Служба святыя праведныя девы Иулиании, княжны Ольшанския

(6 / 19 июля)

 

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНЕ

 

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:

Стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

   Де́вства чистото́ю укра́шена, непоро́чно и пра́­ведно тече́ние земно́е соверши́ла еси́, Иулиани́е достохва́льная, и Жениху́ Безсмéртному сочета́лася еси́ кончи́ною блаже́нною, И́же и по сме́рти нетле́нием и чудесы́ све́тло тя просла́ви, неве́сту Свою́ возлю́бленную, и дарова́ нам в тебе́ моли́твенницу неусы́пну о душа́х на́ших.

Колесни́цею доброде́телей востекла́ еси́ в Го́р­няя селе́ния, прекра́сная дéво Иулиани́е, нам же честны́я мо́щи твоя́, нетле́нием процве́тшия и чудеса́ точа́щия, я́ко насле́дие бога́тое, оста́вила еси́. Тéмже, обре́тение их све́тло пра́зднующе, мо́лим тя: неве́сто Христо́ва, моли́ся вы́ну ко Го́споду о душа́х на́ших.

Жениха́ Нетле́ннаго красото́ю уязви́вши се́рдце твое́, Того́ вседу́шно возлюби́ла еси́, де́во Иулиани́е, и, Тому́ непоро́чно де́вство твое́ сохра́нши, сподо́билася еси́ вни́ти в черто́г Его́ бра́чный, иде́же со святы́ми наслажда́ющися блаже́нства неконча́емаго, помяни́ в моли́твах твои́х ко Го́споду почита́ющих любо́вию святу́ю па́мять твою́ и моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Одесну́ю Спа́са Христа́ в ли́це святы́х дев предстоя́щи, де́во княжно́ Иулиани́е, наслажда́ешися созерца́нием пресве́тлаго Его́ лица́, отону́дуже и сама́, све́тлость немерца́ющую прие́мши, све́тиши благода́тно во мра́це страсте́й и скорбе́й су́щим и цельбы́ подае́ши неду́жным, с ве́рою притека́ющим к ра́це святы́х твои́х моще́й. Те́мже моли́твами твои́ми сохраня́й нас от неду́гов душе́вных и теле́сных и исхода́тайствуй нам насле́дие Ца́рствия Небе́снаго.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

     

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их: и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бие, поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие, спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т, и от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды. Вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их, и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните, судии́ конце́в земли́. Внуши́те держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник же а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет изчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть: восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,  или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся  вма́ле испо́лни лета до́лга: уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия; лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Стра́сти вре́менныя обузда́ла еси́ и плотоуго́дие отве́ргла еси́, Иулиани́е блаже́нная, в де́встве непоро́чном пребы́вши от ю́ности твоея́, да благоуго́дна бу́деши Пресла́дкому Иису́су, И́же возлюби́ душе́вную твою́ красоту́ и обручи́ тя в неве́сту Себе́ нетле́нную, к Нему́ же дерзнове́ние стяжа́вши, сохраня́й моли́твами твои́ми град и оби́тель, храня́щий честны́я твоя́ мо́щи, и моли́ся вы́ну о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Добро́та теле́сная и красота́ Боже́ственная души́ твоея́ сопряго́шася чу́дно, прекра́сная де́во Иулиани́е, и соде́лаша тя вои́стинну досто́йну Жениха́ Безсме́ртнаго, И́же избра́ тя, и возлюби́, и да́ры духо́вными зело́ обогати́, и́миже, я́ко ря́сны, укра́шена, вошла́ еси́ в неве́стник Его́ ра́йский и та́мо вене́ц Ца́рствия Небе́снаго получи́ла еси́ от руки́ Вседержи́теля, Ему́же предстоя́щи во сла́ве невече́рней, моли́ся вы́ну о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

О́крест стоя́ще честны́я твоея́ ра́ки, де́во блага́я, Иулиа́ние присносла́вная, пе́сни хвале́бныя прино́сим ти по достоя́нию, я́ко моли́твеннице за нас у Престо́ла Го́спода сла́вы, да́ры целе́бныя неоску́дно  подаю́щей  с  ве́рою  к  тебе́ притека́ющим, и́хже не лиши́ и нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния, и моли́ся ко Го́споду о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 6:

Княже́ния высота́ и мирски́я уте́хи не отторго́ша се́рдца твоего́ от любве́ Христо́вы, Иулиани́е пра́ведная, те́мже с кня́жескою диади́мою вене́ц нетле́нен обруче́ния со Христо́м соедини́ла еси́ и Красне́йшему па́че сыно́в челове́ческих  уневе́стилася еси́ преподо́бием и чистото́ю, с Ни́мже соедини́вшися любо́вию кре́пкою, ны́не лику́еши све́тло в оби́телех ра́йских, я́ко де́ва и неве́ста Христо́ва прекра́сная.

