Служба преподобномученика Макария, Архимандрита Каневскаго, Овручскаго

(13 / 26 мая, 7 / 20 сентября)

 

На вели́цей вече́рни

 

На Го́споди, воззва́х стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Воспои́м, лю́дие, честно́е житие́ отца́ на́шего Мака́рия, гра́да О́вруча свято́е прозябе́ние, благоче́стия рачи́теля, нече́стия же обузда́теля, и тому́ ны́не помо́лимся: Христа́ моли́, Христу́ помоли́ся, преподобному́чениче, дарова́ти Це́ркви единомы́слие, мир и ве́лию ми́лость.

Яви́лся еси́, о́тче наш Мака́рие, разсужде́ния пра́вило изря́днейшее, егда́, Мака́рию Вели́кому подо́бяся, вмени́л еси́ воздержа́ние в пи́щу сла́достную, нищету́ же, я́коже и той, в бога́тство вмени́в и во́льное уничиже́ние во благосла́вие, уго́ден Бо́гу был еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти: Христа́ моли́, Христу́ помоли́ся, преподобному́чениче, дарова́ти Це́ркви единомы́слие, мир и ве́лию ми́лость.

Всю отложи́в на Небеса́ наде́жду, вся кра́сная ми́ра сего́ в уме́ты вмени́л еси, Всевы́шняго же Бо́га Го́спода благоволе́ния ища́, святу́ю во́лю благогове́йно исполня́л еси́. Сего́ ра́ди еди́н от ли́ка святы́х Бо́жиих яви́лся еси́. Те́мже вопие́м ти: Христа́ моли́, Христу́ помоли́ся, преподобному́чениче, дарова́ти Це́ркви единомы́слие, мир и ве́лию ми́лость.

И́стинному благоче́стию обучи́тися жела́я, неоскверне́на себе́ от ми́ра грехо́внаго сохрани́ти тща́лся еси́, убо́гих же, вдов и сиро́т помо́щник и засту́пник бы́ти. Сего́ ра́ди раб Бо́жий благи́й и ве́рный был еси́. Те́мже вопие́м ти: Христа́ моли́, Христу́ помоли́ся, преподобному́чениче, дарова́ти Це́ркви единомы́слие, мир и ве́лию ми́лость.

 

И́ны стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

      Егда́ узре́л еси́, о́тче Мака́рие, в земли́ твое́й от униа́тов  поврежда́ему святу́ю ве́ру Правосла́вную, противоста́л еси́ им  и опло́т Правосла́вия яви́лся еси́. Сего́ ра́ди изгна́ния мно́га от униа́тов претерпе́л еси́. Те́мже тя почита́ем и ублажа́ем.

Егда́ ско́рби мно́ги от еретико́в прия́л еси́, тогда́ святы́х апо́стол глаго́лы послу́шая, я́ко Бо́гу па́че, не́же лю́дем, повинова́тися подоба́ет, непрекло́нно в послуша́нии Це́ркви пребы́л еси́ и па́ству ты сему́ послуша́нию науча́л еси́. Те́мже тя почита́ем и ублажа́ем.

Егда́ к неве́рным ага́ряном, уби́ти тя и́щущим, со кресто́м честны́м изше́д, небоя́зненно пред ни́ми стал еси́, тогда́, мече́м от них усече́н быв, тече́ние жи́зни твоея́ пра́ведно сконча́л еси́. Те́мже тя почитаем и ублажа́ем.

Сла́ва, глас и подо́бен тойже:

Посто́м и послуша́нием, слеза́ми и моли́твою  по́хоть пло́ти, по́хоть оче́с и го́рдость жите́йскую, о́тче Мака́рие, из ко́рене посека́вый, кончи́ною му́ченическою за Христа́ по́двиги твоя́ запечатле́л еси́. Те́мже и па́мять твою́ любо́вию почита́ем.

И ны́не, пра́здника.

 

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бие, поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие, спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т, и от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды. Вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их, и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните, судии́ конце́в земли́. Внуши́те держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие — сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник же а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет изчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть: восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,  или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся  вма́ле испо́лни лета до́лга: уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия; лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На литии́ стихи́ра хра́ма и преподо́бнаго, глас 8:

Дом роди́телей со благодаре́нием оста́вивый, во оби́тель по́стническую гро́да О́вруча всели́лся еси́, проти́ву же ко́знем диа́вола подвиза́лся еси́ и во́лю свою́ за враты́ сея́ оби́тели оста́вити себе́ понужда́л еси́, храни́тель же тве́рдый свята́го Правосла́вия быв, изгна́ния мно́гащи от еретико́в поне́сл еси́.

