Да Фесаланікійцаў 2-е Пасланне святога Апостала Паўла

Разделы: 1   2   3

 

Раздзел 1

1. Павел, і Сілуан, і Цімафей — Царкве Фесаланікійкай ў Богу Айцу нашым і Госпадзе Іісусе Хрысце:

2. благадаць вам і мір ад Бога Айца нашага і Госпада Іісуса Хрыста.

3. Мы заўсёды павінны дзя?каваць Богу за вас, браты, як гэта нале?жыць, бо ўзраста?е вера ваша і памнажа?ецца ў кожнага з усіх вас любоў аднаго да другога,

4. так што мы самі хва?лімся вамі ў цэрквах Божых, цярплівасцю вашай і вераю ва ўсіх ганеннях і ўцісках, якія вы перано?сіце;

5. гэта знак таго, што будзе праведны суд Божы, каб вы ўдастоіліся Царства Божага, дзеля якога вы і паку?туеце.

6. Бо справядліва ў Бога — адплацíць прыгнётам тым, хто вас прыгнята?е,

7. а вам, прыгне?чаным, даць супакае?нне разам з намі ў час яўле?ння з неба Госпада Іісуса з ангеламі сілы Яго,

8. у полымі агню, Які дасць адплату тым, хто не знае Бога і не слухаецца дабраве?сця Госпада нашага Іісуса Хрыста;

9. яны ў пакара?нне пры?муць пагібель вечную ад аблічча Госпада і ад славы магутнасці Яго,

10. калі Ён прыйдзе прасла?віцца ў святых Сваіх і явíць Сябе дзівосным у дзень той ва ўсіх веруючых, бо вы паверылі нашаму све?дчанню.

11. Дзеля гэтага і молімся заўсёды за вас, каб удастоіў вас паклíкання Бог наш і усякае памкне?нне да дабра і справу веры напоўніў сілаю,

12. каб праславілася імя? Госпада нашага Іісуса Хрыста ў вас, і вы ў Ім, па благадаці Бога нашага і Госпада Іісуса Хрыста.

 

Раздзел 2

1. Молім жа вас, браты: адносна прышэсця Госпада нашага Іісуса Хрыста і нашай сустрэчы з Ім

2. не спяшайцеся вага?цца розумам і не бянтэ?жцеся ні ад духа, ні ад слова, ні ад паслання, нібыта намі пасла?нага, быццам ужо настаў дзень Хрыстоў.

3. Няхай ніхто не ўвядзе вас у зман ніякім чынам: бо спачатку прыйдзе адступле?нне і адкры?ецца чалавек беззаконня, сын пагібелі,

4. супраціўнік, які будзе ўзвыша?ць сябе над усім, што называецца Богам ці святыняю, так што ў храме Божым сядзе ён, як Бог, выдаючы? сябе за Бога.

5. Хіба? не па?мятаеце, што, яшчэ будучы з вамі, я казаў вам пра гэта?

6. І цяпер тое, што стры?млівае, вы ведаеце, каб ён адкрыўся ў свой час.

7. Бо тайна беззаконня ўжо ў дзеянні, толькі ёсць той, хто стрымлівае цяпер, да таго часу, пакуль ён не будзе ўзяты з асяро?ддзя;

8. і тады адкры?ецца беззаконнік, якога Гасподзь Іісус заб’е по?дыхам ву?снаў Сваіх і знішчыць ззя?ннем прышэ?сця Свайго, —

9. той, чый прыход, праз дзе?янне сатаны, будзе з усёю сілаю, і знаме?ннямі, і цудамі лжывымі,

10. і з усякім падма?нам няправедным у дачыне?нні да тых, што гінуць, паколькі не прынялі яны любові да ісціны, каб спасціся.

11. І за гэта Бог пашле на іх уздзе?янне аблу?ды, так што яны будуць верыць хлусні,

12. каб асу?джаны былí ўсе тыя, што не паверылі ісціне, а ўпадаба?лі няпраўду.

13. А мы заўсёды павінны дзякаваць Богу за вас, узлю?бленыя Госпадам браты, таму што Бог ад пачатку выбраў вас для спасення праз асвячэнне Духам і веру ў ісціну,

14. да чаго і паклікаў вас праз дабраве?сце наша, каб вы атрымалі славу Госпада нашага Іісуса Хрыста.

15. Так што, браты, стойце і трыма?йцеся пада?нняў, якім вы навучаны ці праз слова, ці праз пасланне наша.

16. А Сам Гасподзь наш Іісус Хрыстос і Бог і Айцец наш, Які ўзлюбіў нас і даў суцяшэнне вечнае і надзею добрую ў благадаці,

17. няхай суце?шыць вашы сэрцы і няхай умацуе вас ва ўсякім слове і справе добрай.

 

Раздзел 3

1. Дык вось, браты, маліцеся за нас, каб слова Гасподняе хутка распаўсю?джвалася і праслаўля?лася, як і ў вас,

2. і каб мы былі пазба?ўлены ад нягодных і злых людзей; бо не ва ўсіх ёсць вера.

3. Але верны Гасподзь, Які ўмацуе вас і захавае ад злога.

4. І мы ў Госпадзе ўпэўнены адносна вас, што вы робіце і будзеце рабіць тое, што мы наказваем вам.

5. А Гасподзь няхай скіруе сэрцы вашы да любові Божай і цярплівасці Хрыстовай.

6. Мы ж нака?зваем вам, браты, імем Госпада нашага Іісуса Хрыста, каб вы аддаля?ліся ад кожнага брата, які жыве бясчы?нна, а не паводле пада?ння, прыня?тага ад нас,

7. бо вы самі ведаеце, як нале?жыць вам пераймаць нас; мы ж не рабілі бясчынства ў вас,

8. ні ў кога не елі хлеба дарма, а старанна і напружана працавалі ўночы і ўдзень, каб не стаць цяжа?рам каму-небудзь з вас,

9. не таму, што мы не ма?ем пра?ва, а каб праз саміх сябе пада?ць вам пры?клад для перайма?ння.

10. Бо і тады, як былі ў вас, мы нака?звалі вам вось што: калі хто не хоча працаваць, той няхай і не есць.

11. Але чуем пра некаторых, што жывуць сярод вас бясчы?нна, нічога не робяць, а ўме?шваюцца не ў свае справы;

12. такім нака?зваем і закліка?ем іх дзеля Госпада нашага Іісуса Хрыста, каб яны, спакойна працу?ючы, елі свой хлеб.

13. А вы, браты, не па?дайце духам, робячы дабро.

14. Калі ж хто не паслу?хае ска?занага намі ў гэтым пасла?нні, таго майце на прыкме?це і не ўступа?йце ў зно?сіны з ім, каб пасароміць яго;

15. аднак не лічы?це яго ворагам, а настаўля?йце на розум, як брата.

16. Сам жа Гасподзь міру няхай дае вам мір заўсёды ва ўсім. Гасподзь з усімі вамі!

17. Вітанне маёю рукою, Паўлаваю, што слу?жыць зна?кам у кожным пасла?нні; пішу я так:

18. благадаць Госпада нашага Іісуса Хрыста з усімі вамі. Амінь.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.