Да Рымлян Пасланне святога Апостала Паўла

Разделы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 

Раздзел 1

1. Павел, раб Іісуса Хрыста, паклíканы Апостал, абра?ны для дабраве?сця Бо?жага,

2. якое Бог раней абяца?ў праз праро?каў Сваіх у святы?х піса?ннях

3. пра Сына Свайго, Які нарадзíўся з се?мені Давíдавага па пло?ці

4. і адкрыўся як Сын Божы ў сіле, па духу свя?тасці, праз уваскрасе?нне з мёртвых, — пра Іісуса Хрыста, Госпада нашага,

5. праз Якога мы атрыма?лі благада?ць і апо?стальства, каб дзе?ля імя? Яго прыво?дзіць да паслушэ?нства ве?ры ўсе наро?ды,

6. сярод якіх і вы, паклíканыя Іісу?сам Хрысто?м, —

7. усім, хто ў Рыме, узлю?бленым Божым, паклíканым святы?м: благада?ць вам і мір ад Бо?га, Айца? на?шага, і Го?спада Іісу?са Хрыста?.

8. Найпе?рш я дзя?кую Богу майму? праз Іісу?са Хрыста? за ўсіх вас, што вера ваша абвяшча?ецца ва ўсім све?це;

9. све?дка мне Бог, Яко?му я служу? ду?хам маім у дабраве?сці Сы?на Яго, што я беспераста?нна зга?дваю вас,

10. заўсёды про?сячы ў малíтвах маіх, каб воля Бо?жая не?калі паспрыя?ла мне прыйсцí да вас.

11. Бо я пра?гну ўба?чыць вас, каб перада?ць вам нейкі дар духо?ўны для ўмацава?ння ва?шага,

12. гэта зна?чыць, суце?шыцца з вамі ве?раю супо?льнаю, ва?шаю і маёю.

13. Не хачу ўто?йваць ад вас, браты?, што мно?га разо?ў збіра?ўся я прыйсцí да вас, — але сустрака?ў перашко?ды дагэ?туль, — каб мець нейкі плён і ў вас, як і ў íншых наро?дах.

14. Я даўжнíк і Э?лінам і ва?рварам, і му?дрым і неразу?мным;

15. дык вось, што даты?чыцца мяне?, то я гато?вы дабраве?сціць і вам, якія ў Ры?ме.

16. Бо я не саро?меюся дабраве?сця Хрысто?вага, таму? што яно? — сíла Бо?жая для спасе?ння ко?жнаму ве?руючаму: найпе?рш Іудзе?ю, а потым і Э?ліну.

17. Бо пра?веднасць Бо?жая ў ім адкрыва?ецца ад ве?ры да ве?ры, як напíсана: “пра?ведны ве?раю жывы? бу?дзе”.

18. Бо адкрыва?ецца гнеў Бо?жы з не?ба на ўсяля?кую бязбо?жнасць і няпра?веднасць людзе?й, якія ісціну заціска?юць няпра?веднасцю.

19. Бо тое, што мо?жна ве?даць пра Бо?га, я?ўнае для іх, пако?лькі Бог явíў ім;

20. бо тое, што няба?чнае ў Ім, ба?чыцца ад стварэ?ння свету праз пазна?нне ство?ранага: і ве?чная Яго сіла, і Бажаство?, — так што няма? ім апраўда?ння.

21. Пако?лькі яны, спазна?ўшы Бо?га, не прасла?вілі Яго як Бо?га і не падзя?кавалі Яму, а аддалíся ма?рным мудрава?нням, і це?мра агарну?ла неразу?мнае сэ?рца іх:  

22. называ?ючы сябе му?дрымі, яны стра?цілі розум

23. і сла?ву нятле?ннага Бо?га замянілі падабе?нствам во?браза тле?ннага чалаве?ка, і пту?шак, і чацверано?гіх, і паўзуно?ў, —

24. таму і адда?ў іх Бог у пажа?днасцях сэ?рцаў іх нечыстаце?, так што яны самі га?ньбілі це?лы свае?;

25. яны падмянілі íсціну Бо?жую хлуснёю і пакланя?ліся і служылі стварэ?нню замест Тварца?, Які благаславёны на ве?кі, амíнь.

26. Таму адда?ў іх Бог гане?бным страсця?м: жанчы?ны іх замянíлі прыро?дныя зно?сіны на супрацьпрыро?дныя;

27. падо?бна і мужчы?ны, пакíнуўшы прыро?дныя зно?сіны з жанчы?наю, распа?льваліся пажа?днасцю сваёю адзін да аднаго?, мужчы?ны з мужчы?намі ўчыня?ючы со?рам і атры?мліваючы ў саміх сабе? нале?жную распла?ту за сваю? аблу?ду.

28. І пако?лькі яны не палічы?лі патрэ?бным мець пазна?нне Бога, то адда?ў іх Бог разбэ?шчанаму ро?зуму — рабіць няго?днае,

29. так што яны напо?ўненыя ўся?кай няпра?ўдай, блу?дам, хíтрасцю, кары?слівасцю, зло?сцю, поўныя за?йздрасці, забо?йства, зва?ды, падма?ну, ліхадзе?йства,

30. яны плеткары?, паклёпнікі, боганенавíснікі, крыўдзíцелі, самахва?лы, ганарлíўцы, вынахо?днікі ліхо?га, непаслухмя?ныя бацька?м,

31. наразва?жлівыя, здра?длівыя, бессардэ?чныя, бязлíтасныя, нямíласцівыя.

32. Яны ве?даюць пра?ведны прысу?д Божы, што тыя, хто ро?біць такія спра?вы, ва?ртыя сме?рці, аднак не толькі ро?бяць гэта, але і тых, хто робіць, падтры?мліваюць.

 

Раздзел 2

1. Таму няма? апраўда?ння табе, хто б ты ні быў, чалавек, калі су?дзіш іншага, бо тым, што су?дзіш іншага, ты само?га сябе асуджа?еш; бо, су?дзячы, робіш тое са?мае.

2. А мы ве?даем, што здзяйсня?ецца паво?дле íсціны суд Божы на тых, хто тако?е ро?біць.

3. Няўжо? ты, чалаве?к, су?дзячы тых, хто ро?біць такое, і сам ро?бячы тое ж, разлíчваеш пазбе?гнуць суда? Бо?жага?

4. Альбо пагарджа?еш бага?ццем до?брасці, спага?длівасці і доўгацярплíвасці Божай, не разуме?ючы, што до?брасць Божая вядзе цябе да пакая?ння?

5. Аднак з-за ўпа?ртасці сваёй і нераска?янага сэ?рца ты сам сабе? збіра?еш гнеў на дзень гне?ву і адкрыцця? пра?веднага суда? Бо?га,

6. Які ко?жнаму дасць паво?дле спраў яго:

7. тым, якія праз трыва?ласць у добрай спра?ве шука?юць сла?вы, паша?ны і несмяро?тнасці, — жыццё ве?чнае;

8. тым жа, якія з-за самаво?льства не скара?юцца íсціне, а аддаю?цца няпра?ўдзе, — я?расць і гнеў.

9. Го?ра і паку?ты на ко?жную душу? чалаве?ка, які ро?біць зло: найпе?рш Іудзея, а потым і Э?ліна;

10. сла?ва ж, паша?на і мір ко?жнаму, хто ро?біць дабро?: найпе?рш Іудзе?ю, а потым і Э?ліну.

11. Бо няма? прадузя?тасці ў Бо?га.

12. Тыя, што без зако?ну саграшы?лі, без зако?ну і загíнуць; а тыя, што пад зако?нам саграшы?лі, паво?дле закону асу?джаны бу?дуць,

13. бо не слухачы? зако?ну пра?ведныя пе?рад Бо?гам, а выкана?ўцы зако?ну апраўда?ны бу?дуць;

14. бо калі язычнікі, не ма?ючы зако?ну, па прыро?дзе зако?ннае ро?бяць, то, не ма?ючы зако?ну, яны са?мі сабе? зако?н:

15. яны пака?зваюць, што спра?ва зако?ну напíсана ў іх сэ?рцах, пра што све?дчыць сумле?нне іх, а такса?ма ду?мкі, якія то абвінава?чваюць, то апра?ўдваюць адна? адну?.

