1-е Саборнае Пасланне святога апостала Пятра

Разделы: 1   2   3   4   5

 

Раздзел 1

1. Пётр, Апостал Іісуса Хрыста, – перасяле?нцам, рассе?яным ў По?нце, Гала?тыі, Кападакíі, Асíі і Віфíніі, абра?ным

2. паводле прадве?дання Бога Айца праз асвячэ?нне Ду?хам для паслушэ?нства і акрапле?ння Крывёю Іісуса Хрыста?: благада?ць і мір вам няхай прымно?жацца.

3. Благаславёны Бог і Айцец Госпада нашага Іісуса Хрыста?, Які па вялíкай Сваёй мíласці адрадзíў нас праз уваскрасе?нне з мёртвых Іісуса Хрыста да надзе?і жыво?й,

4. да спа?дчыны нятле?ннай, чы?стай, неўвяда?льнай, захава?най на нябёсах для вас,

5. якія сілаю Божаю праз веру зберага?ецеся для спасе?ння, гато?вага адкры?цца ў час апошні.

6. Гэтаму ра?дуйцеся, крыху? цяпер, калі трэба, пасмуткава?ўшы ад розных спаку?саў,

7. каб вы?прабаваная вера ваша стала кашто?ўнейшай за золата, якое гíне, хоць і ў агні выпрабо?ўваецца, на пахвалу?, і паша?ну, і славу ў час яўле?ння Іісуса Хрыста?,

8.  Якога вы, не ба?чыўшы, лю?біце, у Якога, цяпер не ба?чачы, ве?руеце і ліку?еце радасцю невымо?ўнаю і сла?ўнаю,

9. дасяга?ючы вы?ніку веры вашай – спасе?ння душ;

10. гэтага спасе?ння і даты?чыліся по?шукі і дасле?даванні прарокаў, якія прадка?звалі прызна?чаную вам благада?ць,

11. дасле?дуючы, на каторы і на які час ука?зваў Дух Хрыстоў, Які быў у іх і Які прадвяшча?ў паку?ты Хрыстовы і пасля іх – славу; 

12. ім адкры?та было?, што не ім самім, а нам служы?ла тое, што цяпер прапаве?дана вам праз дабраве?снікаў Ду?хам Святы?м, пасла?ным з неба, да чаго жада?юць прынíкнуць Ангелы.

13. Таму, падпераза?ўшы паяснíцы ро?зуму вашага, захо?ўваючы цвяро?засць, ца?лкам ускладзíце спадзява?нне на благада?ць, якая да?дзена будзе вам у час яўле?ння Іісуса Хрыста?.

14. Як паслухмя?ныя дзеці, не кіру?йцеся ране?йшымі пажа?днасцямі, якія былí з-за няве?дання вашага,

15. але па пры?кладу Святога, Які паклíкаў вас, і са?мі будзьце святы?мі ва ўсіх учы?нках,

16. бо напíсана: "бу?дзьце святы?мі, таму што Я святы?".

17. І калі вы Айцом называ?еце Таго, Які непрадузя?та су?дзіць кожнага па спра?вах, то са стра?хам право?дзьце час пражыва?ння вашага на чужы?не,

18. ве?даючы, што не тле?нным серабро?м ці зо?латам вы былí вы?куплены з ма?рнага жыцця? вашага, перада?дзенага ад айцоў,

19. а кашто?ўнай Крывёю Хрыста?, як а?гнца беззага?ннага і чы?стага,

20. прадвы?значанага яшчэ да стварэ?ння свету, але я?ўленага ў апошні час дзе?ля вас,

21. тых, што ўве?равалі праз Яго ў Бога, Які ўваскрасíў Яго з мёртвых і даў Яму славу, каб вы ме?лі веру вашу і надзе?ю на Бога.

22. Ачы?сціўшы ду?шы вашы паслушэ?нствам íсціне праз Духа для браталю?бства  некрываду?шнага, ад чы?стага сэ?рца адзін аднаго любíце заўсёды,

23. бу?дучы адро?джанымі не з тле?ннага се?мені, а з нятле?ннага, праз слова Божае жыво?е, якое застае?цца наве?кі.                                             

24. Бо ўсякая плоць – як трава, і ўсякая слава чалавечая – як кве?цень на траве: засоо?хла трава – і кве?цень яе апа?ла;

25. але слова Гасподняе застае?цца наве?кі. Гэта і ёсць тое слова, якое прапаве?дана вам.

 

Раздзел 2

1. Дык вось, адкла?ўшы ўся?кую зло?бу, і ўся?кую хíтрасць, і крываду?шнасць, і за?йздрасць і ўсякае зласло?ўе,

2. як нованаро?джаныя немаўля?ты, пра?гніце чы?стага духоўнага малака, каб ад яго вы ўзраслí для спасе?ння;

3. калі вы ўжо зве?далі, што добры Гасподзь.

