Да Калосян Пасланне святога Апостала Паўла

Разделы: 1   2   3   4

 

Раздзел 1

1. Павел, воляю Божаю Апостал Іісуса Хрыста, і Цімафей брат,

2. тым, што ў Калосах, святым і верным братам у Хрысце Іісусе:

3. благадаць вам і мір ад Бога, Айца нашага, і Госпада Іісуса Хрыста. Дзякуем Богу і Айцу Госпада нашага Іісуса Хрыста, заўсёды молячыся за вас,

4. дачуўшыся пра веру вашу ў Хрыста Іісуса і пра любоў, якую вы маеце да ўсіх святых,

5. у надзеі на ўгатава?нае вам на нябёсах, пра што вы раней чулі ў слове ісціны, у дабравесці,

6. якое прыйшло да вас; як і ва ўсім свеце яно і пладаносіць, і ўзрастае, так і сярод вас ад таго дня, як вы пачулі і спазналі благадаць Божую ў ісціне,

7. як і навучыліся ад Эпафраса, узлюбленага суработніка нашага, вернага дзеля вас служыцеля Хрыстовага,

8. які і паведаміў нам пра вашу любоў у духу.

9. Таму і мы з таго дня, як гэта пачулі, не перастаём маліцца за вас і прасіць, каб вы напаўняліся спазнаннем волі Яго ва ўсякай мудрасці і разуменні духоўным,

10. каб жылі дастойна Госпада, ва ўсім дагаджаючы Яму, прыносячы плод ва ўсякай справе добрай і ўзрастаючы ў спазнанні Бога,

11. умацоўваючыся ўсякаю сілаю паводле магутнасці славы Яго, на трываласць ва ўсім і доўгацярплівасць з радасцю,

12. узносячы падзяку Богу і Айцу, Які паклікаў нас да ўдзелу ў спадчыне святых у святле,

13. Які вызваліў нас з-пад улады цемры і ўвёў у Царства ўзлюбленага Сына Свайго,

14. у Якім мы маем выкупле?нне Крывёю Яго і прабачэнне грахоў,

15. Які ёсць вобраз Бога нябачнага, першанароджаны раней за ўсякае стварэнне;

16. бо Ім створана ўсё, што на нябёсах і што на зямлі, бачнае і нябачнае: ці то прастолы, ці дзяржавы, ці начальствы, ці ўлады, — усё праз Яго і для Яго створана;

17. і Ён існуе раней за ўсё, і ўсё ў Ім знаходзіцца.

18. І Ён — галава цела Царквы; Ён — пачатак, першынец з мёртвых, каб ва ўсім Ён меў пе?ршынства:

19. бо ўгодна было Айцу, каб у Ім заключалася ўся паўната,

20. і каб праз Яго прымірыць з Сабою, устанавіўшы мір праз Яго, Крывёю крыжа Яго, усё — і зямное, і нябеснае.

21. І вас, якія калісьці былі чужымі і варожымі Богу ў думках і ліхіх справах,

22. цяпер Ён прымірыў у целе Плоці Яго, смерцю Яго, каб паставіць вас святымі, і беззаганнымі, і бездакорнымі перад Сабою,

23. калі толькі вы застаяце?ся цвёрдымі і непахіснымі ў веры і не адпада?еце ад надзеі дабравесця, якое вы чулі, якое абвешчана ўсяму стварэнню паднябеснаму і якому я, Павел, стаў служыцелем.

24. Цяпер я радуюся ў пакутах маіх за вас і дапаўняю нястачу ў плоці маёй мук Хрыстовых за Цела Яго, якім з’яўляецца Царква,

25. служыцелем якой я стаў паводле даручэння Божага, дадзенага мне дзеля вас, каб у паўнаце абве?сціць слова Божае,

26. тайну, схаваную ад вякоў і ад родаў, а цяпер адкрытую святым Яго,

27. якім пажадаў Бог паказаць, у чым багацце славы для язычнікаў тайны гэтай, якая ёсць Хрыстос у вас — надзея славы,

28. Якога мы прапаведуем, настаўляючы кожнага чалавека і навучаючы кожнага чалавека ўсёй мудрасці, каб паказаць кожнага чалавека дасканалым у Хрысце Іісусе,

29. дзеля чаго я і працую, змагаючыся сілаю Яго, якая дзейнічае ўва мне магутна.

 

Раздзел 2

1. Я хачу, каб вы ведалі, якую вялікую барацьбу я вяду за вас і за тых, што ў Лаадыкíі і ў Іера?палі, і за ўсіх, хто не бачыў аблічча майго ў плоці,

2. каб усце?шыліся сэрцы іх, злучаныя ў любові і дзеля ўсяго багацця паўнаты разумення, дзеля спазна?ння тайны Бога і Айца і Хрыста,

3. у Якім скрыты ўсе скарбы мудрасці і ве?дання.

