Павучэнне Кіеўскага мітрапаліта Сільвестра (Бялькевіча) новапастаўленаму іерэю

Мітрапаліт Кіеўскі, Галіцкі і Усяе Русі Сільвестр, у свеце Сцяпан Андрэевіч Бялькевіч, быў правячым архіерэем у перыяд 1556 — 1567 гг. Да гэтага быў каралеўскім скарбнікам і ключнікам у Вільні, чыноўнікам дзяржаўнага казначэйства, кіраваў, будучы свецкаю асобаю, Віленскім Троіцкім манастыром.

Рэлігійнае жыццё Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. адзначалася складанасцю, актывізацыяй пратэстантызму, яго ўплывам на розныя слаі грамадства, цяжкім становішчам Праваслаўнай Царквы. Асноўную прычыну крызісу Праваслаўнай Царквы гісторыкі правамерна звязваюць з існаваннем права патранату, г.зн. прызначэннем на царкоўныя пасады ў адпаведнасці з воляй свецкіх асобаў — вялікага князя або прыватных уласнікаў. Гэтая акалічнасць паслужыла прычынаю адмоўнага стаўлення царкоўных гісторыкаў да мітрапаліта Сільвестра. Але гэтыя меркаванні, хутчэй, несправядлівыя, бо неадукаваны чалавек ніяк не мог займаць высокія дзяржаўныя пасады, а пра багаслоўскую падрыхтоўку і высокія маральныя якасці мітрапаліта Сільвестра сведчыць напісанае ім Павучэнне.

Павучэнне мітрапаліта Сільвестра, пранізанае высокай хрысціянскай ідэяй свяшчэннаслужэння і вучыцельства, ставіць канкрэтныя мэты і носіць дыдактычна-рэгулятыўны характар. Для раскрыцця высокай місіі іерэя на зямлі аўтар выкарыстоўвае паралелі з Новага Запавету — прарок, служыцель прастола Гасподняга, святло свету, соль зямлі, лекар хворых, павадыр сляпых, настаўнік заблудшым, свяцільнік, вока целу царкоўнаму, будаўнік, пастух, суддзя, стоўп прамудрасці, вусны Божыя, даяй мір свету, ангел Гасподзень, труба Божая, наследавальнік Гасподзень, апостальскі падобнік і інш.; а таксама такія параўнанні як — шлях, дзвернік, ключар, работнік, гасціннік, купец, ваявода.

Мітрапаліт даводзіць да іерэяў хрысціянскую думку, што дасягнуць святасці і розуму, неабходных для выбраннікаў Божых, можна толькі пастаянным самаўдасканаленнем і шанаваннем Закону Гасподняга, запаветаў апосталаў і 7-мі Усяленскіх Сабораў, а таксама пакорлівасцю, зваротамі да Бога з просьбаю пра ўразумленне, праведным жыццём і богаўгоднымі справамі. Вышэйшым промыслам прадугледжана, што іерэй павінен быць для бліжніх увасабленнем духу сілы — прыкладам добрага нораву, любові, цнатлівасці, лагоднасці і іншых важных якасцей, павінен быць без усялякага пароку, каб праз яго не прыходзілі да людзей спакусы “горе бо тому, имъжи соблазн приходит”.

Да адмоўных чалавечых якасцей і ўчынкаў мітрапаліт адносіць блюзнерства, удзел у азартных гульнях, бессаромнасць, запальчывасць, хабарніцтва, мяцежніцтва, блажніцтва, чараўніцтва, зневажанне людзей, забіванне жывёлаў, ужыванне спіртных напояў і ежы не да часу, чытанне забароненых кніжак, узіранне ў ганебныя сцэны (бо ад погляду прыходзяць у сэрца злыя помыслы) і інш.

Паводле хрысціянскага светабачання, які даводзіцца аўтарам, душа чалавечая, што не выконвае Запавету Божага, апаганьвае дух, ад чаго вынікаюць нянавісць,
дакор, раны і адлучэнне ад Бога.

Павучэнне мітрапаліта Сільвестра — цікавы помнік духоўнай літаратуры ХVI ст. — уяўляе каштоўнасць не толькі для свяшчэннаслужыцеляў, але і для
ўсіх хрысціянскіх вернікаў.

