Да Эфесян Пасланне святога Апостала Паўла

Разделы: 1   2   3   4   5   6

Раздзел 1

1. Павел, воляю Божаю апостал Іісуса Хрыста, святы?м, што ў Эфэсе, і ве?рным у Хрысце Іісусе:

2. благадаць вам і мір ад Бога, Айца нашага, і Госпада Іісуса Хрыста.

3. Благаславёны Бог і Айцец Госпада нашага Іісуса Хрыста, што благаславіў нас усякім духоўным благаславе?ннем на нябёсах у Хрысце,

4. бо Ён выбраў нас у Ім раней за стварэнне свету, каб мы былі святымі і беззага?ннымі перад Ім у любові,

5. прадвы?значыўшы нас для ўсынаўле?ння Сабе праз Іісуса Хрыста паводле жада?ння волі Сваёй,

6. дзеля ўсхвале?ння ве?лічы благадаці Сваёй, якою Ён адары?ў нас ва Узлю?бленым,

7. у Якім мы маем выкупле?нне Крывёю Яго, прабачэ?нне грахоў паводле багацця благадаці Яго,

8. якую Ён шчодра явіў нам ва ўсякай праму?драсці і разуме?нні,

9. адкрыўшы нам тайну волі Сваёй паводле жада?ння Свайго, якое Ён прадустанавíў у Ім,

10. на здзяйсне?нне паўнаты? часоў, каб з’ядна?ць усё нябеснае і зямное ў Хрысце, пад Ім як галавою;

11. у Ім мы і сталі спадкае?мцамі, бу?дучы прадвы?значанымі згодна з прадустанаўле?ннем Таго, Хто ўсё здзяйсня?е паводле рашэння волі Сваёй,

12. каб паслужы?лі ўсхвале?нню ве?лічы Яго мы, якія і раней спадзява?ліся на Хрыста;

13. у Ім і вы, пачуўшы слова ісціны, дабравесце спасення вашага, і ўвераваўшы ў Яго, пазначаны пячаццю абяцанага Духа Святога,

14. Які ёсць залог спадчыны нашай, дзеля выкупле?ння здабы?тку Яго, дзеля ўсхвале?ння ве?лічы Яго.

15. Таму і я, пачуўшы пра вашу веру ў Госпада Іісуса і пра любоў да ўсіх святых,

16. не перастаю дзякаваць за вас Богу, памінаючы вас у малітвах сваіх,

17. каб Бог Госпада нашага Іісуса Хрыста, Айцец славы, даў вам Духа прамудрасці і адкравення на спазнанне Яго,

18. і прасвятліў вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання Яго, і ў чым багацце славы спадчыны Яго для святых,

19. і ў чым бязмерная веліч сілы Яго для нас, якія веруем праз дзеянне ўладарнай магутнасці Яго,

20. якую Ён праявіў у Хрысце, уваскрасіўшы Яго з мёртвых і пасадзіўшы праваруч Сябе на нябёсах,

21. вышэй за ўсякае начальства, і ўладу, і сілу, і валадарства, і за ўсякае імя, называнае не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым,

22. і усё пакары?ў пад ногі Яго, і паставіў Яго над усім, галавою Царквы,

23. якая ёсць Цела Яго, паўната Таго, Хто напаўняе ўсё ва ўсім.

 

Раздзел 2

1. І вас, мёртвых з-за злачы?нстваў і грахоў вашых,

2. у якіх вы не?калі жылі паводле звы?чаю свету гэтага, па волі князя, які ўлада?рыць у паветры, — духа, які дзейнічае цяпер у сынах праціўле?ння,

3. сярод якіх і мы ўсе не?калі жылí ў пажа?днасцях плоці нашай, выко?нваючы жаданні плоці і помыслаў, і былí па прыродзе дзе?цьмі гневу, як і астатнія,

4. Бог, багаты міласцю, па вялікай любові Сваёй, якою Ён нас узлюбіў,

5. і нас, мёртвых з-за злачы?нстваў, ажывіў разам з Хрыстом — благадаццю вы спасёныя —

6. і ўваскрасіў з Ім і пасадзіў на нябёсах у Хрысце Іісусе,

7. каб явіць у наступных вяках надзвыча?йнае багацце благадаці Сваёй добрасцю да нас у Хрысце Іісусе.

