Служба преподобнаго Феодора, князя Острожскаго, во иноцех Феодосия, Киево-Печерскаго чудотворца

    (11 / 24 а́вгуста)

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры пра́здника Преображе́ния 3 и преподо́бнаго 5, глас 1:

Красу́йся, чудотво́рная Ла́вро Ки́евская, и о пра́зднице преподо́бнаго те́пле возвесели́ся, отве́рзитеся, пеще́рнии вхо́ди, днесь бо духо́вную  трапе́зу христиа́ном предлага́ет Фео́дор сла́вный, прие́мля тех усе́рдныя моли́твы и о спасе́нии свое́м ревнова́ти всех науча́я, Бо́гу венча́вшу того́ по́двиги и нетле́нием моще́й его́ ве́ру на́шу утвержда́ющу.

Темна́ пеще́ра и те́сен вход, но Боже́ственною любо́вию святы́х освети́ся темнота́ и умно́жися вхожде́ние люде́й безчи́сленных, жела́нием бо влеку́тся, е́же гро́бы чудотво́рцев целова́ти, в ни́хже и преподо́бный Фео́дор, я́ко еди́на от звезд, сия́ет и моли́тву возно́сит Христу́ Бо́гу о спасе́нии душ на́ших.

От бра́нных по́двиг к подвиго́м духо́вным премени́ся блаже́нный Фео́дор, навы́кнув бо со веще́ственным мече́м  проти́ву враго́в церко́вных исходи́ти, меч духо́вный подъе́м на враги́ неви́димыя, си́лою Бо́жиею кре́пко сия́ побежда́ше, но и до днесь вои́нствующим проти́ву тех по́мощь с Небе́с посыла́ет и мо́лится Христу́ Бо́гу о спасе́нии душ на́ших.   

Вся объе́м любо́вию, Фео́дор сла́вный не терпя́­ше ви́дети му́чимыя от инове́рных Ру́сския лю́ди и, ору́жие прие́м, я́ко победи́тель стра́шен, враго́м противостоя́ше, но, де́ло свое́ соверши́в, двор кня́жий оставля́ет а́бие и пеще́рное затворе́ние в лу́чший черто́г себе́ вменя́ет; потщи́мся у́бо, о бра́тие, того́ подража́ти исправле́ния и в моли́тву преподо́бнаго приводи́ти о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, глас 4:

    Гора́ Пече́рская, мо́щи святы́х покрыва́ющи, вои́стинну честна́ и свята́  есть, зане́, телеса́ преподо́бных содержа́щи, а́ки рай Бо́жий ве́рным явля́ется; сия́ у́бо помышля́яй Фео́дор сла́вный, и земно́е бога́тство, и честь княже́ния в уме́ты вмени́в, посреде́ святы́х вселя́ется, и ча́сти их от Христа́ сподобля́ется, и мо́лится при́сно о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Гора́, я́же, иногда́ мра́чна и ды́мна, ны́не же честна́ и свята́ есть, на не́йже но́зе Твои́ стоя́сте, Го́споди, преве́чное бо сокрове́нное та́инство напосле́док явле́но сотвори́, стра́шное Твое́ преображе́ние, Петру́, и Иоа́нну, и Иа́кову. И́же, такова́ сия́ния лица́ Твоего́ не терпя́ще и све́тлости риз Твои́х, ниц на лице́ земли́ покрыва́хуся, и́же и у́жасом одержи́ми, дивля́хуся, ви́дяще Моисе́я и Илию́, глаго́люща с Тобо́ю, хотя́щая приключи́тися Тебе́; и глас от Отца́ свиде́тельствоваше, глаго́ля: Сей есть Сын Мой возлю́бленный, о Не́мже благоизво́лих, Того́ послу́шайте, И́же и да́рует ми́рови ве́лию ми́лость.

 

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бие, поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие, спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т, и от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды. Вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их, и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните, судии́ конце́в земли́. Внуши́те держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие — сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник же а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет изчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть: восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,  или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся  вма́ле испо́лни лета до́лга: уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия; лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На литии́ стихи́ры пра́здника, глас 2.

