Служба всех святых земли Белорусския

(В Неде́лю 3-ю по Пятидеся́тнице)

 

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 10 и поéм стихи́ры воскре́сны 2-го гла́са 3, и восто́чна 1, и святы́х 6, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

     Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, в ро́дех христиа́нских чудоде́йствуяй и но́выя избра́нники Своя́ явля́яй: зрим у́бо и ны́не Белору́сских уго́дников, от Христа́ прославля́емых, и красото́ю доброде́телей свои́х край наш озаря́ющих, и дерзнове́ние ве́лие иму́щих мир вселе́нней дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Лик пра́ведных Твои́х, Го́споди, на Небесе́х украси́ся прославле́нием собо́ра Белору́сских святы́х, и́хже и на земли́ Це́рковь воспева́ет, тех у́бо моли́твы о нас приими́, Человеколю́бче, я́ко име́яй ве́лию ми́лость.

Ина стихи́ра, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Неувяда́емыми венцы́ венча́лися есте́ от руки́ Вседержи́теля Бо́га, святи́телие, му́ченицы, преподо́бнии и пра́веднии Белору́сския земли́. Сего́ ра́ди и мы и́мамы хода́таев Небе́сных, и́хже усе́рдно мо́лим: помози́те нам по́двигом до́брым подвиза́тися и ве́ру Правосла́вную соблюсти́.

Ина стихи́ра, глас 2

Иде́же бя́ху де́бри и бла́та, кумирослуже́ния и игра́лища бесо́вская, насади́ Госпо́дь виногра́дник Свой, и укорени́ся к плодоноше́нию, и принесе́ спаси́тельныя гро́зди — святы́я, в земли́ Белору́сской просия́вшия, и́хже днесь ле́тнюю па́мять соверша́юще, мо́лимся о спасе́нии душ на́ших.

Благода́ти оби́льныя исто́чницы яви́стеся кра́ю на́шему, святи́и земли́ Белору́сския, изсо́хшая сердца́ напоя́юще, да не растли́мся зно́ем и жа́ждею, но принесе́м спаси́тельныя плоды́ покая́ния.

Да почту́тся по достоя́нию с му́дрыми де́вами во бра́чнем черто́зе Небе́снаго Жениха́ святы́я де́вы и жены́ земли́ Белору́сския Евфроси́ния —По́лоцкое сия́ние, Евпра́ксия, Харити́на, Софи́я, Иулиани́я, Валенти́на и Мане́фа страда́лицы, еле́ем ве́ры и благоче́стия свети́льники своя́ украси́вшия и нам ко спасе́нию пути́ указу́ющия.

Сла́ва, глас 6:

Наста́ днесь вели́кое торжество́ в кра́е на́шем, прославля́ем бо сро́дник свои́х, мно́гими вои́стинну де́лы и словесы́ Бо́гу послужи́ша, ны́не же просла́вльшему их Христу́ предстоя́ще, мо́лятся о нас приле́жно, любо́вию соверша́ющих све́тлое их торжество́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 2: Пре́йде сень зако́нная:

   

 

Вход. Прокимен дне. И чтения.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них. Кто возвести́т сия́? Или́, я́же испе́рва, кто возвести́т вам? Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог, и О́трок Мой, Его́же избра́х: да уве́сте, и ве́руете Ми, и уразуме́ете, я́ко Аз есмь. Пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет. Аз Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй. Аз возвести́х и спасо́х, укори́х и не бе в вас чу́ждий. Вы Мне свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог. Еще́ от нача́ла, и несть изыма́яй от руку́ Мое́ю. Сотворю́, и кто отврати́т е? Та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог, избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их: и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. Ибо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бие, поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие, спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т, и от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды. Вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их, и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните, судии́ конце́в земли́. Внуши́те держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

На литии́ стихи́ра хра́ма и святы́х, глас 4:

Ра́дуйся, земле́ Белору́сская, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́: чудотво́рныя ико́ны Пречи́стыя Влады́чицы зде яви́шася, святи́телие и благове́рныя кня́зи ве́ру распространи́ша, преподо́бныя отцы́ и ма́тери оби́тели и́ноческия созда́ша, му́ченицы кровьми́ Це́рковь утверди́ша, пра́ведныя и блаже́нныя свети́льницы ми́ру яви́шася. Сего́ ра́ди ны́не торжеству́юще, усе́рдно мо́лим сро́дников на́ших, Бо́гу угоди́вших, сохрани́ти в ми́ре и благоде́нствии зе́млю сию́ и христоимени́тыя лю́ди ея́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже: Явле́нием о́браза Твоего́, Пречи́стая… (из службы в честь Жировицкия иконы Божия Матере, см. Минею-май, часть 1-я, с. 285).