8. Бо благадаццю вы спасёныя праз веру, і гэта не ад вас, гэта Божы дар:

9. не за справы, каб ніхто не хваліўся.

10. Бо мы — стварэнне Яго, мы створаны ў Хрысце Іісусе на добрыя справы, якія прадвы?значыў нам Бог выконваць.

11. Таму па?мятайце, што вы, не?калі язычнікі па плоці, якіх называлі неабрэ?занымі так званыя абрэ?заныя на плоці рукатворна,

12. што вы былí ў той час без Хрыста, адчу?жаныя ад грамадства Ізраільскага і чужыя для запаветаў абяца?ння, не мелі надзеі і былí бязбожнікамі ў свеце;

13. цяпер жа ў Хрысце Іісусе вы, якія некалі былі далёка, сталі блізкімі праз Кроў Хрыстову.

14. Бо Ён — мір наш, Ён зрабіў з абодвух адно і зруйнава?ў сцяну?, якая падзяля?ла іх,

15. скасава?ўшы варожасць Плоццю Сваёю, а закон запаведзяў — вучэннем, каб з двух ствары?ць у Сабе Самім аднаго новага чалавека, усталёўваючы мір,

16. і ў адным целе прыміры?ць абодвух з Богам праз крыж, знішчыўшы варожасць на ім;

17. і, прыйшоўшы, дабраве?сціў мір вам, далёкім і блізкім,

18. таму што праз Яго мы, адны і другія, маем доступ у адным Духу да Айца.

19. Дык вось, вы ўжо не чужы?нцы і не пры?хадні, а суграмадзя?не святых і дамача?дцы Бога,

20. усталява?ныя на падмурку апосталаў і прарокаў, маючы краевуго?льным каменем Самога Іісуса Хрыста,

21. на якім уся пабудова, зла?джана ўзво?дзячыся, выраста?е ў святы храм у Госпадзе,

22. на якім і вы разам выбудо?ўваецеся ў жытло Божае ў Духу.

 

Раздзел 3

1. Дзеля гэтага я, Павел, стаў вя?знем Хрыста Іісуса за вас, язычнікаў.

2. Вы, канешне, чулі пра дзе?янне благадаці Божай, дадзенай мне для вас,

3. што мне праз адкравенне была абве?шчана тайна, як я ўжо пісаў коратка,

4. з чаго вы, чытаючы, можаце даведацца пра маё разуменне тайны Хрыстовай,

5. якая не была абве?шчана ранейшым пакаленням сыноў чалавечых, як цяпер адкрыта святым Апосталам Яго і прарокам праз Духа Святога,

6. што язычнікі — сунаследнікі, і члены адзінага цела, і супольнікі абяцання Яго ў Хрысце Іісусе праз дабравесце,

7. служы?целем якога я стаў паводле дару благадаці Божай, дадзенай мне праз дзеянне сілы Яго.

8. Мне, найменшаму з усіх святых, была? дадзена благадаць гэтая — дабравесціць язычнікам неспасціжнае багацце Хрыстова

9. і высветліць для ўсіх, у чым задума тайны, скрытай адвеку ў Богу, Які стварыў усё Іісусам Хрыстом,

10. каб цяпер начальствам і ўладам на нябёсах стала вядомай праз Царкву разнастайная прамудрасць Божая,

11. паводле спрадвечнага вызначэ?ння, якое Ён здзе?йсніў у Хрысце Іісусе, Госпадзе нашым,

12. у Якім мы маем адвагу і надзейны доступ праз веру ў Яго.

13. Таму прашу не па?даць духам з-за маіх дзеля вас пакут, бо яны — слава ваша.