4. Прыступа?ючы да Яго, ка?меня жывога, людзьмí адкíнутага, але Богам абра?нага, кашто?ўнага,

5. і самі, як жывы?я камянí, буду?йце з сябе дом духоўны, свяшчэ?нства свято?е, каб прыно?сіць духоўныя ахвя?ры, прые?мныя Богу праз Іісуса Хрыста?.

6. Таму што ска?зана ў Пісанні: "вось, Я кладу? на Сіёне ка?мень краевуго?льны, абра?ны, кашто?ўны, і той, хто ве?руе ў Яго, не будзе пасаро?млены".

7. Дык вось, для вас, ве?руючых, гэта кашто?ўнасць, а для няве?руючых – ка?мень, які адкíнулі будаўнікí, той самы стаў галаво?ю вугла?, ка?мень спатыкне?ння і скала? спаку?сы,

8. яны спатыка?юцца, не павіну?ючыся слову, на што яны і пакíнуты.

9. Але вы – род вы?браны, ца?рскае свяшчэ?нства, народ святы?, людзі, прыдба?ныя, каб абвяшча?ць даскана?ласць Таго, Хто паклíкаў вас з цемры ў цудо?ўнае Сваё святло;

10. калíсьці не наро?д, а цяпер наро?д Божы; калісьці непамíлаваныя, а цяпер памíлаваныя.

11. Узлю?бленыя! прашу вас як пры?шлых і перасяле?нцаў устры?млівацца ад пло?цкіх пажа?днасцей, якія ваю?юць су?праць душы?,

12. паво?дзьце сябе добра сярод язы?чнікаў, каб яны за тое, за што абгаво?рваюць вас, як злачы?нцаў, уба?чыўшы добрыя спра?вы вашы, прасла?вілі Бога ў дзень наве?дання.

13. Дык вось, будзьце пако?рнымі ўся?кай чалаве?чай ула?дзе дзе?ля Госпада: ці то цару?, як уладару? вярхо?ўнаму,

14. ці то правíцелям, як праз яго пасла?ным для пакара?ння злачы?нцаў і для пахвалы? тым, хто робіць дабро, –

15. бо такая воля Божая, каб мы, ро?бячы дабро, прымуша?лі маўча?ць не?вуцтва неразу?мных людзе?й, – 

16. як свабодныя, але не як тыя, хто выкарысто?ўвае свабоду, каб прыхава?ць зло, а як рабы? Божыя.

17. Усіх паважа?йце, братоў любíце, Бога бо?йцеся, цара шану?йце.

18. Слу?гі, з усякім стра?хам падпарадко?ўвайцеся гаспадара?м, не толькі добрым і лаго?дным, але і суро?вым.

19. Бо гэта благада?ць, калі хто свядо?ма дзе?ля Бога, це?рпіць бе?ды, паку?туючы несправядлíва.

20. Бо якая пахвала?, калі трыва?еце вы, як вас б'юць за правíны? Але калі ро?бячы дабро і паку?туючы, трыва?еце вы, то гэта благада?ць перад Богам,

21. бо на тое вы былí паклíканы; таму што і Хрыстос прыня?ў паку?ты за нас, пакінуўшы нам пры?клад, каб мы ішлі па сляда?х Яго:

22. Ён граху? не ўчыніў, і не было падма?ну ў ву?снах Яго;

23. калі Яго ліхасло?вілі, Ён не ліхасло?віў у адказ; паку?туючы, Ён не пагража?ў, а пакіда?ў усё Суддзí Пра?веднаму;                                             

24. Ён грахí нашы Сам узня?ў Це?лам Сваім на дрэ?ва, каб мы, пазба?віўшыся ад грахоў, пачалí жыць пра?ведна: ра?намі Яго вы ацалíліся.

25. Бо вы былí, як аве?чкі аблу?дныя, але вярну?ліся цяпер да Пастыра і Ахава?льніка душ вашых.

 

Раздзел 3

1. Таксама і вы, жонкі, падпарадко?ўвайцеся сваім мужа?м, каб тыя з іх, што не скара?юцца перад словам, праз паво?дзіны жо?нак здабы?ты былí без слова,

2. калі ўба?чаць чы?стае, богабая?знае жыццё ваша.

3. Няхай упрыго?жанне ваша будзе не зне?шняе: заплята?нне валасоў, аздабле?нне ў золата ці нашэ?нне ўбораў,

4. а патае?мны сэ?рца чалавек у нятле?ннасці лаго?днага і маўклíвага ду?ху, што ма?е вялікую ва?ртасць перад Богам.

