Свяшчэннамучаніку Мітрафану Гомельскаму, Мінскаму, Астраханскаму (6 ліпеня)

(6 ліпеня)

Трапар свяшчэннамучаніку Мітрафану Гомельскаму, Мінскаму, Астраханскаму, глас 3

Воро́нежския земли́ прозябе́ние,/ во и́ночестве святи́телю Митрофа́ну тезоимени́тый,/ страну́ Белору́сскую труды́ свои́ми украси́вый,/ сло́ва Бо́жия пропове́дниче велегла́сный,/ Собо́ра Поме́стнаго уста́ богодухнове́нная,/ Патриа́рха Ти́хона сорабо́тниче ве́рный,/ во гра́де А́страхани священному́ченика Ио́сифа просла́вивый,/ его́же прее́мник на престо́ле и в страда́ниих яви́лся еси́,/ о́тче наш Митрофа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га // о спасе́нии всех почита́ющих тя.

Варонежскай зямлі па́растак, / ў інацтве свяціцелю Мітрафану тэзаімяніты, / край Беларускі працаю сваёю ўпрыгожыў, / слова Божага прапаведнік гучнагало́сы, / Сабора Памеснага вусны боганатхнёныя,/ Патрыярха Ціхана папле́чнік верны,/ у горадзе Астрахані свяшчэннамучаніка Іосіфа праславіў ты / і яго пераемнікам на прастоле і ў пакутах стаў, / ойча наш Мітрафане, маліся Хрысту Богу // аб спасенні ўсіх, хто ўшаноўвае цябе.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Мітрафану Гомельскаму, Мінскаму, Астраханскаму, глас 5

Испове́дниче ве́ры правосла́вныя, / благоче́стия ревни́телю и чистоты́, / священному́чениче о́тче Митрофа́не, / па́стырь до́брый и трудолюби́вый Ма́терию Це́рковию я́влен был еси́, / и волко́в, разори́ти ю́ гряду́щих, не убоя́вся, / ду́шу твою́ за ча́да ея́ положи́л еси́, / зло́бу диа́вола Христо́вою любо́вию побежда́я, / те́мже и нам помози́, моли́м ти ся, // в терпе́нии Ева́нгельстем стяжа́ти ду́ши на́ша.

 Вызна́ўца ве́ры правасла́ўнай, / руплівец прававе́р’я і чысцінí, / свяшчэннаму́чаніча о́йча Мітрафа́не, / як па́стыр до́бры і працалю́бны Ма́ці Царкво́ю я́ўлены быў ты, / і ваўко́ў, што папрыходзілі, каб разбуры́ць яе, не збая́ўся ты, / душу́ сваю́ за дзяце́й яе ты адда́ў, / зло́бу дыя́вала любо́ўю Хрысто́ваю перамага́ючы, / ты ж і нам памажы́, мо́лімся табе, // у цярпе́нні Ева́нгельскім захава́ць ду́шы на́шы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.