Сла́ва, глас то́йже:

Ки́ими похва́льными венцы́ увязе́м блаже́ннаго Фео́дора? Той бо вене́ц княже́ния во́лею отлага́ет, той бо име́нию неприча́стен явля́ется, зане́, враги́ Це́ркве отмща́я, свои́м враго́м проще́ние дарова́ти навы́че и пре́жде власо́в постриже́ния смиренному́дрием удивля́ше лю́ди, пото́м же во и́ночестем о́бразе ра́доваше А́нгелы и просла́ви Христа́, того́ моли́твами да́рующаго нам ве́лию ми́лость.                                 

И ны́не, пра́здника, глас 5: Прииди́те, взы́дем на го́ру Госпо́дню:                            

 

Стихи́ры на стихо́вне, глас 5:

Ра́дуйся, благоче́стия пра́вило, Фео́доре, Во­лы́нская   похвало́,   Правосла́вныя   ве́ры защи́тителю и злоде́ем победоно́сный отмсти́телю (устрашителю); ра́дуйся, наро́да че́шскаго засту́пниче и лати́нских ухищре́ний обличи́телю, о нас моли́ся непреста́нно Христу́ Бо́гу, дарова́ти земли́ Ру́сстей мир и спасе́ние душа́м на́шим.       

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.                          

Ра́дуйся, ева́нгельскаго глаго́ла исполни́телю, Фео́доре, земли́ на́шея пред Го́сподем засту́пниче; ра́дуйся, пеще́рнаго затворе́ния не убоя́выйся, но лик святы́х Пече́рских собо́ю умно́живый, от дея́ния восше́дый к виде́нию и на Небеса́ ду́хом пресели́выйся. Тоя́ ча́сти и нас сподо́би, Фео́доре, пред твои́ми моща́ми моля́щихся ве́рою и любо́вию.

Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́, род пра́вых благослови́тся.       

Ра́дуйся, преподо́бне Фео́доре, вся земна́я Христа́ ра́ди презре́вый, за озло́бленныя же лю́ди возноси́вый моли́твы, и нас твои́м мо́щным предста́тельством просвети́, во е́же за ве́ру безстра́шно стоя́ти и о душа́х свои́х попече́ние прилага́ти, воспева́ющим твоя́ ди́вныя по́двиги и венча́вшаго тя Христа́ прославля́ющим.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Фео́доре, твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом; блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав, и вра́жию обличи́л еси́ си́лу, А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных, с ни́миже моли́ся Го́сподеви поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника, глас 4:

На горе́ высо́це преобра́жся, Спас, верхо́вныя име́я ученики́, пресла́вно облиста́л есть, показу́я, я́ко высото́ю доброде́телей облиста́вше и Боже́ственней сла́ве сподо́бятся. Глаго́лющии со Христо́м Моисе́й и Илия́ пока́зоваху, я́ко живы́ми и ме́ртвыми облада́ет и и́же дре́вле зако́ном и проро́ки глаго́лавый есть Бог, Ему́же и глас  Оте́ч из о́блака све́тла послу́шествоваше, глаго́лющий: Того́ послу́шайте, И́же Кресто́м а́да плени́вша и ме́ртвым да́рующа живо́т ве́чный.

 

По Ны́не отпуща́еши тропа́рь свята́го два́жды и пра́здника еди́ножды.

 

Тропа́рь свята́го, глас 7.

Подо́бен: Преобрази́лся еси́:

Преобрази́л еси́ земна́го княже́ния сла́ву во и́ночества о́браз смире́нный, и вме́сто враго́в ви́димых на неви́димыя ополчи́лся еси́, и, обою́ победи́тель кра́сен явля́яся, еди́н от чудотво́рец Пече́рских показа́лся еси́; те́мже и нам ре́вности Бо́жия дар испроси́, братолю́бием сердца́ на́ша просвети́ и ко спасе́нию ве́чному стези́ на́ша, Фео́доре блаже́нне, напра́ви.

 

Ин тропа́рь, глас 4:

Кня́жеских дароноше́ний и всего́ су́етствия мирска́го спе́шне отве́ргся, Бо́жиих же дарова́ний, прему́дре Фео́доре, преи́скренне сподо́битися жела́я, прия́л еси́ и́ноческий о́браз и, в нем смире́нным послуша́нием и безмо́лвным житие́м Царю́ Небе́сному благоугожда́я, получи́л еси́ от Него́ безсме́ртныя да́ры, и́хже и нам, чту́щим тя, получи́ти моли́ся.