16. Гэта адбу?дзецца ў дзень, калі, паво?дле дабраве?сця майго?, Бог бу?дзе судзíць та?йныя ўчы?нкі людзе?й праз Іісу?са Хрыста?.

17. Вось, ты называ?ешся Іудзе?ем, і спадзяе?шся на зако?н, і хва?лішся Бо?гам,

18. і ве?даеш во?лю Яго, і разуме?еш, што? пра?вільна, бу?дучы наву?чаны зако?нам,

19. і ўпэ?ўнены ў сабе?, што ты — павады?р сляпы?х, святло? для тых, хто ў це?мры,

20. выхава?льнік неразу?мных, наста?ўнік не?вукаў, які ма?е ў зако?не ўзор ве?даў і íсціны;

21. як жа ты, навуча?ючы іншага, сябе? само?га не навуча?еш?

22. прапаве?дуючы не кра?сці — кра?дзеш? ка?жучы не пралюбадзе?йнічаць — пралюбадзе?йнічаеш? пагарджа?ючы íдаламі — рабу?еш ка?пішчы?

23. ты, які хва?лішся зако?нам, парушэ?ннем зако?на га?ньбіш Бо?га?

24. Бо з-за вас, як напíсана, імя? Бо?жае зневажа?ецца ў язы?чнікаў.

25. Абрэ?занне тады? кары?снае, калі выко?нваеш зако?н; а калі ты паруша?льнік зако?ну, то абрэ?занне тваё ста?ла неабрэ?заннем.

26. Дык вось, калі неабрэ?заны захо?ўвае патрабава?нні зако?ну, то яго неабрэ?занне хіба? не залíчыцца за абрэ?занне?

27. і неабрэ?заны па прыро?дзе, які выко?нвае зако?н, хіба? не асу?дзіць цябе, які, не зважа?ючы на Піса?нне і абрэ?занне, паруша?еш зако?н?

28. Бо Іудзе?й — не той, хто зне?шне такі, і абрэ?занне — не тое, якое зне?шняе, па пло?ці;

29. а Іудзей — той, хто ўну?трана такі, і абрэ?занне — тое, якое ў сэ?рцы, па ду?ху, а не па лíтары; яму і пахвала? не ад людзе?й, а ад Бога.

 

Раздзел 3

1. Дык у чым перава?га Іудзея, альбо якая кары?сць ад абрэ?зання?

2. Вялікая, ва ўсіх адно?сінах, а найпе?рш у тым, што ім даве?рана сло?ва Бо?жае.

3. Бо што ж? калі некато?рыя і не ўве?равалі, то хіба? іх няве?р’е знíшчыць ве?рнасць Бо?жую?

4. Ні ў якім ра?зе. Бог íсцінны, а ко?жны чалаве?к ілжы?вы, як напíсана: “Каб Ты апраўда?ны быў у сло?вах Тваіх і перамо?г у судзе? Тваім”.

5. Калі ж на?ша няпра?веднасць выяўля?е пра?веднасць Бо?жую, то што ска?жам? Бог несправядлíвы, калі праяўля?е гнеў? — я кажу?, па-чалаве?чы разважа?ючы.

6. Ні ў якім разе. Бо як тады Бог бу?дзе судзíць свет?

7. Але калі íсціна Бо?жая праз маю лжы?васць выяўля?ецца на сла?ву Яго, то нашто? мяне? ж яшчэ? судзíць, як грэ?шніка?

8. І ці не рабíць нам зло, каб атрыма?лася дабро?, як некато?рыя га?няць нас і ка?жуць, бы?ццам мы так гаво?рым? Асуджэ?нне на такіх справядлíвае.

9. Дык што ж? ці ёсць у нас перава?га? Ніякай; бо мы ўжо вы?казалі абвінава?чанне, што і Іудзе?і, і Э?ліны — усе пад грахо?м,

10. як напíсана: “няма пра?веднага ніво?днага;

11. няма таго, хто разуме?е; няма таго, хто шука?е Бо?га;

12. усе збíліся з дарогі, разам ста?лі няго?днымі; няма таго, хто ро?біць дабро?, няма ніво?днага.

13. Го?рла іх — магіла адкры?тая; языко?м сваім падма?нваюць; атру?та змяíная на ву?снах іх;

14. рот іх по?ўны праклёну і го?рычы.

15. Ногі іх ско?рыя на праліццё крывí;

16. разбурэ?нне і го?ра на шляха?х іх;

17. і шлях міру невядо?мы ім.

18. Няма стра?ху Бо?жага перад вачы?ма іх”.

19. А мы ве?даем, што ўсё, што гаво?рыць закон, ён гаво?рыць для тых, хто пад зако?нам, каб замкну?ліся любы?я ву?сны і ўвесь свет прызна?ў сябе? вінава?тым пе?рад Бо?гам,

20. таму што спра?вамі зако?ну не апраўда?ецца перад Ім нія?кая плоць; бо праз закон пазнае?цца грэх.

21. Але цяпер, незале?жна ад зако?ну, з’явíлася пра?веднасць Бо?жая, пра якую све?дчаць зако?н і праро?кі,

22. пра?веднасць Бо?жая праз ве?ру ў Іісу?са Хрыста? для ўсіх і на ўсіх ве?руючых; бо няма? ро?зніцы,

23. таму што ўсе саграшы?лі і пазба?ўлены сла?вы Бо?жай,

24. атры?мліваючы апраўда?нне да?рам, па благада?ці Яго, адкупле?ннем у Хрысце? Іісу?се,

25. Якога Бог прадвы?значыў як ахвя?ру ўміласціўле?ння ў Крывí Яго праз ве?ру, каб паказа?ць пра?веднасць Яго праз прабачэ?нне грахо?ў, учы?неных  ране?й,

26. у час доўгацярпе?ння Бо?жага, каб паказа?ць пра?веднасць Яго ў цяпе?рашні час, каб вы?явіць, што Ён пра?ведны і апра?ўдвае таго, хто ве?руе ў Іісу?са.

27. Дзе ж тое, чым хвалíцца? Яно скасава?на. Якім зако?нам? зако?нам спраў? Не, зако?нам ве?ры.

28. Бо мы прызнаём, што чалавек апра?ўдваецца ве?раю, незале?жна ад спраў зако?ну.

29. Ці Бог — толькі Бог Іудзе?яў? хіба? і не язы?чнікаў такса?ма? Так, і язы?чнікаў,

30. таму што Бог адзін, і Ён апра?ўдвае абрэ?заных па ве?ры і неабрэ?заных праз ве?ру.

31. Дык мы знішча?ем зако?н ве?раю? Ні ў якім ра?зе; мы зако?н сцвярджа?ем.

 

Раздзел 4

1. Што ж, ска?жам, Аўраам, айцец наш, набы?ў па плоці?

2. Бо калі Аўраам быў апраўда?ны спра?вамі, ён ма?е чым хвалíцца, але не перад Богам.

3. Бо што гаво?рыць Пісанне? “Паве?рыў Аўраам Богу, і гэта залічы?лася яму як пра?веднасць”.

4. Таму, хто выко?нвае працу, аплата налíчваецца не па мíласці, а па абавя?зку;

5. а таму, хто не выко?нвае, але ве?руе ў Таго, Хто апра?ўдвае грэ?шніка, вера яго залíчваецца як пра?веднасць.

6. Так і Давід называ?е блажэ?нным чалавека, якому Бог залíчвае пра?веднасць незале?жна ад спраў:

7. “блажэ?нныя тыя, чые беззако?нні праба?чаны і чые грахí пакры?ты;

8. блажэ?нны чалавек, якому Гасподзь не залíчыць граху?”.

9. Дык блажэ?нства гэтае даты?чыцца абрэ?заных ці і неабрэ?заных? Мы ка?жам, што Аўрааму вера залічы?лася як пра?веднасць.

10. Калі залічы?лася? пасля абрэ?зання ці да абрэ?зання? Не пасля абрэ?зання, а да абрэ?зання.

11. І знак абрэ?зання ён атрымаў як пяча?ць пра?веднасці па веры, якую меў у неабрэ?занні, так што ён стаў айцом усіх ве?руючых у неабрэ?занні, каб і ім залічы?лася пра?веднасць,

12. і айцом абрэ?заных, якія не толькі абрэ?заны, але і ідуць сляда?мі веры айца нашага Аўраама, якую меў ён у неабрэ?занні.

