Праведнаму Іаану Кармянскаму (9 верасня)

(9 верасня)

Трапар праведнаму Іаану Кармянскаму, глас 4

Свя́тче Божий, отче наш пра́ведне Иоанне,/ пресви́­тере сла́вне ста́да Христова,/ свя́то житие́ твое совершив,/ даром прозрения и исцеления Господь тя одари́,/ и ныне нетле́нным телесе́м с нами пребыва́я,/ моли Христа Бога нашего,// да спасет ду́ши наша, почита́ющих, блаженне, святую память твою.

Святы Божы, ойча наш праведны Іаане,/ прасвітар слаўны статку Хрыстовага,/ свята жыццё сваё правёў ты,/ дарам празарлівасці і ацалення Гасподзь цябе адарыў,/ і цяпер, нятленным целам з намі застаючы́ся,/ малі Хрыста Бога нашага // спасці ду́шы тых, хто ўшаноўвае, блажэнны, святую памяць тваю.

 

Кандак праведнаму Іаану Кармянскаму, глас 6

От чре́ва матери дивно прорече́нный,/ избра́нник Божий явился еси́,/ не токмо в житии́ Богом просла́вленный,/ но и по смерти нас не оста́вивый,/ в дивном явлении ру́це за род православный ко Христу простира́я,/ моли́ся Влады́це всех Цареви поми́ловати нас,// чту́щих святую память твою.

Ад улоння маці дзівосна прадка́заны,/ абра́ннікам Божым з’явіўся ты,/ не толькі ў жыцці Богам праслаўлены,/ але і пасля смерці нас не пакінуўшы,/ у цудоў­ным яўленні ру́кі за род праваслаўны прасціраючы,/ маліся Уладару ўсіх Цару, каб памілаваў нас, // якія ўшаноўваюць святую памяць тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.