И ныне, Богородичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:

Тропарь, глас 8:

    Я́ко непоро́чная неве́ста Нетле́ннаго Жениха́ Христа́, пра́ведная де́во Иулиани́е, с све́тлою свеще́ю до́брых дел вошла́ еси́ в черто́г Его́ Небе́сный и та́мо со святы́ми блаже́нства ве́чнаго наслажда́ешися. Те́мже моли́, Его́же возлюби́ла еси́ и Ему́же де́вство твое́ обручи́ла еси́, спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас 2:

Де́вства добро́тами преочище́на и целомудрия цветы́ венча́вшися, Богоблаже́нная де́во Иулиани́е, яви́лася еси́ ми́ру в нетле́ннем телеси́ твое́м, исто́чник исцеле́ний и даро́в духо́вных подаю́щи всем к тебе́ притека́ющим, и ны́не, я́ко свеща́ те́плая, благода́ти еле́ем возжже́нная, предстоя́щи Престо́лу Го́спода и Жениха́ твоего́ Небе́снаго, Того́ моли́, де́во чи́стая, изба́вити нас от вся́кого зла, чту́щих па́мять твою́ ве́рою и любо́вию.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́я два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Благоче́стно жизнь вре́менную сконча́вши, к безсме́ртней жи́зни кончи́ною блаже́нною прешла́ еси́, Иулиани́е всечестна́я, и, я́ко луна́ по́лная, сия́еши луча́ми Све́та невече́рняго, озаря́ющи нощь страсте́й и скорбе́й на́ших сия́нием мно́гих чуде́с, и́миже обогати́лася еси́ от Го́спода, тя венча́вшаго венце́м сла́вы нетле́нныя, Ему́же моли́ся о нас, соверша́ющих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Те́плая Предста́тельнице и непобеди́мое упова́ние изве́стное и непосты́дное, стено́, и покро́ве, и приста́нище прибега́ющих к Тебе́, Присноде́во Чи́стая, Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со А́нгелы и блаже́нною де́вою Иулиани́ею умире́ние да́ти ми́ру, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Гроб твой исто́чник исцеле́ний показа́ся, Иулиани́е достохва́льная, его́же не потаи́ земля́, но издаде́ из недр свои́х во обогаще́ние на́ше, в не́мже зря́ще нетле́нием процве́тшия твоя́ мо́щи, ра́дуемся и благодари́м Го́спода, такова́го да́ра нас сподо́бльшаго, Его́же моли́ при́сно о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Моли́твы Твои́х раб приими́, Богоро́дице, и изба́ви нас от вся́кия беды́, я́ко ро́ждшая Христа́ Спа́са, Изба́вителя душ на́ших.

Велича́ние:

   Велича́ем тя, свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

 

По полиелéи седа́лен, глас 8.

Подобен: Премудрости:

Уневе́стившися Го́сподеви боголе́пно, Тому́ Еди́ному де́вство твое́ непоро́чно сохрани́ла еси́, де́во Иулиани́е, и черто́г Его́ Боже́ственный в насле́дие ве́чное восприя́ла еси́, светоли́тия Небе́снаго све́тлою заре́ю просвеща́ема, отню́дуже све́тлость немерца́ющую прие́мши, озари́ и на́ша мра́чныя ду́ши луче́м Бо́жия благода́ти и моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Безпло́тных Твои́х, Христе́, и Предте́чи Твоего́, апо́стол, и проро́к, и му́ченик, и всех святы́х, и Богоро́дицы моли́твами, Неискусому́жныя и Благи́я Ма́тере Твоея́, умоле́н быв, даждь нам во све́те Твое́м ходи́ти и сподо́би нас улучи́ти Ца́рствие Твое́ за милосе́рдие ми́лости Твоея́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Жития́, до́лу влеку́щаго, сла́дость и княже́ния сла́ву презре́ла еси́ любве́ ра́ди Христо́вы, Иулиани́е блаже́нная, и в ю́ностнем во́зрасте му́дрость духо́вную прояви́ла еси́, е́юже вся стре́лы искуше́ний вра́жиих неде́йственны соде́лала еси́, и я́ко победоно́сица вене́ц Небе́сныя сла́вы от десни́цы Всевы́шняго прия́ла еси́, Его́же моли́ сподо́бити и нас блаже́нства ве́чнаго.