4. Гэта кажу я, каб хто-небудзь не ўвёў вас у зман праўдападобнымі довадамі;

5. бо я, хоць і адсутнічаю плоццю, але духам з вамі, радуючыся і бачачы ў вас лад і цвёрдасць вашай веры ў Хрыста.

6. Дык вось, як прынялí вы Хрыста Іісуса Госпада, так і хадзіце ў Ім,

7. укаранёныя і ўсталява?ныя ў Ім і ўмацава?ныя ў веры, як вы былі наву?чаны, узбагача?ючыся ў ёй з удзячнасцю.

8. Глядзіце, каб хто-небудзь не захапіў вас філасофіяй і пустым падманам паводле пада?ння чалавечага, паводле стыхій свету, а не паводле Хрыста,

9. бо ў Ім прысутнічае ўся паўната Бажаства цялесна,

10. і вы маеце паўнату ў Ім, Які з’яўляецца галавою ўсякага начальства і ўлады;

11. у Ім вы і абрэзаны былí абрэзаннем нерукатворным, скіда?ннем грахоўнага цела плоці, абрэзаннем Хрыстовым;

12. пахаваныя разам з Ім у хрышчэнні, у Ім вы разам і ўваскрэслі праз веру ў сілу Бога, Які ўваскрасіў Яго з мёртвых,

13. і вас, якія былі мёртвымі ў грахах і ў неабрэзанні плоці вашай, ажывіў разам з Ім, прабачыўшы нам усе грахі,

14. сцёршы прад’яўлены нам спісак даўгоў, што быў супраць нас; Ён скасаваў яго, прыбіўшы цвікамі да крыжа;

15. абяззброіўшы начальствы і ўлады*, Ён выставіў іх на ганьбу, перамогшы іх Сабою.

16. Дык вось, няхай ніхто не асуджа?е вас за ежу, ці за пітво, ці за тое, што даты?чыць свята, ці маладзіка?, ці суботы:

17. гэта — цень бу?дучыні, це?ла ж — Хрыстос.

18. Ніхто няхай не ўвядзе вас у зман праз самавольную пакорнаму?драсць і паклане?нне ангелам, удаючы?ся ў тое, чаго не бачыў, марна надзіма?ючыся плоцкім сваім розумам

19. і не трыма?ючыся галавы, ад якой ўсё цела, сувязямі і злучэннямі змацава?нае і з’ядна?нае, расце ўзраста?ннем Божым.

20. Дык вось, калі вы з Хрыстом памерлі для стыхій свету, то чаму вы, як быццам жывучы? ў свеце, падпарадкоўваецеся ўстанаўленням:

21. “не дакранайся”, “не еж”, “не чапа?й” —

22. усё гэта знішчаецца пры ўжыванні — паводле запаведзяў і вучэння чалавечага?

23. гэта мае толькі выгляд мудрасці ў самавольным пакланенні, пакорнамудрасці і знясільва?нні цела, у пэўным занядба?нні насычэ?ння плоці.

 

Раздзел 3

1. Дык вось, калі вы ўваскрэслі з Хрыстом, то шукайце вы?шняга, дзе Хрыстос сядзіць праваруч Бога;

2. пра вы?шняе думайце, а не пра зямное.

3. Бо вы памерлі, і жыццё ваша схавана з Хрыстом у Богу;

4. калі я?віцца Хрыстос, жыццё ваша, тады і вы будзеце я?ўлены з Ім у славе.

5. Дык умярцвіце зямныя члены вашы: блуд, нечыстату, страсць, ліхую пажадлівасць і хцівасць, якая з’яўля?ецца ідаласлужэ?ннем, —

6. за гэта прыходзіць гнеў Божы на сыноў праціўле?ння;

7. гэта і вы не?калі рабілі, калі жылí сярод іх.

8. Цяпер жа вы адкíньце ўсё: гнеў, ярасць, злосць, блюзнерства, брыдкаслоўе вуснаў вашых;

9. не лжы?це адно аднаму, бо вы знялí з сябе старога чалавека з учы?нкамі яго

10. і апрану?ліся ў новага, які абнаўляецца дзеля пазнання паводле вобраза Стваральніка яго,

11. дзе няма ні Эліна, ні Іудзея, ні абрэ?зання, ні неабрэ?зання, ні ва?рвара, ні Скіфа, ні раба, ні свабоднага, а ўсё і ва ўсім — Хрыстос.