 

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Фео́доре, яви́ бо тя Христо́с я́ко вои́стинну богодарова́нное сокро́вище Волы́нстей земли́, но́ваго побо́рника ве́ры Правосла́вныя, и наро́ду ру́сскому пресла́вна и благоприя́тна. Те́мже ны́не, плоды́ светоно́сных трудо́в твои́х в стране́ на́шей под се́нию Святы́я Це́ркве Правосла́вныя наслажда́ющеся, хва́лим Го́спода, дарова́вшаго тебе́ си́лу и кре́пость на сопроти́вныя, Его́же моли́ спасти́ оте́чество твое́, и держа́ве сро́дник твои́х богоуго́дней бы́ти, и сыново́м  ру́сским спасти́ся.

 

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, преподо́бному. И ны́не, пра́здника.

 

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Пеще́рное затворе́ние возлюби́л еси́ в житии́ твое́м, преподо́бне, и во гро́бе ма́лем всели́лся еси́ днесь, о́тче Фео́доре, но се́рдце твое́ всю Ру́сскую зе́млю вмеща́ет нете́сно и уже́ не земны́м ору́жием, но моли́твою ве́рныя лю́ди огражда́ет, честны́я по́двиги твоя́ воспева́ющия.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Челове́ческое измене́ние:        

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас то́йже.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Пра́здник наста́ преподо́бнаго Фео́дора, притецы́те у́бо, лю́дие, к того́ заступле́нию, ему́же отцы́ на́ша навыко́ша дре́вле, поне́же непрестаю́щая Христо́ва любо́вь и ны́не блаже́ннаго на предста́тельство о нас воздвиза́ет.         

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: На горе́ Фаво́рстей:

 

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Полки́ чу́ждих побежда́ше Фео́дор сла́вный, я́ко Ру́сскаго во́инства непобеди́мый вождь, но своему́ супоста́ту а́бие проще́ние дарова́; научи́мся у́бо, о бра́тие, таково́му о́бразу ева́нгельскаго жития́ после́довати нело́жно и к тому блаже́ннаго в по́мощь нам призыва́ти усе́рдно.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Сокрове́нную мо́лнию:

 

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче, во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х, те́мже на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х, де́монская разори́л еси́ по́лчища и а́нгельския дости́гл еси́ чи́ны, и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́. Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу, мир испроси́ душа́м на́шим.

 

Кано́н

пра́здника пе́рвый, глас 4, на 6.

Та́же преподо́бнаго на 8, глас 8, его́же краегране́сие без Богоро́дичнов: Фео́дору Остро́жскому молю́ся.

 

Песнь 1

Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де; лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль. Песнь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Фео́дора блаже́ннаго просла́вим, бра́тие, кня́зя же и во́ина, не своея́ сла́вы иска́вшаго, но с еретики́ за ру́сскую зе́млю пра́вшагося, последи́ же во а́нгельстем о́бразе земна́я вся оста́вившаго и де́моны попра́вшаго кре́пко.

Еди́н от чудотво́рец Пече́рских яви́лся еси́, Фео́доре блаже́нне, но и Волы́нская земля́ о па́мяти твое́й весели́тся, от всех же конце́в земли́ ве́рнии ко предста́тельству твоему́ притека́ют, всем у́бо бу́ди слы́шатель благи́й и покая́нию учи́тель.

О́наго блаже́ннаго живота́, его́же сподо́бился еси́, Фео́доре преподо́бне, и нас насле́дники сотвори́ твои́ми моли́твами, а́ще и погреша́ющих мно́го, но многостра́стное житие́ свое́ осужда́ющих и твои́м моще́м ве́рою покланя́ющихся.

Богоро́дичен: На Тя, Де́во, наде́жду положи́х спасе́ния моего́, грехо́вныя скве́рны всего́ мя омы́й и чи́ста соде́лай Сы́ну Твоему́, изря́дно благоугожда́юща и творя́ща Сего́ всесвяту́ю во́лю.