 

Кано́н Богоро́дицы и святы́я, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Иису́се, Царю́ сил, Сло́ве Бо́жий Безсме́ртный, да́руй ми сло́во и смысл воспе́ти непоро́чную Твою́ неве́сту, пра́ведную де́ву Иулиани́ю, ю́же нетле́нием и чудесы́ све́тло просла́вил еси́.

Уязви́вшися жела́нием безсме́ртныя жи́зни и красото́ю Красне́йшаго па́че сыно́в челове́ческих плени́вши твое́ се́рдце, во след Его́ потекла́ еси́ ве́рно, Иулиани́е Богому́драя.

Ря́сны чистоты́ боголе́пно украси́лася еси́ и во оде́жду непоро́чнаго де́вства облекла́ся еси́, прекра́сная де́во. Те́мже и возлюби́ Христо́с твою́ душе́вную добро́ту.

Богоро́дичен: Укрепи́вшеся благода́тию Возсия́вшаго из ложе́сн Твои́х, Пренепоро́чная, дев ли́цы восле́д Тебе́ к Нему́ приведо́шася, ра́дующеся и зову́ще: Ты еси́ де́вственных похвала́.

 

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.

Си́лою Бо́жиею укрепля́ема, Иулиани́е, во ю́ностнем во́зрасте страсте́й возста́ния побежда́ла еси́, еди́но тща́ние име́ющи, е́же еди́ному Христу́ ве́рно благоугожда́ти и Тому́ непоро́чно служи́ти преподо́бием и чистото́ю.

Яви́ся на тебе́ чу́до ве́лие Бо́жия бла́гости, де́во свята́я: ка́ко ты, млада́ отрокови́ца, дре́вняго велиа́ра ухищре́ния победи́ла еси́, в не́мощи бо твое́й си́ла Бо́жия сла́вно просла́вися.

Му́дрость неземну́ю от мла́дости возлюби́ла еси́, а́гнице непоро́чная, Иулиани́е, и, то́ю наставля́ема, княже́ния сла́ву, и бога́тство, и красоту́ нивочто́же вмени́ла еси́, да Христу́ уго́дна бу́деши.

Богоро́дичен: Разуме́вше благове́рно, пропове́дуем   Тебе́   и́стинную   Бо́жию   Ма́терь Всенепоро́чную: Тобо́ю бо с на́ми Зижди́тель совокупи́тися изво́ли.

Ин конда́к, глас 8:

    Приво́дим Ти, о Всеще́дре, Иулиани́ю, присносветя́щую свещу́, еле́ем благода́ти обдержи́мую, немощны́м цельбу́. Ея́же моли́твами от вся́каго зла свободи́ нас и спаси́ всех, и́же Тя с поклоне́нием велича́ют.

Седа́лен, глас 4:

Красото́ю де́вственною преукра́шена, неве́сто непоро́чная, свята́я де́во Иулиание, в черто́г Христо́в вошла́ еси́, ра́дующися, иде́же ли́цы А́нгельстии и святы́х собо́ри любо́вно тя срето́ша и Сам Царь сла́вы, возлю́бленный твой Жени́х, призре́ на тя ми́лостиво и увенча́ тя венце́м безсме́ртия. Его́же моли́, всеблаже́нная, не лиши́ти и нас, земны́х и пе́рстных, насле́дия Небе́снаго.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная, еди́на безле́тнаго Сы́на и Сло́во Бо́жие в ле́те ро́ждшая, Того́ со святы́ми и честны́ми апо́столы, му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с Пребоже́ственный Нетле́нною Дла́нию  и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 Во гла́сех пе́ний а́нгельских вошла́ еси́ на брак А́гнчий, Иулиани́е, неве́сто Христо́ва, и зало́г обруче́ния со Христо́м, чуде́с благода́ть, восприя́ла еси́, е́юже врачу́еши неду́ги челове́ческия.

Чудесы́ Боже́ственными и нетле́нием де́вственнаго твоего́ телесе́ уверя́еши нас, уго́днице Бо́жия, я́ко благоуго́дно бысть Бо́гови житие́ твое́ и я́ко мзду Небе́сную восприя́ла еси́ со святы́ми.