12. Дык апранíцеся як абра?ннікі Божыя, святы?я і ўзлю?бленыя, у сардэчную спага?длівасць, добрасць, пакорнаму?драсць, лагоднасць, доўгацярплíвасць,

13. ста?вячыся цярпліва адно да аднаго і прабача?ючы ўзаемна, калі хто на каго ма?е кры?ўду: як Хрыстос праба?чыў вам, так і вы.

14. А па-над усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая з’яўляецца суку?пнасцю даскана?ласці;

15. і няхай валада?рыць у сэ?рцах вашых мір Божы, да якога вы і пакліканы ў адным целе; і будзьце ўдзячнымі.

16. Слова Хрыстова няхай жыве ў вас ва ўсім яго багацці, з усякаю мудрасцю; навучайце і настаўляйце на розум адно аднаго псалмамі, і гімнамі, і песнямі духоўнымі, з удзячнасцю спяваючы ў сэрцах вашых Госпаду.

17. І ўсё, што б вы ні рабілі словам ці ўчынкам, усё рабіце ў імя Госпада Іісуса Хрыста, дзя?куючы Богу і Айцу праз Яго.

18. Жонкі, падпарадко?ўвайцеся сваім мужам, як нале?жыць у Госпадзе.

19. Мужы?, любíце жонак вашых і не будзьце жорсткімі да іх.

20. Дзеці, слухайцеся бацькоў ва ўсім, бо гэта ўгодна Госпаду.

21. Бацькі, не раздражня?йце дзяцей вашых, каб яны не па?далі духам.

22. Рабы, ва ўсім слу?хайцеся гаспадароў вашых па плоці, не напаказ слу?жачы, як чалавекаўго?днікі, а ў шчы?расці сэ?рца, баючы?ся Бога.

23. І ўсё, што б ні рабілі вы, рабіце ад душы?, як для Госпада, а не як для людзей,

24. ведаючы, што ад Госпада ва ўзнагароду атрыма?еце спадчыну, бо вы слу?жыце Госпаду Хрысту.

25. А хто няпра?веднае чы?ніць, той атрыма?е паводле сваёй няпра?веднасці, без зважа?ння на асобу.

 

Раздзел 4

1. Гаспадары?, абыхо?дзьцеся з рабамі па праўдзе і справядлівасці, ведаючы, што і вы маеце Госпада на нябёсах.

2. Будзьце пастаяннымі ў малітве, трыва?ючы ў ёй з удзячнасцю;

3. маліцеся таксама і за нас, каб Бог адчыніў нам дзверы для слова — абвяшча?ць тайну Хрыстову, за якую я і зняво?лены,

4. каб я вы?казаў яе ясна, як нале?жыць мне абвяшчаць.

5. Са зне?шнімі абыхо?дзьцеся мудра, суадно?сячыся з ча?сам.

6. Слова ваша няхай будзе заўсёды з благадаццю, прыпра?ўленае соллю, каб вы ведалі, як трэба адказваць кожнаму.

7. Пра мяне ўсё раскажа вам Ціхік, узлюблены брат і верны служыцель і супрацоўнік у Госпадзе;

8. яго я паслаў да вас для таго, уласна, каб ён даведаўся пра вашы справы і суце?шыў сэрцы вашы,

9. разам з Анісімам, верным і ўзлю?бленым бра?там, які ад вас: яны раскажуць вам пра ўсё што тут робіцца.

10. Вітае вас Арыстарх, зняво?лены разам са мною, і Марк, родзіч Варнавы, — наконт якога вы атрыма?лі наказы: калі прыйдзе да вас, прымíце яго, —

11. таксама Іісус, называ?ны Іустам, якія паходзяць з абрэ?заных; гэта адзіныя супрацоўнікі для Царства Божага, якія былí мне суцяшэ?ннем.

12. Вітае вас Эпафрас, які з вашых, раб Іісуса Хрыста, які заўсёды падзвіза?ецца ў малітвах за вас, каб вы былі дасканалыя і напоўненыя ўсім, што даспадобы Богу.

13. Све?дчу пра яго, што ён праяўляе вялікую руплíвасць за вас і за тых, хто ў Лаадыкіі і ў Іерапалі.

14. Вітае вас Лука, лекар узлю?блены, і Дзімас.

15. Вітайце братоў у Лаадыкіі, і Німфана, і дамашнюю царкву яго.

16. І калі гэтае пасланне будзе прачы?тана ў вас, зрабіце так, каб яно было прачы?тана і ў Лаадыкійскай царкве; а тое, што з Лаадыкіі, каб і вы прачыталі.

17. І скажыце Архіпу: будзь уважлівы да служэння, якое ты прыня?ў у Госпадзе, каб табе вы?канаць яго.

18. Прывітанне маёю рукою, Паўлаваю. Памятайце пра мае аковы. Благадаць з усімі вамі. Амінь.


* Тут маюцца на ўвазе злыя духі.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.