Катава́сия: Ли́цы изра́ильтестии:

 

Песнь 3

Иромо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.                                   

Даждь ми, преподо́бне о́тче, от даро́в Боже́ственныя благода́ти, и́хже оби́льно причасти́лся еси́, неуста́нную о спасе́нии ре́вность, от Го́спода мне сию́ испроси́в и твои́м благослове́нием запечатле́в неви́димо.

О, ка́ко восхоте́л бых аз не то́чию усты́ твое́ житие́ прославля́ти, блаже́нне, но и подража́тель того́ яви́тися, о сем у́бо сотвори́ моли́тву Христу́ Бо́гу, презира́я моя́ лю́тая прегреше́ния и пока­я́нию моему́ внима́я.

Ра́зум всесоверше́н показа́л еси́, о́тче преподо́бне, егда́ за зло добро́м супоста́ту твоему́ возда́л еси́ и я́ко друг благи́й врагу́ твоему́ яви́лся еси́. Аз же бесо́м друг страстьми́ свои́ми бых, увы́ мне; но твои́ми моли́твами па́ки победи́теля тех яви́ мене́, блаже́нне Фео́доре.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Я́же еди́на ра́дость несказа́нно ро́ждши; ра́дуйся, колесни́це и о́блаче Сло́ва; ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Де́во Неискусобра́чная; ра́дуйся, преподо́бных сла́во; ра́дуйся, му́чеников венча́ние.                      

 

Конда́к и и́кос пра́здника.

 

Седа́лен преподо́бнаго, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Непристу́пную сла́ву Пресвяты́я Тро́ицы созерца́ет днесь преподо́бный Фео́дор, мы же земны́х помышле́ний не оставля́ем, увы́ нам, но, того́ исправле́ния воспомина́юще, па́ки к Небе́сным душе́ю восхища́еми, глаго́лем: о́тче преподо́бне, моли́тву сотвори́ Христу́ Бо́гу, е́же спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.                    

 

Песнь 4

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, тем и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бог. Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Укра́сися княже́ние твое́, о́тче преподо́бне, не то́чию свои́х ти по ве́ре от враго́в защище́нием, но и че́шскаго наро́да проти́ву лати́н заступле́нием, вся бо в любо́вь Христо́ву, я́ко Па́вел о́ный, призва́ти вожделе́л еси́.

Остро́г град, ма́лую часть твои́х нетле́нных моще́й прия́ти сподо́бивыйся, а́ки насле́дие княже́ния твоего́, о сем све́тло возра́довася и твои́ми доброде́тельми хва́лится, та́кожде свята́я Ла́вра Ки́евская, твое́ нетле́нное те́ло показу́ющи ве́рным, засту́пника тя своего́ имену́ет и на моли́твы твоя́ упова́ет те́пле.

Святы́й Фео́дор ны́не от Небе́с на зе́млю Ру́сскую призира́ет и на брань духо́вную нас, бра́тие, воздвиза́ет: потщи́мся у́бо грехо́вную оттрясти́ ле́ность, и сердца́ на́ша горе́ воздви́гнути, и жела́нием ве́чныя жи́зни испо́лнити.

Богоро́дичен: В жена́х еди́на Де́ва пребыла́ еси́ и пре́жде рождества́, и по рождестве́: Бог бо бе, обновля́я естества́ па́че сло́ва, из Тебе́ неизрече́нно воплоща́емь, И́же горе́ пре́жде век и на земли́ в после́дняя ле́та ро́ждься, Пренепоро́чная.

 

Песнь 5

Ирмо́с: Мрак души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же, началоро́дную тьму изгна́в бе́здны, и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве, да, у́тренюя, сла́влю Тя.

Тре́бующим твоего́ на враги́ заступле́ния, ца­ре́м же и лю́дем, был еси́, Фео́доре, неуста́нный помо́щник, зане́ по глаго́лу Госпо́дню за дру́ги ду́шу свою́ положи́ти гото́в был еси́, те́мже и нас не отри́ни, блаже́нне, твоего́ заступле́ния на де́моны прося́щих.