Да́ры Христу́ принесла́ еси́: де́вство непоро́чное, молчали́вая уста́ и кро́ткое се́рдце, Иулиани́е блаже́нная, и труды́ воздержа́ния Небе́сное Ца́рствие обрела́ еси́, в нем же ве́чнаго блаже́нства наслажда́ешися.

Богоро́дичен: Сни́де во чре́во Твое́, Пренепоро́чная, Госпо́дь, я́ко дождь на руно́, я́коже ви́де проро́к Гедео́н дре́вле, Его́же во двою́ существу́ родила́ еси́ на спасе́ние нас, зову́щих: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, всем воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Я́ко сокро́вище многоце́нное, нетле́нием процве́тшия мо́щи твоя́ в земли́ обрето́шася Про́мыслом Бо́жиим ди́вным, Иулиани́е, де́во свята́я: с све́тлым бо лице́м и у́тварьми деви́ческими прекра́сно во гро́бе почива́ла еси́, тле́нием невреди́ма.

Уме́рши те́лом, ду́хом жива́ еси́, княжно́ богоуго́дная, те́мже в виде́нии первосвяти́телю Це́ркве Ки́евския Петру * яви́лася еси́, повелева́ющи, да моще́м твои́м по́честь подоба́ющая воздана́ бу́дет.

Проразуме́в твою́ свя́тость, Петр святи́тель в но́выя благоле́пныя ри́зы святы́я мо́щи твоя́ облече́, Иулиани́е пра́ведная, и в це́ркви вели́цей с че́стию их поста́ви, при́сно же па́мять пра́здновати тебе́ установи́, я́ко и́стинней уго́днице Бо́жией.

Богоро́дичен: Воздви́гни мя, па́дшаго в ро́ве страсте́й, и упра́ви мя в приста́нище спасе́ния, Я́же Бо́га и Упра́вителя ро́ждшая, еди́на Всенепоро́чная, совокупи́вшаго благода́тию Го́рняя с до́льними, разстоя́щияся пе́рвее.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, Богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Безу́мнаго святота́тца, пе́рстень с руки́ твоея́ похи́тившаго, гро́зно наказа́ла еси́, уго́днице Бо́жия: и́же а́бие на пра́зе церко́внем го́рько ду́шу свою́ изве́рже, и бысть та диа́волу в коры́сть.

Уве́рити хотя́щи благогове́йнаго игу́мена Феодо́сия, я́ко вои́стинну со святы́ми почива́еши в оби́телех ра́йских, в виде́нии предста́ла еси́ ему́ в ли́це святы́х дев, Иулиани́е блаже́нная, и того́ обличи́ла еси́, я́ко то́ю пренебрега́ше, я́же причте́на Бо́гом ко святы́м, Ему́ благоугоди́вшим де́вам.

Исцеле́ния неду́жным источа́ют святы́я твоя́ мо́щи, княжно́ Иулиани́е, и сих де́мони трепе́щут, и́бо ве́лия си́ла дана́ ти есть от Бо́га на ду́хи нечи́стыя, и́хже наси́лия свободи́ и нас твои́ми богоприя́тными моли́твами.

Богоро́дичен: Глаго́л Твои́х сбытие́ зря́ще, велича́ем Тя, Богома́ти, возвели́чившую род наш, и́бо, ро́ждши Еди́наго от Тро́ицы, соде́лалася еси́ одушевле́нное носи́ло Божества́, те́мже ро́ди вси Тебе́ вои́стинну ны́не ублажа́ют.

Конда́к, глас 8:

    Храм Бо́жий одушевле́нный, де́вственною чи­стото́ю благоукра́шенный, ве́мы тя, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́ Иулиани́е, те́мже, с любо́вию пра́зднующе святы́х твои́х моще́й обре́тение, мо́лим тя, изве́стная жела́ний на́ших хода́таице: принеси́ за нас моли́твы твоя́ ко Го́споду и от вся́ких бед свобожда́й нас предста́тельством твои́м у Престо́ла Всевы́шняго, да зове́м ти: ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

И́кос:

А́нгелом любе́зную возлюби́вши чистоту́, свята́я и пра́ведная де́во, непоро́чно соверши́ла еси́ житие́ твое́ земно́е, во пло́ти а́нгельския нра́вы стяжа́вши, те́мже ны́не со безпло́тными и все́ми святы́ми во оби́телех ра́йских водворя́ешися, от нас же, чту́щих тя, слы́шиши сия́ пе́сненныя хвалы́: ра́дуйся, роди́телей благове́рных дщи боголюбе́зная; ра́дуйся, диади́му кня́жескую с венце́м безсме́ртия чу́дно совокупи́вшая. Ра́дуйся, обру́чника земна́го па́че Небе́снаго зна́ти не восхоте́вшая; ра́дуйся, де́вство твое́ Еди́ному Христу́ непоро́чно сохра́ншая. Ра́дуйся, от ю́ности твоея́ Сладча́йшаго Иису́са от всея́ души́ возлюби́вшая; ра́дуйся, ве́рность Ему́ до конца́ жи́зни твоея́ соблю́дшая. Ра́дуйся, нетле́нием и чудесы́ от Бо́га просла́вленная; ра́дуйся, исцеле́ния благода́тная оби́льно источа́ющая. Ра́дуйся, свеще́, присносия́ющая и освеща́ющая Святу́ю Це́рковь. Ра́дуйся, Ла́вры Пече́рския Бо́гом дарова́нное многоцеле́бное сокро́вище. Ра́дуйся, теле́с на́ших немздоприи́мная целе́бнице; ра́дуйся, о душа́х на́ших усе́рдная к Бо́гу моли́твеннице. Ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

 

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся,  пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

А́ще и косну́ся тебе́ смерть естество́м зако́на, Иулиани́е Богому́драя, оба́че безсме́ртия зарю́ от гро́ба твоего́ испуща́еши, и́бо, в живоно́сную ме́ртвость о Христе́ обле́кшися, нетле́нием чудотво́рным прекра́сно процвела́ еси́.

Па́че ума́ и смы́сла естества́ зако́ны в тебе́ премени́шася, чу́дная де́во, и́бо, мно́га ле́та в не́дрех земли́ во гро́бе лежа́щи, нетле́нна и благоцвету́ща лице́м показа́лася еси́, я́ко усну́вшая о Го́споде сном пра́ведных.

Ви́дети жела́ющи добро́ту пресве́тлаго зра́ка Христо́ва, ты, чи́стая де́во, обру́чника земна́го отрекла́ся еси́, да Христу́ уневе́стишися во ве́ки, Ему́же, я́ко ве́но* драго́е, чистоту́ непоро́чную принесла́ еси́, те́мже и возлюби́ Той твою́ душе́вную красоту́.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Христе́, егда́ хо́щеши ми́ру суди́ти со сла́вою, разори́ мглу страсте́й мои́х моли́твами ро́ждшия Тя Непоро́чныя Де́вы, с Не́ю же и Иулиани́ю пра́ведную приими́ моля́щуюся, я́ко Благ и Многоми́лостив.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дично спасло́ есть; тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Светоно́сная твоя́ па́мять, Иулиани́е блаже́нная, ра́достна ве́рным быва́ет, и́бо торжество́ Правосла́вия в ней прояви́ся: в не́дрех бо еди́ныя Правосла́вныя Це́ркве нетле́ние благода́тное процвета́ет, и́мже ты боголе́пно облекла́ся еси́, по́честь досто́йную восприи́мши.

Бога́тство неистощи́мое исцеле́ний подаде́ тебе́, отрокови́це, Христо́с и вме́сто княже́ния земна́го насле́дием Ца́рства Небе́снаго тя обогати́, я́ко возлю́бльшую Его́ от и́скренния души́; те́мже моли́ Его́ бла́гость, не лиши́ти и нас, омраче́нных, просвеще́ния свы́ше и ча́сти благи́я святы́х.

Иска́пают целе́бныя струи́ твоя́ святы́я мо́щи, княжно́ Богоуго́дная, и́миже ороша́еши ду́ши на́ша благода́тно и врачу́еши телеса́ на́ша от неду́гов многоразли́чных, я́ко прии́мшая от Го́спода бога́тыя да́ры исцеле́ний.

Богоро́дичен: Прему́дрость Ипоста́сную, и Сло́во пресу́щественное, и Врача́ душ и теле́с ро́ждшая, гное́ния и ра́ны души́ моея́ исцели́, лю́тыя и многовре́менныя, и се́рдца моего́ уста́ви боле́знь, Де́во.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный да взыгра́ется. Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Лику́ет свята́я Ла́вра Пече́рская, иму́щи драго́е сокро́вище — твоя́ чудотворя́щия мо́щи, Иулиани́е, от ни́хже, я́ко от неистощи́маго исто́чника, ве́рным то́чиши исцеле́ния, те́мже тя пе́сньми хвале́бными любо́вию ублажа́ем.