Блаже́нне Богому́дре Мака́рие, чи́стая твоя́ душа́  правове́рным смы́слом сия́ющи, облиста́ доброде́телей све́тлостию, озаря́ет ве́рных исполне́ние, бесо́в тьму отгоня́ющи, те́мже, я́ко прича́стника благода́ти невече́рния, тя благоче́стно вси почита́ем, досточу́дне.

Кончи́ну же жития́ до́блественне от неве́рных ага́рян прие́м, пресла́внаго чудоде́йства от Бо́га сподо́бился еси́. Но моли́ за ны, святу́ю па́мять твою́ соверша́ющия, мир нам, па́дшим, пода́ти, житие́ же на́ше испра́вити и черто́гов Небе́сных сподо́бити нас, по вели́цей ми́лости Еди́наго Человеколю́бца.

Име́я я́ко му́ченик непобеди́м ко Влады́це Христу́ дерзнове́ние благоприя́тно, я́ко зако́нен страда́лец благопода́тно слы́шание О́наго, мольба́ми не преста́й, досточу́дне, па́мять творя́ о ве́рно пою́щих тя, напа́стей сих изыма́я и обстоя́ния.

Ковче́г свяще́ния моще́й твои́х ра́ка яви́ся, цвет исцеле́ния испуща́ющи, и, я́ко река́, нело́жных дарова́ний испо́лнена, врачевство́ безме́здно, из нея́же почерпа́ем здра́вие присноживо́тно, приходя́щии ве́рно, му́чениче сла́вне, в тебе́ вои́стинну чу́днаго Бо́га сла́вяще.

Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те, свяще́нных собо́ри и правосла́вных исполне́ние, прииди́те, мона́хов совокупле́ние, и вни́дите, ра́дующеся, в це́рковь Бо́га на́шего, чудотво́рную ра́ку преподо́бнаго отца́ Мака́рия обы́мем ра́достно, я́ко чуде́с сокро́вище неотъе́млемо, и, честны́я его́ мо́щи любо́вию лобыза́юще, разли́чных неду́г свободи́мся и душа́м спасе́ние прие́млем, вопию́ще ему́: о всеблаже́нне о́тче Мака́рие, моли́ Преблага́го Бо́га на́шего  дарова́ти стране́ на́шей на враги́ побе́ду и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

На Него́же Херуви́мы зре́ти не мо́гут, Сего́ ма́терски на объя́тиих носи́ла еси́, Чи́стая; тем Тя, я́ко Херуви́м Сла́внейшую, во гла́сех пе́ний велича́ем и, припа́дающе, зове́м: моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего за непотре́бныя рабы́ Твоя́.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, уго́дниче Христо́в Мака́рие, ум влады́ку на стра́сти па́губныя поста́вивый, во е́же плоть неудобопокори́вую ду́ху порабо́тити. Тем и мы се́рдцем смире́нным, к тебе́ припа́дающе, про́сим ко одолева́нию страсте́й твоея́ по́мощи и в ско́рбех благоду́шия.

Стих: Пра́ведник, яко фи́никс, процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Ра́дуйся, уго́дниче Христо́в Мака́рие, ду́шу бо твою́ от грехо́вныя непра́вды очи́стив, увеща́л еси́ лю́ди преоби́дети сла́дкая, в любви́ же нелицеме́рней с боя́щимися Бо́га жи́ти. Сего́ ра́ди мно́гия от прегреше́ний отврати́в, к житию́ благоче́стному наста́вил еси́.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́днем, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Ра́дуйся, уго́дниче Христо́в Мака́рие, о́браз пра́ведныя жи́зни в себе́ яви́вый, обхожде́ние бо а́нгельское и плач радостотво́рный, кро́тость боголюбе́зную, любо́вь же ми́лующую моли́твою стяжа́л еси́. Тем к тебе́, я́ко ди́вному уго́днику Бо́жию, припа́дающе, про́сим: моли́ся Го́сподеви  мир ми́ру дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 7:

Христа́ всели́в в ду́шу твою́, о́тче Мака́рие, Исто́чника жи́зни, нра́вы благи́ми процве́л еси́. Тем моли́ Его́ благосты́ню  ниспосла́ти нам по́мощь во е́же стра́сти мно́гия, от ю́ности нас борю́щия, одоле́ти и Го́сподеви рабо́тати.

И ны́не, Богоро́дичен, или́ пра́здника.