Ра́дуйся, Влади́мире равноапо́стольне, твоего́ пра́внука зря, ра́йскою сла́вою украше́на на Небеси́, и на земли́ от христиа́н ублажа́ема, и на враги́ сим моли́твою свое́ю спобо́рствующа.

О́блак искуше́ний, на ру́сския лю́ди от безбо́жник наше́дший, твои́ми моли́твами разжени́, Фео́доре прему́дре, зане́, умно́жившимся собла́зном, кре́пость на́ша оскуде́. Не оста́ви у́бо зе́млю твою́ от враго́в Христо́вых противорастле́тися, но ве́ру несомне́нную и упова́ние от Бо́га низпосли́ душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Де́во Ма́ти Отрокови́це, Непостижи́маго пло́тию ро́ждши, А́нгелов сла́во и де́монов я́зво, Богоневе́сто, мое́ се́рдце, уя́звенное грехми́, исцеле́ния Боже́ственнаго сподо́би.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́  Бо́же наш.

Житие́ мое́ страстьми́ умертви́ся, моли́тва ле́ностию мно́гою оскуде́, братолю́бием украси́тися не попеко́хся; и́же ми́ру умертви́выйся и в моли́тве до сме́рти пребы́вый, братолю́бия рачи́телю, о́тче преподо́бне, помози́ ми во гресе́х погиба́ющему.

Сама́го себе́ пла́чу, окая́нный, и земли́ на́шея растле́ния, но, твое́ предста́тельство призыва́я, о́тче преподо́бне, па́ки к духо́вному де́ланию воздвиза́юся и глаго́лю: заступи́ твою́ зе́млю, уго́дниче Бо́жий, и о спасе́нии мое́м сотвори́ моли́тву.

Кто от ве́рных не удиви́тся преподо́бнаго Фео́дора ре́вности духо́вней: той бо на княже́нии ве́ры бысть подви́жник и в по́двизе пеще́рнем князь над страстьми́ вско́ре показа́ся, по преставле́нии же свое́м А́нгелов купножи́тель.

Богоро́дичен: Ума́ моего́ извраще́ния и души́ двиза́ния страстна́я и лю́тая, Де́во, испра́ви и це́ла мя соблюди́ от всегда́ неми́лостивно находя́щих ми.

 

Конда́к, глас 4:

Красоты́ ри́зныя возгнуша́вшагося и бога́тства тле́ннаго со благодаре́нием отве́ргшагося, в ри́зу же безстра́стия обле́кшагося и бога́тому в щедро́тах Христу́ возсле́довавшаго, прииди́те, ве́рнии, восхва́лим Фео́дора достосла́вна, я́ко моля́щася непреста́нно о душа́х на́ших.

 

И́кос:

Восхва́лим, бра́тие, Фео́дора блаже́ннаго, той бо от ю́ности себе́ не пощади́, в похо́дех проти́ву враго́в ве́ры на́шея плоть изнуря́я и живо́т свой за дру́ги полага́яй, и, я́ко Дави́д Соломо́ну, своему́ сы́нови о построе́нии хра́мов Бо́жиих заве́т пре­да́в, мона́шеское житие́ изво́лил есть, а́ки раб бра́тии угожда́яй и себе́ сама́го смиря́яй, того́ у́бо воспои́м, бра́тие, я́ко Бо́гу и бли́жним порабо́тившагося, враги́ же ви́димыя и неви́димыя смири́вшаго и моля́щагося непреста́нно о душа́х на́ших.

Песнь 7

Ирмо́с: На по́ле Деи́ре иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние Богоно́сных, в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га, тро́ично воспева́ху, глаго́люще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Остро́г град твоя́ по́двиги, о́тче преподо́бне, пропове́дует, храни́т же оби́тель Де́рманская тех па́мять, воспева́ет и Пече́рская Ла́вра терпе́ние твое́ и ве́ру, лю́дие же ру́сстии и наро́д че́шский в твое́м заступле́нии обще́ние любве́ своея́ утвержда́ют.

Мо́лимся тебе́, Фео́доре блаже́нне, да, я́коже кре́пость стоя́ния твоего́ ча́дом твои́м по пло́ти дал еси́ и сих до четве́ртаго ро́да адама́нты Правосла́вныя ве́ры яви́л еси́ и проти́ву враго́в тоя́ борцы́ неодоли́мы, та́кожде и нас, твоя́ же по ду́ху ча́да, подража́тели му́жества твоего́ предста́тельством твои́м соде́лай.