13. Бо не праз закон Аўрааму, ці пато?мству яго, да?дзена абяца?нне быць спадкае?мцам свету, а праз пра?веднасць веры.

14. Бо калі тыя, што выко?нваюць закон, — спадкае?мцы, то вера ма?рная, абяца?нне бяздзе?йнае;

15. бо закон спараджа?е гнеў, а дзе няма закону, няма і парушэ?ння.

16. Таму спадкае?мства — па веры, каб было? па благада?ці, каб абяца?нне было? неадме?нным для ўсяго, не толькі па закону, але і па веры, пато?мства Аўраама, які з’яўля?ецца айцом для ўсіх нас, —

17. як напíсана: “Я паста?віў цябе айцом многіх народаў”, — перад Богам, Якому ён паве?рыў, Які ажыўля?е мёртвых і выкліка?е не існу?ючае да існава?ння.

18. Ён, насу?перак надзе?і, паве?рыў з надзе?яй, што ста?не айцом многіх народаў, паво?дле ска?занага: “такім будзе пато?мства тваё”.

19. І, не аслабе?ўшы ў веры, не зважа?ў на цела сваё, амярцве?лае ўжо, бо яму было? каля ста гадоў, і на амярцве?нне ўло?ння Са?ррынага;

20. і ў абяца?нні Божым не ўсумнíўся няве?р’ем, а ўмацава?ўся ў веры, узнёсшы славу Богу

21. і бу?дучы по?ўнасцю ўпэ?ўненым, што Ён мае сілу вы?канаць абяца?нае.

22. Таму і залічы?лася яму гэта за пра?веднасць.

23. Аднак не толькі ў адносінах да яго напíсана, што залічы?лася яму,

24. але і адно?сна нас: залíчыцца і нам, ве?руючым у Таго, Хто ўваскрасíў з мёртвых Іісуса, Госпада нашага,

25. Які адда?дзены быў за грахí нашы і ўваскрэ?с для апраўда?ння нашага.

 

Раздзел 5

1. Дык вось, бу?дучы апраўда?нымі па веры, мы ма?ем мір з Богам праз Госпада нашага Іісуса Хрыста,

2. праз Якога вераю і атрыма?лі мы до?ступ да той благада?ці, у якой стаíм і хва?лімся надзе?яй на сла?ву Божую.

3. І не толькі гэтым, але хва?лімся і бе?дами, ве?даючы, што бяда? спараджа?е цярплíвасць,

4. а цярплíвасць — во?пытнасць, а во?пытнасць — надзе?ю,

5. надзе?я ж не саро?міць, таму што любоў Божая вы?лілася ў сэ?рцы на?шы Ду?хам Святы?м, да?дзеным нам.

6. Бо Хрыстос, калі мы былí яшчэ нямо?глымі, у вы?значаны час памёр за грэ?шнікаў.

7. Нават за пра?ведніка наўра?д ці хто памрэ?; хоць за дабрадзе?я, магчы?ма, хто і адва?жыцца паме?рці.

8. А Бог Сваю любоў да нас праяўля?е ў тым, што Хрыстос памёр за нас, калі мы былí яшчэ грэ?шнікамі.

9. Дык тым больш цяпер, апраўда?ныя Крывёю Яго, мы ўратава?ны будзем праз Яго ад гневу.

10. Бо калі, бу?дучы ворагамі, мы прыміры?ліся з Богам праз смерць Сына Яго, то тым больш, прыміры?ўшыся, спасёмся жыццём Яго;

11. больш таго, мы яшчэ і хвалімся Богам праз Госпада нашага Іісуса Хрыста, праз Якога мы цяпер атрыма?лі прымірэ?нне.

12. Таму як праз аднаго? чалавека грэх увайшо?ў у свет, а праз грэх — смерць, так і смерць перайшла? на ўсіх людзе?й, паколькі ўсе саграшылі.

13. Бо і да закону грэх быў у све?це; але грэх не залíчваецца, калі няма закону.

14. Аднак жа смерць панава?ла ад Адама да Маісея і над тымі, што не саграшы?лі падобна правíннасці Адама, які з’яўля?ецца право?бразам Таго, Хто меў прыйсцí.

15. Але з да?рам благада?ці не так, як з саграшэннем. Бо калі праз саграшэнне аднаго многія памерлі, то тым больш благада?ць Божая і дар па благада?ці аднаго Чалавека, Іісуса Хрыста, для многіх былі шчо?дра я?ўлены.

16. І з да?рам не так, як з правíнаю аднаго грэшніка; бо суд за адно саграшэ?нне — да асуджэ?ння, а дар благада?ці — да апраўда?ння ад многіх саграшэ?нняў.

17. Бо калі саграшэ?ннем аднаго смерць запанава?ла праз яго аднаго, то тым больш тыя, што прыма?юць мноства благада?ці і дар пра?веднасці, будуць панава?ць у жыццí праз аднаго? Іісуса Хрыста.

18. Таму, як праз саграшэ?нне аднаго? — ўсім лю?дзям асуджэ?нне, так і праз пра?веднасць аднаго? — ўсім лю?дзям апраўда?нне жыцця?.

19. Бо як праз непаслушэ?нства аднаго? чалавека многія сталі грэ?шнымі, так і праз паслушэ?нства аднаго стануць пра?веднымі многія.

20. Закон жа прыйшоў потым, і такім чы?нам памно?жылася саграшэ?нне. А калі памножыўся грэх, была шчо?дра я?ўлена благада?ць,

21. каб як грэх панава?ў на смерць, так і благада?ць запанава?ла праз пра?веднасць дзе?ля жыцця? ве?чнага, праз Іісуса Хрыста, Госпада нашага.

 

Раздзел 6

1. Дык што скажам? застава?цца нам у граху?, каб прымно?жылася благада?ць? Ні ў якім разе.

2. Як жа мы, памёршы для граху, будзем далей жыць у ім?

3. Хіба? не ведаеце, што ўсе мы, ахры?шчаныя ў Хрыста Іісуса, у смерць Яго ахры?шчаны?

4. Дык вось, мы былі пахава?ны разам з Ім хрышчэ?ннем у смерць, каб, як Хрыстос уваскрэс з мёртвых славаю Айца, так і нам жыць новым жыццём.

5. Бо калі мы з’ядна?ліся з Ім падабе?нствам смерці Яго, то будзем з’ядна?ны і падабе?нствам уваскрасе?ння,

6. ве?даючы тое, што даўне?йшы наш чалавек быў распяты з Ім, каб знішчана было цела грахоўнае, каб нам ужо не быць раба?мі граху?;

7.  бо хто памёр, той вы?звалены ад граху.

8. Калі ж мы памерлі з Хрыстом, то веруем, што і жыць будзем з Ім,

9.  ве?даючы, што Хрыстос, уваскрэ?слы з мёртвых, ужо не паміра?е: смерць ужо не ма?е над Ім улады.

10.  Бо, што Ён памёр, то для граху? памёр раз назаўсёды, а што жыве?, то жыве? для Бога.

11. Так і вы лічы?це сябе мёртвымі для граху?, а жывы?мі для Бога ў Хрысце Іісусе, Госпадзе нашым.

12.  Дык няхай не пану?е грэх у смяро?тным ва?шым це?ле і не падпарадко?ўвае вас пажа?днасцям яго;

13.  і не аддава?йце граху? чле?наў вашых, робячы іх прыла?дамі няпра?веднасці, а адда?йце сябе Богу як тых, што ажылí з мёртвых,  і чле?ны вашы — Богу, робячы іх прыла?дамі пра?веднасці.

14.  Грэх жа не павінен над вамі ўлада?рыць, бо вы не пад законам, а пад благадаццю.

15.  Дык што? ці будзем грашы?ць, паколькі мы не пад законам, а пад благада?ццю?  Ні ў якім разе.

16.  Хіба? не ведаеце, што каму вы аддаяце? сябе ў рабы? на паслухмя?насць,  то вы і рабы? таго, каго слу?хаецеся: ці рабы граху на смерць, ці рабы паслухмянасці на пра?веднасць.

17. Дзякуй Богу, што вы, якія былí раба?мі граху, сталі ўсім сэ?рцам паслухмя?нымі таму роду вучэ?ння, ў якім вы былі наста?ўлены.