 

Тропа́рь, глас 4:

Христу́, нас ра́ди с Небе́с соше́дшему, после́довал еси́ в по́двизех твои́х, Мака́рие, о́тче наш. Его́же моли́ о нас, ублажа́ющих тя, проще́ние прегреше́ний дарова́ти нам, любо́вию же и смире́нием сердца́ на́ша озари́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Боже́ственным жела́нием весь сам себе́ от ю́наго во́зраста Го́сподеви возложи́в, яви́лся еси́ свети́льник све́тлый гра́ду твоему́, поуча́я всех и́стинней ве́ре и житию́ богоуго́дному, священному́чениче Мака́рие, О́вручская похвало́. Сего́ ра́ди, я́ко а́гнец непоро́чный, гони́мый от распрелюби́вых враго́в, возше́л еси́ во оби́тель Ка́невскую, иде́же, я́ко па́стырь до́брый, ду́шу твою́ положи́л еси́ за о́вцы твоя́. И ны́не ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х мы, гре́шнии, со умиле́нием притека́юще, дар исцеле́ния прие́млем, многострада́льно: ты бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние и всем, чту́щим тя, вся́кое исполня́еши тре́бование, моля́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

 

Ин тропа́рь, глас 8:

Ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х, преподобному́чениче Мака́рие, мы, гре́шнии, притека́юще, дар исцеле́ния прие́млем: ты бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние и всех, чту́щих тя, вся́кое исполня́еши тре́бование, моля́щеся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

 

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

 

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Па́стырскому худо́жеству незло́бием обучи́вся, оте́чески па́ству твою́ науча́л еси́ стра́ху Бо́жию и е́же позна́ти рече́нное: да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м, но о сем да хва́лится хваля́йся, е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода и твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Но́сиши вся Нося́щаго и дои́ши всем пи́щу Даю́щаго: ве́лие и стра́шное, е́же па́че ума́, Твое́ та́инство, ковче́же честны́я святы́ни, Де́во Богоро́дице, тем Тя ве́рно ублажа́ем.

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Сокро́вища ве́ка сего́ со тща́нием оста́вил еси́, Небе́сная сла́достныя све́тлости ища́, о́тче Мака́рие, те́мже и слы́шиши от Го́спода: о ма́ле был еси́ ве́рен и над мно́гими тя поста́влю, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чи́ни а́нгельстии, Пречи́стая, ны́не немо́лчно Твое́ Рождество́ почита́ют, в чину́ бо стоя́т, взира́юще, весе́лия Его́ насыща́ющеся, и Тя, Богоро́дицу, непреста́нно велича́ют.

 

По полиеле́и седа́лен, глас 6:

Ско́рби, изгна́ния и напа́сти терпели́вно поне́сл еси́, о́тче наш Мака́рие, крестоноше́ния за́поведь соблюда́я; и ны́не со Безпло́тными в весе́лии сра́дуяся, моли́ся о нас, честну́ю и свяще́нную па́мять твою́ соверша́ющих.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Просия́ днесь па́мять твоя́, Мака́рие многострада́льно, созыва́ющи нас, празднолю́бцев, ко благохвале́нию и сла́ве Христа́ Бо́га на́шего, те́мже и притека́юще к ра́це моще́й твои́х, исцеле́ний дарова́ния прие́млем и венча́вша тя Спа́са Христа́  воспева́ем во ве́ки, непреста́нно сла́вяще.

 

Кано́н

пра́здника и преподобному́ченика Мака́рия, глас 5,

его́же краегране́сие: Мака́рия уго́дника па́мять честну́ю пою́.

 

Песнь 1

Ирмо́с: Спаси́телю Бо́гу, в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

 Мака́рия честну́ю па́мять ка́ко воспою́, гре́шен сый и устне́ нечи́стыя имы́й? Но помози́ ми сие́ соверши́ти, Христе́, презира́я моя́ прегреше́ния и подава́я сло́во усто́м мои́м.

 Ада́мова зла́го нра́ва, непослуша́нием кля́тву ми́рови наве́дшаго, бе́гая, Мака́рие о́тче святы́й, от мла́да во́зраста послуша́нию обучи́тися тща́лся еси́.

Ко хра́му Бо́жию, о́трок сый, приходя́, моли́твою же и благода́тию церко́вною освяща́яся, в жили́ще Го́споду себе́ очища́л еси́.

Богоро́дичен: Се вре́мя наста́ моего́ уны́ния, воста́ни, Пречи́стая Влады́чице, и пода́ждь ми ру́ку, Ты бо мир Боже́ственнаго весе́лия испо́лнила еси́.

 

Ин кано́н свята́го, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Свет от Све́та, Христе́ Бо́же, от Отца́ пре́жде век рожде́йся и искони́ Сый со Отце́м и Ду́хом, мрак души́ моея́ отгна́в, озари́ ум мой, молю́ся, я́ко да возмогу́ пе́ти Твоего́ уго́дника, Мака́рия свяще́ннаго.