Ум мой изнемога́ет, от страсте́й противобо́рствуемь, и де́рзость враго́в Христо́вых стра́хом коле́блет мою́ ду́шу, сию́ у́бо укрепи́, о́тче преподо́бне, и Боже́ственною просвети́ ре́вностию и о вре́менных небреже́нием.

Богоро́дичен: Разуме́вше издале́ча честни́и проро́цы та́инства Твоего́ неизрече́нную глубину́, многообра́зно всем уясни́ша Твое́ рождество́, Де́во, взыва́юще; благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Песнь 8

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся, Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Мое́ неразу́мие твое́ю моли́твою исцели́, о́тче преподо́бне, по́мыслы покая́ния просвеща́я мою́ ду́шу и враги́ проща́ти о́бразом жития́ твоего́ науча́я, и к по́двигу возведи́ воздержа́ния.

О́гнь любве́ Бо́жия, преди́вный Фео́доре, в свое́м се́рдце возже́г, единоплеме́нныя че́шския лю́ди проти́ву лати́нян защити́л еси́: тем и ны́не бу́ди проти́ву е́реси защити́тель, о́тче преподо́бне, и́же Правосла́вную ве́ру от язы́ка их любо́вию восприя́ша.                                  

Лю́дем безчи́сленным от мно́гих язы́к, во святу́ю Ла́вру приходя́щим, и на вся́ком ме́сте по́мощь твою́ призыва́ющим ско́рый слы́шатель и до́брый спасе́ния наста́вник, преблаже́нне Фео́доре, яви́л­ся еси́, всех ко Христу́ неви́димым посеще́нием твои́м призыва́я.

Богоро́дичен: Умерщвле́нную угрызе́нием змии́ным ду́шу мою́, еди́на Исто́чник жи́зни ро́ждшая, Всенепоро́чная, оживи́ и твори́ти сподо́би нас ра́ди из Тебе́, Де́во, Ро́ждшагося хоте́ние, вопию́щу: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

Песнь 9

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, воздви́гнувый рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́, в ни́хже посети́ нас Восто́к с  высоты́ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.   

Ю́жский преде́л земли́ Ру́сския твои́х по́двиг  прославле́нию навы́че, Фео́доре блаже́нне, сей у́бо в Правосла́вии утверди́, проти́ву нечести́выя е́реси укрепи́, но и о всем ми́ре моли́твенник неуста́нный пребу́ди.

Се вре́мя твоего́ заступле́ния прии́де, о́тче преподо́бне: ви́диши бо зе́млю на́шу от нечести́вых уче́ний обурева́ему, зри́ши бо оскуде́ние любве́ на́шея, от Христа́ предрече́нное, и душ челове́ческих разслабле́ние, и о пра́вде Бо́жией нераде́ние. Поми́луй у́бо, поми́луй нас твои́м заступле́нием.

Я́звы душ на́ших, от враг неви́димых наложе́нныя, исцели́, Фео́доре блаже́нне, и от бед и обстоя́ний моли́твами твои́ми огради́ нас, и ра́дости ве́чныя нас сподо́би, а́ще и недосто́йных, но твоему́ предста́тельству ве́рующих те́пле.

Богоро́дичен: Глас Ти провозгла́шаем Гаврии́лов: ра́дуйся, земле́ избра́нная; ра́дуйся, трапе́зо златови́дная; ра́дуйся, челове́ков прибе́жище; ра́дуйся, му́чеников похвало́; ра́дуйся, А́нгелов ра́дование, Свята́я Богоро́дице, держа́во ве́рою чи́стою блажа́щих Тя.