18. А вы?зваліўшыся ад граху?, вы сталі раба?мі пра?веднасці.

19. Я кажу, разважа?ючы па-чалаве?чы, з-за не?мачы плоці вашай. Як вы аддава?лі чле?ны вашы ў рабы? нечыстаце? і беззако?нню дзе?ля беззако?ння, так цяпер адда?йце чле?ны вашы ў рабы? пра?веднасці дзе?ля асвячэ?ння.

20. Бо калі вы былí раба?мі граху, тады былі свабоднымі ад праведнасці.

21. Які ж плод вы ме?лі тады? Тое, за што цяпер со?рамна вам, бо канец яго — смерць.

22. Цяпер жа, вы?зваліўшыся ад граху? і стаўшы рабамі Богу, вы маеце плод ваш — асвячэ?нне, а канец — жыццё вечнае.

23. Бо пла?та за грэх — смерць, а дар Божы — жыццё вечнае ў Хрысце Іісусе, Госпадзе нашым.

 

Раздзел 7

1. Хіба? вы не ведаеце, браты, — бо я кажу тым, хто ведае закон, — што закон ма?е ўладу над чалавекам, пакуль ён жывы??

2. Замужняя жанчына да жывога мужа прывя?зана законам; калі ж памрэ муж, яна вызваля?ецца ад закону заму?жжа.

3. Таму пры жывым мужу яна будзе называцца пралюбадзейкаю, калі выйдзе замуж за другога; калі ж памрэ муж, яна свабодная ад закону і не будзе пралюбадзейкаю, выйшаўшы замуж за другога.

4. Так і вы, браты мае?, памерлі для закону Целам Хрыстовым, каб нале?жаць другому, Уваскрэсламу з мёртвых, каб мы прыносілі плод Богу.

5. Бо калі мы жылí паводле плоці, тады стра?сці грахоўныя, якія выяўля?е закон, дзейнічалі ў членах нашых, каб плод прыно?сіць смерці;

6. але цяпер, памёршы для закону, якім былí звя?заны,  мы вы?зваліліся ад яго, каб нам служы?ць Богу ў новым духу, а не паводле старой літары.

7. Дык што скажам? што закон — грэх? Ні ў якім разе; але я пазнаў грэх не інакш, як праз закон, бо я не разумеў бы і пажа?днасці, калі б закон не казаў: “не пажада?й”.

8. Але грэх, знайшоўшы падставу ў запаведзі, вы?клікаў ува мне ўсякую пажа?днасць; бо без закону грэх мёртвы.

9. Я жыў не?калі без закону; але калі прыйшла запаведзь, то грэх ажыў,

10. а я памёр; такім чынам, запаведзь, да?дзеная для жыцця, прывяла мяне да смерці,

11. бо грэх, знайшоўшы падставу ў запаведзі, увёў мяне ў зман і праз яе ўмярцвіў.

12. Так што закон святы? і запаведзь святая, і праведная, і добрая.

13. Дык няўжо добрае стала для мяне смерцю? Ні ў якім разе; але стаў ёю грэх, каб быць вы?яўленым як грэх, які праз добрае нясе мне смерць, каб грэх стаў непамерна грэшным праз запаведзь.

14. Мы ж ведаем, што закон — духоўны, а я — цялесны, перада?дзены граху.

15. Бо не разумею, што раблю: паколькі не тое раблю, што хачу, а што ненавіджу, тое раблю.

16. Калі ж я раблю тое, чаго не хачу, то пагаджа?юся з законам, што ён добры,

17. і таму ўжо не я раблю гэта, а грэх, які жыве ўва мне.

18. Бо я ведаю, што не жыве ўва мне, гэта значыць у плоці маёй, добрае; таму што жаданне дабра ёсць ува мне, але каб зрабіць дабро — таго няма.

19. Дабра, якога хачу, я не раблю, а зло, якога не хачу, раблю.

20. Калі ж раблю тое, чаго не хачу, то ўжо не я раблю гэта, а грэх, які жыве ўва мне.

21. Дык вось, я знаходжу закон: калі хачу рабіць добрае, то ўва мне прысутнічае злое.

22. Бо паводле ўнутранага чалавека я ма?ю асалоду ў законе Божым;

23. але ў членах маіх бачу іншы закон, які змагаецца су?праць закону розуму майго і бярэ мяне ў палон закону грахоўнага, які знаходзіцца ў членах маіх.

24. Няшчасны я чалавек! хто збавіць мяне ад гэтага цела смерці?

25. Дзякую Богу праз Іісуса Хрыста, Госпада нашага. Дык вось, сам я розумам служу закону Божаму, а плоццю — закону грахоўнаму.

 

Раздзел 8

1.  Дык вось, цяпер няма ніякага асуджэння тым, хто ў Хрысце Іісусе жыве? не паводле плоці, а паводле духу,

2. таму што закон духу жыцця ў Хрысце Іісусе вы?зваліў мяне ад закону граху і смерці.

3. Паколькі закон, асла?блены плоццю, быў бяссільны, то Бог Сына Свайго паслаў у падабенстве плоці грахоўнай  як ахвяру за грэх і асудзíў грэх у плоці,

4. каб праведнасць, прадпíсаная законам, здзе?йснілася ў нас, якія жывём не паводле плоці,  а паводле духу.

5. Бо тыя, што жывуць паводле плоці, думаюць пра плоцкае, а тыя, што паводле духу, — пра духоўнае.

6. Думкі плоцкія — гэта смерць, а думкі духоўныя — гэта жыццё і мір,

7. таму што думкі плоцкія — гэта варожасць супраць Бога, паколькі закону Божаму яны не падпарадко?ўваюцца, ды і не могуць.

8. Таму тыя, што жывуць паводле плоці, Богу дагадзíць не могуць.

9. Але вы не паводле плоці жывяце?, а паводле духу, калі толькі Дух Божы жыве ў вас. А калі хто Духа Хрыстовага не ма?е, той і не Ягоны.

10. Калі ж Хрыстос у вас, то цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць.

11. Калі ж Дух Таго, Хто ўваскрасіў з мёртвых Іісуса, жыве ў вас, дык Той, Хто ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажы?віць і вашы смяротныя целы Духам Сваім, Які жыве ў вас.

12. Такім чынам, браты, мы не даўжнікі плоці, каб жыць паводле плоці;

13. бо, калі жывяце? паводле плоці, то ма?еце паме?рці, а калі духам умярцвя?еце дзе?янні плоцкія, то будзеце жыць.

14. Таму што ўсе тыя, каго вядзе Дух Божы, гэта сыны Божыя;

15. бо вы не прынялí духу рабства, пры якім жылі б зноў у страху, а прынялí Духа ўсынаўле?ння, у Якім усклікаем: “Авва, Ойча!”

16. Сам гэты Дух сведчыць духу нашаму, што мы — дзеці Божыя.

17. А калі дзеці, то і наследнікі: наследнікі Божыя, сунаследнікі ж Хрыстовы, калі толькі разам з Ім пакутуем, каб разам з Ім і прасла?ўленымі быць.

18. Бо я лічу, што цяперашнія часовыя пакуты нічога не ва?рты ў параўнанні з тою славаю, якая адкрыецца ў нас.

19. Бо стварэнне з надзеяй чакае выяўле?ння сыноў Божых, —

20. таму што стварэнне падпарадкавалася марнасці не па сваёй волі, а па волі Таго, Хто падпарадкаваў яго, — у надзеі,

21. што і само стварэнне будзе вы?звалена з рабства тлення на свабоду славы дзяцей Божых.

22. Бо мы ведаем, што ўсё стварэнне разам стогне і пакутуе дагэтуль;

23. ды не толькі яно, але і мы самі, маючы пачатак Духа, і мы самі стогнем у сабе, чакаючы ўсынаўле?ння, выкупле?ння це?ла нашага.

24. Бо мы спасёны ў надзеі. Надзея ж, калі яна ба?чная, гэта не надзея, бо калі хто бачыць, то на што яму і спадзява?цца?

25. А калі спадзяёмся на тое, чаго не бачым, тады цярпліва чакаем.

26. Таксама і Дух дапамага?е нам пры не?мачах нашых; бо мы не ведаем, аб чым маліцца так, як нале?жыць, а Сам Дух хада?йнічае за нас уздыха?ннямі невымо?ўнымі.