Бога́тыми сия́нии Ду́ха облия́й светоно́сный сей и честны́й пра́здник твой чту́щия, страсте́й мглы изба́ви и напа́стей, преподобному́чениче Мака́рие.

Му́чеников све́тло обогати́л еси́ благосла́вие Боже́ственное, па́стырскими укра́шся добро́тами и обагри́в кро́вию свяще́ннаго страда́ния твоего́ одея́ние, Богоблаже́нне.

Разори́в вра́жия многоплете́нныя ко́зни у́зами страда́ний твои́х, неде́йственна сего́ пове́ргл еси́ на зе́млю, Мака́рие, и нога́ми твои́ми попра́л еси́.

Испо́лнен сый благода́ти, испо́лнен и ра́зума Бо́жия, име́л еси́ в тебе́ живу́щую Ду́ха Боже́ственную си́лу, Богому́дре ея́же ра́ди, я́ко со́лнце, просия́л еси́, просвеща́я ве́рныя.

Богоро́дичен: Естество́м Соде́теля родила́ еси́, нас обожи́вшаго па́че ума́ соедине́нием и́стинным, Богоро́дице Пресвята́я, Его́же приле́жно моли́ просвети́ти пою́щия Тя.

 

Песнь 3

Ирмо́с: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́, утверди́ мое́ помышле́ние, во е́же пе́ти и сла́вити спаси́тельное Твое́ Вознесе́ние.

А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии. Сим глаго́лом псалмопе́вца после́дуя, о́тче Мака́рие, ю́ностное самонаде́яние отлага́я, по́мощи Бо́жия в де́лех и по́двизех взыска́л еси́.

Ре́вность духо́вную от ю́ности показу́я, еди́ну от пе́рвейших доброде́телей исправля́ти понужда́л еси́ себе́, е́же язы́ка обузда́нием осужде́ния и праздносло́вия уклони́тися.

Иису́са, Бо́га, во пло́ти я́вльшагося и в до́ме Ио́сифа древоде́ла тружда́вшагося, воспомина́я, и сам, о́тче Мака́рие, те́ло твое́ труды́ утомля́л еси́.

Я́ко ю́ностных по́хотей победи́тель бы́ти жела́я, собла́знов ми́ра прелюбоде́йнаго приле́жно уклоня́лся еси́, о́тче Мака́рие.

Богоро́дичен: От вся́каго искуше́ния соблюди́ к Тебе́ прибега́ющих, Богоро́дице, упова́ние на́ше.

 

Ин

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́, несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Кре́пость ти дае́т Христо́с — Вели́кий Страстополо́жник, погуби́ти пре́лесть и посрами́ти врага́, хва́лящася безсту́дно и су́етно свире́пеющаго.

Просвеще́н измла́да ра́зум име́л еси́ и да́же до ста́рости и престаре́ния, Богоно́се, Бо́гу угожда́я, отту́ду сла́ву получи́л еси́.

Посе́кл еси́ пре́лести те́рние мече́м духо́вным, Христо́вы ве́ры плод неле́стно прине́сл еси́, всеблаже́нне, стори́чный — боле́зни твоя́ Влады́це твоему́.

Твоя́ кра́сныя я́вственно, преподо́бне, име́л еси́ но́ги, муче́ния к стезя́м ступа́ющия све́тло и главы́ вра́жия сокруша́ющия, Мака́рие многострада́льне.

Богоро́дичен: Изба́ви мя от вся́каго прило́га сопроти́внаго, Ма́ти Де́во Всечи́стая, и се́рдце мое́ просвети́, ве́рою Тя сла́вящаго, Всенепоро́чная.

 

Ин конда́к, глас 2:

По́стническое и равноа́нгельное житие́ твое́ страда́льческими уясни́л еси́ по́двиги и А́нгелом совсе́льник, Богоблаже́нне, яви́лся еси́, Мака́рие, с ни́миже Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

 

Ин и́кос:

По́стников све́тлую добро́ту, Це́ркве Христо́вы утвержде́ние, ны́не Мака́рия восхва́лим: но́вый бо столп о́гнен яви́ся, попаля́я гла́вы ерети́чествующих, ве́рных же просвеща́я ду́ши, в ве́ре пра́вей в Боже́ственный град Вы́шний Иерусали́м, я́коже друга́го Изра́иля, вводя́, к нему́же согла́сно вопие́м: всеблаже́нне о́тче, не забу́ди Христу́ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Седа́лен, глас 4:

Мужа́тися и потерпе́ти Го́спода, я́коже учи́т псало́мник*, подвиза́яся, терпе́нием и ве́рою ко́зни бесо́вския побежда́л еси́, о́тче Мака́рие, тем и благода́ть от Христа́ прие́м, чуде́с дея́ния явля́еши пресла́вно. Сего́ ра́ди вопие́м ти: моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пою́щим свяще́нную па́мять твою́.