14. Дзеля гэтага схіля?ю калені мае? перад Айцом Госпада нашага Іісуса Хрыста,

15. ад Якога ўсякі род на нябёсах і на зямлі ма?е найменне, —

16. каб Ён даў вам, паводле багацця славы Сваёй, трывала ўмацавацца Духам Яго ва ўну?траным чалавеку,

17. каб Хрыстос усяліўся праз веру ў сэ?рцы вашы; каб вы, укараніўшыся і ўмацава?ўшыся ў любові,

18. маглі з усімі святымі ўспрыня?ць, што? ёсць шырыня, і даўжыня, і глыбіня, і вышыня,

19. і спазнаць вышэйшую за пазна?нне любоў Хрыстову, каб вам напоўніцца ўсёю паўнатою Божаю.

20. А Таму, Хто сілаю, якая дзейнічае ў нас, можа зрабіць непараўнальна больш за ўсё, чаго мы просім ці пра што думаем, —

21. Яму слава ў Царкве ў Хрысце Іісусе ва ўсе роды з веку ў век. Амінь.

 

Раздзел 4

1. Дык вось, я, вязень у Госпадзе, прашу вас жыць дастойна паклíкання, да якога вы заклíканы,

2. з усёй пакорнаму?драсцю і лаго?днасцю, з доўгацярплíвасцю, падтрымліваючы адзін аднаго з любоўю,

3. стараючыся захоўваць адзінства духу ў саюзе міру.

4. Адно цела і адзін дух, як вы і закліканы да адной надзеі вашага паклікання;

5. адзін Гасподзь, адна вера, адно хрышчэнне,

6. адзін Бог і Айцец усіх, Які над усімі, і праз усіх, і ва ўсіх нас.

7. А кожнаму з нас да?дзена благадаць ў меру дару Хрыстовага.

8. Таму сказана: "узышоўшы на вышыню, Ён паланіў палон і даў дары людзям".

9. А "узышоў" — што? азначае, як не тое, што Ён і сышоў спачатку у прадонныя месцы зямлí

10. Той, Хто сышоў, Ён жа і ўзышоў вышэй за ўсе нябёсы, каб напоўніць усё.

11. І Ён паставіў адных апосталамі, другіх прарокамі, іншых дабравеснікамі, іншых пастырамі і настаўнікамі,

12. для ўдаскана?лення святых, дзеля справы служэння, дзеля будавання Цела Хрыстовага,

13. пакуль усе прыйдзем у адзінства веры і спазнання Сына Божага, у мужа дасканалага, у меру ўзросту паўнаты? Хрыстовай;

14. каб мы больш не былі дзе?цьмі, якіх хістае і носіць усякі вецер вучэння праз падман людскі, праз хітрасць, уводзячы ў аблуду,

15. а каб, жывучы ў ісціне і любові, усе ўзрасталі ў Таго, Хто з’яўляецца галавою, — у Хрыста,

16. з Якога ўсё цела, склада?ючыся і злуча?ючыся усялякімі ўзмацня?льнымі сувязямі, пры дзеянні ў сваю меру кожнай асобнай часткі, расце для будавання самога сябе ў любові.

17. Таму я гэта кажу і сведчу ў Госпадзе, каб вы больш не рабілі, як робяць астатнія народы ў ма?рнасці розуму свайго,

18. маючы азмро?чанае разуме?нне, адчу?жаныя ад жыцця Божага з-за свайго няве?дання, з-за акамяне?ласці сэрца свайго;

19. яны, дайшоўшы да бясчуласці, аддалі сябе саміх распусце, каб ненасытна рабіць усякую брыдоту.

20. А вы не так спазналі Хрыста,

21. паколькі вы чулі пра Яго і ў Ім навучыліся — таму што ісціна ў Іісусе —

22. скінуць з сябе старога, паводле ранейшага ладу жыцця, чалавека, які згнівае ў падманных пажа?днасцях,

23. а абнавіцца духам розуму вашага

24. і апрану?цца ў новага чалавека, створанага па Богу, у праведнасці і святасці ісціны.

25. Таму, адкінуўшы хлусню, гаварыце праўду кожны бліжняму свайму, бо мы адзін аднаму члены.