 

На стиховне стихиры воскресны.

Сла́ва, глас 2 (тойже):

От святы́х равноапо́стольных О́льги и Влади́мира восприя́вши безце́нный би́сер — Христа́, земля́ Белору́сская яви́ ми́рови чистоту́ правосла́вныя ве́ры в по́двизех благочести́вых сро́дник свои́х, и́хже собо́рную па́мять соверша́юще, потщи́мся ку́пно с ни́ми предста́ти у престо́ла Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго.

И ны́не: Богоро́дичен: Се испо́лнися Иса́иино проречéние:

 

На благослове́нии хле́бов по Ны́не отпуща́еши: Богоро́дице Дéво: два́жды, и святы́х тропа́рь, еди́ножды.

 

Тропа́рь святы́х, глас 5:

    Почти́ Госпо́дь Белору́сский край святы́ми, Ему́ благоугоди́вшими: святи́тели, му́ченики, преподо́бными и пра́ведными, ве́рно Го́сподеви послужи́вшими и мзду трудо́в прия́вшими. К тем же ны́не и мы вопие́м: о нас моли́теся ко Го́споду, да в ве́ре и де́лех плод добр принесе́м.

 

НА У́ТРЕНИ

 

На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва: святы́х. И ны́не, Богоро́дичен, глас 5: Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая:    

 

По полиеле́и ипакои́ гла́са и седа́льны святы́х сия́:

Глас 3: Непостижи́мый Бо́же, О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й, Триипоста́сная Еди́нице, благослови́ трисоста́вную Русь —  Бе́лую, Вели́кую и Ма́лую, да пребыва́ет непозы́блемо во Правосла́вии, благоче́стии и единомы́слии.

Сла́ва, глас то́йже: Усе́рдно па́ки восхваля́ем Андре́я Первозва́ннаго, всея́ Ру́сския земли́ апо́стола, пе́рваго ева́нгельским благове́стием сию́ огласи́вшаго и на холма́х Днепро́вских и Дви́нских благода́ть предзре́вшаго, я́же оби́льно доны́не сия́ет луча́ми Креста́, огражда́ющаго всю зе́млю Белору́сскую.

И ны́не: Благослове́ние ма́тери гра́дов ру́сских, богоспаса́емаго Ки́ева, дарова́ся дре́вле земли́ на́шей чрез о́бразы Пречи́стыя Де́вы Белы́ничский и Ми́нский, и́хже благогове́йно почита́юще, вопие́м: о Ма́ти и Де́во, покры́й нас от вся́каго зла честны́м Твои́м омофо́ром.

 

Аще храм Всех Белорусских святых, по 50-м псалме стихира сия. Аще ли же ни, поется, егда екклесиарх разсудит.

Глас 6: Мно́жицею нахо́диша на зе́млю на́шу иноплеме́нницы, ды́шуще зло́бою попира́ша ю, но не возмого́ша одоле́ти достоя́ния Бо́жия, се бо сро́дницы ро́да белору́сскаго, я́ко полк несокруши́м и стена́ необори́мая сохраня́ют земно́е Оте́чество свое́ от вся́кия бра́ни, ну́жды и обстоя́ний.

Велича́ние:

Велича́ем вас, святи́и Белору́сския земли́, и чтим святу́ю па́мять ва́шу, вы бо мо́лите о нас Христа́ Бо́га на́шего.

 

Псало́м избра́нный:

    1. Бог Бого́в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю. 2. От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно Имя Госпо́дне.  1. По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́, во всех лю́дех чудеса́ Его́. 2. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. 1. Весели́теся о Го́споде и ра́дуйтеся, пра́веднии. 2. Я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных, и насле́дие их в век бу́дет. 1. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. 2. Бог нам прибе́жище и си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́.

Посе́м: А́нгельский собо́р: Та́же ипакои́ и степе́нны гла́са, и воскре́сная вся, я́коже и обы́чай и́мамы.

   Канон воскре́сен гла́са со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и святы́х на 8.

Кано́н святы́х белору́сских, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Белору́сския, молите Бога о нас.

Днесь ра́дующеся, восхва́лим Тро́ицу Святу́ю, дарова́вшую нам лик святы́х, моля́щихся о кра́е на́шем.

Ра́дуйтеся, святи́телие По́лотстии: Ми́но, Диони́сие и Симео́не, во епи́скопстве до́бре подвиза́вшиися и ве́ру Правосла́вную в па́стве свое́й утверди́вшии.