 

Свети́лен:

Да восхва́лится преподо́бный Фео́дор от всех ве́рных язы́ков, я́ко ве́ры святы́я быв ратобо́рник, напа́ствуемых защити́тель, враго́м за зло до́брым воздая́тель, кня́жий вене́ц на и́ноческую власяни́цу премени́тель, поста́ и моли́твы благи́й о́браз яви́вый и о душа́х на́ших моли́твенник тепле́йший.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Све́те неизме́нный:

 

На хвали́тех поста́вим стихо́в 6 и пое́м подо́бны пра́здника 3, глас 2, и преподо́бному 4, глас 8:

Преподо́бен и че́стен свети́льник богодаро́ванный и светоно́сный яви́лся еси́ на земли́, Богоно́сне о́тче Фео́доре, от ро́да бо изше́д присночестна́го, я́ко плодови́тая розга́ от ко́рене славнодержа́внаго Влади́мира, вои́стинну плоды́ ве́ры Боже́ственныя и светоно́сныя прине́сл еси́ и те́ми Го́сподеви угоди́л еси́; и ны́не, в Небе́сных живы́й, моли́ся Христу́ дарова́ти ста́ду твоему́ мир и ве́лию ми́лость.

Богоблаже́нне о́тче Фео́доре, вои́стинну дар Бо́жий и дая́ние, е́же от Отца́ све́тов, во страна́х оте́чествия твоего́ яви́лся еси́: о тебе́ бо свы́ше явля́емую Бо́жию си́лу позна́хом и заступле́ние Небе́сное, и́миже от враго́в единове́рныя лю́ди твоя́ спасл еси́, уразуме́хом, и ны́не, в Небе́сных живы́й, моли́ся Христу́ Бо́гу дарова́ти стране́ на́шей мир и ве́лию ми́лость.

Богому́дре блаже́нне Фео́доре, ты, по и́мени твоему́ и житие́ твое́ хотя́ стяжа́ти, тле́нныя да́ры ми́ра сего́ презре́л еси́, и, сла́ву кня́жества твоего́ презре́в, сама́го себе́ в дар Бо́гу прине́сл еси́, и во убо́гий и́ноческий о́браз обле́клся еси́, обнища́вшему нас ра́ди Христу́ после́дуя; и ны́не, в Небе́сных живы́й, моли́ся Пода́телю всех благи́х дарова́ти моли́твенником твои́м мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те, Ру́сстии собо́ри, собери́теся, ве́рных ли́цы, све́тло соста́вльше псало́мскую песнь, Боже́ственному сему́ и Богоно́сному Фео́дору глаго́люще: ра́дуйся, Бо́жиих дарова́ний сокро́вище пребога́тое; ра́дуйся, христиа́н правосла́вных рог богоно́сный; ра́дуйся, доброде́тели и благоче́стия христиа́нскаго всеизря́дная похвало́; ра́дуйся, благи́й предста́телю и моли́твенниче о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

 

На Литурги́и:

Блаже́нны пра́здника и свята́го. И про́чая слу́жба преподо́бническая.

 зри      А́ще бу́деши пе́ти слу́жбу преподо́бному Фео́дору во ин день, егда́ несть попра́зднства, ставь на Го́споди, воззва́х: стихи́р его 8, и по сих на И ны́не: воспева́й Богоро́дичен гла́са, и́же глаго́лется Догма́тик. Та́кожде и по про́чиих стихи́рах и седа́льнах и свети́льне на Сла́ва, и ны́не: ставь Богоро́дичны воскре́сны по гла́су их из Окто́иха. На литии́ же глаго́ли стихи́ру хра́ма. В конце́ вече́рни, а́ще есть бде́ние, глаго́ли тропа́рь свято́му два́жды, и Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: На у́трени же, по Бог Госпо́дь: та́кожде тропа́рь свято́му два́жды, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Я́ко на́шего воскресе́ния сокро́вище: Вме́сто же кано́на Преображе́нию ставь кано́н Богоро́дицы: Во́ду проше́д: На хвали́тех стихи́ры свято́му воспева́й на 4, та́же Сла́ва: свято́му. И ны́не: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х:

 