26. Гневаючыся, не грашыце: сонца няхай не заходзіць пры гневе вашым;

27. і не давайце месца дыявалу.

28. Хто краў, больш няхай не кра?дзе, а лепш няхай працуе, ствараючы сваімі рукамі дабро, каб меў з чаго даць таму, хто ў нястачы.

29. Ніякае гнілое слова няхай не выходзіць з вуснаў вашых, а толькі добрае для настаўле?ння ў веры, каб яно прыносіла благадаць тым, хто слухае.

30. І не засмучайце Святога Духа Божага, пячаццю Якога вы былі пазначаны для дня выкуплення.

31. Усякае раздражне?нне, і ярасць, і гнеў, і крык, і блюзнерства няхай будуць вы?нішчаны сярод вас, разам з усякаю злобаю;

32. але будзьце адзін да аднаго добрымі, спага?длівымі, прабачайце адзін аднаму, як і Бог у Хрысце прабачыў вам.

 

Раздзел 5

1. Дык вось, будзьце перайма?льнікамі Бога, як дзеці ўзлю?бленыя,

2. і жывіце ў любові, як і Хрыстос узлюбіў нас і аддаў Сябе за нас у прынашэнне і ахвяру Богу як пах водарны.

3. А блуд і ўсялякая нечыстата? або хцівасць не павінны нават зга?двацца сярод вас, як гэта ма?е быць у святых;

4. таксама бессаромнасць і бязглу?здыя размовы ці непрысто?йныя жарты — гэта нягожа, а лепш падзяка;

5. бо тое ведайце, што ніякі блуднік, альбо нячысты, альбо хцівец, гэта значыць ідаласлужыцель, не ма?е спадчыны ў Царстве Хрыста і Бога.

6. Няхай ніхто не падманвае вас пустымі словамі, бо за гэта прыходзіць гнеў Божы на сыноў праціўлення:

7. дык не майце нічога супольнага з імі.

8. Вы калісьці былі цемраю, а цяпер — святло ў Госпадзе: паводзьце сябе, як дзеці святла,

9. бо плод Духа — ва ўсякай добрасці, праведнасці і ісціне;

10. распазнавайце, што? даспадобы Богу,

11. і не ўдзельнічайце ў бясплодных справах цемры, а, наадварот, выкрывайце.

12. Бо пра тое, што яны тайна робяць, сорамна і гаварыць.

13. А ўсё вы?крытае робіцца яўным ад святла, бо ўсё, што робіцца яўным, — гэта святло;

14. таму ска?зана: "устань, хто спіць, і ўваскрэсні з мёртвых, і асве?тліць цябе Хрыстос".

15. Дык глядзіце, наколькі асцярожна вы паводзіце сябе, будзьце не як неразумныя, а як мудрыя,

16. даражыце часам, бо дні ліхія.

17. Таму не будзьце неразва?жнымі, а спасціга?йце, у чым воля Божая.

18. І не ўпівайцеся віном, ад якога бывае распуснасць; а напаўняйцеся Духам,

19. звяртаючыся адзін да аднаго псалмамі, і гімнамі, і песнямі духоўнымі, спяваючы і апяваючы ў сэрцах вашых Госпада,

20. дзякуючы заўжды за ўсё Богу і Айцу, у імя Госпада нашага Іісуса Хрыста,

21. падпарадко?ўваючыся адзін аднаму ў страху Божым.

22. Жонкі, падпарадкоўвайцеся сваім мужам, як Госпаду,

23. бо муж ёсць галава жонкі, як і Хрыстос — галава Царквы, і Ён жа Спасіцель цела.

24. Але як Царква падпарадкоўваецца Хрысту, так і жонкі сваім мужам ва ўсім.

25. Мужы, любíце сваіх жонак, як і Хрыстос узлюбіў Царкву і аддаў Сябе за яе,

26. каб асвяціць яе, ачы?сціўшы ў купелі воднай праз слова;

27. каб паставіць яе перад Сабой як слаўную Царкву, якая не ма?е пля?мы, ці зага?ны, ці чаго-небудзь падобнага, а каб яна была святой і бездакорнай.