Богоро́дичен: Приклони́ ми у́хо Твое́, Чи́стая, Правосла́вною ве́рою в се́ни лица́ Твоего́ че́стно любо́вию Ти притека́ющему и стра́хом покланя́ющуся, моле́бный мой глас услы́ши.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

 

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний Кра́ю, ве́рных Утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Просла́вим вси му́друю Евфроси́нию, крест взе́мшую, и путе́м а́нгельскаго жития́ ше́дшую, и Еди́ному Жениху́ Небе́сному уневе́стившуюся.

Тверды́нею ве́ры себе́ украша́я, жела́ний кра́ю дости́гл еси́ и Це́ркве Зижди́телю благоприя́тен яви́лся еси́, преподобному́чениче Афана́сие.

Богоро́дичен: Близ Тя су́щу Влады́ки и́мам, Пресла́вная Влады́чице, дея́ний мои́х кни́гу возложи́х на Тя ве́рою: не премолчи́ уще́дрити мя.

 

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

      Бо́жии уго́дницы Белору́сския земли́ ны́не со дерзнове́нием предстоя́т Престо́лу Святы́я Тро́ицы и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу, о кра́е на́шем, прося́ нам мир и ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, Богоро́дичен: Кресто́м и о́бразом Купя́тицким наш край озари́ся, и дости́же свет его́ до Москвы́ и Ки́ева, да́же во хла́дной Сиби́ри согре́ ве́рных сердца́ и мене́ гре́шнаго к покая́нию наста́ви.

 

Седа́лен, глас то́йже:

Со́лнце Пра́вды — Христа́ пропове́дали есте́ жи­тие́м, святи́и, и мно́гия к ве́ре спаси́тельней наста́вили есте́, и мою́ ду́шу просвети́те моли́тва­ми ва́шими.

 

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

В се́рдце свое́м хра́мину благоуха́нну стяжа́в, святи́телю Кири́лле, отве́рзл еси́ уста́ богохва́льныя, тем спросла́вился еси́ иму́щему глаго́лы жи́зни ве́чныя — Христу́ Бо́гу на́шему.

Святи́тель до́брый яви́лся еси́, о́тче Кири́лле, ре́вностным пропове́данием сло́ва Бо́жия, тем у́бо и росси́йским Златоу́стом наре́клся еси́.

Богоро́дичен: Удаля́ются от Бо́га, те́мже и погиба́ют отмета́ющии о́бразы Сы́на Твоего́, Ма́ти Бо́жия Де́во Богоро́дице, и́миже спаса́ются чту́щии Тя.

 

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Дар цели́ти неду́ги стяжа́л еси́ от Христа́, свя́те Лавре́нтие, и до́бре па́ству Ту́ровскую упра́вил еси́. Моли́ за нас Христа́ Бо́га, неду́г душе́вных и теле́сных исцеле́ние получи́ти.

Послуша́нию до́бре навы́кл еси́, о́тче Марти́не, угожда́я иера́рсем Ту́ровским, те́мже и, Христу́ уподо́бився, преподо́бным наре́клся еси́.

Богоро́дичен: Прорасти́ла еси без се́мене Иже пре́жде вся́кия тва́ри, Прозябе́ние Сы́на О́тча, безле́тно же и безнача́льно Ду́хом Боже́ственным, Богороди́тельнице Чи́стая, Его́же подо́бие ви́да вси почита́ем.

 

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Оби́тель и́ноческую основа́в, мно́ги подви́жники собра́л еси́, преподо́бне Елиссе́е, по кончи́не же твое́й храни́ши всех, тя в по́двизех помо́щника до́бра иму́щих.

Основа́телем гра́дов в земли́ на́шей яви́лся еси́, благове́рный кня́же Ростисла́ве, в тя́жкая же времена́ раздо́ров му́дро яви́л еси́ житие́м твои́м любо́вь Христо́ву.

Богоро́дичен: Страсте́й неуста́вное беше́ние предста́нием Твои́м, Богоневе́сто, уста́ви в тиши́ну и ко приста́нищу наста́ви нас тишины́.

По катава́сии конда́к и и́кос воскре́сны.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Рабо́тати Христу́ еди́ному всем се́рдцем вожделе́в, прише́л еси́ по кончи́не роди́телей твои́х, Мака́рие, во оби́тель Пи́нскую и та́мо, Ду́хом Бо́жиим наставля́ем, пи́щею име́л еси́ писа́ния Боже́ственная; моли́ Спа́са на́шего, преподо́бне, да и мы, гре́шнии, о́ныя возлю́бим, я́ко исто́чник Богодохнове́нный.

Младе́нцем му́ки тя́жкия от богопроти́вных иуде́й за Христа́ испыта́в, А́нгелом Небе́сным уподо́бился еси́, страстоте́рпче Гаврии́ле, и ны́не моли́ся о всех младе́нцех кра́я на́шего.