27. Той жа, Хто дасле?дуе сэ?рцы, ведае, якая думка ў Духа, таму што Ён па волі Божай, хадайнічае за святых.

28. А мы ведаем, што тым, хто лю?біць Бога, хто паклíканы паводле Яго прадустанаўле?ння, усё садзе?йнічае на дабро;

29. бо каго Ён прадуве?даў, тым і прадвы?значыў быць падобнымі да вобраза Сына Свайго, каб Ён быў першародным сярод многіх братоў;

30. а каго Ён прадвы?значыў, тых і паклíкаў; а каго паклíкаў, тых і апраўда?ў; а каго апраўда?ў, тых і праславіў.

31. Што ж мы скажам на гэта? Калі Бог за нас, то хто су?праць нас?

32. Той, Хто нават Сына Свайго не пашкадаваў, а аддаў Яго за ўсіх нас, як жа з Ім не дасць нам і ўсяго?

33. Хто стане абвінава?чваць абра?ных Божых? Бог апра?ўдвае іх.

34. Хто асу?дзіць? Хрыстос Іісус памёр, але і ўваскрэс: Ён і знахо?дзіцца правару?ч Бога, Ён і хадайнічае за нас.

35. Хто адлу?чыць нас ад любові Хрыстовай*: гора, ці ўціск, ці ганенне, ці голад, ці галеча, ці небяспека, ці меч? як напісана:

36. “за Цябе нас умярцвя?юць кожны дзень; лічаць нас авечкамі для закла?ння”.

37. Але ўсё гэта мы поўнасцю перамагаем сілаю Таго, Хто ўзлюбіў нас.

38. Бо я ўпэўнены, што ні смерць, ні жыццё, ні Ангелы, ні Пачаткі, ні Сілы, ні цяперашняе, ні будучае,

39. ні вышыня?, ні глыбіня?, ні якое стварэ?нне іншае не зможа адлучы?ць нас ад любові Божай у Хрысце Іісусе, Госпадзе нашым.  

 

Раздзел 9

1.  Ісціну кажу ў Хрысце, не лгу, све?дчыць мне сумле?нне маё ў Духу Святым,

2. што вялікі сму?так у мяне і няспы?нны боль у сэ?рцы маім:

3. бо я хацеў бы сам быць адлу?чаным ад Хрыста? дзе?ля братоў маіх, ро?дных мне па плоці;

4. яны Ізраільця?не, ім нале?жаць усынаўле?нне, і слава, і запаве?ты, і законаўстанаўле?нне, і богаслужэ?нне, і абяца?нні;

5. іхнія і айцы, з іх і Хрыстос па плоці, Ён — над усімі Бог, благаславёны на векі, амінь.

6. Гэта не значыць, што слова Божае не здзе?йснілася. Бо не ўсе, хто пахо?дзіць ад Ізраіля, — Ізраільця?не,

7. і не ўсе, хто з пато?мства Аўраама, — дзеці яго; але ска?зана: “У Ісааку будзе назва?на тваё пато?мства”.

8. Гэта значыць, што не дзеці па плоці з’яўляюцца дзе?цьмі Божымі, а дзеці абяца?ння лíчацца пато?мствам.

9. А сло?ва абяца?ння такое: “у гэты самы час Я прыду?, і будзе ў Са?рры сын “.

10. І не толькі гэта, а падобнае было? і з Рэвекаю, якая зачала? адначасова двух сыноў ад Ісаака, айца нашага,

11. бо калі яны яшчэ не нарадзíліся і не зрабілі нічога добрага ці дрэ?ннага, — каб прадустанаўле?нне Божае ў абра?нні зале?жала

12. не ад спраў, а ад Таго, Хто паклíкаў, — ска?зана было? ёй: “бо?льшы будзе служы?ць меншаму”,

13. як і напíсана: “Іакава Я ўзлюбíў, а Ісава ўзненавідзеў”.

14. Дык што скажам? Няўжо няпраўда ў Бога? — Ні ў якім разе.

15. Бо Ён кажа Маісею: “каго памíлаваць — памíлую; каго пашкадава?ць — пашкаду?ю”.

16. Дык вось, гэта зале?жыць не ад таго, хто хоча ці імкнецца, але ад Бога, Які мíлуе.

17. Бо ў Пісанні Бог кажа фараону: “дзе?ля таго Я і ўзвы?сіў цябе, каб паказа?ць на табе сілу Маю? і каб прапаве?дана было? імя? Маё па ўсёй зямлі”.

18. Дык вось, Ён каго хоча — мíлуе, а каго хоча — робіць жорсткім.

19. Ты скажаш мне: ”за што ж яшчэ і дакара?е? бо хто супрацьста?не волі Яго?”

20. А ты, чалавек, хто такі, што спрача?ешся з Богам? Хіба? гліняны вы?раб скажа таму, хто зляпіў яго: “чаму ты мяне зрабіў такім?”

21. Хіба? ж ганчар не ма?е ўлады над глінаю, каб з таго самага ме?сіва зрабіць адну пасудзіну для пачэ?снага ўжы?тку, а другую для непачэ?снага?

22. Што ж, калі Бог, жада?ючы паказаць гнеў і явíць магутнасць Сваю, трываў з вялікай доўгацярплівасцю сасу?ды гневу, прызна?чаныя на пагібель,

23. каб явíць багацце славы Сваёй над сасу?дамі міласэ?рнасці, якія Ён за?гадзя прыгатава?ў да славы, —

24. над намі, якіх Ён паклíкаў не толькі з Іудзеяў, але і з язы?чнікаў?

25. як і ў кнізе Асíі Ён кажа: “не Мой народ назаву Маім народам, і не ўзлю?бленую — узлю?бленай;

26. і на тым месцы, дзе было? ска?зана ім: “вы не Мой народ”, — там яны будуць назва?ны сына?мі Бога жывога”.

27. А Ісаія абвяшча?е пра Ізра?іль: “хоць і будзе колькасць сыноў Ізра?іля, як пясок марскі, толькі аста?так спасе?цца;

28. бо слова Сваё заве?ршыць і хутка здзе?йсніць у пра?веднасці, слова Сваё рашуча здзе?йсніць Гасподзь на зямлі”.

29. І як прадказа?ў Ісаія: “калі б Гасподзь Саваоф не пакінуў нам се?мені, то мы б сталі як Садом і былі б падобныя да Гаморы”.

30. Дык што скажам? Язычнікі, якія не імкну?ліся да пра?веднасці, атрыма?лі пра?веднасць — пра?веднасць праз веру;

31. а Ізра?іль, які імкну?ўся да закону пра?веднасці, не дасягну?ў закону пра?веднасці.

32. Чаму? Таму што яны шука?лі не ў веры, а ў справах закону; бо яны спатыкнуліся аб ка?мень спатыкне?ння,

33. як напíсана: “вось, кладу ў Сіёне ка?мень спатыкне?ння і скалу? спаку?сы; і кожны, хто веруе ў Яго, пасаро?млены не будзе”.

 

Раздзел 10

1.  Браты?! жада?нне майго сэрца і малітва да Бога за Ізраільця?н — каб яны спасліся.

2. Бо я све?дчу ім, што яны ма?юць руплíвасць да Бога, аднак не па розуму.

3. Бо, не разуме?ючы Божай пра?веднасці і намага?ючыся сцве?рдзіць сваю пра?веднасць, яны не скары?ліся пра?веднасці Божай;

4. таму што завяршэ?нне закона — Хрыстос, дзеля пра?веднасці кожнага ве?руючага.

5. бо Маісей піша аб пра?веднасці, якая паводле закону: “чалавек, які вы?канаў гэта, жывы? будзе праз гэта”.

6. А пра?веднасць, якая паводле веры, гаво?рыць так: “не кажы? ў сэ?рцы сваім: хто ўзы?дзе на неба?” — для таго, каб Хрыста? зве?сці ўніз;

7. альбо: “хто сы?дзе ў бе?здань?” — для таго, каб Хрыста? з мёртвых узве?сці.

8. А што гаво?рыць Піса?нне?е? — “Блізка да цябе слова, яно ў ву?снах тваіх і ў сэ?рцы тваім”, — гэта значыць сло?ва веры, якое мы прапаве?дуем.