Сла́ва:

По́стнически лука́ваго попра́в, страда́льчески, му́чениче Христо́в, просла́вился еси́, прете́рпев му́жески соверше́нным умо́м, те́мже причта́лся еси́ лико́м му́ченическим и ве́чнующее ца́рство стяжа́л еси́, помяни́ нас, соверша́ющих ве́рою па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Попече́ньми жите́йскими и молво́ю многомяте́жною побежда́еми и грехми́ отягча́еми, к Тебе́, Блага́я Влады́чице, прибега́ем, моля́щеся: страсте́й на́ших грехо́вных умири́ смуще́ние и Вы́шняго прича́стия сподо́би нас, благоче́стно покланя́ющихся всесвято́му рождеству́ Твоему́.

 

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах слух си́лы Креста́, я́ко рай отве́рзеся им, и возопи́х: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Умноже́ние печа́лей и молвы́ жите́йския, с жи́знию бра́чною соедине́нныя, зря, о́тче Мака́рие, житие́ мона́шеское избра́л еси́.

Го́спода Еди́наго зна́ти и па́че Его́ ни ко еди́ному от челове́к любо́вию прилепля́тися, живо́т же свой в Бо́зе от люде́й сокры́ти иска́л еси́, о́тче, мона́шества и́го восприе́мый.

Отца́ Небе́снаго умоля́я о е́же насу́щных потре́бное дарова́ти тебе́, о земне́м бога́тстве и стяжа́нии, о́тче, небре́гл еси́.

Доброде́тельми де́вственныя чистоты́, поста́ же и бде́ния по́двиги теле́сныя испра́вил еси́, о́тче.

Богоро́дичен: От востаю́щих на мя напа́стей го́рько, спаси́ мя, Ма́ти Го́спода моего́ Пренепоро́чная.

 

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Превознесе́ннаго держа́вою нече́стия го́рдаго мучи́теля ко Влады́це Боже́ственными воззре́нии разрази́л еси́, взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Страда́лец зако́нен, боле́зньми по благоче́стии обложи́вся, яви́лся еси́, пребога́те, мучи́телей суровства́ не ужаса́яся.

Ше́ствия твоя́ Ду́хом Боже́ственным иду́ща, запя́ша ше́ствия лука́ваго и путь прав мно́гим яви́шася.

Тве́рдым умо́м беззако́ннующему сопроти́влься, муче́ния вене́ц прия́л еси́, му́жески пострада́в, свяще́нне.

Богоро́дичен: Отягче́на сном уны́ния, к покая́ния у́тру мя Твое́ю неусы́пною моли́твою, Влады́чице, воздви́гни, моля́ Сы́на Твоего́, и спаси́ мя, Еди́на Спа́са ро́ждшая.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти: Го́споди, спаси́ ны, Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве бо Тебе́, ино́го не зна́ем.

Ничто́же от жития́ потре́бных веще́й иска́ти тща́лся еси́, но сия́ моли́твою со благодаре́нием от Бо́га испроша́ти навыка́л еси́, всем живо́т, и дыха́ние, и вся подаю́щаго.

И бли́жних, научи́ти их моли́тве, проси́вших тя, сию́ исполня́ти разсуди́тельно наставля́л еси́, в се́рдцы свое́м моли́тве Госпо́дней — О́тче наш — поуча́шеся.

Ко Го́споду, по псало́мнику, ру́це простира́л еси́, испове́даяся Ему́ о пра́ведных суде́х Его́.

А́ще в согреше́ние не́кое впа́сти тебе́ ви́дел еси́, покая́ние сла́дкое показу́я, не́мощь и вину́ твою́ Го́спода отпусти́ти тебе́ серде́чно умоля́л еси́.

Богоро́дичен: Иму́ще Тя сте́ну необори́му, искуше́ний же и печа́лей избавля́емся, Пречи́стая.

 

Ин

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́, но мы Тя, Единоро́дне, Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́, от но́щи у́тренююще, воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Му́ченическими венча́ по́честьми по́стническия твоя́ труды́ и́стинно, преподо́бне Мака́рие, Подвигополо́жник Еди́н Бог наш, на уби́йцы укрепи́вый тя.

Нога́ твоя́ ста проро́чески, му́чениче, на правоте́, непреста́нным мудрова́нием подпина́ющи многоко́зненнаго, стезя́ми муче́ния удобря́емая.