Богоро́дичен: От Тро́ицы родила́ еси́ Еди́наго, Богоро́дице, бы́вша непрело́жна плотски́м соедине́нием, сугу́ба су́ща Естество́м, Его́же ви́да о́браз почита́ем.

 

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и А́нгельстии,  хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

      Отца́ и ма́тере во младе́нчестве свое́м лиши́вшися, ре́вность о Правосла́вии име́ющи, свята́я пра́ведная Софи́е, обрела́ еси́ еди́наго Помо́щника и Роди́теля – Христа́ Бо́га.

      Яви́лася еси́ и́стинною защи́тницею Правосла́вныя ве́ры, град Слуцк обогати́ла еси́ сла́вным житие́м твои́м. Те́мже и Бог просла́ви тя, му́драя Софи́е,  моще́й нетле́нием, и́хже ны́не уми́льно лобыза́ем.

      Богоро́дичен: Иже Тобо́ю бесе́довавый к челове́ком, Бог Сый вся́ческих, зрак челове́ка восприя́т. Его́же взор почита́ем, Де́во, в писа́ниих.

 

Песнь 9

      Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

      Святи́и земли́ Белору́сския, вы́ну о нас моли́те, да и мы, соверши́вше тече́ние жи́зни на́шея, вооруже́нии кре́постию в ско́рбех вас Укрепи́вшаго, воспое́м с ва́ми: ничто́же возмо́же отлучи́ти нас  от любве́ Бо́жия.

      Святи́и вси Белору́сския земли́, моли́те Святу́ю Тро́ицу мир Це́ркви и лю́дем спасе́ние дарова́ти, ве́ру же Правосла́вну соблюсти́.

      Богоро́дичен: Твоего́ несказа́ннаго рождества́ пропису́я проро́к, кни́гу запеча́тану прови́де, Ея́же никто́же та́инство разуме́ вочелове́чения рождества́ Твоего́.

 

Свети́лен воскре́сен.

      Сла́ва, святы́х: Пе́сньми восхва́лим святы́х кра́я  на́шего, Христа́ сла́вяще, сих просвети́вшаго и помо́щники нам дарова́вшаго.

 

И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен.

 

На хвали́тех стихиры воскресны и святым:

Глас 2: Ти́хостию нра́ва украша́емыя, тве́рдость адама́нтову явля́ете, святи́и ро́да белору́сскаго,ерети́ческая и безбо́жная гоне́ния претерпе́вше, да́же до сме́рти за Истину пострада́ли есте́. И ны́не Оте́чество ва́ше земно́е и Це́рковь огражда́йте, да не уклони́мся в развраще́ния, но до́брыя вои́ны Христо́вы пребу́дем.

Ки́ими похва́льными венцы́ увенча́им новому́ченики безчи́сленныя, ведо́мыя нам и безъимени́тыя, за Христа́ и Це́рковь ужа́сныя му́ки претерпе́вшия и кровьми́ свои́ми зе́млю Белору́сскую напои́вшия, да прино́сит спаси́тельныя плоды́ до сконча́ния ве́ка.

А́ще и вси воскли́кнем согла́сно, не довле́ет сие́ к похвале́ святы́х уго́дников Бо́жиих, тии бо ева́нгельская блаже́нства стяжа́вше, насле́доваша оби́тели небе́сныя и дерзнове́ние и́мут пред Го́сподем. Сего́ ра́ди днесь святы́я земли́ Белору́сския умоля́ют Вседержи́теля за насле́дники своя́, да и мы о́браз ве́рным яви́мся сло́вом, житие́м, любо́вию, ду́хом, ве́рою и чистото́ю.

Сла́ва, глас то́йже:

От те́мнаго за́пада на восто́к со́лнца о́чи возводя́ще, мо́лимся: Го́споди, заступле́нием святы́х земли́ Белору́сския, отжени́ от нас належа́щую тьму нече́стия и просвети́ ны, немощны́я, да в зако́не Госпо́дни до́бре ходя́ще, во све́те Твое́м у́зрим свет!

 

НА ЛИТУРГИИ

Блаже́нны воскре́сна гла́са на 4 и от кано́на святы́х песнь 9-я на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен и святы́х. Конда́к воскре́сен. Сла́ва: святы́х. И ны́не: Предста́тельство христиа́н: Проки́мен воскре́сен и святы́м, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев. Апо́стол рядово́й и святы́х ко Евре́ем, зача́ло 330. Ева́нгелие рядово́е и святы́х от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стны: Хвали́те Го́спода с Небе́с: и Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.