Саборнае Пасланне святога апостала Іакава

Разделы: 1   2   3   4   5

 

Раздзел 1

1. Іакаў, раб Бога і Госпада Іісуса Хрыста, – двана?ццаці кале?нам, якія ў рассе?янні: ра?давацца*.

2. За вялікую радасць прыма?йце, браты мае?, калі трапля?еце ў розныя спаку?сы,

3. ве?даючы, што выпрабава?нне вашай веры ўтвара?е цярплівасць;

4. цярплівасць жа павінна мець вынік даскана?лы, каб вы былí даскана?лымі і беззага?ннымі, не ма?ючы ні ў чым недахопу.

5. Калі ж каму з вас не хапа?е мудрасці, няхай про?сіць у Бога, Які дае ўсім шчодра і без папрокаў, – і будзе да?дзена яму?. 

6. Але няхай просіць з вераю, ніколькі чым не сумнява?ючыся, бо хто сумнява?ецца, той падобны да марской хва?лі, якую вецер гоніць і шпурля?е;

7. няхай жа не спадзяе?цца такі чалавек атрыма?ць нешта ад Госпада.

8. Чалавек з раздво?енай душою – няўсто?йлівы на ўсіх шляха?х сваіх.

9. Няхай жа ганары?цца брат прынíжаны ўзвы?шанасцю сваёю,

10. а багаты – прынíжанасцю сваёю, бо ён знікне, як кве?цень на траве;

11. узышло? спякотнае сонца і ссушы?ла траву, і кве?цень яе апа?ла, і хараство? вы?гляду яе знікла; так і багаты на шляха?х сваіх звя?не.

12. Блажэ?нны чалавек, які вы?трывае спакусу, бо, прайшоўшы выпрабава?нне, ён атрыма?е вянец жыцця?, які паабяца?ў Гасподзь тым, хто лю?біць Яго.

13. Пры спакушэ?нні няхай ніхто не кажа: "Бог мяне спакуша?е"; таму што Бог не можа быць спаку?шаны злом, і Сам не спакуша?е нікога,

14. а кожны спакуша?ецца сваёю пажа?днасцю, якая яго прыва?блівае  і зама?ньвае;  

15. потым пажа?днасць, зача?ўшы, нараджа?е грэх, а ўчы?нены грэх нараджа?е смерць.

16. Не абма?нвайцеся, браты? мае? ўзлю?бленыя:

17. усякае добрае дая?нне і ўсякі даскана?лы дар сыходзіць звыш, ад Айца свяцíлаў, у Якога няма змяне?ння і нават це?ню пераме?нлівасці.

18. Ён пажада?ў і нарадзíў нас сло?вам ісціны, каб мы сталі нейкім пача?ткам Яго стварэ?нняў.

19. Дык вось, браты мае? ўзлю?бленыя, няхай кожны чалавек будзе хуткі да слу?хання, няспе?шны да гаварэ?ння, няспе?шны да гневу, 

20. бо гнеў чалавека не робіць яго праведным перад Богам.

21. Таму, адкла?ўшы ўсякую нечыстату? і празме?рную зло?бу, лагодна прымíце пасе?янае слова, якое можа спасцí ду?шы вашы.

22. Будзьце ж выкана?ўцамі слова, а не толькі слухача?мі, якія ашу?кваюць саміх сябе.

23. Бо хто слу?хае слова і не выко?нвае, той падобны да чалавека, што разгляда?е ў люстэ?рку свой твар, які ма?е ад нараджэ?ння:

24. ён паглядзе?ў на сябе і адышо?ў – і адразу забыў, які ён.

25. Але хто спасцíгне закон даскана?лы – закон свабоды – і застане?цца ў ім, той, стаўшы не слухачо?м забы?ўлівым, а выкана?ўцам справы, блажэ?нны будзе ў дзе?йнасці сваёй.

26. Калі хто з вас думае, што ён набо?жны, і не стры?млівае свайго языка, а падма?нвае сэ?рца сваё, то набо?жнасць яго ма?рная.  

27. Набо?жнасць чы?стая і беззага?нная перад Богам і Айцом – у тым, каб дагляда?ць сірот і ўдоў у го?ры іх і захо?ўваць сябе неапага?неным ад свету.

 

Раздзел 2

1. Браты мае?! ма?йце веру ў Іісуса Хрыста?, нашага Госпада сла?вы, не зважа?ючы на асо?бы.