Струя́ми страда́льческими крове́й твои́х потопи́л еси́ мо́ре безбо́жия, ре́ки же исцеле́ния, Мака́рие, источи́л еси́.

Преподо́бен в преподо́бных показа́лся еси́, сла́вне, и, в му́ченицех све́тло чу́дно пострада́в, бори́теля победи́л еси́, Мака́рие чу́дне.

Богоро́дичен: Заче́нши, родила́ еси́ Бо́га Емману́ила на обновле́ние челове́ком, Пресвята́я Чи́стая, плоть бы́вша, Его́же моли́ при́сно спасти́ ду́ши на́ша.

 

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна, гроб мне кит бысть, аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Па́стырскаго служе́ния дар от Ду́ха Свята́го прие́м, трудолю́бно возде́лывал еси́ моли́твою о па́стве твое́й и поуче́нии оте́ческими.

Апо́столу Па́влу подража́л еси́, па́ству твою́ покая́нию и ве́ре в Го́спода Иису́са науча́л еси́, о́тче Мака́рие.

Мы́сльми прельсти́тельными лука́ваго врага́ обольсти́ти пасо́мых твои́х и́щущаго, сего́ умышле́ния зло́бныя им раскрыва́л еси́.

Я́ко Па́вел апо́стол, не себе́ пропове́дал еси́, но Христа́ Иису́са Го́спода, себе́ же раба́ па́ствы твоея́ помышля́л еси́ Иису́са ра́ди.

Богоро́дичен: И́же нра́вом прельще́н есмь, без отве́та сый, Богоро́дице зову́: вся́ческих мя изба́ви зол.

 

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти, от бесо́вския кро́ве очи́щшися ра́ди ми́лости от ребр Твои́х исте́кшею Кро́вию.

Источа́я твой медото́чный язы́к уче́ния медото́чная, го́рести безбо́жия вои́стинну изба́ви благопоко́рно тебе́ притека́ющия, му́чениче Мака́рие.

Пото́цы крове́й твои́х, му́чениче, му́тных беззако́ния пото́ков и рек безбо́жия ле́стныя и лука́выя изсуши́ша струи́, исце́лений же ве́рных неизчерпа́емая пучи́на яви́шася.

Вы́шший страсте́й и мук быв, пло́ти отсече́ния претерпе́л еси́, сла́вне, Христа́ бо Помо́щника и Соде́теля име́л еси́ Споспе́шника.

Све́том благода́ти озаря́емь, страстоте́рпче прему́дре, невозвра́тно ше́ствовал еси́ путе́м, вводя́щим к Вы́шнему Иерусали́му, Святы́й бо Дух наста́ви тя, обита́яй в се́рдце твое́м, Мака́рие.

Богоро́дичен: Свята́го святы́х неизрече́нно родила́ еси́, Пресвята́я Де́во, ве́рныя при́сно освяща́ющаго и му́ченическия ли́ки со А́нгелы совокупи́вшаго.

 

Конда́к, глас 4:

     Нетле́нною красото́ю смире́ннаго жития́ твоего́ Бо́га на земли́ просла́вил еси́ и Боже́ственныя ве́ры чистоту́ сохраня́ти лю́ди научи́л еси́, страда́льческими же по́двиги кончи́ну прие́м, от Бо́га просла́влен яви́лся еси́, преподобному́чениче Мака́рие, о́тче наш.

И́кос:

   Сокрове́нную в Бо́зе чистоту́ жития́ твоего́ ка́ко пове́дати мо́щно есть, но на моли́твы пра́ведника, я́же суть моли́твы твоя́, наде́ющеся, те́ми ве́лию ми́лость от Го́спода низпосла́ти нам про́сим, преподобному́чениче Мака́рие, о́тче наш.

 

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ о́гненней песносло́вцы спасы́й о́троки, благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Терпе́нием и пожда́нием лю́ди удиви́л еси́ и бесо́вския злохи́трости потреби́л еси́, благода́тию Бо́жиею.

Ча́шу жития́ Твоего́, Го́споди, пи́ти подвиза́вшагося, Мака́рия преподобному́ченика нетле́нием и чудесы́ просла́вил еси́.

Ева́нгельски   блаже́нства   наслажда́ешися, благоче́стно, Мака́рие, пожи́в и напа́сти и изгна́ния от еретико́в поне́сл еси́.

Богоро́дичен: Без ума́ себе́ вся́ческими поработи́вша паде́ньми, Богоро́дице, вопию́: мольба́ми Твои́ми пода́ждь ми свобо́ду, Всепе́тая.

