Святое Евангелле паводле Марка

Разделы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 

Раздзел 1

1. Пачатак Ева?нгелля Іісуса Хрыста, Сына Божага,

2. як напíсана ў прарокаў: “вось, Я пасылаю Ангела Майго перад аблíччам Тваім, які падрыхту?е шлях Твой перад Табою”.

3. “Голас таго, хто кліча ў пусты?ні: падрыхту?йце шлях Госпаду, про?стымі зрабіце сце?жкі Яму”.

4. З’явіўся Іаан, хры?сцячы ў пусты?ні і прапаведуючы хрышчэнне пакая?ння дзе?ля адпушчэ?ння грахоў.

5. І выхо?дзілі да яго ўся краіна Іудзейская ды Іерусалíмляне, і хрысцíліся ад яго ўсе ў рацэ? Іардане, спавяда?ючыся ў грахах сваіх.

6. Іаан жа насіў вопратку з вярблю?джага воласу і скураны? пояс на паяснíцы сваёй і еў акры?ды* і дзікі мёд.

7. І прапаве?даваў, ка?жучы: ідзе за мною Мацнейшы за мяне, у Якога я нява?рты, нахілíўшыся, развязаць раме?нь абутку Яго;

8. я хрысцíў вас вадою, а Ён будзе хрысцíць вас Духам Святым.

9. І было? ў тыя дні, прыйшоў Іісус з Назарэта Галіле?йскага і хрысцíўся ад Іаана ў Іардане.

10. І калі выхо?дзіў з вады, убачыў адразу Іаан, што раскрываюцца нябёсы і Дух як голуб сыходзіць на Яго.

11. І голас быў з нябёсаў: Ты Сын Мой узлю?блены, Якога Я ўпадаба?ў.

12. І адразу Дух вядзе Яго ў пусты?ню.

13. І быў Ён там у пусты?ні сорак дзён, спакуша?ны сатаною, і быў са звярамі. І Ангелы служы?лі Яму.

14. Пасля ж таго, як узя?ты быў Іаан, прыйшоў Іісус у Галіле?ю, прапаве?дуючы Ева?нгелле Царства Божага

15. і ка?жучы, што споўніўся час і наблізілася Царства Божае: пака?йцеся і веруйце ў Ева?нгелле.

16. А ідучы? каля мора Галіле?йскага, убачыў Сíмана і Андрэя, брата Сíманавага, якія закідвалі мярэ?жы ў мора, бо яны былí рыбаловы.

17. І сказаў ім Іісус: ідзіце за Мною, і Я зраблю, што вы будзеце лаўца?мі людзе?й.

18. І яны адразу, пакінуўшы мярэ?жы свае, пайшлі ўслед за Ім.

19. І, прайшоўшы крыху? адтуль, Ён убачыў Іакава Зевядзе?евага і Іаана, брата яго, як яны, таксама ў лодцы, ла?дзілі мярэ?жы;

20. і адразу паклíкаў іх. І яны, пакінуўшы бацьку свайго Зевядзе?я ў лодцы з работнікамі, пайшлі за Ім.

21. І прыходзяць у Капернау?м; і неўзаба?ве ў суботу ўвайшоў Ён у сінагогу і вучыў.

22. І здзіўля?ліся вучэнню Яго; бо Ён вучыў іх, як той, хто ма?е ўла?ду, а не як кніжнікі.

23. І быў у сінагозе іхняй чалавек у духу нячыстым, і закрычаў ён,

24. ка?жучы: пакінь, што? Табе да нас, Іісусе Назаранíне? Ты прыйшоў загубíць нас; ведаю Цябе, хто Ты, Святы? Божы.

25. Але Іісус забаранíў яму, ка?жучы: змоўкні і выйдзі з яго.

26. І дух нячысты, скалану?ўшы яго і ўскры?кнуўшы моцным голасам, выйшаў з яго.

27. І жахну?ліся ўсе, так што пыталіся адзін у аднаго, гаворачы: што гэта? за новае вучэнне, што Ён з ула?даю і духам нячыстым зага?двае, і яны слухаюцца Яго?

28. І разне?слася чутка пра Яго адразу па ўсіх ваколіцах Галіле?і.

29. І адразу, вы?йшаўшы з сінагогі, яны прыйшлі ў дом Сíмана і Андрэя з Іакавам і Іаанам.

30. А це?шча Сíманава ляжала ў гарачцы, і адразу кажуць Яму пра яе.

31. І, падышоўшы, Ён падняў яе, узяўшы за руку?; і гарачка адразу пакінула яе, і яна прыслу?жвала ім.

32. А як вечарэ?ла і сонца зайшло, прыносілі да Яго ўсіх хворых і апанава?ных дэманамі.

33. І ўвесь горад сабраўся да дзвярэй.

34. І Ён ацаліў многіх, якія пакутавалі ад розных хвароб, і дэманаў многіх вы?гнаў, і не дазваляў дэманам гаварыць, бо яны ведалі, што Ён Хрыстос.

35. А раніцай, калі было яшчэ вельмі цёмна, Ён, устаўшы, выйшаў; і пайшоў у пустэ?льнае месца, і там маліўся.

36. І паспяша?ліся ўслед Яму Сíман і тыя, што былí з ім.

37. І, знайшоўшы Яго, кажуць Яму: усе шукаюць Цябе.

38. І кажа Ён ім: хадзе?м у бліжэйшыя вёскі і гарады, каб Мне і там прапаве?даваць; бо на тое Я і выйшаў.

39. І Ён прапаве?даваў у сінагогах іхніх па ўсёй Галіле?і і дэманаў выганя?ў.

40. І прыхо?дзіць да Яго пракажоны, просячы Яго і на калені па?даючы перад Ім, кажа Яму: калі Ты хочаш, можаш ачы?сціць мяне.

41. Іісус жа, злíтаваўшыся над ім, працягнуў руку?, дакрану?ўся да яго і кажа яму: хачу, ачы?сціся.

42. І калі сказаў Ён, адразу сышла з яго праказа, і ён стаў чысты.

43. І, звярну?ўшыся да яго сурова, Ён адразу адаслаў яго,

44. і кажа яму: глядзі, нікому нічога не гавары; а ідзі, пакажы?ся святару і прынясі за ачышчэнне тваё, што загадаў Маісей, дзе?ля све?дчання ім.

45. А ён, выйшаўшы, пачаў шмат абвяшча?ць і распавяда?ць, так што Іісус ужо не мог адкрыта ўвайсці ў горад, а быў звонку, у пустэ?льных мясцінах. І прыхо?дзілі да Яго адусюль.

 

Раздзел 2

1. І прыйшоў Ён зноў у Капернау?м праз некалькі дзён, і чу?тна стала, што Ён у доме.

2. І адразу сабра?ліся многія, так што не ўмяшчаліся ўжо і пры дзвярах, і Ён казаў ім слова.

3. І прыйшлі, несучы? да Яго спаралі­зава?нага, якога трымалі на руках чацвёра;

4. і, не ма?ючы як наблíзіцца да Яго з-за натоўпу, яны раскры?лі дах над тым месцам, дзе Ён быў, і, пракапа?ўшы, апусцíлі пасцель, на якой ляжаў спаралізава?ны.

5. І, убачыўшы веру іх, Іісус кажа спаралізава?наму: сы?не, адпускаюцца твае грахі.

6. Сядзелі ж тут некаторыя з кніжнікаў і разважа?лі ў сэ?рцах сваіх:

7. што? Ён гэтак блюзне?рыць? хто можа адпускаць грахі, акрамя аднаго Бога?

8. І адразу Іісус, спазна?ўшы духам Сваім, што яны так разважа?юць у сабе, кажа ім: што? гэта вы разважа?еце ў сэ?рцах вашых?

9. што лягчэй? сказаць спаралізава?наму: “адпускаюцца твае грахі” ці сказаць: “устань, і вазьмі пасцель тваю, і хадзі”?

10. Але каб вы ведалі, што ма?е ўла?ду Сын Чалавечы на зямлі адпуска?ць грахі, — кажа спаралізава?наму:

11. табе кажу: устань, і вазьмі пасцель тваю, і ідзі ў дом твой.

12. І адразу ўстаў той, і, узяўшы пасцель, выйшаў перад усімі, так што здзіўля?ліся ўсе і сла?вілі Бога, ка?жучы: ніколі такога мы не бачылі.

13. І выйшаў Іісус зноў да мора; і ўвесь народ ішоў да Яго, і Ён вучыў іх.

14. І, праходзячы, ўбачыў Ён  Левíя Алфе?евага, які сядзеў на мы?тні, і кажа яму: ідзі ўслед за Мною. І той, устаўшы, пайшоў услед за Ім.

15. І калі Іісус узляжа?ў у доме яго, многія мы?тнікі і грэшнікі ўзляжа?лі з Іісусам і з вучнямі Яго; бо многа было іх, якія ішлі ўслед за Ім.

16. І кніжнікі і фарысеі, убачыўшы, што Ён есць з мы?тнікамі і грэшнікамі, казалі вучням Яго: як гэта з мы?тнікамі і грэшнікамі Ён есць і п’е?

17. І, пачуўшы, Іісус кажа ім: не здаровыя ма?юць патрэ?бу ў ле?кары, а хворыя; Я прыйшоў заклíкаць не праведнікаў, а грэшнікаў да пакая?ння.

18. Вучні Іаанавы і фарысейскія пасцíлі. І прыходзяць і кажуць Яму: чаму вучні Іаанавы і фарысейскія по?сцяць, а Твае вучні не по?сцяць?

19. І сказаў ім Іісус: хіба? могуць пасцíць сыны? харо?маў вясе?льных, калі з імі жаніх? дакуль жаніх з імі, не могуць пасцíць;

20. але пры?йдуць дні, калі будзе ўзя?ты ад іх жаніх, і тады будуць пасцíць у тыя дні;

21. ніхто латкі з тканіны суровай не прышывае да адзе?жыны старо?й, інакш прышы?тым парве?цца старо?е, і дзірка будзе яшчэ горшая;

22. і ніхто не ўліва?е віно маладое ў мяхí старыя: інакш прарве віно маладое мяхí, і віно вы?цеча, і мяхí прападу?ць; а віно малодае ў мяхí новыя ўліваць трэба.

23. І давяло?ся Яму ў суботу прахо?дзіць пасевамі, і пачалí вучні Яго дарогаю зрываць калоссе.

24. І фарысеі казалі Яму: паглядзі, чаму яны робяць у суботу, што не дазволена?

25. І Ён кажа ім: ці ж вы ніколі не чыталі, што? зрабіў Давід, калі патрэбу меў і згалада?ўся сам і тыя, што былí з ім?

26.  як ён увайшоў у дом Божы пры Авіяфа?ры-першасвятары? і з’еў ахвя?рныя хлябы?, якіх не дазволена было? есці нікому, акрамя святароў, і даў таксама тым, што былí з ім.

27. І казаў ім: субота ўзнікла дзе?ля чалавека, а не чалавек дзе?ля суботы.

28. Таму Сын Чалавечы ёсць гаспадар і суботы.

 

Раздзел 3

1. І прыйшоў зноў у сінагогу. І быў там чалавек, які меў усо?хлую руку?.

2. І сачы?лі за Ім, ці не ацалíць яго ў суботу, каб абвінава?ціць Яго.

3. І кажа Ён чалавеку, што меў усо?хлую руку?: стань пасярэ?дзіне.

4. А ім кажа: ці дазволена ў суботу дабро рабіць, альбо зло рабіць? душу? ўратаваць альбо загубíць? Яны ж маўчалі.

5. І, паглядзеўшы на іх з гневам, засму?чаны жорсткасцю сэрцаў іх, кажа чалавеку: працягні руку? тваю. І працягнуў ён, і стала рука яго здаровай, як другая.

6. І, вы?йшаўшы, фарысеі адразу ўчынíлі з ірадыянамі змову су?праць Яго, як Яго загубíць.

7. Іісус жа з вучнямі Сваімі адышоў да мора, і мноства народу з Галіле?і пайшло за Ім, і з Іудзеі,

8. і з Іерусаліма, і з Ідуме?і, і з-за Іардана. І з навако?лляў Ты?ра і Сідо?на мноства вялікае, пачуўшы, што Ён рабіў, прыйшло да Яго.

9. І сказаў вучням Сваім, каб лодка была? для Яго напагато?ве, каб натоўп не цясніў Яго.

10. Бо многіх Ён ацаліў, так што нядужныя кíдаліся да Яго, каб да Яго дакрану?цца.