2. Бо калі на сход ваш пры?йдзе чалавек з залатым пе?рсценем, у бліску?чым адзе?нні, і пры?йдзе бедны ў бру?дным адзе?нні,

3. і вы, пагледзіце? на таго, што ў бліску?чым адзе?нні, і ска?жаце яму: "ты сядай сюды, на добрае месца", а беднаму ска?жаце: "ты стань там" альбо: "сядай тут, каля ног маіх",

4. то хіба? вы не правялí падзе?лу паміж сабою і не сталі су?ддзямі з ліхíмі думкамí

5. Паслу?хайце, браты мае? ўзлю?бленыя, хіба? не бедных свету гэтага вы?браў Бог, каб былí яны бага?тымі вераю і насле?днікамі Царства, якое Ён паабяца?ў тым, хто лю?біць Яго?

6. а вы знява?жылі беднага. Хіба? не бага?тыя чы?няць вам уцíск, і ці не яны ця?гнуць вас у суды??

7. хіба? не яны знеслаўля?юць добрае імя?, якім вы называ?ецеся?

8. Дык вось, калі выко?нваеце вы закон царскі паводле Пісання: "узлюбí бліжняга твайго, як само?га сябе", то добра ро?біце;

9. а калі зважа?еце на асобы, то грэх чы?ніце і перад законам ака?зваецеся злачы?нцамі.

10. Хто вы?канае ўвесь закон, ды асту?піцца ў не?чым адным, той ста?не вінава?тым ва ўсім.

11. Бо Той, Хто сказаў: "не пралюбадзе?йнічай", сказаў таксама: "не забіва?й"; таму, калі ты не пралюбадзе?йнічаеш, але заб'еш, то станеш паруша?льнікам закону.

12. Так гавары?це і так рабіце, як тыя, каго будуць судзíць па закону свабоды.

13. Бо суд без мíласці над тым, хто не аказа?ў мíласці; мíласць вышэ?йшая за суд.

14. Якая кары?сць, браты мае?, калі хтосьці будзе каза?ць, што ма?е веру, а спраў не будзе мець? хіба? можа гэтая вера спасцí яго?

15. Калі брат ці сястра будуць без адзе?жы і не будуць мець е?жы на штодзе?нь,

16. а хто-небудзь з вас скажа: "ідзíце з мíрам, грэ?йцеся і наяда?йцеся", але не дасць ім неабхо?днага для це?ла, то якая кары?сць?

17. Так і вера, калі не будзе мець спраў, то яна мёртвая сама па сабе.

18. Але нехта скажа: ты веру маеш, а я справы ма?ю, пакажы? мне веру тваю без спраў тваіх, а я пакажу? табе веру маю? ў справах маіх.

19. Ты веруеш, што Бог адзіны, – добра робіш; і дэ?маны веруюць і трымця?ць.

20. Дык хочаш ве?даць ты, чалавек бязду?мны, што вера без спраў мёртвая?

21. Хіба? Аўраам, айцец наш, не спра?вамі апраўда?ны быў, калі паклаў сына свайго Ісаака на ахвя?рнік?

22. Ба?чыш, што вера садзе?йнічала спра?вам яго, і праз спра?вы вера стала даскана?лаю?

23. І здзе?йснілася Пісанне, у якім ска?зана: "вераваў Аўраам Богу, і гэта было? залíчана яму як пра?веднасць, і ён быў назва?ны дру?гам Божым".

24. Бачыце, што справамі апра?ўдваецца чалавек, а не толькі вераю?

25. Так і Раа?ў блудніца хіба? не справамі апраўда?лася, прыня?ўшы вестуно?ў і адпра?віўшы іх іншым шля?хам? 

26. Бо як це?ла без ду?ха мёртвае, так і вера без спраў мёртвая.

 

Раздзел 3

1. Браты мае?! не многія станавíцеся вучы?целямі, ве?даючы, што мы атрыма?ем бо?льшае асуджэ?нне,

2. бо ўсе мы многа грашы?м. Хто не грашы?ць словам, той даскана?лы чалавек, здольны ўтаймава?ць і ўсё цела.

