), і няхай сыйдзе на галаву яго благаславенне Тваё, і як Ты благаславіў праз прарока Самуіла цара Давіда, так благаславі і галаву раба Твайго (імя) маёю, грэшнага, рукою, сыходзячы на яго Духам Тваім Святым, каб ён, стале́ючы ўзростам, да сівізны старасці Табе ўзносіў славу, і бачыў даброты Іерусалімавы ва ўсе дні жыцця свайго.

Бо Табе належыць усякая слава, пашана і пакланенне, Айцу, і Сыну і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Народ: Амінь.

Свяшчэннік пастрыгае новаахрышчанага крыжападобна, кажучы:

Пастрыгаецца раб Божы (імя) ў імя́ Айца, і Сына, і Святога Духа.

Народ: Амінь.

 

Сугубая екцення

Памілуй нас, Божа, па вялікай міласці Тваёй, молімся Табе, выслухай і памілуй.

Народ: Госпадзі, памілуй (тройчы).

Яшчэ молімся за Вялікага Спадара і Айца нашага Свяцейшага патрыярха [імя] і за Экзарха яго Спадара нашага Высокапраасвяшчэннейшага Мітрапаліта [імя] і за ўсю ў Хрысце брацію нашу.

Яшчэ молімся аб міласці, жыцці, спакоі, здароўі, спасенні і адпушчэнні грахоў раба Божага (імя) ўспрыемніка і новапрасвячонага (імя).

Бо Ты — міласцівы і чалавекалюбны Бог, і Табе славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Святому Духу, цяпер, і заўсёды, і на векі вякоў.

Народ: Амінь.

Дыякан: Праму́драсць.

Іерэй: Прасвята́я Багаро́дзіца, спасí нас.

Людзі: Пачэ́снейшую за Херувíмаў і непараўна́льна слаўне́йшую за Серафíмаў, што непару́шанаю нарадзíла Бо́га Сло́ва, Íсную Багаро́дзіцу, Цябе́ веліча́ем.

Іерэй: Сла́ва Табе́, Хрысце́ Бо́жа, надзе́я на́ша, сла́ва Табе́.

Людзі: Сла́ва Айцу́, і Сы́ну, і Свято́му Ду́ху, і цяпе́р, і  заўсёды, і на ве́кі вяко́ў. Амíнь.

Го́спадзі, памíлуй (тройчы). Благаславí.

Іерэй: Хрысто́с íсцінны Бог наш, малíтвамі Прачы́стае Свае́ Ма́ці, сíлаю Пачэ́снага і Жыватво́рчага Кры́жа, святы́х сла́ўных і ўсяхва́льных апо́сталаў, святы́х першавярхо́ўных апо́сталаў Пятра́ і Па́ўла, свято́й вялікаму́чаніцы Екацяры́ны, святы́х му́чанікаў Анто́нія, Іаа́на і Яўста́фія,  усíх святы́х зямлí Белару́скай і ўсіх святы́х, няха́й памíлуе і спасе́ нас, бо Ён Добры́ і Чалавекалю́бны.

Людзі: Го́спадзі, памíлуй (тройчы).

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.