11. І духі нячыстыя, калі бачылі Яго, па?далі перад Ім і крычалі, ка?жучы: Ты — Сын Божы.

12. І Ён строга забараня?ў ім абвяшча?ць пра Яго.

13. І ўзышоў на гару, і паклíкаў, каго Сам хацеў; і прыйшлі да Яго.

14. І паставіў дванаццаць, каб былí з Ім і каб пасыла?ць іх прапаве?даваць,

15. і каб яны ме?лі ўладу ацаля?ць не?мачы і выганя?ць дэманаў.

16. Паставіў Сíмана, даўшы яму імя? Пётр,

17. і Іакава Зевядзе?евага і Іаана, брата Іакава, да?ўшы ім імёны Ваане?ргес, што азначае “сыны? громавы”;

18. і Андрэя, і Філіпа, і Варфаламе?я, і Матфея, і Фаму?, і Іакава Алфе?евага, і Фадзе?я, і Сíмана Кананíта,

19. і Іуду Іскарыёта, які і вы?даў Яго.

20. І прыйшлі ў дом, і сабраўся зноў народ, так што яны не маглі нават хле?ба паес­ці.

21. І, дачу?ўшыся, блізкія Яго вы?йшлі забраць Яго; бо казалі, што Ён не ў Сабе.

22. А кніжнікі, якія прыйшлі з Іерусаліма, казалі, што Ён ма?е ў Сабе веельзеву?ла і што сілай князя дэманскага выганя?е дэманаў.

23. І, паклíкаўшы іх, прытчамі казаў ім: як можа сатана сатану выганя?ць?

24. І калі царства раздзе?ліцца самое ў сабе, не можа ўстая?ць царства тое;

25. і калі дом раздзе?ліцца сам у сабе, не можа ўстая?ць дом той;

26. і калі сатана паўстаў сам на сябе і раздзялíўся, не можа ўстая?ць, але прыйшоў канец яму.

27. Ніхто не можа, увайшоўшы ў дом дужага, нарабава?ць дабра яго, калі перш не звя?жа дужага, і тады абрабу?е дом яго.

28. Праўду кажу вам: адпу?шчаны будуць сына?м чалавечым усе грахі і блюзне?рствы, якімі б ні блюзне?рылі,

29. але хто будзе блюзне?рыць на Духа Святога, не будзе мець адпушчэ?ння даве?ку, а падляга?е вечнаму асуджэ?нню.

30. Так казаў Ён, бо гаварылі: Ён духа нячыстага ма?е ў Сабе.

31. І прыйшлі Маці Яго і браты Яго і, сто?ячы на дварэ, паслалі да Яго паклíкаць Яго.

32. І сядзеў народ вакол Яго. і сказалі Яму: вось Маці Твая, і браты Твае, і сёстры Твае на дварэ, шукаюць Цябе.

33. І адказаў ім, гаворачы: хто Маці Мая? і браты Мае??

34. І агле?дзеўшы тых, што сядзелі вакол Яго, кажа: вось маці Мая? і браты Мае?;

35. бо хто будзе выконваць волю Божую, той Мне брат, і сястра, і маці.

 

Раздзел 4

1. І зноў пачаў вучы?ць каля мора, і сабра?лася да Яго народу мноства, так што Ён увайшоў у лодку на моры і сядзеў, а ўвесь народ быў на зямлі пры моры.

2. І навучаў іх многа прытчамі, і гаварыў ім у павучэнні Сваім:

3. слухайце: вось, выйшаў се?йбіт сеяць.

4. І ста?лася, калі сеяў, адно ўпала пры дарозе, і наляцелі птушкі ды падзяўблí тое.

5. Іншае ўпала сярод каме?ння, дзе няшмат было? зямлі, і неўзаба?ве ўзышло?, бо зямля была? неглыбокая;

6. калі ж сонца падняло?ся — завяла і, не ма?ючы ко?раня, засохла.

7. Іншае ўпала ў це?рні, і выраслі це?рні і заглушы?лі яго, і яно не дало? плоду.

8. А іншае ўпала на добрую зямлю і дало? плод, што падымаўся і ўзрастаў, і ўрадзíла па трыццаць, і па шэсцьдзеся?т, і па сто.

9. І казаў: хто ма?е вушы, каб чуць, няхай чуе!

10. Калі ж Ён застаўся адзін, тыя, што былí пры Ім, разам з двана?ццаццю спыталі Яго аб прытчы.

11. І сказаў ім: вам да?дзена ведаць тайны Царства Божага, а тым, хто звонку, у прытчах усё даецца;

12. каб яны, гле?дзячы, бачылі і не ўспрыма?лі, і, слу?хаючы, чулі і не разумелі, каб не звярну?ліся і не былí ім адпу?шчаны грахі.

13. І кажа ім: не разуме?еце прытчы гэтай? Як жа ўсе прытчы зразуме?еце?

14. Се?йбіт слова сее.

15. І вось тыя, што пры дарозе, дзе сеецца слова: калі пачуюць, адразу прыходзіць сатана і забірае пасе?янае ў сэ?рцах іх.

16. Таксама і пасе?янае сярод каме?ння — гэта тыя, якія, пачуўшы слова, адразу прыма?юць яго з радасцю,

17. але не маюць ко?раня ў сабе і нетрыва?лыя; калі настане ўціск або гане?нне з-за слова, адразу спакуша?юцца.

18. А ў це?рнях пасе?янае — гэта тыя, што чуюць слова,

19. але турбо?ты гэтага веку і спакуса багацця ды іншыя захапле?нні, увахо?дзячы ў іх, заглуша?юць слова, і яно застае?цца бясплодным.

20. А пасе?янае на добрай зямлі — гэта тыя, якія слухаюць слова і прыма?юць, і даюць плод па трыццаць, і па шэсцьдзеся?т, і па сто.

21. І  сказаў ім: хіба? свечка прыно?сіцца, каб паставіць яе пад пасу?дзіну ці пад ло?жак? хіба? не дзеля таго, каб паставіць яе на падсве?чнік?

22. Бо няма нічога тае?мнага, каб не стала я?ўным, і нішто не бывае схава?на, каб не адкрылася.

23. Калі хто ма?е вушы, каб чуць, няхай чуе!

24. І казаў ім: заўважа?йце, што чуеце. Якою мераю ме?раеце, такою і вам адме?раецца, і дада?дзена будзе вам, хто слухае.

25. Бо хто ма?е, таму да?дзена будзе, а хто не ма?е, ады?мецца ў яго і тое, што ма?е.

26. І казаў: так і Царства Божае, як чалавек, калі кіне зе?рне ў зямлю;

27. і спіць, і ўстае? ўно?чы і ўдзень, а як насенне ўзыхо?дзіць і расце?, не ведае ён.

28. Бо зямля сама па сабе ро?дзіць напачатку зелень, потым колас, тады напаўняе зе?рне ў коласе.

29. Калі ж вы?спее плод, адразу пасыла?е серп, бо надышло? жніво?.

30. І казаў: з чым параўна?ем Царства Божае? ці якою прытчаю вы?явім яго?

31. Яно як зе?рне гарчы?чнае, што, калі сеецца ў зямлю, то ме?ншае за ўсякае насенне на зямлі,

32. а калі пасеяна, вырастае і робіцца бо?льшым за ўсю зелянíну і пускае вялікае галлё, так што ў за?сені яго могуць пасялíцца птушкі нябесныя.

33. І многімі такімі прытчамі абвяшчаў ім слова, наколькі маглі яны слухаць.

34. Без прытчы не прамаўляў да іх, а вучням Сваім асобна тлумачыў усё. 

35. І кажа ім у той дзень з надыходам вечара: перапра?вімся на той бок.

36. І яны, адпусцíўшы людзей, бяруць Яго з сабою, як Ён быў у лодцы; і яшчэ лодкі былí з Ім.

37. І ўзняла?ся з ветру вялікая бура; хвалі захлíствалі лодку, так што яна ўжо напаўня?лася.

38. А Ён на карме? спаў на ўзгало?ўі. І бу?дзяць Яго, і кажуць Яму: Настаўнік! хіба? не хвалюе Цябе, што мы гíнем?

39. І, устаўшы, Ён забаранíў ветру і кажа мору: сціхні, перастань. І суня?ўся вецер і настала цíша вялікая.

40. І кажа ім: чаго вы такія баязлівыя? як гэта не маеце веры?

41. І напоўніліся страхам вялікім, і гаварылі між сабою: хто ж гэта Ён, калі і вецер, і мора слухаюцца Яго?

 

Раздзел 5

1. І прыплылí на другі бераг мора, у краіну Гадары?нскую.

2. І калі выйшаў Ён з лодкі, адразу ж сустрэў Яго чалавек з магільных пячор у духу нячыстым,

3. які меў жытло? ў магілах, і нават ланцугом ніхто не мог звяза?ць яго;

4. бо шмат разоў яго звя?звалі аковамі і ланцугамі, але ён разрыва?ў ланцугі і разбіваў аковы, і ніхто не мог яго ўтаймава?ць;

5. і заўсёды, ноччу і днём, у магільных пячорах і ў гара?х крычаў ён і біўся аб каме?нне.

6. А ўбачыўшы здалёк Іісуса, прыбег і пакланíўся Яму.

7. І, закрычаўшы моцным голасам, сказаў: што Табе да мяне, Іісусе, Сы?не Бога Усявы?шняга? закліна?ю Цябе Богам, не муч мяне!

8. Бо Іісус сказаў яму: вы?йдзі, дух нячысты, з чалавека.

9. І пытаўся ў яго: як імя? тваё? і той адказаў: легіён маё імя?, бо многа нас.

10. І вельмі прасілі Яго, каб не адсылаў іх прэч з краіны той.

11. А там пры гары? пасвіўся вялікі ста?так свіне?й.

12. І прасілі Яго ўсе дэманы, ка?жучы: пашлі нас у свіне?й, каб нам увайсці ў іх.

13.  І адразу дазволіў ім Іісус. І, выйшаўшы, нячыстыя духі ўвайшлі ў свіне?й; і ры?нуўся ста?так з кру?чы ў мора, а іх было каля дзвюх тысяч; і патану?лі ў моры.

14. А іх пастухі пабеглі ды абвясцілі ў горадзе і ў вёсках. І людзі выйшлі пабачыць, што зда?рылася.

15. Прыходзяць да Іісуса і бачаць, што апанта?ны, у якім быў легіён, сядзіць адзеты і пры розуме; і спалохаліся.

16. Тыя, хто бачыў, расказалі ім, як гэта адбыло?ся з апанта?ным, і пра свіне?й.

17. І пачалí прасіць Яго адысцí з межаў іх.

18. І калі Ён увайшоў у лодку, той, што быў апанта?ны, прасіў Яго, каб быць з Ім.

19. А Іісус не дазволіў яму і кажа да яго: ідзі ў дом твой да сваіх і раскажы ім, што? зрабіў табе Гасподзь і як памíлаваў цябе.

20. І пайшоў, і пачаў абвяшча?ць у Дзесяцігаро?ддзі, што зрабіў яму Іісус. І ўсе здзіўляліся.

21. І калі пераправіўся Іісус у лодцы зноў на другі бераг, сабра?лася народу мноства да Яго. І быў Ён каля мора.

22. І вось прыхо?дзіць адзін са старэйшын сінагогі, íмем Іаíр, і, ўбачыўшы Яго, па?дае ў ногі Яму

23. і вельмі просіць Яго, ка?жучы: дачу?шка мая? пры смерці, прыйдзі і ўскладзí на яе ру?кі, каб яна ўратавалася і жыла?.

24. І пайшоў за ім Іісус. І ўслед Яму ішоў вялікі натоўп, і напіра?лі на Яго.

25. І жанчына нейкая, што мела кровацячэ?нне дванаццаць гадоў,

26. і шмат нацярпе?лася ад многіх ле?караў, і патра?ціла ўсё, што ме?ла, і ніякай палёгкі не атрыма?ла, а стала ёй яшчэ горш;

27. пачуўшы пра Іісуса, прыйшла ў натоўпе ззаду і дакрану?лася да вопраткі Яго;

28. бо казала: калі дакрану?ся хоць да вопраткі Яго, уратава?ная буду.

29. І адразу спынíлася кровацячэ?нне ў яе, і адчула яна целам, што вы?звалілася ад хваробы.

