Библиография

I. Произведения на русском языке

Протопресвитер Антоний Тупальский // Литовские Епархиальные Ведомости, 1863. №6.
То же // Холмский греко-униатский месяцеслов, 1867.
Виленский кафедральный протоиерей Ипполит Гомолицкий // Литовские Епархиальные Ведомости, 1863. №9, 15.
То же // Холмский греко-униатский месяцеслов, 1867.
Местные суеверия и предрассудки // Литовские Епархиальные Ведомости, 1863. №21, 22.
Протоиерей Михаил Бобровский // Литовские Епархиальные Ведомости, 1864. №1, 2.
То же // Холмский греко-униатский месяцеслов, 1868.
Никто как Бог // Литовские Епархиальные Ведомости, 1864. №15.
Случай ли? // Литовские Епархиальные Ведомости, 1864. №21, 22.
Протоиерей Прокопий Ситкевич // Литовские Епархиальные Ведомости, 1865. №1, 2.
Заметки о Сынковичской церкви // Литовские Епархиальные Ведомости, 1865. №6.
Пасхальные куличи // Литовские Епархиальные Ведомости, 1865. №8.
Гомилетическая заметка // Литовские Епархиальные Ведомости, 1865. №12.
Медведи и медвежатники // Литовские Епархиальные Ведомости, 1865. №15, 17, 18.
Крестьянская правда // Литовские Епархиальные Ведомости, 1865. №21.
Суеверия и предрассудки // Литовские Епархиальные Ведомости, 1866. №2.
Кое-что о замкнутости духовного сословия // Литовские Епархиальные Ведомости, 1866. №3.
Древняя харатейная псалтирь Виленской Николаевской Церкви // Литовские Епархиальные Ведомости, 1866. №20, 21.
То же // Виленский Вестник, 1866. №259, 261, 263.
Св. Апостол Петр и его преемники на римской кафедре // Литовские Епархиальные Ведомости, 1866. №16.
То же // Холмский греко-униатский месяцеслов, 1868.
Корреспонденции из Слонима // Виленский Вестник, 1867. №14, 44, 45, 72, 131, 142.
Очерки недавнего и современного быта воссоединенного духовенства // Виленский Вестник, 1867. №30, 31.
На рубеже // Литовские Епархиальные Ведомости, 1867. №4, 6. 1868. №6, 10.
Еще несколько строк, посвященных памяти архимандрита Михаила Шелепина // Литовские Епархиальные Ведомости, 1867. №14.
Староста Каневский // Виленский Вестник, 1867. №137, 138, 141, 142, 143, 144, 148, 149; 1868. №1, 2, 3, 4, 5.