9. Бо калі ву?снамі тваімі ты будзеш вызнава?ць Іісуса Госпадам і ве?раваць сэ?рцам тваім, што Бог уваскрасіў яго з мёртвых, то спасёны будзеш,

10. таму што сэ?рцам ве?руюць дзе?ля пра?веднасці, а ву?снамі вызнаю?ць дзе?ля спасе?ння.

11. Бо Пісанне кажа: “кожны, хто веруе ў Яго, не будзе пасаро?млены”.

12. Тут няма ро?зніцы паміж Іудзеем і Элінам, таму што адзін Гасподзь для ўсіх, шчо?дры да ўсіх, хто прызыва?е Яго”.

13. Бо “кожны, хто прызаве? імя? Гасподняе, спасёны будзе”.

14. Але як яны будуць прызыва?ць Таго, у Каго не ўве?равалі? Як будуць ве?раваць у Таго, пра Каго не чулі? Як пачу?юць без прапаве?дніка?

15. І як будуць прапаве?даваць, калі не будуць пасла?ны? бо напíсана: “якія го?жыя но?гі ў тых, хто дабраве?сціць мір, хто дабраве?сціць добрае!”

16. Але не ўсе паслу?халіся дабраве?сця. Бо кажа Ісаія: “Госпадзі! хто паверыў пачу?таму ад нас?”

17. Дык вось, вера — ад пачу?тага, а пачу?тае — ад сло?ва Божага.

18. Але я кажу: хіба? яны не чулі? Наадварот, “па ўсёй зямлі прайшоў голас іх, і да кра?ю сусве?ту — словы іх”.

19. Яшчэ кажу: хіба? Ізраіль не ведаў? Першы Маісей гаво?рыць: “Я абуджу? вашу раўнівасць праз не-народ, праз народ неразумны раздражню? вас”.

20. А Ісаія смела кажа: “Мяне знайшлі тыя, што не шукалі Мяне, Я адкрыўся тым, што не пыта?ліся пра Мяне”.

21. Пра Ізра?іль жа ён кажа: “цэлы дзень Я праця?гваў ру?кі Мае? да народа непакорнага і ўпартага”.

 

Раздзел 11

1.  Дык я кажу?: хіба? адмо?віўся Бог ад народа Свайго? — Ні ў якім разе. Бо і я Ізраільця?нін, з се?мені Аўраа?мавага, з кале?на Веніямінавага.

2. Не адмо?віўся Бог ад народа Свайго, які Ён наперад знаў. Ці ж вы не ве?даеце, што? гаворыць Пісанне пра Ілію? як ён скардзіцца Богу на Ізраіль, кажучы:

3. “Госпадзі! прарокаў Тваіх пазабівалі, ахвярнікі Твае паразбуралі; я застаўся адзін, і шукаюць душу? маю?”.

4. Што ж гаворыць яму Божы адказ? — “Я пакінуў Сабе сем тысяч чалавек, якія не схілілі каленяў перад Ваалам”.

5. Так і ў цяперашні час, паводле абрання благадаці, захаваўся астатак.

6. А калі паводле благадаці, то не паводле спраў; інакш благадаць не была б ужо благадаццю. Калі ж паводле спраў, то гэта ўжо не благадаць; інакш справа — гэта ўжо не справа.

7. Дык што ж? Ізраіль чаго шукаў, таго не атрымаў; абраныя ж атрымалі, а астатнія зрабіліся бясчу?лымі,

8. як напíсана: “Бог даў ім дух здранцве?ласці, вочы, якімі не бачаць, і вушы, якімі не чуюць, аж па сённяшні дзень”.

9. І Давід кажа: “няхай будзе трапе?за іх па?сткаю, і сіло?м, і капка?нам, і адпла?таю ім;

10. няхай зацьмя?цца вочы іх, каб не бачылі, і спіна іх няхай сагне?цца назаўжды?”.

11. Дык я пытаюся: няўжо яны спатыкнуліся, каб зусім упасці? — Ні ў якім разе. Але ад іх падзення — спасенне язычнікам, каб абудзіць у іх раўнівасць.

12. Калі ж іх падзенне — багацце для свету, і іх заняпа?д — багацце для язычнікаў, дык наколькі ж большая паўната іх!

13. Вам кажу, язычнікам: будучы Апосталам язычнікаў, я праслаўляю служэнне маё;

14. можа не?як абуджу? я раўнівасць у суродзічах маіх і спасу некаторых з іх?

15. Бо калі адвяржэнне іх — прымірэнне свету, дык чым будзе прыняцце, калі не жыццём з мёртвых?

16. Калі рошчына святая, такое ж і цеста;  і калі корань святы, такія ж і галіны.

17. Калі ж некаторыя з галін адламаліся, а ты, будучы дзікай аліваю, быў прышчэплены замест іх і стаў супольнікам кораня і соку алівы,

18. то не ганарыся перад галінамі; а калі ганарышся, дык па?мятай, што не ты корань трымаеш, а корань — цябе.

19. Ты скажаш: галіны адламаліся, каб мне быць прышчэпленым.

20. Добра. Яны адламаліся з-за нявер’я, а ты трымаешся вераю: не ганарыся, а бойся.

21. Бо калі Бог не пашкадаваў прыродных галін, то можа і цябе не пашкадаваць.

22. Дык убач добрасць і строгасць Божую: строгасць да тых, якія адпа?лі, а добрасць Божую да цябе, калі застане?шся ў Яго добрасці; інакш і ты будзеш адсе?чаны.

23. Але і тыя, калі не застану?цца ў нявер’і, будуць прышчэ?плены, таму што Бог ма?е сілу зноў прышчапіць іх.

24. Бо калі ты быў адсе?чаны ад дзікай па прыродзе алівы і, насуперак прыродзе, прышчэплены да добрай алівы, дык тым больш гэтыя прыродныя будуць прышчэплены да сваёй алівы.

25. Не хачу я, браты, пакінуць вас у няведанні пра тайну гэтую, каб вы не лічылі самі сябе мудрымі: ажарсцвенне сталася з часткаю Ізраіля да таго, пакуль не ўвойдзе паўната язычнікаў,

26. і тады ўвесь Ізраіль спасёны будзе, як напíсана: “прыйдзе з Сіёна Збавіцель і адверне бязбожнасць ад Іакава;

27. і гэта ім ад Мяне запавет, калі здыму грахі іх”. 28. Адносна дабравесця — яны ворагі Богу дзеля вас, але адносна абра?ння — яны ўзлюбленыя Богам дзеля айцоў.

29. Бо дары? і паклíканне Божае неадме?нныя.

30. Бо як і вы калісьці былí непаслухмянымі Богу, а цяпер памілаваны праз іх непаслухмянасць,

31. так і яны цяпер непаслухмяныя дзеля вашага памілавання, каб і самім ім быць памíлаванымі.

32. Бо ўсіх замкнуў Бог у непаслухмянасць, каб усіх памілаваць.

33. О, бяздонне багацця, і прамудрасці, і ведання Божага! Якія неспасціжныя суды? Яго і нязве?даныя шляхí Яго!

34. Бо хто спазна?ў розум Гасподні? Альбо хто быў дара?дцам Яго?

35. Альбо хто папярэдне даў Яму, каб атрымаць адпла?ту?

36. Таму што ўсё — з Яго, і праз Яго, і дзеля Яго. Яму і слава на ве?кі. Амінь.

 

Раздзел 12

1.  Дык я прашу вас, браты, міласэрнасцю Божаю аддаць целы вашы ў ахвяру жывую, святую, угодную Богу, на разумнае служэнне ваша;

2. і не прыстасоўвайцеся да веку гэтага, а пераўтвара?йцеся абнаўле?ннем розуму вашага, каб распазнава?ць вам, у чым воля Божая добрая, і ўгодная, і дасканалая.

3. Па благадаці, да?дзенай мне, кажу кожнаму з вас: не думайце пра сябе вышэй, чым нале?жыць думаць, а, думайце са сціпласцю, у адпаведнасці з тою мераю веры, якую кожнаму вызначыў Бог.

4. Бо, як у адным целе ў нас многа членаў, але не ўсе члены выконваюць аднолькавае дзе?янне,

5. так і мы многія — адно цела ў Хрысце, а паасобку адзін для аднаго — члены.