30. І адразу Іісус, адчуў у Сабе, што сіла выйшла з Яго, павярнуўся ў натоўпе і сказаў: хто дакрану?ўся да вопраткі Маёй?

31. І казалі Яму вучні Яго: Ты бачыш, натоўп напіра?е на Цябе, а кажаш: хто дакрану?ўся да Мяне?

32. І агляда?ўся Ён, каб бачыць тую, што зрабіла гэта.

33. А жанчына спалохалася і дрыжа?ла, ве?даючы, што? з ёю адбыло?ся, падышла, упала перад Ім і сказала Яму ўсю праўду.

34. Ён жа сказаў ёй: дачка?! вера твая ўратава?ла цябе; ідзі з мірам і здароваю будзь ад хваробы тваёй.

35. Яшчэ калі Ён гаварыў, прыходзяць з дому старэйшыны сінагогі і кажуць: дачка? твая паме?рла, навошта яшчэ турбуеш Настаўніка?

36. Але Іісус, адразу пачуўшы гэтыя словы, кажа старэйшыне сінагогі: не бойся, толькі веруй.

37. І не дазволіў нікому ісці за Сабою, акрамя Пятра, Іакава і Іаана, брата Іакавага.

38. Прыходзяць у дом старэйшыны сінагогі, і бачыць Ён сумятню? і тых, што плачуць і гало?сяць моцна.

39. І, увайшоўшы, кажа ім: чаго вы хвалю?ецеся і пла?чаце. Дзяўчынка не паме?рла, а спіць.

40. І насміхаліся з Яго. Але Ён, вы?правадзіўшы ўсіх, бярэ з Сабою бацьку дзяўчынкі і маці, і тых, што былí з Ім, і ўваходзіць туды, дзе ляжала дзяўчынка.

41. І, узяўшы дзяўчынку за руку?, кажа ёй: “таліфа? ку?мі”, што значыць: “дзяўчына, табе кажу, устань”.

42. І адразу падняла?ся дзяўчына і пачала? хадзіць, а было? ёй гадоў дванаццаць. І ўра?зіліся ўра?жаннем вялікім.

43. І загадаў ім строга, каб ніхто не даведаўся пра гэта, і сказаў даць ёй есці.

 

Раздзел 6

1. І выйшаў Ён адтуль і прыйшоў на ба?цькаўшчыну Сваю, і за Ім ішлі вучні Яго.

2. І калі настала субота, пачаў Ён вучы?ць у сінагозе, і многія слухачы? дзівіліся, ка?жучы: адкуль у Яго гэта? і што за мудрасць да?дзена Яму, і як такія цуды тво?рацца рукамі Яго?

3. Ці не цясля?р гэта, сын Марыі і брат Іакава, Іасíі, Іуды і Сíмана? і ці не сёстры Яго тут сярод нас? І сумнява?ліся ў Ім.

4. Іісус жа казаў ім: не бывае прарок без паша?ны, хіба? толькі на ба?цькаўшчыне сваёй, і ў родных сваіх, і ў доме сваім.

5. І не мог там ніякага цу?ду ствары?ць, толькі нямногіх хворых, усклаўшы на іх ру?кі, ацалíў.

6. І дзівіўся нявер’ю іх. І хадзіў па навакольных се?лішчах, навучаючы.

7. І, паклíкаўшы дванаццаць, пачаў іх пасылаць па двое і даў ім ула?ду над нячыстымі ду?хамі. 

8. І наказа?ў ім нічога не браць у дарогу, акрамя аднаго посаха: ні торбы, ні хле?ба, ні медзі ў поясе;

9. але абува?цца ў санда?лі і не насіць дзвюх адзе?жын.

10. І казаў ім: калі дзе ўво?йдзеце ў дом, застава?йцеся ў ім, пакуль не по?йдзеце адтуль;

11. і калі хто не пры?ме вас і не паслухаецца вас, то выхо?дзячы адтуль, абтрасíце пыл з ног вашых у све?дчанне ім. Праўду кажу вам: лягчэй будзе Садо?му і Гамо?ры ў дзень су?дны, чым гораду таму.

12. І, пайшоўшы, яны прапаве?давалі пакая?нне,

13. і дэманаў многіх выганя?лі, і пама?звалі алеем многіх хворых, і ацаля?лі.

14. І дачу?ўся пра Іісуса цар Ірад, бо вядомым стала імя? Яго, і казаў: гэта Іаан Хрысцíцель з мёртвых паўстаў, і таму цуды дзе?юцца ім.

15. Іншыя казалі: гэта Ілія?, а іншыя казалі: гэта прарок ці як адзін з прарокаў.

16. А Ірад, пачуўшы, сказаў: гэта Іаан, якому я адсе?к галаву, ён паўстаў з мёртвых.

17. Бо сам Ірад паслаў схапіць Іаана і звяза?ў яго ў цямніцы з-за Ірадыя?ды, жонкі Філіпа, брата свайго, таму што ажаніўся з ёю.

18. Бо Іаан казаў Іраду: не нале?жыць табе мець жонку брата твайго.

19. А Ірадыя?да, гне?ваючыся на яго, жада?ла яго забіць, ды не магла.

20. Бо Ірад баяўся Іаана, ведаючы яго як чалавека праведнага і святога, і аберагаў яго, і шмат рабіў, слу?хаючыся яго, і з ахвотаю яго слухаў.

21. І настаў зручны дзень, калі Ірад у гадавіну свайго нараджэння ла?дзіў пір вяльможам сваім, тысячанача?льнікам і старэйшынам Галілейскім,

22. і ўвайшла дачка? Ірадыя?ды, і танцавала, і дагадзíла Іраду і тым, што ўзляжа?лі з ім. Сказаў цар дзяўчыне: прасі ў мяне чаго хочаш, і дам табе.

23. І пакляўся ёй: чаго ні папросіш у мяне, дам табе, хоць і паўцарства майго.

24. Яна ж выйшла і спытала ў маці сваёй: чаго прасіць? Тая адказала: галаву Іаана Хрысцíцеля.

25. І яна адразу, паспе?шліва ўвайшоўшы да цара, прасіла, ка?жучы: хачу каб ты цяпер жа даў мне на блю?дзе галаву Іаана Хрысцíцеля.

26. І засмуціўся цар, але дзе?ля клятвы і тых, што ўзляжа?лі з ім, не захацеў адмовіць ёй.

27. І адразу, паслаўшы целаахоўніка, цар загадаў прыне?сці галаву яго.

28. Той, пайшоўшы, адсе?к яму галаву ў цямніцы і прынёс на блю?дзе і аддаў яе дзяўчыне, а дзяўчына аддала? яе маці сваёй.

29. І, дачу?ўшыся, вучні яго прыйшлі і ўзялí це?ла яго, і паклалі яго ў магілу.

30. І сабра?ліся апосталы да Іісуса і расказалі Яму ўсё: і што зрабілі, і чаму навучылі.

31. І сказаў ім: пайдзіце вы самі, асобна, у пустэ?льнае месца і адпачнíце крыху?. Бо многія прыхо?дзілі і адыхо?дзілі, так што і паесці ім не было? калі.

32. І адправіліся яны ў пустэ?льнае месца на лодцы асобна.

33. І ўбачыў народ, як яны адплывалі, і пазналі іх многія, і пехато?ю з усіх гарадоў спяшаліся туды, і апярэ?дзілі іх, і сышлíся да Яго.

34. І, выйшаўшы, убачыў Іісус мноства людзей і пашкадаваў іх, бо яны былí як авечкі без пастыра; і пачаў іх вучы?ць многа.

35. І калі быў ужо час позні, вучні Яго, падышоўшы да Яго, казалі: месца тут пустэ?льнае, і ўжо час позні,

36. адпусці іх, каб пайшлі ў навакольныя вёскі ды се?лішчы і купілі сабе хле?ба, бо не маюць чаго есці.

37. Ён жа ў адказ ім прамовіў: вы ім дайце есці. І кажуць Яму: ці не пайсці нам купíць хлябо?ў дына?рыяў на дзвесце і даць ім есці?

38. Але Ён гаворыць ім: колькі хлябоў ма?еце? ідзіце і паглядзíце. І, даведаўшыся, яны кажуць: пяць хлябо?ў і дзве ры?біны.

39. І загадаў ім рассадзíць усіх групамі на зялёнай траве.

40. І ўзляглí ў рады? па сто і па пяцьдзесят.

41. І, узяўшы пяць хлябо?ў і дзве ры?біны, узвёўшы вочы на неба, благаславіў і пераламíў хлябы?, і даваў вучням Сваім, каб разносілі ім, і дзве рыбіны падзяліў на ўсіх.

42. І елі ўсе і насы?ціліся.

43. І назбіралі кавалкаў хле?ба дванаццаць поўных кашоў і рэшты ад рыбы.

44. А было тых, што елі хлябы?, каля пяці тысяч мужчын.

45. І адразу прымусіў вучняў Сваіх увайсці ў лодку і адправіцца ўперад Яго на той бок да Віфсаíды, пакуль Ён адпу?сціць людзей.

46. І, адпусціўшы іх, пайшоў на гару памалíцца.

47. І як настаў вечар, лодка была пасярод мора, а Ён адзін на зямлі.

48. І ўбачыў іх, знясíленых веслава?ннем, бо вецер дзьмуў насу?праць ім; і каля чацвёртай ва?рты ночы наблізіўся да іх, ідучы? па моры, і хацеў абміну?ць іх.

49. Яны ж, убачыўшы, як Ён ідзе па моры, падумалі, што гэта пры?від, і закрычалі.

50. Бо ўсе Яго бачылі і перапалохаліся. і адразу загаварыў з імі і сказаў ім: супакойцеся; гэта Я, не бойцеся.

51. І ўвайшоў да іх у лодку; і вецер суня?ўся. І яны надзвы?чай былі ўзру?шаныя ў сабе і здзіўляліся.

52. Бо не ўразуме?лі таго, што адбыло?ся з хляба?мі, бо сэрца ў іх было? скамяне?лае.

53. І, перапра?віўшыся, прыбылí ў зямлю Генісарэ?цкую, і прысталі да берага.

54. І калі выйшлі яны з лодкі, адразу людзі пазна?лі Яго,  

55. і, аббегшы ўсё наваколле тое, пачалí на пасцелях прыно?сіць хворых туды, дзе, па чу?тках, быў Ён.

56. І куды б ні прыхо?дзіў Ён, у пасе?лішчы, ці ў гарады, ці ў вёскі, на лю?дных месцах клалі хворых і прасілі Яго, каб хоць да кра?ю адзе?ння Яго дакрану?цца; і тыя, што дакрана?ліся да Яго, уратоўваліся.

 

Раздзел 7

1. І сабра?ліся да Яго фарысеі і некаторыя з кніжнікаў, што прыйшлі з Іерусаліма;

2. і, бачыўшы некаторых з вучняў Яго, як яны елі хлеб нячыстымі, гэта значыць непамы?тымі, рукамі, дакара?лі.

3. Бо фарысеі і ўсе Іудзеі не яду?ць, пакуль не памыюць дбайна рук, трымаючыся пада?ння ста?рцаў;

4. і пасля рынку, пакуль не амы?юцца, не яду?ць. Ёсць і многае іншае, чаго яны прынялí трымацца: абмыва?ння чашаў, і кубкаў, і катлоў, і ла?ваў.

5. Потым пытаюцца ў Яго фарысеі і кніжнікі: чаму вучні Твае не жывуць згодна з пада?ннем ста?рцаў, а непамы?тымі рукамі яду?ць хлеб?

6. А Ён у адказ гаворыць ім: добра прарочыў Іса?ія пра вас, крываду?шных, як напíсана: “людзі гэтыя ву?снамі ўшаноўваюць Мяне, а сэ?рца іх знахо?дзіцца далёка ад Мяне;

7. але ма?рна шануюць Мяне, навучаючы вучэнням, устанаўле?нням чалавечым”.

8. Бо, пакінуўшы за?паведзь Божую, трыма?ецеся вы пада?ння чалавечага, абмыва?ння кубкаў і чашаў ды многае іншае, падобнае да таго, робіце.

9. І казаў ім: хо?раша вы абыхо?дзіце за?паведзь Божую, каб сваё пада?нне захава?ць!

10. Бо Маісей сказаў: “шануй бацьку твайго і маці тваю”, і хто зласло?віць на бацьку альбо маці, няхай смерцю памрэ.

