Свяціцелю Агафангелу Яраслаўскаму (16 кастрычніка)

(16 кастрычніка)

Трапар свяціцелю Агафангелу Яраслаўскаму, глас 2

От младе?нческих лет Бо?гом избра?нный, / на служе?ние Святе?й Це?ркви при?зван был еси?, / о?вцы слове?сныя ста?да Христо?ва до?бре упа?сл еси?, / за веру Правосла?вную гоне?ние претерпе?л еси. / Испове?дниче святи?телю Агафанге?ле, / моли? о нас Бо?га, до конца? в ве?ре и?стинней пребыва?ти, // па?стырю наш до?брый.

З дзіця?чых гадоў Богам абра?ны,/ на служэнне Святой Царкве паклíканы ты быў,/ шчыра пасвіў ты авечак разумных ста?да Хрыстовага, / за веру Праваслаўную ганенне перацярпе?ў ты./ Вызнаўца свяціцелю Агафанге?ле,/ маліся за нас Богу, / каб нам да канца ў веры ісціннай застава?цца, // пастыру наш добры.

 

Кандак свяціцелю Агафангелу Яраслаўскаму, глас 2

Сто?лпе непоколеби?мый ве?ры Правосла?вныя, / святи?телю Агафанге?ле богому?дре, / у?зы темни?чныя, тесноты? и ско?рби претерпе?вый, / от искуше?ний тя?жких па?ству охрани?л еси?, / мир церко?вный соблю?л еси?. // И ны?не защити? Це?рковь Ру?сскую от нападе?ний вра?жиих.

Стоўп непахісны веры Праваслаўнай, / свяціцелю Агафанге?ле багамудры, / няволю турэмную, уціскі і перасле?ды перацярпеўшы, / ад выпрабаванняў цяжкіх паству ахаваў ты / і мір царкоўны захаваў.// І цяпер абарані Царкву Рускую ад напа?даў варо?жых.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.