5. Бо так не?калі і святы?я жанчы?ны, якія ўсклада?лі надзе?ю на Бога, упрыго?жвалі сябе, падпарадко?ўваючыся сваім мужа?м;

6. гэтак Са?рра слухалася Аўраама, называ?ючы яго спадаро?м; і вы – дзеці яе, калі ро?біце дабро і не паддаяце?ся нія?каму стра?ху.

7. Таксама і вы, мужы?, абыхо?дзьцеся разу?мна з жонкамі як са слабе?йшым полам жано?чым, ака?зваючы ім паша?ну як сунасле?дніцам благада?тнага жыцця?, каб не было? перашко?ды малітвам вашым.

8. Урэ?шце, будзьце ўсе аднаду?мнымі, спага?длівымі, браталю?бнымі, міласэ?рнымі, добразычлíвымі, пакорнаму?дрымі;

9. не плацíце злом за зло альбо знява?гай за знява?гу, а наадваро?т, благаслаўля?йце, ве?даючы, што на тое вы паклíканы, каб унасле?даваць благаславе?нне.

10. Бо хто лю?біць жыццё і хоча ўба?чыць добрыя дні, той няхай стры?млівае язык свой ад зла і ву?сны свае ад кава?рных слоў,

11. няхай ухіля?ецца ад зла і ро?біць дабро, няхай шука?е мíру і імкне?цца да яго,

12. бо вочы Госпада зве?рнуты да пра?ведных, і ву?шы Яго – да малітвы іх, аблíчча ж Гасподняе су?праць тых, хто ро?біць зло, каб знíшчыць іх з зямлі.

13. І хто зро?біць вам зло, калі вы бу?дзеце пабо?рнікамі дабра??

14. А калі і паку?туеце за праўду, то блажэ?нныя вы; устрашэ?ння ж іхняга не пало?хайцеся і не жаха?йцеся.

15. Госпада Бога свяцíце ў сэ?рцах вашых; будзьце заўсёды гатовы кожнаму, хто патрабу?е ад вас абгрунтава?ння вашай надзе?і, даць адказ з лаго?днасцю і богабая?знасцю;

16. майце сумле?нне добрае, каб тым, за што абгаво?рваюць вас, як злачы?нцаў, былі пасаро?млены тыя, хто зневажа?е ваша добрае жыццё ў Хрысце?.

17. Бо лепш ро?бячы добро паку?таваць, калі на тое воля Божая, чым ро?бячы зло;  

18. таму што і Хрыстос, каб прыве?сці нас да Бога, адно?йчы прыня?ў паку?ты за грахí нашы, пра?ведны за няпра?ведных, памёршы пло?ццю, але ажы?ўшы ду?хам,

19. у якім Ён, сышо?ўшы,  прапаве?даваў і тым, што былí ў цямнíцы, ду?хам,

20. якія не скары?ліся не?калі, калі чака?ла іх доўгацярплíвасць Божая, у дні Ноя, пры будаўнíцтве каўчэ?га, у якім нямногія, гэта зна?чыць восем чалавек, былí вы?ратаваны ад вады?.

21. Так і нас цяпер падобнае гэтаму вобразу хрышчэ?нне – не цяле?снага бру?ду змыва?нне, а просьба да Бога аб добрым сумле?нні – спаса?е праз уваскрасе?нне Іісуса Хрыста,

22. Які, узышо?ўшы на неба, знахо?дзіцца правару?ч Бога, і Яму падпарадкава?ны Ангелы, і ўла?ды, і сілы.

 

Раздзел 4

1. Дык вось, пако?лькі Хрыстос паку?таваў за нас пло?ццю, то і вы гэтаю са?маю ду?мкаю ўзбро?йцеся; бо хто паку?туе пло?ццю, той перастае? грашы?ць, 

2. каб ужо не па чалаве?чых пажа?днасцях, а па волі Божай пражы?ць у плоці той час, які заста?ўся.

3. Бо дастатко?ва таго, што вы ў мінулы час жыцця? здзяйсня?лі волю язычнікаў, жывучы? у распу?сце, пажа?днасцях (мужаложстве, скаталожстве, помыслах)*, п'янстве, гулянках, папойках і ў мярзотных ідаласлужэ?ннях;

4. таму яны і здзіўля?юцца, што вы не бежыце? з імі на гэты разгу?л разбэ?шчанасці, і зневажа?юць вас;

5. яны даду?ць адказ Таму, Хто неўзаба?ве ма?е судзíць жывы?х і мёртвых.

6. Бо дзе?ля гэтага і мёртвым было? да?дзена дабраве?сце, каб яны, бу?дучы асу?джаны як людзі ў плоці, жылí па Богу ду?хам.

7. Але наблíзіўся кане?ц усяму. Таму будзьце разва?жлівымі і пíльнымі ў малітвах.