11. А вы гаворыце: калі скажа чалавек бацьку альбо маці: “тое, што ты ад мяне скарыстаў бы, гэта карва?н, што значыць дар Богу”,

12. тады ўжо дазваля?еце яму нічога не рабіць для бацькі альбо для маці сваёй,

13. паруша?ючы слова Божае пада?ннем вашым, якое вы перадаяце?; і многае падобнае да таго робіце.

14. І, паклíкаўшы ўсіх людзей, казаў ім: паслухайце Мяне ўсе і зразуме?йце.

15. Няма нічога, што, увахо?дзячы ў чалавека зво?нку, магло б апага?ніць яго; але што выходзіць з яго, тое апага?ньвае чалавека.

16. Калі хто ма?е вушы, каб чуць, няхай чуе!

17. І калі ад людзей Ён увайшоў у дом, спыталіся ў Яго вучні Яго аб прытчы.

18. І сказаў ім: няўжо і вы такія неразумныя? Хіба? не разумееце, што ўсё тое, што зво?нку ўваходзіць у чалавека, не можа апага?ніць яго?

19. Бо не ў сэ?рца яго ўваходзіць, а ў чэ?рава, і выходзіць прэч, таму ўсякая ежа чыстая.

20. І казаў: тое, што выходзіць з чалавека, апага?ньвае чалавека;

21. Бо знутры?, з сэ?рца чалавечага по?мыслы ліхíя выходзяць, пралюбадзе?йствы, блуд, забойствы,

22. крадзяжы?, ліхвя?рства, злоба, кава?рства, распу?снасць, вока зайздроснае, блюзне?рства, ганарлíвасць, шале?нства;

23. усё гэтае зло знутры? выхо?дзіць і апага?ньвае чалавека.

24. І, ру?шыўшы адтуль, пайшоў у землі Ты?рскія і Сідо?нскія; і, увайшоўшы ў дом, не хацеў, каб хто даведаўся; але не змог утаíцца.

25. Бо пачула пра Яго жанчына, дачка? якой ме?ла ў сабе нячыстага духа, і, прыйшоўшы, упа?ла да ног Яго;

26. а жанчына тая была? язычніца, Сірафінікія?нка родам; і прасіла Яго, каб вы?гнаў дэмана з яе дачкí.

27. Але Іісус сказаў ёй: дай перш насы?ціцца дзе?цям, бо нядобра ўзяць хлеб ад дзяцей і кінуць сабачаня?там.

28. Яна ж у адказ гаворыць Яму: так, Госпадзі! але і сабачаня?ты пад сталом ядуць крошкі ў дзяцей.

29. І сказаў ёй: за гэтыя словы ідзі, выйшаў дэман з дачкí тваёй.

30. І, прыйшоўшы ў дом свой, яна знайшла, што дэман выйшаў і дачка? ляжы?ць на пасцелі.

31. І зноў, выйшаўшы з межаў Ты?рскіх і Сідо?нскіх, прыйшоў Іісус да мора Галіле?йскага ў землі Дзесяцігаро?ддзя.

32. І прыво?дзяць да Яго глухога коснаязы?кага і просяць, каб Ён усклаў руку? на яго.

33. І, адвёўшы яго ад народу ўбок, улажы?ў пальцы Свае ў ву?шы яго і, плюнуўшы, дакрану?ўся да языка яго;

34. і, узвёўшы вочы на неба, уздыхнуў і сказаў яму: “эффафа?”, што значыць: “адкры?йся”.

35. І адразу адкры?ліся вушы яго і развяза?ліся пу?ты яго языка?, і пачаў гаварыць выра?зна.

36. І загада?ў ім, каб не казалі нікому. Але чым больш Ён зага?дваў ім, тым больш абвяшчалі.

37. І надзвычай здзіўляліся, ка?жучы: добра ўсё зрабіў: і глухім дае чуць, і нямы?м гаварыць.

 

Раздзел 8

1. У тыя дні, калі сабра?лася многа народу і не ме?лі чаго есці, Іісус, паклíкаўшы вучняў Сваіх, кажа ім:

2. шкада Мне людзей, што ўжо тры дні застаюцца са Мною, і не ма?юць чаго есці.

3. І калі адпушчу іх дадому галоднымі, аслабеюць у дарозе, бо некаторыя з іх прыйшлі здалёку.

4. І адказалі Яму вучні Яго: адкуль можа хто накарміць іх хле?бам тут, у пусты?ні?

5. І спытаў у іх: колькі ў вас хлябо?ў? Яны адказалі: сем.

6. Тады загадаў лю?дзям узле?гчы на зямлі; і, ўзяўшы сем хлябо?ў, узнёсшы падзяку, пераламíў, і даў вучням Сваім, каб раздавалі; і яны раздалí лю?дзям.

7. І ме?лі некалькі ры?бінак: і блага­славіўшы, Ён загадаў і іх раздаць.

8. І елі, і насы?ціліся; і назбіралі рэ?шты кавалкаў сем кашоў.

9. А было? тых, што елі, каля чатырох тысяч. І адпусцíў іх.

10. І адразу ўвайшоў у лодку і прыбы?ў з вучнямі Сваімі ў ме?жы Далману?фскія.

11. І выйшлі фарысеі і пачалí спрачацца з Ім, да­­ма­га?ючыся ад Яго знаме?ння з неба, спакуша?ючы Яго.

12. І Ён, уздыхну?ўшы духам Сваім, кажа: нашто род гэты знаме?ння патрабу?е? Праўду кажу вам: не будзе да?дзена роду гэтаму знаме?нне.

13. І, пакíнуўшы іх, зноў увайшоў у лодку і адправіўся на той бок.

14. І забы?ліся вучні Яго ўзяць хлябо?ў, і акрамя аднаго хлеба не ме?лі з сабой у лодцы.

15. І Ён наказаў ім, гаворачы: глядзíце, сцеражы?цеся заква?скі фарысейскай і заква?скі Ірадавай.

16. І разважа?лі між сабой, ка?жучы: гэта значыць, што хлябоў у нас няма.

17. І, ве?даючы, Іісус кажа ім: чаму разважа?еце, што хлябоў няма ў вас? Няўжо яшчэ не адчуваеце і не разумееце? Няўжо дагэ?туль скамяне?лае сэ?рца ваша?

18. Вочы ма?ючы, не бачыце? ву?шы ма?ючы, не чуеце? і не па?мятаеце?

19. Калі пяць хлябоў пераламíў Я на пяць тысяч, колькі поўных кашоў кавалкаў назбіра?лі вы? Кажуць Яму: дванаццаць.

20. А калі сем хлябоў на чатыры тысячы, колькі поўных кашоў кавалкаў вы набра?лі? Яны ж адказалі: сем.

21. І сказаў ім: як жа не разумееце?

22. І прыхо?дзіць у Віфсаíду. І прыводзяць да Яго сляпога і просяць, каб да яго дакрануўся.

23. І, узяўшы за руку? сляпога, вы?веў яго за пасе?лішча і, плюнуўшы на вочы яму, усклаўшы ру?кі на яго, пытаўся ў яго, ці бачыць што.

24. Той, агле?дзеўшыся, сказаў: бачу людзей, нíбы дрэвы, што ходзяць.

25. Потым зноў усклаў ру?кі на вочы яго і зрабіў яго віду?шчым. І ацалíўся той, і стаў бачыць усё выра?зна.

26. І адаслаў яго ў дом, ка?жучы: у пасе?лішча не заходзь і не расказвай нікому ў пасе?лішчы.

27. І пайшоў Іісус з вучнямі Сваімі ў пасе?лішчы Кесары?і Філіпавай. І дарогаю пытаўся ў вучняў Сваіх, ка?жучы ім: за каго Мяне прыма?юць людзі?

28. А яны адказалі: за Іаана Хрысцíцеля, іншыя — за Ілію?, а іншыя — за аднаго з прарокаў.

29. Ён сказаў ім: а вы за каго прыма?еце Мяне? І ў адказ Пётр сказаў Яму: Ты — Хрыстос.

30. І загадаў ім, каб нікому не гаварылі пра Яго.

31. І пачаў вучы?ць іх, што Сыну Чалавечаму нале?жыць многа адпаку?таваць, быць адры?нутым старэйшынамі, і першасвятара?мі, і кніжнікамі, і забітым быць, і на трэці дзень уваскрэ?снуць.

32. І казаў пра гэта адкрыта. І Пётр, адвёўшы Яго, пачаў адгаво?рваць Яго.

33. А Ён, абярну?ўшыся і паглядзе?ўшы на вучняў Сваіх, забараніў Пятру, ка?жучы: адыдзí ад Мяне, сатана, бо думаеш не пра тое, што Божае, а пра тое, што чалавечае.

34. І, паклíкаўшы людзей з вучнямі Сваімі, сказаў ім: хто хоча ісці за Мною, няхай адрачэ?цца ад сябе і во?зьме крыж свой, і ўслед за Мной ідзе. 

35. Бо хто хоча душу? сваю ўратава?ць, той загу?біць яе; а хто загу?біць душу? сваю дзе?ля Мяне і Ева?нгелля, той урату?е яе.

36. Бо якую кары?сць будзе мець чалавек, калі ён здабу?дзе ўвесь свет, а пашко?дзіць душы? сваёй?

37. Альбо які вы?куп дасць чалавек за душу? сваю?

38. Бо хто пасаро?меецца Мяне і слоў Маіх перад родам гэтым пралюбадзе?йным і грэшным, таго і Сын Чалавечы пасаро?меецца, калі пры?йдзе ў славе Айца Свайго з Ангеламі святымі.

 

Раздзел 9

1. І сказаў ім: праўду кажу вам, ёсць сярод тых, што стаяць тут, некато?рыя, хто не зазна?е смерці, пакуль не ўбачыць Царства Божага, якое пры?йдзе ў сіле.

2. І праз шэсць дзён узяў Іісус Пятра, Іакава ды Іаана і ўзвёў іх на гару? высокую адных асобна, і перамянíўся перад імі.

3. І ўбра?нне Яго стала бліску?чым і надзвы?чай белым, як снег, такім, як бялíльшчык на зямлі не можа вы?беліць.

4. І явіўся ім Ілія? з Маісе?ем; і размаўлялі з Іісусам.

5. І, азва?ўшыся, Пётр сказаў Іісусу: Раввí ! добра нам тут быць, зробім тры шатры?, Табе адзін, Маісе?ю адзін і адзін Іліí.

6. Бо не ведаў, што сказаць, таму што яны былí перапало?ханы.

7. І ўзнíкла во?блака, ахіна?ючы іх, і з во?блака пачуўся голас: гэта Сын Мой Узлю?блены; Яго слухайце.

8. І нечакана, агле?дзеўшыся наво?кал, нікога больш не ўбачылі, толькі Іісуса аднаго каля сябе.

9. І калі яны сыходзілі з гары, загадаў ім нікому не казаць, што? бачылі, пакуль Сын Чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых.

10. І захава?лі ў сабе гэтае сло?ва, разважа?ючы між сабой: што значыць “уваскрэ?снуць” з мёртвых?

11. І пыталіся ў Яго, ка?жучы: як гэта кніжнікі гавораць, што Ілія? павінен прыйсцí ране?й?

12. А Ён сказаў ім у адказ: Ілія? сапраўды?, прыйшоўшы ране?й, узно?віць усё; а як жа напíсана пра Сына Чалавечага, — што многа адпаку?туе і знява?жаны будзе?

13. Але кажу вам, што і Ілія? прыйшоў, і ўчынíлі з ім, што хацелі, як напíсана пра яго.

14. І, прыйшоўшы да вучняў, убачыў шмат народу вакол іх і кніжнікаў, што спрача?ліся з імі.

15. І адразу ўвесь народ, убачыўшы Яго, ура?зіўся і, падбягаючы, віталі Яго.

16. І спытаўся Ён у кніжнікаў: пра што спрача?ецеся з імі?

17. Адзін з натоўпу сказаў у адказ: Настаўнік! я прывёў да Цябе сы?на майго, які ма?е ў сабе духа нямога;

18. і дзе ні схо?піць яго, кíдае яго, і ён пену пускае і скрыго?ча зубамі і дранцве?е; і прасіў я вучняў Тваіх, каб вы?гналі яго, ды яны не змаглі.

19. Адказваючы яму, Іісус кажа: о, родзе бязве?рны! даку?ль буду з вамі? даку?ль буду цярпець вас? прывядзіце яго да Мяне.

20. І прывялі таго да Яго. І, убачыўшы Яго, дух адразу затрос таго, і той, упаўшы на зямлю, качаўся, пуска?ючы пену.