Улляна Шаставец

 

Милостию Божию и пречистые его Матере, мы, смиренный Силивестр, архиепископ митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, по преданию и правилам святых Апостол и по завещанию святых Отец, даю тебе, иерею Херотонию сию, священия свиток законный, рукоположение на тобе моего епископства. Слыши, чадо, и внимай и исправляй так, якоже рех и завещаю. Се тобе, чадо иерею, Михайло, Господь поручи священия службу, страшне и тайне, рукоположение моего смирения и послушеством разумных его Сил, в няже желают и сами Ангеле приникнути. Дело же твое буди учитись закону Господню день и нощь, и заповедей трехвальных Апостол, и вселенских седми Соборов и поместных святых Отец правил: составления бо святительства Божия истинная хитрость; немощно бо не почитая часто спасти себе. Свят Бог на Святых почивает. Ум разумен в разумных глубинах обретается. Пророк рече: “раб твой есмь аз, вразуми мя и увем правды твоя, возрадуюся о словесех твоих, яко обретая корысть многу, паче тысущ злата и сребра”. Рече Пророку Бог: “дах закон мой во сердце твое и словеса моя во уста твоя, и глаголеши, якоже ты заповедах». Се избра тя Бог, иерею Михайло, от братии твоея и постави тя пророка в людех своих: ни о собе бо кто честь приемлет, но нареченный от Бога. Ты, чадо, твори волю пославшего тя, дабудеши правя евангелия Божие истинное слово, якоже бысть обет твой к Богу перед нами, а не превращение по похотению сердца своего и на плотное преемля послушеством божественных писаний, да не будеши ложный послух Богови, чрез волю его священная крадя. Се же приял еси от вышнего промысла, не токмо себе пользовати, но и ближних, в показания духа силы: дело бо и веру совершают; должен убо еси показати добронравие святительского подобия, любовь, кротость, целомудрие, пощение, трезвение, удержание всех сластей; не буди кощунник, ни игрец, ни срамословник, ни буй, ни горд, ни напрасен, ни безстуден, ни пияница, ни складов, ни пиров творяй, но и нем возбраняй, ни резоимец, ни накладов не емли; да не будеши мятежник, ни пировник, ни поручаясь по ком; не бий верна согрешающа, ни неверна обидяша, а своима рукама никогоже не удари; ни ловов твори, ни заколай животного; брашна и пития не восприемли без времени, но в подобно время в закон и во славу Божию. Аще будут на браце или в пиру позоры, отходи преже видения; а на брак не ходи, где муж жону пустит, или жона мужа без вины и инде ся понимают, или во племени поймутся, или в сватовстве, или в кумовстве; незван у пир не ходи, ни на кормлю. Одежду носи долгу до глезна, одноличну, по священническому подобию, ни от пестрин, ни от утварей мирских, ни облечися в порты непричетаемы во крылос. Книг возбраненых не почитай, или доселе научил ся еси несведомая словеса, и ты ныне тых престани, чары или кобы, лечбы, дивы творя, или игры зовомые ляки и шахмоты; метей да ся останеши, конного урыстания не смотри. Нетомительне челядь свою держи. Нищих без мзды на свою работу не понуди. Чада своя накажи и научи своему пути доброму и сам буди кроме всякого зазора: горе бо тому имже соблазн приходит. Тецы путем по заповедем Божиим: не суть бо тяжки заповеди Божия, но изволения наша зла. Внимай учению, буди терпелив во молитве, пой разумно, от сердца, по силе. Имей усердие к олтарю Божию без лености, в олтарь входи сам со опасением, во чистей совести, а простым возбраняй: олтарь токмо попом и дьяконом, а чтецем и певцем предолтарие. Приимшим рукоположение от епископа верх острижен носяще, краткий фелонь, чести чтение и апостол, пети прокимны и “Бог Господь”, а простым ни пети, ни чести. Пономарь избран, не повинен ни в коем же гресе, благословением епископа носяще священное знамение; а ко сосудом церковным не прикасаются слугы, ни кадят во святей церкви. Во олтарь не вноси ни кутьи, ни пива, ни хлеба, ни иного чого от брашен разве свечи и просфиры. Церковь держи чисто, без пороха и паучины, паче ж олтарь; а книги ветошные и иконы пооправливай; а на трапезе не положи ничого, разве евангелия и таин. В койждо день служити тобе литоргию, тогды ни с ким молвы не твори, не препирайся с ким, чист буди, ни вражду имея на кого, да не проженеши Утешителя. Во страсе и трепете предстой олтарю Господню, не мысля земных, ни озирайся камо, но очи возвед ко единому предлежащему Царю и стоящим окрест его Силам: от взора бо помысл приходит во сердце. Да не угодия ради человек, тщися кратити молитвы: коли будеш человеком угожая спешно служити Божию службу, не со вниманием, мыслию