II. Произведения на польском языке

О оbowi?zkach ludzi, Silvio Pellico. Перевод с итальянского. Wilno, 1835.
Chaos — szczypta kadzid?a cieniom wierszokletуw od Witalisa Komu-Jedzie. Wilno, 1835, 1842.
Pisma przed?lubne i przedsplinowe Johna of Dycalp. T. I — II. Wilno, 1841.
Powrуt rabina. “Athenaeum”, 1841, том V.
Za?cianek — niedawna kronika, spisana przez Johna of Dycalp. Wilno, 1841.
Autopopobiografie. W zb.: Pisma przed?lubne. Wilno, 1841.
Przeczucie. Komedja w 3 aktach przez Johna of Dycalp. Wilno, 1842.
Litwini (prospekt) // Tygodnik Petersburski, 1842, №78.
List do wydawcy Tygodnika// Tygodnik Petersburski, 1842, №93.
Ostatni upiór w Bielehradzie, dos?owny wyci?g z kroniki czeskiej XVI wieku, poda? John of Dycalp. Wilno, 1842.
Chwila. Opowiadania Jona of Dycalp. Wilno, 1842.
Pami?tnik Elfa, og?oszony przez Johna of Dycalp. T. I — II. Wilno, 1843.
Opowiadania Johna of Dycalp. Wilno, 1843.
Krzysztof Arciszewski //Radegast, Wilno, 1843.
Rosmaito?ci. Rozdzialek z powie?ci p.t. Pami?tnik Elfa //Athenaeum, 1843, т. I
Powie?? sk?adana (z J. Кraszewskim). Wilno, 1843.
Rozalia Szejner //Ondyna Druskienickich Zrode?, 1844, №1.
Rozdia?ek z powie?ci uczuciowej //Athenaeum. 1844, т.II
Szarmycel o tem, jak prawdziwego Napoleona nie by?o nigdy jako ?ywo //Ondyna Druskienickich Zrode?. №4, 1844.
Puszkin na polach Elizejskich //Rocznik Literacki. Petersburg, 1844.
S?dzia Pieni??ek, improwizacja wypracowana przez Johna of Dycalp. Wilno, 1845.
Doktor Panteusz w przemianach. R?kopis ze skrzyni ?.p. Przybys?awa Dyamentowskiego, stolnika urz?dowskiego, maj?c sobie ?askawie udzielony, spisa? John of Dycalp. Лейпциг, 1845; Брюссель, 1862.
Marze?ko //Athenaeum, 1845, т. II.
Opowiadania wierzszem Johna of Dycalp. Wilno, 1846.
Anegdoty i fraszki, doznanej usypiaj?cy w?asno?ci przez Komitet Medyczny sprawdzone i aprobowane. Dru?yna zbierana przez Jona of Dycalp. Wilno, 1847.
Nowe opowiadania Jona of Dycalp, Lejpcig, 1847; Brussel, 1862.
Kilka wspomnie? Uniwersyteckich Jona of Dycalp. Wilno, 1849, 1854.
Krynice. Ze wspomnie? i gaw?d z samym sob?, autora dawnego autoramentu. Wilno, 1853.
Ksi??eczka in 16° bez tytu?u i nazwiska autora. Wilno, 1854.
Kaba?a z odpowiedzi wiruj?cych stolów i tabliczek, dos?owne spisana przez pewnego dymissijowanego Pomocnina Sto?u. Wilno, 1855.
Ada?, opowiadanie Pseudonima. Wilno, 1856.
Posiedzenie wiejskie we IV-ch niedzielach. Wilno, 1856.
Rozmaito?ci (Wspomnienia ze szkу? S?onimskich) //Kronika Wiadomo?ci Krajowych i Zagranicznych, 1857, №111.
Jan Zió?kowski // Kronika Wiadomo?ci Krajowych i Zagranicznych, 1857, №296.
Fanaberje pana Starosty Kaniowskiego. Z pism po?miertnych Johna of Dycalp.Warszawa, 1873.
Jуzef Dabraj i Jerzy Korkozowicz na wzуr Plutarcha przez Johna of Dycalpa// Opiekun Domowy, 1874, №8.
Ktosie — Kumy// Nowiny, 1882, №331.
Wspomnienia szkolne i uniwerzyteckie Johna of Dycalp (Urywek z pami?tnika pisanego dla w?asnych dzieci w r. 1836) // K?osy, 1884, t. ХХХVIII, №983, 984, 985.
Pan prefekt i ucze?. //?wiat, 1889, s.121.
O Ignacym Szyd?owskim //Ksi?ga pami?tkowa A.Mickiewicza. Warszawa, 1898.
Wile?skie Seminarjum G?ówne w r. 1826 //Alma Mater Vilnensis №4, 1926.
Protojerej Micha? Bobrowski //S?owo (wile?skie), 1927, №179, 180, 181, 182.

III. Переводы

Szekspir. Puste kobiety z Windsoru. Wilno, 1842.
Wieland. Uczucia chrze?cijanina. Wilno, 1843.
Szekspir. Polnocna godzina. Wilno, 1845.
Szekspir. Henryk IV. Wilno, 1845.
Goethe. Brat i Siostra. Wilno, 1846.
Manzoni. Narzeczeni. T. I. Petersburg, 1846.


IV. Литература о Плакиде Янковском

Записки Иосифа, Митрополита Литовского, т. I — II. СПб., 1883.
Янковский Плакид Гаврилович // Русский биографический словарь. М., 1913. С.141—143.
Янкоўскі (Jankowski) Плакід // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т.5. Мн. 1995. С.687.
Bielak F. Literat-Aposto?a // Prszegl?d Wspólczesny, t. XXVII, 1927, s. 511—513
Bieli?ski J. Uniwersitet Wile?ski (1579—1830). Krakуw, t. III, 1899—408.
Charkiewicz W. U grobu Unii Ko?cielnej. Kraków, 1926.
Charkiewicz W. P?acyd Jankowski (John of Dycalp) ?ycie i twórczo??. Wilno, 1928.
Charkiewicz W. Zmierzch Unii Koscielniej na Litwie i Bia?orusi. S?onim, 1929.
Charkiewicz W. ?yrowice — ?ask Krynice. S?onim, 1930.
Charkiewicz W. Czy P?acyd Jankowski mia? tytul Doktora?// Alma Mater Vilnensis, 1932, № 10.
De Poulet. Плакид Гаврилович Янковский //Древняя и новая Россия, 1876. Т. ІІ.
Dobszewicz T. Wspomnienia z czasów, które prze?ylem. Kraków, 1883.
Jankowski P?acyd // Wielka encyklopedya powszechna ilusrowana. T. XXXI — XXXII, Warszawa. 1903. S. 553—554.
Jankowski P?acyd //Polski s?ownik biograficzny. Warszawa. 1962—1964 , zeszyt 46. S. 547—548.
Janowski L. S?ownik bio-bibliograficzny dawniego Uniwersitetu Wile?skiego. Wilno, 1939. S. 167.
Kraszewski J.I. P?acyd Jankowski // Tygodnik Ilustrowany, 1873, s. 268.
Tokarewicz J. John of Dykalp // Kraj, № 18, 1884, s. 16—18.
A.P. Listy H. Rzewaskiego do Johna of Dykalp // Klosy, 1882, №902—904.
Walicki A. Ks. P. Jankowski /?wiat, 1888.

 

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.