1-е Саборнае Пасланне святога Апостала Іаана Багаслова

Разделы: 1   2   3   4   5

 

Раздзел 1

1. Пра тое, што было? ад пача?тку, што мы чу?лі, што ба?чылі на свае вочы, што сузіра?лі і што рукі нашы крана?лі, пра Слова жыцця?, – 

2. бо жыццё явíлася, і мы ба?чылі, і све?дчым, і абвяшча?ем вам гэтае жыццё вечнае, якое было? ў Айца і явíлася нам, – 

3. пра тое, што мы ба?чылі і чу?лі, абвяшча?ем вам, каб і вы ме?лі супо?льнасць з намі; а наша супо?льнасць – з Айцом і Сы?нам Яго Іісусам Хрыстом.

4. І гэта пíшам вам, каб ра?дасць ваша была? поўная.

5. І вось тая ве?стка, якую мы чу?лі ад Яго і абвяшча?ем вам: Бог ёсць святло?, і няма ў Ім нія?кай це?мры.

6. Калі мы ка?жам, што ма?ем супо?льнасць з Ім, а ходзім у це?мры, то мы хлу?сім і не робім паво?дле íсціны;

7. калі ж хо?дзім у святле?, як Ён у святле?, то ма?ем супо?льнасць адзін з адны?м, і Кроў Іісуса Хрыста, Сы?на Яго, ачышча?е нас ад усякага граху?.

8. Калі мы ка?жам, што не ма?ем граху?, то ашу?кваем саміх сябе, і íсціны няма ў нас.

9. Калі вы?знаем грахí нашы, то Ён, ве?рны і пра?ведны, праба?чыць нам грахí нашы і ачы?сціць нас ад усякай няпра?ўды.

10. Калі кажам, што мы не саграшы?лі, то ро?бім з Яго лгуна?, і сло?ва Яго няма? ў нас.

 

Раздзел 2

1. Дзе?ткі мае?! гэта пішу я вам, каб вы не грашы?лі; а калі хто саграшы?ць, то мы ма?ем Хада?йніка перад Айцом, Іісуса Хрыста?, Пра?ведніка:

2. Ён – уміласціўле?нне за грахí нашы, і не толькі за нашы, але і за грахí ўсяго свету.

3. А тое, што мы спазна?лі Яго, ве?даем па тым, што за?паведзі Яго выко?нваем.

4. Хто кажа: "я спазна?ў Яго", а за?паведзяў Яго не выко?нвае, той ілгун, і няма ў ім íсціны;

5. а хто выко?нвае слова Яго, у тым сапраўды? любоў Божая даскана?лая: з гэтага ве?даем, што мы ў Ім.

6. Хто кажа, што знахо?дзіцца ў Ім, той павінен паво?дзіць сябе так, як Ён паво?дзіў Сябе.

7. Узлю?бленыя! пішу вам не новую за?паведзь, а за?паведзь да?ўнюю, якую вы ме?лі ад пача?тку: за?паведзь да?ўняя – гэта слова, якое вы чу?лі ад пача?тку.

8. А разам з тым і новую за?паведзь пішу? вам: што? ёсць íсціннае і ў Ім, і ў вас, бо  це?мра прахо?дзіць і святло íсціннае ўжо све?ціць.

9. Хто кажа, што ён у святле?, а брата свайго ненавíдзіць, той усё яшчэ ў це?мры.

10.  Хто лю?біць бра?та свайго, той у святле? знахо?дзіцца, і няма ў ім спаку?сы;

11. а хто ненавíдзіць бра?та свайго, той – у це?мры, і ў це?мры ён хо?дзіць, і не ве?дае, куды? ідзе?, бо це?мра засляпíла во?чы яму?.

12. Пішу вам, дзе?ткі, таму што праба?чаны вам грахí дзе?ля імя? Яго.

13. Пішу вам, айцы, таму што вы спазна?лі Таго, Хто ёсць ад пача?тку. Пішу вам, юнакí, таму што вы перамаглí злога. Пішу вам, дзе?ці, таму што вы спазна?лі Айца.                                        

14. Я напіса?ў вам, айцы, таму што вы спазна?лі Таго, Хто ёсць ад паче?тку. Я напіса?ў вам, юнакí, таму што вы мо?цныя, і слова Божае знахо?дзіцца ў вас, і вы перамаглí зло?га.

15. Не любíце све?ту і таго, што ў све?це: хто лю?біць свет, у тым няма любо?ві Айца;

16. бо ўсё, што ў свеце: пажа?длівасць плоці, пажа?длівасць вачэй і ганарлíвасць жыце?йская, – не ад Айца, а ад све?ту гэтага.