сердца, таковым разсыпаются кости, по пророку. Со отлученными не служи. Не устыдись, ни убойся никакова же человека, на грех собе. Имже правила не повелевают, не давай причастия, ни по дару, ни по страсти, ни по любви; помни заповедь Владычню и святых Апостол: «не дайте, рече, псом святых, ни бисер мещите свиниям». Блюдися псов и яже по сих, да не с ними осудишися. Да твоего ради небрежения мышь или иное что прикоснется Божественным тайнам, да не сплесневеет, или одымеет, или приято будет от несвященных рук, того всего брези и с пильностью храни. Во церкви не давай повестовати, ни смеятись никому; а не послухает тя, таковаго из церкви вышли. И не приемли приноса у Божий жертовник от неверных, ни от еретик, ни от блудник, ни от прелюбодей, ни от татей, ни от розбойник, ни от властель немилосердых, ни от корчомников, ни от резоимец, ни от ротника, ни от поклепника, ни от клеветника, ни от клятвенника, ни от лживаго послуха, ни от волхва, ни от потворник, ни от игрьца, ни от злобника. или томящего челядь свою гладом и ранами: кто будет таковых, а не покается, не емли от них приноса. Просфиры приноси от своих детей духовных, ведаючи жития их. А духовныя дети учи и исправливай, по мере грехов запрещай, епитемью давай, непокорника во грехи впадающа от церкви отлучи и от себе отжени, донде же обратится к тобе; а от иного попа отгоненаго и ты не приймай; приимет ли кто таковаго, мне возвести. А убогих сирот, аще хто болит, или родит, или умрет, и незван пойди, Сошедша нас ради с небеси; будучи страж день и нощь, с покаянием и со причастием, и твори достойное правило с любовию, тихо, не борзяся: младенец не разумеет, а мертвец не чует, то живым наказание; младенца крести, и всякому человеку причастие дай, а мертвому не мози дати причастие: аще кого изгубиши леностию и нерадением, мука их на тобе взыскана будет. А к ней же церкви оставлен еси, не оставити тобе ея во вся дни живота своего, развее великия нужда, и то по совету своего епископа, где тя благословит; а в чужий предел не отходи, не взем грамоты отпустное у своего епископа. А в чужий предел пришедши не служи, не вземь грамоты и благословения у тамошнего епископа, или у его наместника, и без воли его не твори ничтоже. А имей собе епископа своего главу во всем, и бойся яко Бога, любовь и боязнь имей к нему, яко Апостоли ко Христу; а на собор приходи, на исправление церковных вещей и на приятие истиннаго разума. А на собор идучи, приноси с собою всегды ко святителю лист свой ставленый и сию херотонию, даную тобе, и исповедь ему, по чему и како исправляеши ряд и исправление церковное, да можеши дати благодать, на создание послушающим тебе и явитись всим во всем по имени своему. Имена бо твоя многа и велика, по Господню словеси и святых его: ты еси иерей, служитель престола Господня, свет миру, соль земли, врач больных, вож слепых, наставник блудящим и учитель, светильник, око телу церковному, путь, дверник, ключарь, делатель, строитель, гостинник, купец, страж, пастух, воевода, судия, властель, чиститель, жрец, холм высок, тайне дом, столп премудрости, уста Божия, даяй мир мирови, ангел Господень, труба Божия. отец братии своей, к Богу нудитель, миру молитвенниек, подражатель Господень, апостольский подобник, источник воде не сущей во источнице. Не словом бо, но делом мзды даются, весть бо Бог, колико болнии можем, а ленящеся не делаем. Отроковица бо, не соблюдши девства, оскверни тело, а душа, не сохранши завета, оскверни дух, и воследует ненависть, и укор, и раны, и отлучениие. Се тобе, сыну и брате, написах от святых писаний и правил святых Апостол и богоносных Отец, излозших саны церковные по горнему образу. Аще сия сохраниши и исправиши, блажен будеши; аще ли приступиши и не исправиши, или во обиду даси, аз о сем дела не имам, сам узриши в день судный испытание, и за то ответ даси, и месть достойную приимеши. Доселе мое ко тобе слово, еже ти буди сохранити. Се есть херотония сия, даемая тобе: тако убо ти подобает приняти ю от моего смирения руки и должну соблюдати ея. Писан в Новегородку, лета Божия нароженья 1562, месяца Декабря, в 15 день.

Слоўнік:
Буй – бесталковы
Напрасен – запальчывы
Безстуден – бессаромны
Резоімец – ліхвяр, хабарнік
Брашно – ежа
Глезна – шчыкалатка
Татія – злодзей
Ротнік – клятвапарушальнік
Патворнік – знахар, чарадзей

Друкуецца паводле выдання “Акты, относящиеся к истории Западной России”.
Спб., 1848, Т.Ш, № 31.С.116-118

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.