Свяшчэннамучаніку Пятру Круціцкаму (10 кастрычніка)

(10 кастрычніка)

Трапар свяшчэннамучаніку Пятру Круціцкаму, глас 2

Бо́жиим смотре́нием к святи́тельскому служе́нию/ святы́м патриа́рхом Ти́хоном призва́нный,/ ста́ду Христо́ву яви́лся еси́ страж неусы́пный/ и защи́тник небоя́зненный,/ священному́чениче Пе́тре./ Жесто́кая заточе́ния и да́льная изгна́ния,/ страда́ние и смерть от богобо́рцев претерпе́л еси́,/ вене́ц му́ченический прия́в,/ на Небеси́ ны́не ра́дуешися./ Моли́ ми́лостиваго Бо́га,/ да сохрани́т Це́рковь на́шу от нестрое́ний,/ единомы́слие и мир лю́дем Свои́м да́рует// и спасе́т ду́ши на́ша.

Бо́жым прамысле́ннем да свяцíцельскага служњння/ святы́м патрыя́рхам Цíханам паклíканы,/ ста́да Хрысто́вага стаў ты ахоўнікам пільным/ і абаронцам бясстра́шным,/ свяшчэннаму́чанік Пётр./ Жо́рсткае зняво́ленне і далёкае выгна́нне,/ пакуты і смерць ад багабо́рцаў прыня́ў ты,/ вяне́ц му́чаніцкі атрымаўшы,/ на Небе цяпер ра́дуешся./ Малі міласцівага Бо́га,/ каб захаваў Царкву на́шу ад разла́ду,/ каб аднаду́мства і мір даў лю́дзям Сваім // і спас ду́шы на́шы.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Пятру Круціцкаму, глас 4

Дух ми́рен и кро́ток стяжа́в, / тве́рдое упова́ние на милосе́рдие Бо́жие име́я, / блюсти́тель ве́рный Це́ркве Росси́йския / и испове́дник Христо́в яви́лся еси́,/ священному́чениче Пе́тре,/ при́сный о нас пред Бо́гом предста́телю // и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Дух мíрны і лаго́дны здабы́ўшы,/ цвёрдае спадзява́нне на міласњрнасць Бо́жую ма́ючы,/ захава́льнікам ве́рным Царквы́ Рускае / і вызна́ўцам Хрысто́вым з’явíўся ты, / свяшчэннаму́чанік Пётр,/ заўсёдны за нас перад Бо́гам хада́йнік // і малíтвеннік пра ду́шы на́шы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.