17. І свет прахо?дзіць, і пажа?длівасць яго, а той, хто выко?нвае волю Божую, застае?цца наве?кі.

18. Дзеці! гэта апо?шні час. І пако?лькі вы чу?лі, што пры?йдзе анты?хрыст, а цяпер з'явíлася многа анты?хрыстаў, то па гэтым мы і пазнаём, што час апошні.

19. Яны вы?йшлі з нас, але не былí нашымі; бо калі б яны былí нашымі, то засталíся б з намі; а гэта адбыло?ся, каб вы?явілася, што не ўсе нашы.

20. А вы ма?еце пама?занне ад Святога і ве?даеце ўсё.

21. Я напіса?ў вам не таму, што вы не ве?даеце íсціны, а таму, што вы ве?даеце яе, і таму, што ўсякая ілжа? не ад íсціны.

22. Хто лгун, як не той, хто адмаўля?е, што Іісус ёсць Хрыстос? Гэта – анты?хрыст, які адмаўля?е Айца? і Сы?на.

23. Кожны, хто адмаўля?е Сы?на, не ма?е і Айца; а хто вызнае? Сы?на, той ма?е і Айца.

24. Дык вось, тое, што вы чу?лі ад пача?тку, няхай і застае?цца ў вас; калі застане?цца ў вас тое, што вы чу?лі ад пача?тку, то і вы застаняце?ся ў Сыне і ў Айцу?.

25. А тое абяца?нне, што Ён абяца?ў нам, ёсць жыццё ве?чнае.

26. Гэта я напіса?ў вам пра тых, якія ўво?дзяць вас у зман.

27. Аднак пама?занне, якое вы атрыма?лі ад Яго, застае?цца ў вас, і вы не ма?еце патрэ?бы, каб хто вучы?ў вас; але паколькі само гэтае пама?занне ву?чыць вас усяму, а яно íсціннае і нялжы?вае, дык чаму? яно навучы?ла вас, у тым і застава?йцеся.

28. І цяпер, дзеткі, застава?йцеся ў Ім, каб, калі Ён я?віцца, мы ме?лі адва?гу і не былí пасаро?млены перад Ім у час прышэ?сця Яго.

29. Калі вы ве?даеце, што Ён пра?ведны, то ве?дайце таксама, што кожны, хто робіць па праўдзе, ад Яго наро?джаны.

 

Раздзел 3

1. Глядзíце, якую любоў даў нам Айцец: каб мы называ?ліся дзе?цьмі Божымі; і мы з'яўля?емся імі. Свет таму не ве?дае нас, што не спазна?ў Яго.

2. Узлю?бленыя! мы цяпер дзе?ці Божыя; але яшчэ? не адкры?лася, чым мы будзем; ве?даем толькі, што калі адкры?ецца, то падо?бнымі да Яго будзем, таму што ўба?чым Яго, як Ён ёсць. 

3. І кожны, хто ма?е надзею гэтую на Яго, ачышча?е сябе, пако?лькі і Ён чы?сты.

4. Кожны, хто робіць грэх, робіць і беззако?нне; бо грэх – гэта беззако?нне.

5. І вы ве?даеце, што Ён явíўся, каб узя?ць грахí нашы, а ў Ім граху? няма.

6. Кожны, хто ў Ім застае?цца, не грашы?ць; кожны, хто грашы?ць, той не бачыў Яго і не спазна?ў Яго.

7. Дзеткі! няха?й ніхто не ўво?дзіць вас у зман. Хто ро?біць па пра?ўдзе, той пра?ведны, падо?бна як Ён пра?ведны.

8. Хто робіць грэх, той ад дыя?вала, таму што дыя?вал ад пача?тку грашы?ць. Для таго і явіўся Сын Божы, каб знíшчыць спра?вы дыя?вала.

9. Кожны наро?джаны ад Бога не ро?біць граху?, таму што се?мя Яго застае?цца ў ім; і ён не можа грашы?ць, бо наро?джаны ад Бога.

10. Вось па чым пазнаю?цца дзеці Божыя і дзеці дыя?вала: кожны, хто не ро?біць па пра?ўдзе, той не ад Бога, такса?ма і той, хто не лю?біць брата свайго.

11. Бо вось запаве?т, які вы чулі ад пачатку: каб мы любíлі адзін аднаго?;

12. не так, як Каін: ён быў ад злога і забíў бра?та свайго. А чаму забíў яго? Таму, што спра?вы яго былі злымі, а спра?вы брата яго пра?веднымі.