21. І запытаўся Іісус у ба?цькі яго: як даўно гэта зда?рылася з ім. Той жа сказаў: з дзяцінства;

22. і часта дух і ў агонь кíдаў яго, і ў ваду, каб загубíць яго; але, як што можаш, дапамажы? нам, зжа?ліўшыся над намі.

23. А Іісус сказаў яму: калі можаш ве?раваць, усё магчыма для таго, хто веруе.

24. І адразу, усклíкнуўшы, хло?пцаў бацька са слязьмí сказаў: верую, Госпадзі! памажы? майму няве?р’ю!

25. Іісус, убачыўшы, што збягаецца народ, забаранíў духу нячыстаму, ка?жучы яму: дух нямы і глухі, Я зага?дваю табе, вы?йдзі з яго і больш не ўваходзь у яго!

26. І, ускры?кнуўшы і моцна скалану?ўшы яго, той выйшаў; а ён зрабіўся як мёртвы, так што многія казалі: ён памёр.

27. Але Іісус, узяўшы яго за руку?, падняў яго; і ён устаў.

28. І калі ўвайшоў Іісус у дом, вучні Яго пыталіся ў Яго асобна: чаму мы не здо?лелі вы?гнаць яго?

29. І сказаў ім: гэты род ні ад чаго іншага не можа вы?йсці, толькі ад малітвы і по?сту.

30. І, вы?йшаўшы адтуль, прахо?дзілі праз Галіле?ю, і Ён не хацеў, каб хто даве?даўся.

31. Бо навуча?ў вучняў Сваіх і гаварыў ім, што Сын Чалавечы адда?дзены будзе ў ру?кі чалавечыя і заб’юць Яго, і, забіты, Ён на трэці дзень уваскрэ?сне.

32. Але яны не разумелі гэтага слова, і баяліся ў Яго спытацца.

33. І прыйшоў у Капернау?м; і калі ў доме быў, запытаўся ў іх: пра што дарогай вы разважа?лі між сабою?

34. Яны ж маўчалі, бо ў дарозе спрача?ліся адзін з адным, хто бо?льшы.

35. І, сеўшы, паклíкаў дванаццаць і сказаў ім: калі хто хоча першым быць, няхай будзе з усіх апошнім і ўсім слугою.

36. І, узяўшы дзіця?, паставіў яго пасярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім:

37. хто пры?ме адно з такіх дзяце?й у імя? Маё, той Мяне пры?ме, а хто Мяне пры?ме, той не Мяне прыма?е, але Таго, Хто паслаў Мяне.

38. Азва?ўся да Яго Іаан, гаворачы: Настаўнік! мы бачылі чалавека, што íмем Тваім выганяе дэманаў, але не хо?дзіць за намі, і мы забаранíлі яму, бо не хо?дзіць за намі.

39. Іісус жа сказаў: не забараня?йце яму, бо няма таго, хто стварыў бы цуд у імя? Маё і мог бы неўзаба?ве знява?жыць Мяне.

40. Бо хто не су?праць вас, той за вас.

41. І хто напо?іць вас чашай вады ў імя? таго, што вы Хрыстовы, праўду кажу вам, той не стра?ціць узнагароды сваёй.

42. А хто спаку?сіць аднаго з малы?х гэтых, што ве?руюць у Мяне, таму ле?пей было? б, калі б павесілі жарнавы? ка?мень на шыю яго і ўкінулі яго ў мора.

43. І калі спакуша?е цябе рука твая, адсячы? яе: ле?пей табе кале?кам увайсці ў жыццё, чым, дзве рукí ма?ючы, пайсці ў гее?ну, у агонь незгаса?льны,

44. дзе чарвяк іх не ўмірае і агонь не згаса?е.

45. І калі нага твая спакуша?е цябе, адсячы? яе: ле?пей табе ўвайсці ў жыццё кульга?вым, чым, дзве нагі маючы, быць укінутым у гее?ну, у агонь незгаса?льны,

46. дзе чарвяк іх не ўмірае і агонь не згаса?е.

47. І калі вока тваё спакуша?е цябе, вы?рві яго: ле?пей табе аднавокім увайсці ў Царства Божае, чым, два во?кі маючы, быць укíнутым у гее?ну вогненную,

48. дзе чарвяк іх не ўмірае і агонь не згаса?е.

49. Бо кожны агнём асо?ліцца і кожная ахвяра соллю асо?ліцца.

50. Добрая рэч — соль; але калі соль несалёнай стане, чым яе папра?віце? Ма?йце соль у сабе, і мір ма?йце між сабою.

 

Раздзел 10

1. І, вы?йшаўшы адтуль, прыхо?дзіць у ме?жы Іудзеі стараной заіарда?нскай. І збіраюцца зноў да Яго натоўпы, і, як звыча?йна, зноў вучыў іх.

2. І, падышоўшы, фарысеі спыталіся ў Яго, спакуша?ючы Яго: ці дазволена му?жу разво?дзіцца з жонкай?

3. Ён жа сказаў ім у адказ: што запаве?даў вам Маісей?

4. Яны сказалі: Маісей дазволіў напісаць разво?дны ліст і разво?дзіцца.

5. І, адка?зваючы, Іісус сказаў ім: з-за жорсткасці сэ?рца вашага ён напісаў вам гэтую за?паведзь;

6. але ад пачатку стварэння мужчынам і жанчынай ствары?ў іх Бог.

7. Таму пакіне чалавек бацьку свайго і маці

8. і прыле?піцца да жонкі сваёй, і будуць двое пло?ццю адною, так што яны ўжо не двое, а адна плоць.

9. Дык вось, што? Бог злучы?ў, таго чалавек няхай не разлуча?е.

10. І ў доме вучні Яго зноў пра гэта спыталіся ў Яго.

11. І сказаў ім: хто  развядзе?цца з жонкаю сваёю і ажэ?ніцца з іншаю, той пралюбадзе?йнічае су?праць яе;

12. і калі жонка развядзе?цца з мужам сваім і выйдзе замуж за іншага, пралюбадзе?йнічае.

13. І прыно?сілі да Яго дзяцей, каб Ён дакрануўся да іх, а вучні забаранялі тым, што прыносілі.

14. Убачыўшы, Іісус разгневаўся і сказаў ім: пусцíце дзяцей прыхо?дзіць да Мяне і не перашкаджа?йце ім; бо такім нале?жыць Царства Божае.

15. Праўду кажу вам: хто не пры?ме Царства Божага, як дзіця?, той не ўвойдзе ў яго.

16. І, абняўшы іх, усклаў ру?кі на іх і благаславіў іх.

17. І калі выходзіў Ён у дарогу, падбе?г нехта і, упаўшы на калені перад Ім, спытаўся ў Яго: Настаўнік Добры! што мне рабіць, каб унасле?даваць жыццё вечнае?

18. Іісус жа сказаў яму: чаму ты называеш Мяне добрым? Ніхто не добры, толькі адзін Бог.

19. Ведаеш за?паведзі: “не пралюбадзе?йнічай; не забівай; не крадзь; не сведчы лжыва; не крыўдзі; шануй бацьку твайго і маці”.

20. Ён жа сказаў Яму ў адказ: Настаўнік! усё гэта захава?ў я з юнацтва майго.

21. Іісус жа, глянуўшы на яго, палюбíў яго і сказаў яму: аднаго табе не хапа?е: ідзі, усё, што маеш, прадай і раздай убогім; і будзеш мець скарб на небе; і прыходзь, і ідзі за Мною, узя?ўшы крыж.

22. А той, азмро?чаны гэтым словам, адышоў у сму?тку, бо меў вялікую маёмасць.

23. І, паглядзе?ўшы навокал, кажа Іісус вучням Сваім: як цяжка будзе тым, хто ма?е багацце, увайсці ў Царства Божае.

24. Вучні жаха?ліся ад слоў Яго. А Іісус зноў у адказ кажа ім: дзеці! як цяжка тым, хто спадзяе?цца на багацце, увайсці ў Царства Божае.

25. Лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму ўвайсці ў Царства Божае.

26. Яны ж надзвы?чай здзіўляліся, гаворачы між сабою: хто ж тады можа спасцíся?

27. Паглядзеўшы на іх, Іісус сказаў: лю?дзям гэта немагчыма, але не Богу, бо ўсё магчыма Богу.

28. Пачаў Пётр гаварыць Яму: вось мы пакінулі ўсё і пайшлі ўслед за Табою.

29. Іісус сказаў у адказ: праўду кажу вам: няма нікога, хто пакінуў дом, ці братоў, ці сясцёр, ці бацьку, ці маці, ці жонку, ці дзяцей, ці палí, дзе?ля Мяне і дзе?ля Ева?нгелля,

30. і не атрымае цяпер, у час гэты, пры гане?ннях, у сто разоў больш дамоў і братоў, і сясцёр, і бацькоў, і маці, і дзяцей, і палёў, а ў веку наступным жыцця? вечнага;

31. многія ж першыя будуць апошнімі, і апошнія першымі.

32. Былí ж яны ў дарозе, узыходзячы ў Іерусалім, і папе?радзе іх ішоў Іісус, а яны жаха?ліся і, услед ідучы?, былí ў стра?ху. І узяўшы зноў  дванаццаць, пачаў ім гаварыць, што? з Ім ма?е адбыцца:

33. вось мы ўзыходзім у Іерусалім, і Сын Чалавечы будзе вы?дадзены першасвятара?м і кніжнікам, і асу?дзяць Яго на смерць, і вы?дадуць Яго язычнікам;

34. і наглумя?цца над Ім, і будуць бічава?ць Яго і плява?ць на Яго, і заб’юць Яго; і на трэці дзень уваскрэ?сне.

35. І падышлі да Яго Іакаў і Іаан, сыны? Зевядзе?евы, ка?жучы: Настаўнік! хочам, каб Ты зрабіў нам тое, што папросім.

36. А Ён сказаў ім: што хочаце, каб Я зрабіў вам?

37. Яны ж сказалі Яму: дай нам сесці аднаму спра?ва ад Цябе, а другому зле?ва ад Цябе, у славе Тваёй.

38. Іісус жа сказаў ім: не ведаеце, чаго про?сіце. Ці можаце піць чашу, якую Я п’ю і хрышчэ?ннем, якім Я хрышчу?ся, хрысцíцца?

39. Яны ж сказалі Яму: можам. А Іісус сказаў ім: чашу, якую Я п’ю, будзеце піць і хрышчэ?ннем, якім Я хрышчу?ся, будзеце хрысцíцца;

40. але сесці справа ад Мяне ці злева — не Я даю?, а гэта для тых, каму ўгатава?на.

41. І, пачуўшы, дзеся?цера пачалі гневацца на Іакава і Іаана.

42. А Іісус, паклíкаўшы іх, кажа ім: вы ведаеце, што тыя, хто лíчыцца на чале? народаў, пану?юць над імі, і вяльможы іх улада?раць імі.

43. Але не так няхай будзе сярод вас: а хто хоча сярод вас бо?льшым быць, няхай будзе вам слуго?ю;

44. і хто хоча сярод вас быць першым, няхай будзе ўсім рабом.

45. Бо і Сын Чалавечы не дзе?ля таго прыйшоў, каб Яму служылі, а каб паслужы?ць і аддаць душу? Сваю як вы?куп за многіх.

46. І прыходзяць у Іерыхо?н. І калі выходзіў Ён з Іерыхо?на з вучнямі Сваімі і мноствам народу, сын Ціме?еў, Варціме?й сляпы, сядзеў пры дарозе, жабру?ючы.

47. І, пачуўшы, што гэта Іісус Назарэ?й, пачаў крычаць і казаць: Сы?не Давідаў, Іісусе, памілуй мяне!

48. І многія патрабава?лі ад яго, каб замаўча?ў, але ён яшчэ мацней крычаў: Сы?не Давідаў, памілуй мяне!

49. І, спынíўшыся, Іісус сказаў паклíкаць яго. І паклíкалі сляпога, ка?жучы яму: мацу?йся, устань, кліча цябе.

50. Ён жа, скінуўшы вопратку сваю, устаў і прыйшоў да Іісуса.

51. І ў адказ гаворыць яму Іісус: што хочаш, каб Я зрабіў табе? Сляпы сказаў Яму: Раввунí ! каб мне бачыць.

52. Іісус жа сказаў яму: ідзі, вера твая ўратава?ла цябе. І адразу стаў бачыць і пайшоў услед за Іісусам па дарозе.