Моли́тва

Вои́нствование земно́е на духо́вную брань преложи́вый и о лю́дех свои́х до́брое попече́ние показа́вый, блаже́нне Фео́доре преподо́бне! К тебе́ в смяте́нии серде́ц на́ших днесь прибега́ем и твоея́ по́мощи стране́ на́шей и душа́м на́шим смире́нно проси́ти дерза́ем. Ве́мы, уго́дниче Бо́жий, я́ко малоду́шие на́ше и ле́ность духо́вная дале́че от твоея́ па́жити ны отрева́ет и вся́каго омерзе́ния досто́йны ны соде́ловает, но милосе́рдие твое́ ко враго́м и преда́телем твои́м помина́юще, и́мже па́ки защи́тник яви́лся еси́, ра́внаго милосе́рдия твоего́ и нам, недосто́йным, мо́лим. Ты у́бо, уго́дниче Христо́в, от ага́рян разоре́нную зе́млю на́шу и от инове́рных подавля́ему жа́лостию и любо́вию объе́мля, па́ки к бо́дренному житию́ ве́рныя призва́л еси́, ели́ко во́инскими побе́дами, толи́ко и моли́твою и о́бразом жития́ своего́, а́ки све́щник златы́й, блиста́яся. Ты, мирска́го жития́ суету́ оста́вль, сам у́бо о души́ свое́й попече́нию в пеще́рнем уедине́нии преда́лся еси́, земли́ же на́шея попече́ние и исцеле́ние сла́вному ро́ду твоему́ запове́дал еси́, и та́ко преде́л свой еще́ на две́сте лет и вя́щше по кончи́не твоея́ от сете́й ерети́ческих огради́л еси́. Ты и дале́че су́щее единокро́вное нам пле́мя че́шское ко Правосла́вней ве́ре приближа́ти тща́лся еси́ и от лати́нскаго наше́ствия огражда́л еси́. Ты и ны́не, на Небесе́х душе́ю со А́нгелы водворя́яся, нетле́нным же те́лом посреде́ нас почива́яй, на́ша не отри́ни гла́сы ско́рбныя, но моли́твенный плач согреша́ющих сыно́в земли́ на́шея услы́ши. Согреши́хом бо и непра́вдовахом и от заве́т Бо́жиих отступи́хом, в развраще́нныя обы́чаи зле впадо́хом, и е́же еди́но на потре́бу есть, душ на́ших спасе́ние, в небреже́нии оста́вихом, тебе́ в Бо́зе пра́вда и сла́ва, о́тче преподо́бне, нам же стыде́ние лица́. Оба́че ели́ко грешне́йшии яви́хомся, толи́ко вя́щшаго сострада́ния твоего́ тре́буем и в покая́нии зове́м ти си́це: твоея́ неистощи́мыя любве́ луч нам низпосли́, гнев Бо́жий, пра́ведно на ны дви́жимый, моли́твою твое́ю от нас отведи́, спаси́тельную благода́ть Его́ к нам, недосто́йным, предста́тельством твои́м низве­ди́ и от грехо́вныя бе́здны к высоте́ покая́ния нас возведи́, да та́ко и мы житие́ свое́ испра́вити потщи́мся, кре́пость земли́ на́шея па́ки обновля́ти начне́м, враго́в же ве́ры Христо́вы и злых преле́стников безбоя́зненно отража́ти сло́вом и житие́м возревну́ем и Спаси́теля на́шего со все́ми святы́ми благода́рно воспева́ти бу́дем, сла́вяще Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

И́на моли́тва

О преподо́бне о́тче Фео́доре, земли́ Волы́нския похвало́ и прибе́жище, святы́я же Ла́вры Пече́рския сла́во и украше́ние! При́зри на предстоя́щия лю́ди, твоея́ по́мощи с ве́рою прося́щия и согре́шения своя́ тебе́ испове́дающия, приими́ тех усе́рдныя моли́твы и от вся́кия ско́рби и ну́жды предста́тельством твои́м изба́ви. Помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, в ми́ре и покая́нии житие́ на́ше зде проводи́ти, во благополу́чии памятова́ние о за́поведех Бо́жиих всеме́рно храни́ти, в беда́х же от ро́пота и уны́ния огражда́тися, оба́че и по́мыслом лу́чшим сердца́ на́ша испо́лни, да твоего́ благоутро́бия и я́же о ве́ре ре́вности подража́тели бы́вше, о́ных сподо́бимся ве́чных благ, и́миже днесь украша́яся, моли́твы о спасе́нии на́шем возно́сиши ко Го́споду, Ему́же сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.     

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.