13. Не здзіўля?йцеся, браты? мае?, калі ненавíдзіць вас свет.

14. Мы ведаем, што мы перайшлí ад сме?рці ў жыццё, таму што лю?бім братоў; хто не лю?біць брата, той застае?цца ў сме?рці.

15. Кожны, хто ненавíдзіць бра?та свайго, той чалавеказабо?йца; і вы ве?даеце, што ніякі чалавеказабо?йца не ма?е жыцця ве?чнага, якое б у ім застава?лася.

16. Любоў спазна?лі мы ў тым, што Ён за нас душу?* Сваю пакла?ў; і мы павíнны за брато?ў ду?шы свае кла?сці.

17. А хто будзе мець дабрабы?т у све?це і будзе ба?чыць, што брат яго ў няста?чы, але закры?е сэрца сваё ад яго, то як жа застане?цца ў ім любоў Божая?

18. Дзеткі мае?! дава?йце будзем любíць не сло?вам і не языко?м, а спра?ваю і íсцінаю.

19. І па гэтым пазнаём, што мы ад íсціны, і супако?ім перад Ім сэ?рцы нашы:

20. бо калі сэ?рца будзе асуджа?ць нас, Бог бо?льшы за сэ?рца наша і ведае ўсё.

21. Узлю?бленыя! калі сэ?рца наша не асуджа?е нас, то мы ма?ем адва?гу перад Богам,

22. і чаго б ні прасíлі, атрыма?ем ад Яго, бо за?паведзі Яго выко?нваем і ўго?днае Яму ро?бім.

23. А за?паведзь Яго такая: каб мы ве?равалі ў імя? Сына Яго Іісуса Хрыста? і любíлі адзін аднаго?, як Ён запаве?даў нам.

24. І хто выко?нвае за?паведзі Яго, той застае?цца ў Ім, і Ён у тым. А што Ён застае?цца ў нас, пазнаём па Ду?ху, Якога Ён даў нам.

 

Раздзел 4

1. Узлю?бленыя! не кожнаму ду?ху ве?рце, а выпрабо?ўвайце ду?хаў, ці ад Бога яны, таму што многа лжэпраро?каў з'явíлася ў све?це.

2. Духа Божага пазнава?йце так: кожны дух, што вызнае? Іісуса Хрыста, Які прыйшоў у плоці, ёсць ад Бога;

3. а кожны дух, што не вызнае? Іісуса Хрыста, Які прыйшоў у плоці, не ёсць ад Бога, а гэта дух анты?хрыста, пра якога вы чу?лі, што ён пры?йдзе, і ён цяпер ужо ў све?це.

4. Дзеткі! вы ад Бога, і вы перамаглí іх; бо Той, Хто ў вас, бо?льшы за таго?, хто ў свеце.

5. Яны ад свету, таму і гаво?раць так, як гаворыць свет, і свет слу?хае іх.

6. Мы ад Бога; хто зна?е Бога, той слу?хае нас; хто не ад Бога, той не слу?хае нас. Па гэтым пазнаём ду?ха íсціны і ду?ха маны?.

7. Узлю?бленыя! дава?йце бу?дзем любíць адзін аднаго?, таму што любоў ад Бога, і кожны, хто лю?біць, той наро?джаны ад Бога і зна?е Бога;

8. хто не лю?біць, той не спазна?ў Бога, таму што Бог ёсць любоў.

9. Любоў Божая да нас адкры?лася ў тым, што Бог пасла?ў у свет Сы?на Свайго Адзінаро?днага, каб мы атрыма?лі жыццё праз Яго.

10. У тым любоў, што не мы ўзлюбíлі Бога, а Ён узлюбíў нас і пасла?ў Сы?на Свайго як уміласціўле?нне за грахí нашы.

11. Узлю?бленыя! калі так узлюбíў нас Бог, то і мы павíнны любíць адзін аднаго?.

12. Бога ніхто ніколі не ба?чыў; калі мы лю?бім адзін аднаго?, то Бог знахо?дзіцца ў нас, і любоў Яго ў нас даскана?лая.

13. Мы пазнаём, што знахо?дзімся ў Ім і Ён у нас, па тым, што ад Духа Свайго Ён даў нам.    

14. І мы ба?чылі і све?дчым, што Айцец пасла?ў Сы?на Спасíцелем све?ту.

15. Хто вызнае?, што Іісус – Сын Божы, у тым знахо?дзіцца Бог, і ён у Богу.