 

Ин

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

С Вы́шними ликостоя́нии, я́ко му́ченик, ра́дуяся, лику́еши, блаже́нне, на Небесе́х и воспева́еши, веселя́ся: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Преукра́шен Боже́ственною сла́вою и благода́тию, му́чениче страстоте́рпче, сия́еши светови́дно и просвеща́еши зову́щия: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Па́че естества́ просвеще́нием, Мака́рие, ум просвети́в твой, бу́дущих, блаже́нне, зна́нием обогати́лся еси́, Влады́це зовы́й: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Благода́ть свы́ше исцеле́ния прие́м, неду́ги отъе́млеши, му́чениче, и лука́выя отгоня́еши ду́хи, вопия́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: От Де́вы Нетле́нныя па́че естества́ рожда́ется Сло́во, И́же сло́вом вся содева́яй, безслове́сия хотя́ изба́вити во́льное славосло́вящия Того́ сни́тие.

 

Песнь 8

Ирмо́с: Из Отца́ пре́жде век рожде́ннаго Сы́на и Бо́га и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере, свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Стра́сти Христо́вы, о́тче Мака́рие, воспомина́я, страда́льческими по́двиги по́стническое житие́ твое́ уясни́л еси́.

Теле́сныя му́ки от неве́рных ага́рян прия́ти угото́вавыйся, со кресто́м Боже́ственным к ним изше́л еси́.

Ничто́же предпочита́ти па́че любве́ Христо́вы ева́нгельски научи́вся и жизнь свою́ за Христа́ положи́л еси́.

Ум твой Небе́снаго блаже́нства наде́ждою озари́в и благода́тию в по́двизе утверди́вся, муче́ния путь сконча́л еси́.

Богоро́дичен: Я́ко ро́ждшая Творца́ и Царя́ вся́ческих, Богоро́дице Всенепоро́чная, Чи́стая, Ты мя изба́ви вся́каго скве́рнаго согреше́ния.

 

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л львов зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Омрачи́л еси́ все вра́жие неи́стовство, сла́вне, и боре́ния, неотъе́млемою си́лою Христа́ облече́н, и, победоно́сец быв, му́чениче Мака́рие, вопия́л еси́: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Чуде́с твои́х мно́жество па́че ума́ дарова́ния, я́же тебе́ подаде́ Христо́с, всем показу́ет сла́ву и благода́ть исцеле́ния, я́же па́че сло́ва я́ве твою́ благода́ть пропове́дует нам, вопию́щим: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Неми́лостивно твою́ главу́ враг сокруши́, но Бог тя во высоча́йших венце́м венча́ победи́тельным, вене́чниче многострада́льне, сла́во му́чеников и всех преподо́бных.

Ра́дуйся, страда́льцев и́стине; ра́дуйся, удобре́ние ве́ры и украше́ние; ра́дуйся, пресве́тлый му́чеников светоно́сче, и́же лесть разори́вый страда́нием твои́м и свет просия́вый ми́рови, Мака́рие преподо́бне и прему́дре.           

Богоро́дичен: Се вси ро́ди, Отрокови́це, я́коже прорекла́ еси́, Тя ублажа́ют, Бо́га Блаже́ннаго ро́ждшую, блаже́нныя содева́ющаго, и́же повеле́нием Его́ после́дующия ве́рою и вопию́щия: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.   

 

Песнь 9

Ирмо́с: Тя, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию, в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Юдо́ль земну́ю проше́д, Небе́снаго блаже́нства, о́тче, дости́гл еси́.

Пе́ние по́двиг твои́х от нас, недосто́йных, приими́, Мака́рие, и грехо́вныя нищеты́ на́шея не возгнуша́йся.

О, ка́ко грехи́ мно́гими тя́жце обремени́хомся, о, ка́ко тала́нты, от Бо́га прия́тыя, окая́нне расточи́хом! Но не лиши́ и нас, гре́шных, твоего́ заступле́ния, Мака́рие, о́тче наш.

Ю́жский преде́л страны́ Ру́сския, тебе́ при́сный, о́тче Мака́рие, от искуше́ний и бед сохрани́.

Богоро́дичен: Я́ко Ма́ти Бо́жия, моли́ из Тебе́ ро́ждшагося Го́спода Бо́га и Царя́, е́же изба́витися вся́каго преще́ния и лука́ваго обы́чая Твоему́ рабу́, Чи́стая, на Тя наде́ющемуся из чре́ва моея́ ма́тери, Влады́чице.