Яви́лася еси́ я́ко звезда́ светоза́рная, мы́сленное не́бо Ла́вры Пече́рския благода́тно озаря́ющая, пра́ведная де́во, и све́тиши всем, в преподо́бии жи́ти хотя́щим, жития́ твоего́ чистото́ю, е́же все посвяще́но бысть тобо́ю в любо́вь Христу́ Бо́гу.

Голуби́це непоро́чная, под кров Небе́снаго Орла́ прелете́ла еси́ и до́брый поко́й у Него́ обрела́ еси́, Иулиани́е достохва́льная, к Нему́же и на́ша по́мыслы вознеси́ и научи́ нас подража́ти жития́ твоего́ чистоте́ и те́плей любви́ твое́й ко Христу́ Бо́гу.

Богоро́дичен: Благослове́н Плод благослове́ннаго чре́ва Твоего́, Чи́стая, Его́же благословя́т Небе́сныя си́лы и челове́честии собо́ри, изба́вльшаго нас от пе́рвыя кля́твы. Благослове́нная Де́во.

Свети́лен:

В черто́зе Небе́сном Христа́ Бо́га ви́дим тя, свята́я де́во, и, тоя́жде добро́ты наслади́тися жела́юще, мо́лим тя со умиле́нием мно́гим: возжзи́ уга́сший свети́льник наш от еле́я благи́х дел твои́х и помози́ нам с му́дрыми де́вами сре́сти Го́спода и улучи́ти благу́ю часть одесну́ю Его́ стоя́щих и сла́вящих Его́ во ве́ки.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Черто́же Бо́жий одушевле́нный, Богороди́тельнице Пречи́стая, несмь досто́ин черто́га Сы́на Твоего́ и Бо́га, но к Тебе́ припа́даю, Всеблага́я, сотвори́ мя  вни́ти в онь Твои́ми всеси́льными и благоприя́тными к Нему́ мольба́ми.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Сокрове́нно бысть в Бо́зе житие́ твое́, Иулиани́е, и доброде́тели твоя́ утаи́шася от ве́дения челове́ча, оба́че Подвигополо́жник Христо́с, Ему́же во смире́нии, и молча́нии, и кро́тости се́рдца ве́рно служи́ла еси́, пред все́ми по сме́рти тя просла́ви нетле́нием ди́вным и мно́гими чудесы́:  весть бо Госпо́дь прославля́ти я́вно та́йныя Своя́ рабы́, рабо́тающия Ему́ непоро́чно, Его́же моли́, уго́днице Бо́жия, дарова́ти душа́м на́шим оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Све́тлым лице́м нетле́ннаго твоего́ те́ла, егда́ то́е обре́тено бысть в не́дрех земли́, я́вственно показа́ла еси́, Иулиани́е, све́тлость немерца́ющую души́ твоея́: не дерзну́ бо тле́ние косну́тися тоя́, я́же соедини́ся со Христо́м сою́зом неразлу́чным во ве́ки. Его́же моли́, пра́ведная де́во, дарова́ти душа́м на́шим оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Житие́ твое́ земно́е пра́ведно и непоро́чно соверши́ла еси́, княжно́ преподо́бная, в ми́ре преми́рно пожи́вши и в ю́ных ле́тех к соверше́нству духо́вному дости́гши, во е́же бы́ти тебе́ равноа́нгельней нра́вы. Те́мже ны́не свята́я твоя́ душа́ со А́нгелы водворя́ется, де́вственное же твое́ те́ло нетле́нием почте́ся и чудесы́ от Го́спода просла́влено бысть, Его́же моли́, Иулиани́е блаже́нная, дарова́ти душа́м на́шим оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2:

Прииди́те, ве́рных собо́ри, прииди́те, де́вствен­ных ликостоя́ния, де́ву пра́ведную пе́сньми хвале́бными почти́м, Иулиани́ю княжну́, я́же Христу́ в ю́ности благоугоди́ и, я́ко еле́нь млады́й, на го́ру Небе́сную ско́ро востече́, де́вственных по́двигов прия́ти мздовоздая́ние от Пра́веднаго Мздовоздая́теля, всем воздаю́щаго по дело́м. Те́мже, бра́тие, поревну́ем ея́ чистоте́ и стя́жим любо́вь ея́ ко Христу́ Бо́гу, да ми́лостива обря́щем Его́ в День су́дный.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

    Блаже́нны от кано́на, песни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4:

Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 208. Аллилу́йя, глас 1:

Терпя́, потерпéх Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

Прича́стен: В па́мять ве́чную:

 


* Митрополит Киевский Петр Могила (1696—1647).

* вено дар, плата, выкуп.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.