 

Раздзел 11

1. І калі наблізіліся да Іерусаліма, да Віфагíі і Віфа?ніі, да гары Елеонскай, Іісус  пасылае двух з вучняў Сваіх

2. і кажа ім: ідзіце ў се?лішча, што перад вамі, і, уваходзячы ў яго, адразу зно?йдзеце прывя?занае асляня?, на якое ніхто з людзей не сядаў; адвяза?ўшы яго, прывядзíце.

3. І калі хто скажа вам: “што? вы гэта робіце?”, скажы?це, што яно патрэбна Госпаду, і адразу пашле яго сюды.

4. Яны пайшлі і знайшлі асляня?, прывя?занае каля варот на вуліцы, і адвязалі яго.

5. І некаторыя з тых, што стаялі там, гаварылі: што вы робіце? навошта адвя?зваеце асляня??

6. Яны ж адказвалі ім, як загадаў Іісус, і тыя адпусцілі іх.

7. І прывялі асляня? да Іісуса, і пакла?лі на яго во?пратку сваю; і сеў Іісус на яго.

8. Многія ж во?пратку сваю пасціла?лі на дарогу, а іншыя зраза?лі галíны з дрэў і пасціла?лі на дарогу.

9. І тыя, што ішлі папе?радзе і следам, ускліка?лі: Аса?нна! благаславёны Той, Хто прыхо?дзіць у імя? Гасподняе!

10. Благаславёна царства айца нашага Давіда, якое надыхо?дзіць у імя? Гасподняе! Аса?нна ў вышніх!

11. І ўвайшоў Іісус у Іерусалім  і ў храм; і, агле?дзеўшы ўсё, паколькі час быў ужо позні, пайшоў у Віфа?нію з двана?ццаццю.

12. І на другі дзень, калі яны выйшлі з Віфа?ніі, Ён захацеў есці; 

13. і, уба?чыўшы здалёк смакоўніцу, пакрытую лíсцем, падышоў, ці не знойдзе чаго на ёй; і, прыйшоўшы да яе, нічога не знайшоў, акрамя лíсця, бо не пара? была? на смо?квы.

14. І, прамовіўшы, Іісус сказаў ёй: няхай больш ніхто не есць ад цябе плоду даве?ку! І чулі гэта вучні Яго.

15. І прыходзяць у Іерусалім. І, увайшоўшы ў храм, Іісус пачаў выганя?ць тых, якія прадавалі і куплялі ў храме, і перакулíў сталы? мяня?лаў і ўсло?ны тых, што прадавалі галубоў;

16. і не дазваляў, каб хто пранёс якую-небудзь рэч праз храм.

17. І вучыў іх, ка?жучы: ці не напíсана: “дом Мой домам малітвы назаве?цца для ўсіх народаў”? а вы зрабілі з яго логава разбойнікаў.

18. І пачулі гэта кніжнікі і першасвятары?, і шукалі, як бы Яго загубíць, бо баяліся Яго, таму што ўвесь народ здзіўля?ўся вучэ?нню Яго.

19. І калі звечарэ?ла, Ён выйшаў за горад.

20. І ра?ніцаю, праходзячы міма, убачылі, што смакоўніца засохла да ко?раня.

21. І, успомніўшы, Пётр кажа Яму: Раввí! паглядзí, смакоўніца, якую Ты пракля?ў, усохла.

22. І, адказваючы, Іісус кажа ім:

23. ма?йце веру Божую. Бо праўду кажу вам: калі хто скажа гары? гэтай: “падымíся і ўве?ргніся ў мора”, і не засумнява?ецца ў сэ?рцы сваім, а верыць будзе, што збу?дзецца па сло?вах яго, — будзе яму, што? б ні сказаў.

24. Таму кажу вам: усё, чаго ў малітве ні папро?сіце, верце, што атрыма?еце, і будзе вам.

25. І калі стаіце? на малітве, дару?йце, як што ма?еце су?праць каго, каб і Айцец ваш, Які ў нябёсах, дарава?ў вам правíны вашы.

26. Калі ж вы не дару?еце, то і Айцец ваш, Які ў нябёсах, не дару?е вам правíнаў вашых.

27. І прыходзяць зноў у Іерусалім. І калі Ён хадзіў у храме, падыходзяць да Яго першасвятары? і кніжнікі, і старэйшыны

28. і кажуць Яму: якою ўла?даю Ты гэта робіш? і хто Табе ўла?ду гэтую даў, каб Ты рабіў гэта?

29. Іісус жа ў адказ сказаў ім: спытаю ў вас і Я адну рэч, і адкажы?це Мне; і Я скажу вам, якою ўла?даю гэта раблю.

30. Хрышчэнне Іаанава з неба было? ці ад людзей? адкажы?це Мне.

31. І разважа?лі яны між сабою, гаворачы: калі скажам: “з неба”, — Ён скажа: “чаму ж вы не паверылі яму?”

32. А сказаць: “ад людзей” — баяліся народа, бо ўсе лічылі, што Іаан сапраўды? быў прарок.

33. І кажуць у адказ Іісусу: не ведаем. Тады Іісус, адказваючы, гаворыць ім: і Я не скажу вам, якою ўла?даю гэта раблю.

 

Раздзел 12

1. І пачаў гаварыць ім прытчамі:  пасадзíў чалавек вінаграднік і абнёс агаро?джаю, і вы?капаў выціска?льню, і збудаваў ве?жу, і аддаў яго вінагра?дарам, і адлучы?ўся.

2. І паслаў да вінагра?дараў у пэўны час раба?, каб узяць ад вінагра?дараў пладоў з вінаградніка.

3. А яны, схапіўшы яго, набілі і адасла?лі ні з чым.

4. І зноў паслаў да іх іншага раба?, і таго каме?ннем пабілі, разбілі галаву і адпусцілі знява?жанага.

5. І зноў іншага паслаў, і таго забілі; і многіх іншых каго білі, а каго забівалі.

6. Яшчэ аднаго меў ён, сына ўзлю?бленага свайго, паслаў і яго нарэшце да іх, ка?жучы: пасаро?меюцца сы?на майго.

7. Тыя ж вінагра?дары, сказалі адзін аднаму: гэта спадкае?мец; хадзе?м, заб’ём яго, і спа?дчына будзе наша.

8. І, схапіўшы яго, забілі і вы?кінулі прэч з вінагра?дніка.

9. Што ж зробіць гаспадар вінагра?дніка? Пры?йдзе і знíшчыць вінагра?дараў, і аддасць вінагра?днік іншым.

10. Няўжо не чыталі вы гэтага Пісання: ка?мень, які адкінулі будаўнікі, той самы стаў галавою вугла?;

11. ад Госпада ста?лася гэта, і яно дзіўнае ў вачах нашых.

12. І наме?рваліся схапіць Яго, ды пабаяліся народу; бо зразуме?лі, што пра іх сказаў прытчу; і, пакінуўшы Яго, адышлі.

13. І пасыла?юць да Яго некато?рых з фарысеяў і ірадыя?н, каб злавíць Яго на слове.

14. Яны, прыйшоўшы, кажуць Яму: “Настаўнік! мы ведаем, што Ты праўдзівы і нікому не дагаджа?еш, бо не глядзíш на аблічча людзей, а па праўдзе шля?ху Божаму вучыш. Дазволена даваць пада?так ке?сару ці не? даваць нам ці не даваць?

15. Ён жа, ве?даючы іх крываду?шнасць, сказаў ім: што? Мяне спакуша?еце? прынясíце Мне дына?рый, каб Я пабачыў.

16. Яны прыне?слі. І кажа ім: чыя? гэта выя?ва і на?дпіс? Яны сказалі Яму: ке?саравы.

17. І сказаў ім Іісус у адказ: аддавайце ке?сарава ке?сару, а Божае Богу. І дзівіліся Яму.

18. І прыйшлі да Яго садукеі, якія кажуць, што няма ўваскрасе?ння, і спыталіся ў Яго, ка?жучы:

19. Настаўнік! Маісей напісаў нам: “калі ў каго брат памрэ і пакіне жонку, а дзяцей не пакіне, то няхай брат яго возьме жонку яго і адро?дзіць се?мя брату свайму”.

20. Было? сем братоў; і першы ўзяў жонку і, паміраючы, не пакінуў се?мені.

21. І другі ўзяў яе, і памёр, і ён не пакінуў се?мені; і трэці таксама.

22. І бра?лі яе сямёра, і не пакінулі се?мені. Пасля ўсіх паме?рла і жонка.

23. Дык вось, ва ўваскрасе?нні, калі яны ўваскрэ?снуць, катораму з іх будзе яна жонкаю? бо сямёра мелі яе жонкаю.

24. І сказаў ім Іісус у адказ: ці не таму вы памыля?ецеся, што не ведаеце ні Пісанняў, ні сілы Божае?

25. Бо калі з мёртвых уваскрэ?снуць, не будуць ні жаніцца, ні замуж выходзіць, а будуць, як Ангелы на нябёсах.

26  Пра мёртвых жа, што яны ўваскрэ?снуць, хіба? не чыталі вы ў кнізе Маісея пра купіну?, як Бог гаварыў яму, ка?жучы: “Я Бог Аўраа?ма, і Бог Ісаа?ка, і Бог Іа?кава”?

27. Ён не ёсць Бог мёртвых, але Бог жывы?х. Таму вы вельмі памыля?ецеся.

28. І, падышоўшы, адзін з кніжнікаў, які чуў, як яны спрача?юцца,  і, ведаючы, што Іісус добра адказаў ім, спытаў у Яго: якая першая з усіх за?паведзяў?

29. Іісус адказаў яму: першая з усіх за?паведзяў: “слухай, Ізра?ілю! Гасподзь Бог наш ёсць Гасподзь адзіны;

30. і ўзлюбí Госпада Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душою тваёю, і ўсім разуме?ннем тваім, і ўсёй сілаю тваёю”; гэта першая за?паведзь.

31. І другая падобная да яе: “узлюбí бліжняга твайго, як само?га сябе”. Большай за гэтыя іншай за?паведзі няма.

32. І сказаў Яму кніжнік: добра, Настаўнік! па праўдзе сказаў Ты, што адзіны ёсць Бог, і няма іншага, акрамя Яго;

33. і любíць Яго ўсім сэ?рцам, і ўсім розумам, і ўсёю душою, і ўсёю сілаю, і любíць бліжняга, як самога сябе, — гэта больш за ўсе ўсеспале?нні і ахвя?ры.

34. Іісус жа, убачыўшы, што той разумна адказваў, сказаў яму: недалёка ты ад Царства Божага. І ніхто не адважваўся болей пытацца ў Яго.

35. І, праця?гваючы вучы?ць у храме, Іісус казаў: я?к гэта кажуць кніжнікі, што Хрыстос — сын Давідаў?

36. Бо сам Давід сказаў Духам Святым: “сказаў Гасподзь Госпаду майму: сядзí правару?ч Мяне, пакуль пакладу ворагаў Тваіх у падно?жжа ног Тваіх.”

37. Сам Давід называе Яго Госпадам: я?к жа Ён сын яму? І мноства народу слухала Яго з прыемнасцю.

38. І казаў ім у вучэнні Сваім: сцеражы?цеся кніжнікаў, якія любяць хадзіць у доўгіх убо?рах і каб віталі іх на плошчах,

39. і напе?радзе сядзе?ць у сінагогах і ўзляжа?ць напе?радзе на гасцíнах.

40. Тыя, што паяда?юць дамы? ўдоў і напака?з доўга моляцца, пры?муць бо?льшае асуджэ?нне.

41. І сеў Іісус насу?праць ска?рбніцы, і глядзеў, як народ кладзе? грошы ў ска?рбніцу, і многія багацеі кла?лі шмат.

42. І, прыйшоўшы, адна бедная ўдава? пакла?ла дзве ле?пты, гэта значыць кадра?нт.

43. І, паклíкаўшы вучняў сваіх, Іісус гаворыць ім: праўду кажу вам, удава? гэтая бедная пакла?ла больш за ўсіх, хто клаў у ска?рбніцу:

44. бо ўсе кла?лі ад дастатку свайго, а яна з няста?чы сваёй пакла?ла ўсё, што мела, увесь пражы?так свой.

 

Раздзел 13

1. І калі выходзіў Ён  з храма, кажа Яму адзін з вучняў Яго: Настаўнік! паглядзí, якое каме?нне і якія будынкі!