 

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся, Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Предстоя́ у Престо́ла всех Влады́ки, Богови́дче Мака́рие, творя́щим честно́е твое́ пра́зднество здра́вие да́руй и гра́ду на́шему изба́витися от напа́стей и бед, побе́ду стране́ на́шей на проти́вныя враги́ испроси́ моли́твами твои́ми.

Моле́ний и пе́ний гла́сы услы́ши, Богоно́се о́тче Мака́рие, в ве́ре же и лю́бви лю́ди утверди́ и оте́чества побори́ враги́, о́тче, вою́ющия на ны, свы́ше благода́тию покрыва́я хва́лящия тя.

Пою́ще, мо́лим тя приле́жно: о Це́ркви помоли́ся, Кресто́м побе́ды дарова́ти, правосла́вной ве́ре кре́пость на е́реси враго́в да́руй моли́твами твои́ми, нам же спасе́ние и мир ми́ру в твое́й па́мяти, Мака́рие.

Страну́ на́шу от вся́ких бед защити́, богозда́нный Правосла́вия щи́те, преподобному́чениче Мака́рие, во благоче́стии церкве́й Бо́жиих благострое́ние да́ждь и свы́ше Небе́сную по́мощь.

Богоро́дичен: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему с преподо́бным Мака́рием, да соблюде́т и сохрани́т страну́ на́шу неруши́му и да спасе́т ны, Тя велича́ющия.

 

Свети́лен:

О́вруча благо́е воспита́ние, Мака́рия свята́го восхва́лим  вси, я́ко ве́ры непоро́чныя испове́дника, я́ко благоче́стия столпа́ и я́ко моли́твенника те́плаго о душа́х на́ших.

Сла́ва:

Свети́ло, нам просия́вшее в после́днее вре́мя, просвети́ ны, твоя́ певцы́, святы́й преподо́бне Мака́рие, и моли́ Го́спода за ны, чту́щия па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника.

 

На хвали́тех стихи́ры, глас 8:

О, пресла́внаго слы́шания! Госпо́дь всех и Царь ми́ра, Ему́же со стра́хом слу́жат а́нгельская во́инства, ли́ца своя́ закрыва́юща, на ве́чери ученико́в Свои́х но́зе умыва́ше. Его́же уничиже́ния о́бразу после́дуя, Мака́рие святы́й, нача́льства духо́внаго са́ном облече́н, я́ко после́днейша и ме́ньша себе́ име́ти подвиза́яся, ева́нгельски па́стве свое́й служа́ше.

О, бла́гости Бо́га на́шего! Ко бли́жним состра́стие, а́ще и ма́ло быва́ет, а́ще и в ча́ши студе́ныю воды́ подая́ние показу́ется, награ́ды своея́ у Го́спода не погубля́ет. Е́же воспомина́я, Мака́рий святы́й нищелю́бие стяжа́ти и в печа́лех и напа́стех су́щия утеша́ти подвиза́шеся.

О, ти́хости безстра́стныя! Ско́рби и напа́сти от еретико́в подъе́мля, Мака́рий святы́й незло́бие и братолю́бие сохраня́ше, ко враго́м доброжела́телен быва́я.

О, чуде́с мно́гих! Послуша́ние и смире́ние свята́го Мака́рия, Пра́ведный Судия́ на земли́ превозно́сит, нетле́нием и чудесы́ разли́чными уго́дность пред Ним моли́тв его́ показу́я.

Сла́ва, глас то́йже:

    Не возмо́гут словеса́ на́ша твои́х доброде́телей воспе́ти, Мака́рие, но сокруше́нным се́рдцем к тебе́ припа́дающе, про́сим, е́же моли́тися Го́сподеви умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен или́ пра́здника.

 

На Литурги́и слу́жба преподо́бническая.

 

Моли́тва

О пресла́вный преподобному́чениче Мака́рие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче всех, притека́ющих к тебе́, предста́тельством свои́м пред Го́сподом умоли́ Спа́са на́шего, да обрати́т ду́ши на́ша к покая́нию и исправле́нию, да да́рует мир оте́честву на́шему и всей земли́ и да помо́жет всем нам тве́рдыми бы́ти в ве́ре Правосла́вней и де́лех благи́х, да отжене́т от нас дух зло́бы и лука́вства и братолю́бие всели́т в нас, и да прино́сим  во всем житии́ на́шем плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру нелицеме́рную, кро́тость и воздержа́ние, и да, распя́вше на земли́ плоть на́шу со страстьми́ и похотьми́ и ду́хом живу́ще и ходя́ще, сподо́бимся жи́зни ве́чныя в ве́це гряду́щем, и, ра́йския сла́дости при́сно наслажда́ющеся с тобо́ю и со все́ми святы́ми, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 


*  псаломник — псалмопевец.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.