8. А перш за ўсё ма?йце шчы?рую любоў адзін да аднаго?, бо любоў пакрыва?е мноства грахоў;

9. будзьце гасцíннымі адзін да аднаго без нарака?ння;

10. кожны служы?це адзін аднаму тым да?рам, які ён атрыма?ў, як добрыя домаўпра?ўнікі разнаста?йнай благада?ці Божай.

11. Калі хто гаворыць, няхай гаворыць як словы Божыя; калі хто слу?жыць, няхай слу?жыць па сіле, якую дае? Бог, каб ва ўсім праслаўля?ўся Бог праз Іісуса Хрыста, Якому слава і ўла?да на ве?кі вякоў. Амінь.

12. Узлю?бленыя! агню?, які сярод вас і які для выпрабава?ння вам да?дзены, не здзіўля?йцеся, бы?ццам адбыва?ецца з вамі нешта дзíўнае;

13. але паколькі вы ўдзе?льнічаеце ў Хрыстовых паку?тах, ра?дуйцеся, каб і ў час яўле?ння славы Яго вы ра?даваліся і лікава?лі.

14. Калі га?ньбяць вас за імя? Хрыстова, то блажэ?нныя вы, бо Дух славы, Дух Божы спачыва?е на вас: імі Ён зневажа?ецца, а вамі праслаўля?ецца.

15. Абы? толькі не паку?таваў хто з вас як забо?йца, ці зло?дзей, ці злачы?нец, ці як той, хто ўме?шваецца ў чужо?е;

16. калі ж як Хрысція?нін, то няхай не саро?меецца, а няхай праслаўля?е Бога за такую до?лю.

17. Бо пара? пача?цца суду? з дому Божага; і калі спярша? з нас пачне?цца, то які канец тым, хто не скара?ецца Дабраве?сцю Божаму?

18. І калі пра?ведны ледзь спаса?ецца, то бязбо?жны і грэ?шны дзе апыне?цца?

19. Дык вось, тыя, што паку?туюць па волі Божай, няхай Яму, як вернаму Ствары?целю, ду?шы свае аддаду?ць, ро?бячы дабро.

 

Раздзел 5

1. Па?стыраў вашых прашу я, супа?стыр і све?дка паку?т Хрыстовых, і саўдзе?льнік славы, якая ма?е адкры?цца: 

2. па?свіце ста?да Божае, якое ў вас, дагляда?ючы яго не па прыму?су, а добраахво?тна і богаўго?дна, не з-за агíднай кары?слівасці, а самаадда?на,

3. і не пану?ючы над набы?ткам Божым, а даючы? пры?клад ста?ду;

4. і калі я?віцца Пастыранача?льнік, вы атрыма?еце неўвяда?льны вяне?ц сла?вы.

5. Таксама і вы, мало?дшыя, падпарадко?ўвайцеся па?стырам; і ўсе, слу?хаючыся адзін аднаго?, апранíцеся ў пакорнаму?драсць, таму што Бог ганарлíвым працíвіцца, а пако?рлівым дае? благада?ць.

6. Дык вось, скары?цеся пад моцную руку? Божую, каб Ён вас узня?ў у нале?жны час;

7. усе кло?паты вашы ўскладзíце на Яго, бо Ён дба?е пра вас.

8. Бу?дзьце цвяро?зымі, пíльнымі, таму што працíўнік ваш дыя?вал ходзіць, як рыклíвы леў, шука?ючы, каго праглыну?ць;

9. супрацьста?ньце яму цвёрдаю вераю, ве?даючы, што такія ж паку?ты зно?сяць і браты? вашы ў свеце.

10. Бог жа ўсякае благада?ці, Які паклíкаў вас у ве?чную сла?ву Сваю ў Хрысце? Іісусе, няхай Сам, пасля? нядо?ўгіх вашых паку?т, удаскана?ліць вас, няхай сцве?рдзіць, няхай умацу?е, няхай зробіць непахíснымі.

11. Яму слава і ўла?да на ве?кі вякоў. Амінь.

12. Гэта ко?ратка напісаў я вам, праз Сілуа?на, ве?рнага, як мярку?ю, бра?та, каб перакана?ць і засве?дчыць, што гэта íсцінная благада?ць Божая, у якой вы стаіце?.

13. Віта?е вас абра?ная, як і вы, Царква ў Вавілоне і Марк, сын мой.

14. Віта?йце адзін аднаго? пацалу?нкам любо?ві. Мір вам усім у Хрысце? Іісусе. Амінь. 

 


* Словы, узятыя ў дужкі, адсутнічаюць у грэчаскім тэксце, яны маюцца ў царкоўнаславянскім і рускім сінадальным тэкстах.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.