2. І сказаў Іісус яму ў адказ: бачыш гэтыя вялікія будынкі? Не застане?цца тут ка?меня на ка?мені, які не будзе зруйнава?ны.

3. І калі сядзеў Ён на гары Елеонскай насу?праць храма, пыталіся асобна ў Яго Пётр, і Іакаў, і Іаан, і Андрэй:

4. скажы нам, калі гэта будзе, і якое знаме?нне, калі павінна ўсё гэта збы?цца?

5. Іісус жа, адказваючы ім, пачаў гаварыць: сцеражы?цеся, каб хто не ўвёў вас у зман.

6. Бо многія пры?дуць пад íмем Маім, ка?жучы, што гэта Я, і многіх увяду?ць у зман.

7. Калі ж пачуеце пра войны і чу?ткі аб войнах, не жаха?йцеся, бо павінна так быць, але гэта яшчэ не канец.

8. Бо паўста?не народ на народ, і царства на царства; і будуць землетрасе?нні ме?сцамі, і будзе голад і сму?ты. Гэта пачатак пакут.

9. Вы ж самі сцеражы?цеся, бо вас будуць аддава?ць на судзíлішчы, і біць у сінагогах, і перад правíцелямі і цара?мі паставяць вас за Мяне, дзе?ля све?дчання ім.

10. І ва ўсіх народах перш павінна быць прапаве?дана Ева?нгелле.

11. Калі ж павяду?ць вас, каб вы?даць, не турбуйцеся за?гадзя, што? вам сказаць, і не абдумвайце; але што? да?дзена будзе вам у тую гадзíну, то?е кажыце, бо не вы будзеце гаварыць, а Дух Святы.

12. І вы?дасць брат брата на смерць, і ба?цька — дзіця?, і паўста?нуць дзеці на бацькоў, і заб’юць іх.

13. І бу?дзеце зненавíджаныя ўсімі за імя? Маё; але хто вы?трывае да канца, той спасёны будзе.

14. Калі ж  убачыце мярзо?ту спусташэ?ння, пра якую ска?зана Даніíлам прарокам і якая паўста?не там, дзе не павінна быць, — хто чытае, няхай разумее, — тады тыя, што ў Іудзеі, няхай уцяка?юць у горы;

15. а хто на да?ху, няхай не спуска?ецца ў дом і не ўваходзіць узяць што-небудзь з дома свайго;

16. і хто ў полі, няхай не вярта?ецца назад, каб узяць вопратку сваю.

17. Гора ж цяжа?рным і тым, што кормяць грудзьмí, у тыя дні!

18. Маліцеся ж, каб не зда?рыліся ўцёкі вашы зімою.

19. Бо тыя дні будуць лíхам, якога не было? ад пачатку стварэ?ння, што стварыў Бог, аж да сёння, і не будзе.

20. І калі б Гасподзь не скарацíў тых дзён, то не ўратава?лася б нія?кая плоць; але дзе?ля абра?ных, якіх вы?браў Ён, скараціў тыя дні.

21. І тады, калі хто скажа вам: “вось, тут Хрыстос” альбо: “вось, там”, — не верце.

22. Бо паўста?нуць ілжэхрысты? ды лжэпрарокі, і даду?ць знаме?нні і цуды, каб увесці ў зман, калі магчыма, і абра?ных.

23. Вы ж сцеражы?цеся; вось, Я наперад сказаў вам ўсё.

24. Але  ў тыя дні, пасля лíха таго, сонца паме?ркне, і месяц не дасць святла свайго,

25. і зоркі з неба будуць па?даць, і сілы, што ў нябёсах, пахісну?цца.

26. І тады ўбачаць Сына Чалавечага, Які пры?йдзе на во?блаках з сілаю многаю і сла?ваю.

27. І тады пашле Ён Ангелаў Сваіх і збярэ абра?ных Сваіх ад чатырох вятроў, ад кра?ю зямлі да кра?ю неба.

28. Ад смакоўніцы навучы?цеся праз параўна?нне: калі голле яе ўжо мякчэ?е і пускае лíсце, вы ведаеце, што блізка лета.

29. Так і вы, калі ўбачыце, што гэта збыва?ецца, ведайце, што блізка, пры дзвярах.

30. Праўду кажу вам: не міне? род гэты, як усё гэта будзе.

31. Неба і зямля міну?ць, а словы Мае? не міну?ць.

32. Пра дзень жа той ці гадзíну ніхто не ведае, ні Ангелы на небе, ні Сын, — толькі Айцец.

33. Глядзíце, будзьце пíльныя і маліцеся, бо не ведаце, калі настане той час.

34. Падобна як чалавек, ад’язджа?ючы, пакінуў дом свой і даў слу?гам сваім ула?ду, і кожнаму сваю працу, а брамніку загадаў, каб быў пíльны.

35. Дык будзьце пíльныя; бо не ведаеце, калі пры?йдзе гаспадар дома: уве?чары, ці апоўначы, ці як запяю?ць пеўні, ці раніцаю;

36. каб, прыйшоўшы неспадзява?на, не заста?ў вас у сне.

37. А што вам кажу, усім кажу: будзьце пíльныя.

 

Раздзел 14

1. А праз два дні была? Пасха і свята праснако?ў; і шукалі першасвятары? і кніжнікі, як узяць Яго хітрасцю і забіць;

2. але казалі: толькі не ў свята, каб не было абурэ?ння ў народзе.

3. І калі быў Ён у Віфа?ніі, у доме Сíмана пракажонага, і ўзляжа?ў, — прыйшла жанчына з алеба?стравай пасу?дзінай мíра з на?рду чыстага і шматкашто?ўнага і, разбíўшы пасу?дзіну, узліва?ла Яму на галаву.

4. Былí ж некаторыя, што абу?рыліся і гаварылі паміж сабою: навошта гэтая тра?та мíра?

5. Бо можна было б прадаць яго больш чым за трыста дынарыяў і раздаць убогім. І папракалі яе.

6. Але Іісус сказаў: пакіньце яе, навошта яе бянтэ?жыце? Яна добрую справу зрабіла для Мяне.

7. Бо ўбогіх вы заўсёды ма?еце з сабою і, калі хочаце, можаце дабро ім рабіць; а Мяне не заўсёды ма?еце.

8. Яна зрабіла, што магла: за?гадзя пама?зала Маё це?ла для пахава?ння.

9. Праўду кажу вам: дзе толькі будзе прапаве?дана Ева?нгелле гэтае ва ўсім свеце, дык і пра тое, што? зрабіла яна, ска?зана будзе ў памяць аб ёй.

10. І пайшоў Іуда Іскарыёт, адзін з двана?ццаці, да першасвятаро?ў, каб вы?даць Яго ім.

11. Яны ж, пачуўшы, узра?даваліся і абяцалі яму даць срэбранікі. І ён шукаў, як пры нагодзе вы?даць Яго.

12. І ў першы дзень праснако?ў, калі прыно?сілі пасхальную ахвяру, кажуць Яму вучні Яго: дзе хочаш, каб мы пайшлі і прыгатавалі Табе есці пасху?

13. І пасылае двух з вучняў Сваіх і кажа ім: ідзіце ў горад; і сустрэне вас чалавек, які будзе не?сці збан вады; ідзіце за ім.

14. І, куды ён увойдзе, скажы?це гаспадару? таго дома: “Настаўнік кажа: дзе святлíца, у якой Мне есці пасху з вучнямі Маімі?”

15. І ён вам пакажа верхні пакой вялікі, засла?ны, гатовы; там прыгату?йце нам.

16. І пайшлі вучні Яго, і прыйшлі ў горад, і знайшлі, як сказаў ім; і прыгатава?лі пасху.

17. І калі звечарэ?ла, прыходзіць Ён з двана?ццаццю.

18. І калі ўзляжа?лі яны і елі, сказаў Іісус: праўду кажу вам, адзін з вас, які есць са Мною, вы?дасць Мяне.

19. Яны ж засмуцíліся і пачалí гаварыць Яму адзін за адным: ці не я? і другі: ці не я?

20. Ён жа сказаў ім у адказ: адзін з двана?ццаці, хто мача?е са Мною ў блю?да.

21. Зрэшты, Сын Чалавечы ідзе, як напíсана пра Яго; але го?ра таму чалавеку, які выдае? Сына Чалавечага: лепш было б таму чалавеку не радзíцца.

22. І калі яны елі, Іісус, узяўшы хлеб і благаславіўшы, пераламíў і даў ім, і сказаў: прыміце, ежце: гэта Цела Маё.

23. І, узяўшы чашу, узнёс падзяку і даў ім; і пілí з яе ўсе.

24. І сказаў ім: гэта Кроў Мая? новага запаве?ту, якая за многіх праліва?ецца.

25. Праўду кажу вам, што больш не буду піць ад плоду вінагра?днага да таго дня, калі буду піць новае віно ў Царстве Божым.

26. І, праспяваўшы хвалу?, яны пайшлі на гару? Елео?нскую.

27. І кажа ім Іісус: усе вы ўсумніце?ся ўва Мне ў гэтую ноч, бо напíсана: “паражу? па?стыра і рассе?юцца авечкі”.

28. Але пасля ўваскрасе?ння Майго Я апярэ?джу вас у Галіле?і.

29. А Пётр сказаў Яму: хоць і ўсе ўсумня?цца, але не я.

30. І кажа яму Іісус: праўду кажу табе, што ты сёння, у гэтую ноч, перш чым двойчы заспявае певень, тройчы адрачэ?шся ад Мяне.

31. А ён яшчэ насто?йлівей гаварыў: калі б мне трэба было і паме?рці з Табою, не адраку?ся ад Цябе. Гэтаксама і ўсе гаварылі.

32. І прыйшлі ў мясціну пад назвай Гефсіма?нія, і кажа Ён вучням Сваім: пасядзíце тут, пакуль Я пайду памалю?ся.

33. І бярэ Пятра, Іакава і Іаана з Сабою; і пачаў журы?цца і тужы?ць.

34. І кажа ім: смутку?е душа? Мая? смяро?тна; пабу?дзьце тут і не спíце.

35. І, адышоўшы крыху?, упаў на зямлю? і маліўся, каб, калі магчыма, абміну?ў Яго час гэты;

36. і гаварыў: Авва Ойча! усё магчыма Табе; пранясі чашу гэтую міма Мяне, але не чаго Я хачу, а чаго Ты.

37. І прыхо?дзіць, і знахо?дзіць, што яны спяць, і кажа Пятру: Сíмане, ты спіш? не змог ты адной гадзíны не паспаць?

38. Не спíце і маліцеся, каб не ўпа?сці ў спакусу: дух бадзёры, а плоць не?мачная.

39. І зноў, адышоўшы, маліўся, ка?жучы тое ж слова.

40. І, вярнуўшыся, знайшоў, што зноў яны спяць; бо вочы ў іх ацяжэ?лі; і не ведалі яны, што Яму адказаць.

41. І прыхо?дзіць трэці раз і кажа ім: вы ўсё яшчэ спіце? і спачыва?еце. Го?дзе, настаў час: вось, аддае?цца Сын Чалавечы ў ру?кі грэшнікаў.

42. Уставайце, хадзе?м; вось, наблізіўся той, хто выдае? Мяне.

43. І адразу, калі яшчэ Ён гаварыў,  прыхо?дзіць Іуда, адзін з двана?ццаці, і з ім мноства людзей з мяча?мі і кала?мі, ад першасвятаро?ў, і кніжнікаў, і старэйшын.

44. А той, хто выдава?ў Яго, даў ім знак, ка?жучы: Каго я пацалую, Той і ёсць, вазьмíце Яго і вядзіце пíльна.

45. І, прыйшоўшы, адразу падышоў да Яго і кажа: Раввí, Раввí! і пацалаваў Яго.

46. А яны ўскла?лі ру?кі свае на Яго і ўзялí Яго.

47. Адзін жа з тых, што стаялі тут, дастаў меч, ударыў раба? першасвятаровага і адсе?к яму ву?ха.

48. І, звярну?ўшыся да іх, Іісус сказаў: бы?ццам на разбойніка выйшлі вы з мяча?мі і кала?мі, каб узяць Мяне?

49. Штодня? бываў Я з вамі ў храме, навуча?ючы, і вы не ўзялí Мяне; але няхай збу?дуцца Пісанні.

50. І, пакінуўшы Яго, усе паўцяка?лі.

51. І адзін юнак, накінуўшы палатно на голае це?ла, ішоў за Ім; і юнакí хапа?юць яго.