6. І паколькі па благадаці, да?дзенай нам, мы маем розныя дары, то калі маеш прароцтва, дык прароч згодна з вераю;

7. калі маеш служэнне, дык будзь у служэнні; калі навучаеш — дык у навучанні;

8. калі суцяшаеш — дык у суцяшэнні; калі даеш — дык шчыра; калі начальствуеш — дык дбайна; калі мíлуеш — дык з радасцю.

9. Любоў няхай будзе некрываду?шнаю; ухіля?йцеся ад зла, імкніцеся да дабра;

10. любíце адзін аднаго братняю любоўю; пашанаю адзін аднаго апярэ?джвайце;

11. у руплівасці не спыняйцеся; духам палымнейце; Госпаду служы?це;

12. у надзеі радуйцеся; у прыгнечанасці будзьце стойкімі; у малітве — пастаяннымі;

13. дапамагайце святым** у іх патрэбах; пра гасціннасць дбайце;

14. благаслаўляйце ганіцеляў вашых; благаслаўляйце, а не праклінайце.

15. Радуйцеся з тымі, хто радуецца, і плачце з тымі, хто плача.

16. Будзьце аднадумнымі паміж сабою; не ўзносьце сябе ў думках, а імкніцеся за пакорлівымі; не лічы?це самі сябе мудрымі;

17. нікому не плацíце злом за зло, а клапаціцеся пра дабро для ўсіх людзей.

18.  Калі магчыма, наколькі гэта ад вас залежыць, з усімі людзьмі будзьце ў міры.

19. Не помсціце за сябе, узлю?бленыя, а дайце месца гневу Божаму. Бо напíсана: “Мая помста, Я адплачу?, — кажа Гасподзь”.

20. Дык вось, калі вораг твой галодны, накармі яго; калі сма?гне, напаí яго; бо, робячы гэта, ты збярэш гара?чае вуголле на галаву яго.

21. Не будзь пераможаны злом, а перамагай зло дабром.  

 

Раздзел 13

1. Кожная душа няхай падпарадко?ўваецца вышэ?йшым ула?дам, бо няма ўлады не ад Бога; а існу?ючыя ўлады Богам устаноўлены.

2. Бо хто працівіцца ўладзе, той супрацьстаíць Божаму ўстанаўле?нню; а хто супрацьстаіць, той сам на сябе накліча асуджэ?нне.

3. Таму што начальнікі стра?шныя не для добрых спраў, а для злых. Хочаш не баяцца ўлады? Рабі дабро, і будзеш мець пахвалу ад яе;

4. бо яна — слуга Божы, табе на дабро. Калі ж будзеш рабіць зло, то бойся, бо яна не дарэмна носіць меч: яна — слуга Божы, які помсціць і карае таго, хто робіць зло.

5. Так што трэба падпарадко?ўвацца не толькі з-за страху пакарання, але і па сумле?нню.

6. Дзеля таго вы і падаткі пла?ціце; бо начальнікі — служы?целі Божыя, якія іменна гэтым пастаянна займаюцца.

7. Дык вось, аддавайце кожнаму нале?жнае: каму пада?так — пада?так; каму пошліну — пошліну; каму страх — страх; каму пашану — пашану.

8. Нікому нічым не будзьце ў даўгу, акрамя доўгу ўзаемнай любові; бо хто лю?біць іншага, той вы?канаў закон.

9. Таму што за?паведзі: “не пралюбадзейнічай”, “не забівай”, “не крадзь”, “не све?дчы лжыва”, “не пажадай чужога” і любая іншая — усе яны заключаюцца ў гэтым выслоўі: “узлюбі бліжняга твайго, як самога сябе”.

10. Любоў не чы?ніць бліжняму зла; так што любоў ёсць выкананне закону.

11. Тым болей, што вы ведаеце час: пара? ўжо нам абудзíцца ад сну. Бо цяпер спасенне да нас бліжэй, чым тады, калі мы ўве?равалі.

12. Ноч мінае, а дзень наблізіўся: дык адкінем справы цемры і надзе?нем зброю святла.

13. Як удзень, будзем паводзіць сябе прыстойна: не ў гульбе? і п’янстве, не ў распу?сце і разбэшчанасці, не ў зва?дах і за?йздрасці;

14. але апранíцеся ў Госпада Іісуса Хрыста, і клопат пра плоць не ператвара?йце ў пажа?днасць.

 

Раздзел 14

1. Сла?бага ў веры прымайце без спрэчак пра яго меркаванні.

2. Бо адзін верыць, што можна есці ўсё, а другі, сла?бы, есць гародніну.

3. Хто есць, няхай не прыніжа?е таго, хто не есць; і хто не есць, няхай не асуджа?е таго, хто есць; таму што Бог прыня?ў яго.

4. Хто ты такі, што асуджаеш чужога раба? Перад сваім Госпадам ён стаіць альбо па?дае; і будзе стаяць, бо ма?е Бог сілу падняць яго.

5. Адзін адрознівае дзень ад дня, а другі ставіцца аднолькава да ўсякага дня. Няхай кожны трымаецца свайго меркавання.

6. Хто вылуча?е дні — дзеля Госпада вылуча?е; і хто не вылуча?е дзён — дзеля Госпада не вылуча?е. Хто есць — дзеля Госпада есць, бо дзякуе Богу. І хто не есць — дзеля Госпада не есць і дзякуе Богу.

7. Бо ніхто з нас не жыве дзеля сябе і ніхто не памірае дзеля сябе,

8. а калі жывём — дзеля Госпада жывём, калі паміраем — дзеля Госпада паміраем. І таму, ці жывём мы, ці паміраем — мы Гасподнія.

9. Бо Хрыстос дзеля таго і памёр, і ўваскрэс, і ажыў, каб быць Госпадам і для мёртвых, і для жывых.

10. А ты чаму асуджаеш брата свайго? Альбо і ты, чаму прыніжаеш брата свайго? Усе ж мы будзем стаяць на судзе Хрыстовым.

11. Бо напісана: “жыву Я, — кажа Гасподзь, — перада Мною схíліцца ўсякае калена, і ўсякі язык будзе вызнава?ць Бога”.

12. Дык вось, кожны з нас за сябе дасць адказ перад Богам.

13. Давайце ж не будзем больш судзíць адзін аднаго, а лепей судзíце пра тое, як не даць брату спатыкну?цца альбо спакусíцца.

14. Я ведаю і ўпэўнены ў Госпадзе Іісусе, што няма нічога ў сабе самім нячыстага; толькі калі хто лíчыць нешта нячыстым, то для яго гэта нячыстае.

15. Калі ж з-за ежы засмучаецца брат твой, то ты ўжо не па любові жывеш; не губі сваёю ежаю таго, за каго Хрыстос памёр.

16. Няхай не будзе знява?жана ваша дабро.

17. Бо Царства Божае — не ежа і пітво, а праведнасць, і мір, і радасць у Духу Святым.

18. Хто гэтым слу?жыць Хрысту, той угодны Богу і паважа?ны людзьмі.

19. Дык будзем імкнуцца да таго, што слу?жыць міру і ўзае?мнаму ўмацава?нню.

20. З-за ежы не разбура?й справы Божай: бо ўсё — чыстае, але кепска робіць чалавек, які есць на спакусу.

21. Лепш не есці мяса, не піць віна і не рабіць таго, з-за чаго брат твой спатыка?ецца, ці спакуша?ецца, ці знемага?е.

22. Ты маеш веру? дык май яе сам у сабе, перад Богам. Блажэнны, хто не асуджа?е сябе за рашэнне, якое прымае.

23. Калі ж хто есць сумняваючыся, дык ён асу?джаны, бо не па веры; а ўсё, што не па веры, — грэх.

24. А Таму, Хто можа вас умацаваць, паводле дабраве?сця майго і пропаведзі Іісуса Хрыста, паводле адкрыцця? тайны, з адвечных часоў пакрытай маўчаннем,

25. але цяпер я?ўленай і праз пісанні прарокаў, па загаду вечнага Бога, абве?шчанай усім народам для паслушэнства іх у веры,

26. адзінаму прамудраму Богу, праз Іісуса Хрыста, слава навекі. Амінь.