28. Так павінны мужы любíць сваіх жонак, як свае целы: хто лю?біць сваю жонку, той лю?біць самога сябе.

29. Бо ніхто ніколі не меў нянавісці да сваёй плоці, а корміць і грэе яе, як і Гасподзь Царкву,

30. таму што мы члены Цела Яго, ад плоці Яго і ад касцей Яго.

31. Таму пакіне чалавек бацьку свайго і маці і прыле?піцца да жонкі сваёй, і будуць двое адной плоццю.

32. Тайна гэтая вялікая; а гавару я  ў адносінах да Хрыста і да Царквы.

33. Так кожны з вас няхай лю?біць сваю жонку, як самога сябе; а жонка няхай баіцца свайго мужа.

 

Раздзел 6

1. Дзеці, слухайцеся ў Госпадзе бацькоў вашых, бо гэта праведна.

2. "Шануй бацьку твайго і маці" — гэта першая запаведзь з абяцаннем:

3. "каб добра табе было і ты доўга жыў на зямлі".

4. І вы, бацькі, не раздражня?йце дзяцей вашых, а выхоўвайце іх у вучэнні і настаўле?нні Гасподнім.

5. Рабы, слухайцеся гаспадароў сваіх па плоці са стра?хам і трымце?ннем, у прастаце? сэрца вашага, як Хрыста,

6. слу?жачы не напака?з, як чалавекаўго?днікі, а як рабы? Хрыста, выко?нваючы волю Божую ад душы,

7. шчыра слу?жачы, як Госпаду, а не як лю?дзям,

8. ведаючы, што кожны, ці то раб, ці свабодны, калі зробіць нешта добрае, тое ж атрымае ад Госпада.

9. І вы, гаспадары, рабіце ім тое самае, стрымлівайце суровасць, ведаючы, што і над вамі самімі, і над імі ёсць на нябёсах Гасподзь, Які не зважа?е на асобы.

10. Нарэшце, браты мае, умацоўвайцеся ў Госпадзе і ў магутнасці сілы Яго;

11. апранíцеся ва ўсе даспехі Божыя, каб маглі вы супрацьстая?ць кава?рству дыявала;

12. бо змаганне наша не супраць крыві і плоці, а супраць начальстваў, супраць улад, супраць сусветных уладароў цемры веку гэтага, супраць злых духаў паднябесных.

13. Дзеля гэтага вазьміце ўсе даспехі Божыя, каб маглі вы супрацьста?ць у дзень ліхі і, усё адолеўшы, выстаяць.

14. Так што станьце, падпераза?ўшы сябе ісцінай і апрануўшы браню праведнасці,

15. і абуўшы ногі ў гатоўнасць дабраве?сціць мір;

16. а перш за ўсё вазьміце шчыт веры, якім вы зможаце пагасіць усе распа?леныя стрэлы злога;

17. і шлем спасення вазьміце, і меч духоўны, які ёсць слова Божае;

18. усякаю малітваю і прашэннем маліцеся ва ўсякую пару? духам і пра гэта дбайце з усёй цярплівасцю і прашэннем за ўсіх святых

19. і за мяне, каб мне да?дзена было? слова — вуснамі маімі з адвагаю не?сці тайну дабраве?сця,

20. паслом якога я з'яўляюся ў аковах, каб я адважна прапаведаваў, як мне і належыць.

21. А каб і вы ведалі, што? са мною і што? я раблю, усё паведаміць вам Ціхік, узлю?блены брат і верны ў Госпадзе служыцель,

22. якога я і паслаў да вас дзеля таго, каб вы даведаліся пра нас і каб ён суце?шыў сэ?рцы вашы.

23. Мір братам і любоў з вераю ад Бога Айца і Госпада Іісуса Хрыста.

24. Благадаць з усімі, хто любіць Госпада нашага Іісуса Хрыста непарушна. Амінь.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.