16. І мы спазна?лі і вераю прынялí любоў, якую Бог ма?е да нас. Бог – гэта любоў, і хто знахо?дзіцца ў любо?ві, той знахо?зіцца ў Богу, і Бог у ім.

17. Любоў такой даскана?ласці дасяга?е ў нас, што мы будзем мець адва?гу ў дзень суда?, бо які Ён, такія і мы ў све?це гэтым.

18. У любо?ві няма стра?ху, а даскана?лая любоў праганя?е страх, бо ў стра?ху ёсць пакара?нне; і хто баіцца, той недаскана?лы ў любо?ві.

19. Мы лю?бім Яго, бо Ён першы ўзлюбíў нас.

20. Калі хто кажа: "я люблю Бога", а бра?та свайго ненавíдзіць, то ён ілгу?н; бо хто не лю?біць бра?та свайго, якога ба?чыць, як можа любíць Бога, Якога не ба?чыць?

21. І мы ма?ем ад Яго такую за?паведзь, каб той, хто лю?біць Бога, любíў і бра?та свайго.

 

Раздзел 5

1. Кожны, хто ве?руе, што Іісус гэта Хрыстос, той ад Бога наро?джаны, і кожны, хто лю?біць Таго, Хто нарадзíў, лю?біць і наро?джанага ад Яго.

2. Што лю?бім дзяцей Божых, мы пазнаём па тым, што лю?бім Бога і выко?нваем за?паведзі Яго.

3. Бо ў тым любоў да Бога, каб мы выко?нвалі за?паведзі Яго; а за?паведзі Яго не ця?жкія.

4. Таму што ўсё, наро?джанае ад Бога, перамага?е свет; і вось перамо?га, якая перамагла? свет: вера наша.

5. Хто перамага?е свет, як не той, хто ве?руе, што Іісус ёсць Сын Божы?

6. Гэта Той Іісус Хрыстос, Які прыйшо?ў вадою, і крывёю, і Ду?хам, не вадою толькі, а вадою і крывёю; і Дух сведчыць пра Яго, таму што Дух ёсць íсціна.

7. Бо трое све?дчаць на небе: Айцец, Сло?ва і Святы? Дух; і Гэтыя трое ёсць адно.

8. І трое све?дчаць на зямлі: дух, вада і кроў; і гэтыя трое – пра адно.

9. Калі мы прыма?ем све?дчанне людзей, то све?дчанне Бога – бо?льшае, таму што гэта сва?дчанне Бога, якім Ён засве?дчыў пра Сы?на Свайго.

10. Хто ве?руе ў Сына Божага, той ма?е све?дчанне ў сабе самíм; хто не ве?руе ў Бога, той робіць Яго лгуно?м, бо не ве?рыць све?дчанню, якім Бог засве?дчыў пра Сы?на Свайго. 

11. І вось гэтае све?дчанне: Бог даў нам жыццё ве?чнае, і гэтае жыццё – у Сы?не Яго.

12. Хто ма?е Сына Божага, той ма?е жыццё; хто не ма?е Сына Божага, той не ма?е жыцця?.

13. Гэта напіса?ў я вам, хто веруе ў імя? Сына Божага, каб вы ведалі, што вы ма?еце жыццё вечнае, і каб ве?равалі ў імя? Сына Божага.

14. І вось якую адва?гу мы маем да Яго: калі про?сім чаго?сьці па волі Яго, то Ён слу?хае нас.

15. А калі мы ве?даем, што Ён слу?хае нас, чаго б мы ні прасíлі, то ве?даем, што атры?мліваем тое, чаго прасíлі ў Яго.

16. Калі хто ба?чыць брата свайго, які саграша?е грахом не на сме?рць, то няхай мо?ліцца, і Бог дасць жыццё яму – таму, які саграша?е не на смерць. Ёсць грэх на смерць, не пра такі кажу?, каб ён малíўся.

17. Усякая няпра?веднасць – гэта грэх; але ёсць грэх не на смерць.

18. Мы ведаем, што кожны, наро?джаны ад Бога, не грашы?ць; але наро?джаны ад Бога захо?ўвае сябе, і ліхí не дакрана?ецца да яго.

19. Мы ве?даем, што мы ад Бога і што ўвесь свет ляжы?ць у зле.

20. Ведаем таксама, што Сын Божы прыйшоў і даў нам святло і розум, каб мы спазна?лі Бога íсціннага, і мы ёсць у íсцінным Сыне Яго Іісусе Хрысце?. Ён – íсцінны Бог і жыццё ве?чнае.

21. Дзеткі! захо?ўвайце сябе ад íдалаў. Амíнь.

 


* Жыццё.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.