 

Раздзел 15

1. Мы, моцныя, павінны немачы сла?бых насіць, а не сабе дагаджа?ць:

2. кожны з нас павінен дагаджаць бліжняму на дабро, для ўмацавання.

3. Бо і Хрыстос не Сабе дагаджа?ў, а як напісана: “знявагі тых, што зневажа?юць Цябе, па?лі на Мяне”.

4. А ўсё, што было напíсана раней, для нашага настаўлення напíсана, каб мы праз цярпенне і суцяшэнне з Пісанняў захоўвалі надзею.

5. Бог жа цярпення і суцяшэння няхай дасць вам быць у аднадумстве паміж сабою па Хрысту Іісусу,

6. каб вы аднадушна, адзінымі вуснамі славілі Бога і Айца Госпада нашага Іісуса Хрыста.

7. Таму прымайце адзін аднаго, як і Хрыстос прыняў вас у славу Божую.

8. Бо кажу я, што Іісус Хрыстос стаў служыцелем для абрэзаных — дзеля ісціны Божай, каб сцве?рдзіць абяцанае айцам,

9. а для язычнікаў — па міласці, каб яны славілі Бога, як напісана: “за гэта буду славіць Цябе сярод язычнікаў і буду спяваць íмені Твайму”.

10. І яшчэ ска?зана: “узвесяліцеся, язычнікі, з народам Яго”.

11. І яшчэ: “хваліце Госпада, усе язычнікі, і ўсхваляйце Яго, усе народы”.

12. І яшчэ Ісаія кажа: “будзе корань Іесе?еў і Той, Хто ўздымецца, каб валодаць язычнікамі; на Яго язычнікі спадзявацца будуць”.

13. Бог жа надзеі няхай напоўніць вас ўсякаю радасцю і мірам у веры, каб вы, сілаю Духа Святога, узбагаціліся надзеяй.

14. Я і сам упэўнены ў вас, браты мае?, што і вы поўныя добрасці, напоўненыя ўсякімі ведамі і можаце настаўляць адзін аднаго;

15. але напісаў я вам, браты, з некато?рай смеласцю, як бы ў напамін вам, паводле дадзенай мне Богам благадаці

16. быць служыцелем Іісуса Хрыста сярод язычнікаў, свяшчэннадзе?ючы дабравесце Божае, каб язычнікі сталі прынашэннем, угодным Богу, асвячонае Духам Святым.

17. Дык я магу пахвалíцца ў Хрысце Іісусе сваім служэннем Богу,

18. бо не адважуся гаварыць ні пра што такое, чаго не здзейсніў Хрыстос праз мяне для паслушэнства язычнікаў, словам і справаю,

19. сілаю знаме?нняў і цудаў, сілаю Духа Божага, так што ад Іерусаліма і яго наваколляў да Іліры?ка я распаўсюдзіў дабравесце Хрыстова.

20. Прытым я лічы?ў за гонар дабраве?сціць не там, дзе ўжо было вядома імя? Хрыстова, каб не будаваць на чужым падмурку,

21. а як напісана: “каму не было абвешчана пра Яго, тыя ўбачаць, і хто не чуў, тыя зразумеюць”.

22. Гэта шмат разоў перашкаджала мне прыйсці да вас.

23. Цяпер жа, не маючы больш поля дзейнасці ў тых краях, а многія гады жадаючы прыйсці да вас,

24. як толькі вы?праўлюся ў Іспанію, прыду да вас. Бо спадзяюся, што, праходзячы, пабачуся з вамі і што вы праведзяце? мяне туды, пасля таго як я нацешуся вамі, хоць трохі.

25. А цяпер я іду ў Іерусалім, каб паслужы?ць святым,

26. бо Македонія і Ахаія пажадалі сабраць нейкія сродкі для дапамогі бедным сярод святых у Іерусаліме.

27. Пажадалі, аднак яны і даўжнікі перад імі. Бо калі язычнікі сталі іх супольнікамі ў духоўным, то павінны і ў цялесным паслужы?ць ім.

28. Вы?канаўшы гэта і ў цэласці перадаўшы ім сабра?нае, я пайду праз вашы мясціны ў Іспанію,

29. і ведаю, што калі прыйду да вас, дык прыйду з паўнатою благаславення дабраве?сця Хрыстовага.

30. Але прашу вас, браты, дзеля Госпада нашага Іісуса Хрыста і дзеля любові Духа, аказаць мне падтрымку ў малітвах Богу за мяне,

31. каб мне быць збаўленым ад няверуючых у Іудзеі, і каб служэнне маё ў Іерусаліме было добра прыня?та святымі,

32. каб я з радасцю прыйшоў да вас, калі на гэта воля Божая, і адпачыў разам з вамі.

33. Бог жа міру няхай будзе з усімі вамі. Амінь.

 

Раздзел 16

1. Прадстаўляю вам Фіву, сястру нашу, дыяканісу Царквы Кенхрэйскай,

2. каб вы прынялí яе дзеля Госпада, як належыць святым, і дапамаглі ёй ва ўсякай справе, калі яна будзе мець патрэбу ў вас, бо і яна была памочніцаю многім і мне самому.

3. Віта?йце Прыскілу і Акілу, сурабо?тнікаў маіх у Хрысце Іісусе,

4. якія галовы свае клалі за душу? маю?, якім не адзін я ўдзячны, але і ўсе Цэрквы з язычнікаў, вітайце і дамашнюю іх Царкву***.

5. Вітайце ўзлю?бленага майго Эпенета, які стаў пе?ршынцам Ахаіі для Хрыста.

6. Вітайце Марыям, якая шмат працавала для нас.

7. Вітайце Андранíка і Ю?нію — сваякоў маіх, якія былí вязнямі разам са мною, яны добра вядомы сярод Апосталаў і яшчэ раней за мяне ўверавалі ў Хрыста.

8. Вітайце Амплíя, узлю?бленага майго ў Госпадзе.

9. Вітайце Урва?на, сурабо?тніка нашага ў Хрысце, і Стахíя, узлю?бленага майго.

10. Вітайце Апе?лія, вы?прабаванага ў Хрысце. Вітайце веруючых з дому Арыставу?ла.

11. Вітайце Ірадыёна, сваяка майго. Вітайце дамашніх Наркíса, якія ў Госпадзе.

12. Вітайце Трыфе?ну і Трыфо?су, што працуюць дзеля Госпада. Вітайце Персíду ўзлюбленую, якая шмат працавала дзеля Госпада.

13. Вітайце Руфа, абранага ў Госпадзе, і маці яго і маю?.

14. Вітайце Асінкры?та, Фле?ганта, Е?рма, Патро?ва, Ермíя і іншых з імі братоў.

15. Вітайце Філало?га і Ю?лію, Нірэ?я і сястру яго, і Алімпа?на, і ўсіх з імі святых.

16. Вітайце адзін аднаго святым пацалункам. Вітаюць вас усе Цэрквы Хрыстовы.

17. Сцеражы?цеся тых, што разлады і спакусы учыняюць, насуперак вучэнню, якое вы спазналі, і ўхіляйцеся ад іх;

18. бо яны служаць не Госпаду нашаму Іісусу Хрысту, а свайму чэраву, ды красамоўствам і салодкімі словамі падманваюць сэрцы прастадушных.

19. Ваша паслушэнства веры ўсім вядома; таму я радуюся за вас, але жадаю, каб вы былі му?дрымі на дабро і бясхітраснымі на зло.

20. А Бог міру звергне сатану пад ногі вашы неўзабаве. Благадаць Госпада нашага Іісуса Хрыста з вамі! Амінь.

21. Вітаюць вас Цімафей, сурабо?тнік мой, і Лукíй, і Іа?сан, і Сасіпа?тр, сваякі мае?.

22. Вітаю вас у Госпадзе і я, Тэ?рцый, які запісаў гэтае пасланне.

23. Вітае вас Га?ій, гасцінны да мяне і да ўсёй Царквы. Вітае вас Эра?ст, гарадскі скарбнік, і брат Ква?рт.

24. Благадаць Госпада нашага Іісуса Хрыста з усімі вамі! Амінь.

 


 * У некаторых грэчаскіх рукапісах замест “любові Хрыстовай” напісана “любові Божай”.

** Святыя — тут: хрысціяне.

*** Абшчына, якая збіраецца ў іх доме.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.