Праведнаму Іаану Кармянскаму (9 верасня)

(9 верасня)

Трапар праведнаму Іаану Кармянскаму, глас 4

Свя?тче Божий, отче наш пра?ведне Иоанне,/ пресви?­тере сла?вне ста?да Христова,/ свя?то житие? твое совершив,/ даром прозрения и исцеления Господь тя одари?,/ и ныне нетле?нным телесе?м с нами пребыва?я,/ моли Христа Бога нашего,// да спасет ду?ши наша, почита?ющих, блаженне, святую память твою.

Святы Божы, ойча наш праведны Іаане,/ прасвітар слаўны статку Хрыстовага,/ свята жыццё сваё правёў ты,/ дарам празарлівасці і ацалення Гасподзь цябе адарыў,/ і цяпер, нятленным целам з намі застаючы?ся,/ малі Хрыста Бога нашага // спасці ду?шы тых, хто ўшаноўвае, блажэнны, святую памяць тваю.

 

Кандак праведнаму Іаану Кармянскаму, глас 6

От чре?ва матери дивно прорече?нный,/ избра?нник Божий явился еси?,/ не токмо в житии? Богом просла?вленный,/ но и по смерти нас не оста?вивый,/ в дивном явлении ру?це за род православный ко Христу простира?я,/ моли?ся Влады?це всех Цареви поми?ловати нас,// чту?щих святую память твою.

Ад улоння маці дзівосна прадка?заны,/ абра?ннікам Божым з’явіўся ты,/ не толькі ў жыцці Богам праслаўлены,/ але і пасля смерці нас не пакінуўшы,/ у цудоў­ным яўленні ру?кі за род праваслаўны прасціраючы,/ маліся Уладару ўсіх Цару, каб памілаваў нас, // якія ўшаноўваюць святую памяць тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.