52. Ён жа, пакінуўшы палатно, голы ўцёк ад іх.

53. І прывялі Іісуса да першасвятара?; і збіраюцца да яго ўсе першасвятары?, і кніжнікі, і старэйшыны.

54. І Пётр воддаль услед за Ім ішоў аж усярэ?дзіну двара? першасвятаро?вага, і сядзеў са слу?гамі, і грэўся каля агню.

55. А першасвятары? і ўвесь сінедрыён шукалі све?дчання су?праць Іісуса, каб аддаць Яго на смерць, і не знаходзілі.

56. Бо многія лжыва све?дчылі су?праць Яго, але све?дчанні іх не супада?лі.

57. І некаторыя, устаўшы, ілжыва све?дчылі су?праць Яго, ка?жучы:

58. мы чулі, як Ён казаў: “Я разбуру? храм гэты рукатво?рны і праз тры дні ўзвяду? іншы, нерукатворны”.

59. Але і так све?дчанне іх не супада?ла.

60. Тады першасвятар, стаўшы пасярэ?дзіне, спытаў Іісуса, ка?жучы: не адказваеш нічога? што? яны су?праць Цябе све?дчаць?

61. Ён жа маўчаў і нічога не адказваў. Зноў першасвятар спытаў Яго і кажа Яму: ці Ты Хрыстос, Сын Благаславёнага?

62. Іісус жа сказаў: Я. І вы ўбачыце Сы?на Чалавечага, што сядзíць правару?ч сілы і пры?йдзе на во?блаках нябесных.

63. Першасвятар жа, разадра?ўшы адзе?нне сваё, кажа: якую яшчэ патрэбу мы ма?ем у све?дках?

64. Вы чулі блюзне?рства: як вам здае?цца? Яны ж усе прысудзíлі, што Ён ва?рты смерці.

65. І пачалí некаторыя пляваць на Яго і, закрываць Яму твар, і біць Яго, і казаць Яму: прароч. І слу?гі білі Яго па шчоках.

66. І калі Пётр быў на двары ўнíзе, падыходзіць адна са служанак першасвятара?

67. і, убачыўшы, як Пётр грэ?ецца, углядзе?лася ў яго і кажа: і ты быў з Назаранíнам Іісусам.

68. Ён жа адрокся, ка?жучы: не ведаю і не разумею, што? ты гаворыш. і выйшаў адтуль на пярэдні двор; і заспяваў певень.

69. І служанка, убачыўшы яго зноў, пачала? казаць тым, што стаялі тут: гэты з іх.

70. Ён жа зноў адрака?ўся. І неўзаба?ве зноў тыя, што стаялі там, казалі Пятру: сапраўды? ты з іх, бо ты галіле?янін, і гаворка твая падобная.

71. Ён жа пачаў кля?сціся і бажы?цца: не ведаю Гэтага Чалавека, пра Якога вы гаворыце.

72. І  другі раз заспяваў певень. І ўспомніў Пётр слова, якое сказаў яму Іісус: перш чым певень двойчы заспявае, ты адрачэшся ад Мяне тройчы. І пачаў плакаць.

 

Раздзел 15

1. І адразу раніцай  зрабілі нара?ду першасвятары? са старэйшынамі і кніжнікамі, і ўвесь сінедрыён, і, звяза?ўшы Іісуса, павялі і перадалí Пілату.

2. І запытаў Яго Пілат: Ты Цар Іудзейскі? Ён жа сказаў яму ў адказ: ты кажаш.

3. І абвінава?чвалі Яго першасвятары? ў многім.

4. Пілат жа зноў запытаў Яго, ка?жучы: Ты нічога не адказваеш? глядзі, колькі су?праць Цябе све?дчаць.

5. Іісус жа больш нічога не адка?зваў, так што Пілат здзіўляўся.

6. На свята ж ён адпускаў ім аднаго вя?зня, за якога прасілі.

7. Быў жа адзін нехта, зва?ны Вара?вва, зняво?лены з саўдзе?льнікамі сваімі, якія пад час бу?нту ўчынíлі забойства.

8. І натоўп пачаў крычаць і прасіць Пілата аб тым, што ён заўсёды рабіў для іх.

9. Пілат жа адказаў ім, гаворачы: хочаце, адпушчу вам Цара Іудзейскага?

10. Бо ведаў, што па за?йздрасці вы?далі Яго першасвятары?.

11. Але першасвятары? падбухто?рылі натоўп прасіць, каб лепш адпусціў ім Вара?вву.

12. Пілат жа зноў сказаў ім у адказ: а што? хочаце, каб я зрабіў з Тым, Каго вы называеце Царом Іудзейскім?

13. Яны ж зноў закрычалі: распнí Яго!

14. Пілат сказаў ім: якое ж зло Ён учыніў? А яны яшчэ мацней закрычалі: распнí Яго!

15. Тады Пілат, хочучы дагадзíць натоўпу, адпусціў ім Вара?вву, а Іісуса, пасля бічава?ння, аддаў на распя?цце.

16. Воіны ж адвялі Яго ўсярэ?дзіну двара, гэта значыць, у прэто?рыю, і скліка?юць увесь полк,

17. і апрана?юць Яго ў багранíцу, і, сплёўшы цярновы вяне?ц, усклада?юць на Яго;

18. і пачалí віта?ць Яго: радуйся, Цар Іудзейскі!

19. І білі Яго па галаве кíем, і плявалі на Яго, і, стано?вячыся на калені, кла?няліся Яму.

20. І калі наглумíліся з Яго, знялí з Яго багранíцу і апрану?лі Яго ў адзе?жу Ягоную; і выводзяць Яго, каб распя?ць Яго.

21. І прымушаюць прахо?жага нейкага Сíмана Кірыне?яніна, які ішоў з поля, бацьку Аляксандра і Ру?фа, не?сці крыж Яго.

22. І прыводзяць Яго на месца Галгофу, што значыць: “месца чэ?рапа”.

23. І давалі Яму піць віно са смíрнаю, але Ён не ўзяў.

24. І тыя, што распіна?лі Яго, дзялíлі адзе?жу Яго, кíдаючы жэ?рабя на яе, каму што ўзяць.

25. Была? ж трэцяя гадзíна, і распя?лі Яго.

26. І быў зроблены надпіс віны? Яго: Цар Іудзейскі.

27. І з Ім распіна?юць двух разбойнікаў, аднаго справа, а другога злева ад Яго.

28. І збыло?ся Пісанне, якое кажа: “і да злачы?нцаў залíчаны”.

29. І тыя, што праходзілі міма, блюзне?рылі на Яго, ківа?ючы гало?вамі сваімі і ка?жучы: гэй! Ты, Які разбура?еш храм і за тры дні будуеш!

30. Уратуй Самога Сябе і сыдзí з крыжа?.

31. Гэтакса?ма і першасвятары? з кніжнікамі, насміха?ючыся, адзін аднаму казалі: іншых ратава?ў, а Сябе не можа ўратава?ць.

32. Хрыстос, Цар Ізра?ілеў, няхай сы?дзе цяпер з крыжа?, каб мы ўбачылі, і ўве?равалі ў Яго. І распя?тыя з Ім га?ньбілі Яго.

33. Калі ж надышла шостая гадзíна, це?мра настала па ўсёй зямлі да гадзíны дзевятай.

34. І ў дзевятай гадзíне ўскрыкнуў Іісус моцным голасам, ка?жучы: “Элаí, Элаí! ламма? савахфанí?” што азначае: ”Божа мой, Божа Мой! чаму Ты Мяне пакінуў?”

35. І некато?рыя з тых, што стаялі там, чуючы гэта, казалі: вось, Ілію? кліча.

36. А адзін пабег, намачыў губку во?цатам і, насадзíўшы на кій, даваў Яму піць, ка?жучы: чакайце, пабачым, ці пры?йдзе Ілія? зняць Яго.

37. Іісус жа, ускрыкнуўшы моцна, вы?пусціў дух.

38. І заве?са ў храме разадра?лася напала?м зве?рху данíзу.

39. Сотнік жа, які стаяў насу?праць Яго і бачыў, што Ён, так ускрыкнуўшы, вы?пусціў дух, сказаў: сапраўды? Чалавек Гэты быў Сын Божы.

40. Былí і жанчыны, што глядзелі здалёк, сярод іх была? Марыя Магдалíна, і Марыя, маці Іа?кава Меншага і Іасíі, і Саламíя,

41. якія і тады, калі Ён быў у Галіле?і, хадзілі за Ім і служылі Яму; і іншыя многія, што прыйшлі разам з Ім у Іерусалім.

42. І калі ўжо настаў вечар, — паколькі была? пятніца, гэта значыць, пярэ?дадзень суботы, —

43. прыйшоў Іосіф, што з Арымафе?і, паважа?ны саветнік, які і сам чакаў Царства Божага, і, адва?жыўшыся, увайшоў да Пілата і папрасіў це?ла Іісусава.

44. Пілат жа здзівіўся, што Ён ужо памёр; і, паклікаўшы сотніка, спытаў яго: ці даўно памёр?

45. І, даве?даўшыся ад сотніка, аддаў це?ла Іосіфу.

46. Ён, купіўшы плашчанíцу і, зняўшы Яго, загарну?ў у плашчанíцу і паклаў Яго ў магілу, што была? вы?сечана ў скале?, і прывалíў ка?мень да дзвярэй магілы.

47. Марыя ж Магдалíна і Марыя Іасíева глядзелі, дзе Яго пакла?лі.

 

Раздзел 16

1. І калі міну?ла субота, Марыя Магдалíна і Марыя Іа?кавава, і Саламíя купілі духмя?насцяў, каб, прыйшоўшы, пама?заць Яго.

2. І вельмі рана ў першы дзень тыдня прыходзяць да магілы, калі ўзышло сонца,

3. і гаварылі між сабою: хто адва?ліць нам ка?мень ад увахода ў магілу?

4. І, паглядзе?ўшы, бачаць, што ка?мень адва?лены; а быў ён надта вялікі.

5. І, увайшоўшы ў магілу, яны ўбачылі юнака?, што сядзеў справа, апра?нуты ў белы ўбор; і жахну?ліся.

6. А ён кажа ім: не жаха?йцеся. Іісуса шукаеце Назаранíна, распя?тага; Ён уваскрэс, Яго няма тут. Вось месца, дзе паклалі Яго.

7. Але ідзіце, скажы?це вучням Яго і Пятру, што Ён будзе ране?й за вас у Галіле?і; там Яго ўбачыце, як Ён казаў вам.

8. І, выйшаўшы, пабеглі яны ад магілы; іх ахапíла трымце?нне і жах, і нікому нічога не сказалі, бо баяліся.

9. А Іісус, уваскрэсшы ў першы дзень тыдня, явіўся перш Марыі Магдалíне, з якой вы?гнаў быў сем дэманаў.

10. Яна, пайшоўшы, абвясцíла тым, што былí з Ім, якія смуткава?лі і плакалі;

11. і тыя, пачуўшы, што Ён жывы? і што яна бачыла Яго, не паверылі.

12. Пасля ж гэтага явіўся Ён у іншым вобразе двум з іх дарогаю, калі яны ішлі ў сяло.

13. І тыя, пайшоўшы, абвясцíлі астатнім; але і ім не паверылі.

14. Нарэшце, явіўся Ён і самім адзіна?ццаці, калі яны ўзляжа?лі на вячэры, і дакара?ў іх за нявер’е і жорсткасць сэрца, што яны тым, хто бачыў Яго Уваскрэслага, не паверылі.

15. І сказаў ім: ідучы? па ўсім свеце, прапаве?дуйце Ева?нгелле ўсяму стварэ?нню.

16. Хто ўверуе і ахры?сціцца, той спасёны будзе; а хто не ўверуе, асу?джаны будзе.

17. А тых, хто ўверуе, будуць суправаджа?ць знаме?нні такія: íмем Маім будуць яны выганя?ць дэманаў; будуць гаварыць новымі мовамі;

18. будуць браць змей; а калі што смяротнае вы?п’юць, не пашко?дзіць ім; на хворых ускладу?ць ру?кі, і тыя будуць здаровыя.

19. І вось, Гасподзь пасля таго, як гаварыў да іх, узнёсся на неба і сеў правару?ч Бога.

20. А яны, вы?йшаўшы, прапаве?давалі ўсюды, і Гасподзь садзе?йнічаў ім і пацвярджа?ў сло?ва знаме?ннямі ўслед. Амінь.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.