Праведнай Юліяніі, князёўне Альшанскай (19 ліпеня)

(19 ліпеня)

Трапар праведнай Юліяніі, князёўне Альшанскай, глас 8

Я?ко непоро?чная неве?ста Нетле?ннаго Жениха? Христа?, пра?ведная де?во Иулиани?е,/ с све?тлою свеще?ю до?брых дел вошла? еси? в черто?г Его? Небе?сный / и та?мо со святы?ми блаже?нства ве?чнаго наслажда?ешися./ Те?мже моли?, Его?же возлюби?ла еси? и Ему?же де?вство твое? обручи?ла еси?, спасти? ду?ши на?ша.

Як беззаганная нявеста Нятленнага Жаніха Хрыста, праведная дзева Юліянія,/ са светлаю свечкаю добрых спраў увайшла ты ў хорам Яго Нябесны/ і там са святымі блажэнствам вечным цешышся./ Таму малі Таго, Якога ўзлюбіла ты і Якому дзявоцтва сваё заручыла ты, каб Ён спас ду?шы нашы.

 

Кандак праведнай Юліяніі, князёўне Альшанскай, глас 8

Храм Бо?жий одушевле?нный, де?вственною чистото?ю благоукра?шенный,/ ве?мы тя, свята?я и пра?ведная де?во, княжно? Иулиани?е,/ те?мже, с любо?вию пра?зднующе святы?х твои?х моще?й обре?тение,/ мо?лим тя, изве?стная жела?ний на?ших хода?таице:/ принеси? за нас моли?твы твоя? ко Го?споду / и от вся?ких бед свобожда?й нас предста?тельством твои?м у Престо?ла Всевы?шняго,/ да зове?м ти: ра?дуйся, де?во свята?я Иулиани?е, неве?сто Христо?ва прекра?сная.

Як храм Божы адушаўлёны, дзявочай чысцінёю добраўпрыгожаны, / ведаем цябе, святая і праведная дзева, князёўна Юліянія, / таму, з любоўю святкуючы святых тваіх мошчаў адно?йдзенне, / молімся табе, за жаданні нашы надзейная хадайніца: / прынясі за нас малітвы твае да Госпада / і ад усялякіх бед вызваляй нас заступніцтвам тваім перад прастолам Усявышняга, / каб мы ўсклікалі да цябе: радуйся, дзева святая Юліянія, нявеста Хрыстова прыгожая.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.