3. Вось, мы ўклада?ем цу?глі ко?ням у рот, каб яны падпарадко?ўваліся нам, і ўсім це?лам іх кіру?ем;

4. вось, і караблі, хоць яны такія вялікія і такімі моцнымі вятра?мі гна?ныя, а невялікім рулём накіро?ўваюцца, куды рулявы? хоча;

5. так і язык – мала?я частка це?ла, а на вялікае адва?жваецца; вось, невялікі агонь, а які вялікі лес падпа?львае;

6. і язык – агонь, свет няпра?веднасці. Язык, знахо?дзячыся паміж часткамі це?ла нашага, апага?ньвае ўсё цела і запа?львае кругаваро?т жыцця?, бу?дучы сам запа?леным ад гее?ны;

7. і ўсякая прырода звяроў і птушак, паўзуно?ў і марскіх жывёлін утаймо?ўваецца і ўтаймава?на прыро?дай чалаве?чай,

8. язык жа ніхто з людзей утаймава?ць не можа: гэта нястры?мнае зло, поўнае атру?ты смертано?снай.

9. Ім благаслаўля?ем Бога і Айца, і ім пракліна?ем людзе?й, ство?раных па падабе?нству Божаму:

10. з тых са?мых ву?снаў выхо?дзіць благаславе?нне і пракля?цце. Не павінна, браты? мае?, каб так было?.

11. Ці дае? крыніца з аднаго жарала? ваду салодкую і горкую?

12. Хіба? можа, браты мае?, смако?ўніца радзíць маслíны альбо вінагра?дная лаза? – смоквы? Так і адна крыніца не можа даваць салёную і салодкую ваду?.

13. Хто мудры і разу?мны сярод вас? – няхай пака?жа до?брымі паво?дзінамі спра?вы свае ў лаго?днай му?драсці.

14. А калі за?йздрасць горкую і зва?длівасць ма?еце вы ў сэ?рцы сваім, то не хвалíцеся і не хлусíце су?праць ісціны:

15. гэта не тая мудрасць, што сыхо?дзіць звыш, а зямна?я, душэ?ўная, дэ?манская;

16. бо дзе за?йздрасць і зва?длівасць, там разла?д і ўсяля?кае лíха.

17. А тая му?драсць, што сыходзіць звыш, найпе?рш чы?стая, заты?м мірная, лаго?дная, пако?рная, поўная мíласці і добрых пладо?ў, непрадузя?тая і некрываду?шная.

18. Плод жа пра?веднасці се?ецца з мірам у тых, якія тво?раць мір.

 

Раздзел 4

1. Адкуль спрэ?чкі і сва?ркі паміж вамí ці не адсюль, з пажа?днасцей вашых, якія ваю?юць у чле?нах вашых?

2. Жада?еце – і не ма?еце; забіва?еце і зайздро?сціце – і не мо?жаце дасягну?ць; сва?рыцеся і варагу?еце – і не ма?еце, таму што не про?сіце сабе;

3. про?сіце – і не атры?мліваеце, таму што не на дабро про?сіце сабе, а каб у пажа?днасцях сваіх растра?ціць. 

4. Пралюбадзе?і і пралюбадзе?йкі! хіба? не ве?даеце вы, што дружба са светам ёсць варо?жасць су?праць Бога? Дык вось, хто хоча быць дру?гам свету, той стано?віцца во?рагам Богу.

5. Хіба? вы думаеце, што ма?рна гаворыць Пісанне: "раўнíва Ён лю?біць дух, які ўсялíўся ў нас"?

6. І бо?льшую дае? благадаць; таму ска?зана: "Бог ганарлíвым працíвіцца, а пако?рлівым дае? благада?ць".

7. Дык пакары?цеся Богу; супрацьста?ньце дыявалу, і ўцячэ? ад вас;

8. наблíзьцеся да Бога, і Ён наблíзіцца да вас; абмы?йце ру?кі, грэшнікі, ачы?сціце сэрцы, двуду?шнікі;

9. бяду?йце, смутку?йце і пла?чце: смех ваш у сму?так няхай ператво?рыцца, і ра?дасць – у сум;

10. скары?цеся перад Госпадам, і Ён узвы?сіць вас.

11. Не зласло?ўце адзін на аднаго, браты?: хто зласло?віць на брата ці су?дзіць брата свайго, той зласло?віць на закон і су?дзіць закон; а калі ты су?дзіш закон, то ты не выкана?ўца закону, а суддзя?.

12. Адзін ёсць Заканада?вец і Суддзя?, Які можа спасцí і загубíць: а ты хто такі, што су?дзіш іншага?

13. Цяпер паслу?хайце вы, якія гаво?рыце: "сёння ці заўтра адпра?вімся ў такі і такі горад, і пражывём там адзін год, і будзем гандлява?ць і атры?мліваць прыбы?так";

14. вы, якія не ве?даеце, што будзе заўтра; бо што такое жыццё ваша? – па?ра, што з'я?ўля?ецца на кароткі час, а потым зніка?е.

15. Заме?ст таго, каб каза?ць: "калі ўгодна будзе Госпаду і жывы?я будзем, то зробім тое ці іншае", –

16. вы, пахваля?ецеся з-за ганарлíвасці сваёй; а ўсякая такая пахвальба? – зло.

17. Дык вось, хто ўмее рабíць дабро, і не ро?біць, грэх яму?.

 

Раздзел 5

1. Цяпер паслу?хайце вы, багатыя, пла?чце і галасíце з-за няшча?сцяў вашых, якія надыхо?дзяць.

2. Бага?цце ваша згніло?, і адзе?нне ваша мо?ллю з'е?дзена.

3. Зо?лата ваша і серабро? заржаве?ла, і ржа іх будзе све?дчаннем су?праць вас і з'е?сць це?лы вашы, як агонь: вы сабра?лі ска?рбы на апо?шнія дні.

4. Вось, пла?та, не вы?дадзеная вамі рабо?тнікам, якія жа?лі пале?ткі вашы, крычы?ць, і крыкі жняцо?ў дайшлі да слы?ху Госпада Савао?фа.

5. Вы жылí ў раско?шы на зямлі і це?шыліся асало?дамі, вы адкармíлі сэ?рцы вашы як бы?ццам на дзень забо?ю.

6. Вы асудзíлі, забíлі пра?ведніка; ён не працíвіцца вам.

7. Дык вось, браты, будзьце доўгацярплíвымі да прышэ?сця Гасподняга. Вось, земляро?б чакае кашто?ўнага пло?ду зямлі і доўга це?рпіць дзе?ля яго, паку?ль дачака?ецца дажджу? ра?нняга і по?зняга;

8. будзьце доўгацярплíвымі і вы, умацу?йце сэ?рцы ва?шы, таму што прышэ?сце Гасподняе наблíзілася.

9. Не нарака?йце, браты?, адзін на аднаго?, каб не быць вам асу?джанымі: вось, Суддзя? стаíць перад дзвяры?ма.

10. За пры?клад, браты? мае?,  вазьміце паку?тніцтва і доўгацярпе?нне прарокаў, якія прамаўля?лі ў імя? Гасподняе.

11. Вось, мы ўслаўля?ем як блажэ?нных тых, што цярпе?лі. Вы чу?лі пра цярпе?нне Íава і ба?чылі здзе?йсненае Госпадам, бо Гасподзь мнагамíласцівы і спага?длівы.

12. Перш за ўсё, браты мае?, не клянíцеся ні небам, ні зямлёю, і нія?каю іншаю кля?тваю, а няхай будзе ў вас "так – так" і "не – не", каб вам не падпа?сці пад асуджэ?нне.

13. Паку?туе нехта з вас? – няха?й мо?ліцца. Ра?дуецца нехта? – няха?й спява?е псалмы?.

14. Хварэ?е нехта з вас? – няха?й паклíча прасвíтараў Царквы?, і няха?й памо?ляцца над ім, пама?заўшы яго але?ем у імя? Гасподняе,

15. і малітва веры ўрату?е хворага, і пады?ме яго Гасподзь; і калі ён учынíў грахі, то бу?дуць праба?чаны яму?.

16. Прызнава?йцеся адзін аднаму ў правíннасцях і малíцеся адзін за аднаго, каб вам ацалíцца: многае можа моцная малітва пра?веднага.

17. Ілія? быў чалаве?кам падо?бным да нас і малітваю памалíўся ён, каб не было? дажджу?: і не было? дажджу? на зямлі тры гады і шэсць месяцаў;

18. і зноў памаліўся: і неба дало? дождж, і зямля ўрадзíла плод свой. 

19. Браты! калі хто з вас ухíліцца ад ісціны, і наве?рне яго хто,

20. то няха?й ве?дае: хто навярну?ў грэ?шніка з аблу?днага шля?ху яго, той спасе? душу? ад смерці і пакры?е мноства грахоў.

 


* Звычайная форма вітання ў грэчаскай мове.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.