Свяціцелю Агафангелу Яраслаўскаму (16 кастрычніка)

(16 кастрычніка)

Трапар свяціцелю Агафангелу Яраслаўскаму, глас 2

От младе́нческих лет Бо́гом избра́нный, / на служе́ние Святе́й Це́ркви при́зван был еси́, / о́вцы слове́сныя ста́да Христо́ва до́бре упа́сл еси́, / за веру Правосла́вную гоне́ние претерпе́л еси. / Испове́дниче святи́телю Агафанге́ле, / моли́ о нас Бо́га, до конца́ в ве́ре и́стинней пребыва́ти, // па́стырю наш до́брый.

З дзіця́чых гадоў Богам абра́ны,/ на служэнне Святой Царкве паклíканы ты быў,/ шчыра пасвіў ты авечак разумных ста́да Хрыстовага, / за веру Праваслаўную ганенне перацярпе́ў ты./ Вызнаўца свяціцелю Агафанге́ле,/ маліся за нас Богу, / каб нам да канца ў веры ісціннай застава́цца, // пастыру наш добры.

 

Кандак свяціцелю Агафангелу Яраслаўскаму, глас 2

Сто́лпе непоколеби́мый ве́ры Правосла́вныя, / святи́телю Агафанге́ле богому́дре, / у́зы темни́чныя, тесноты́ и ско́рби претерпе́вый, / от искуше́ний тя́жких па́ству охрани́л еси́, / мир церко́вный соблю́л еси́. // И ны́не защити́ Це́рковь Ру́сскую от нападе́ний вра́жиих.

Стоўп непахісны веры Праваслаўнай, / свяціцелю Агафанге́ле багамудры, / няволю турэмную, уціскі і перасле́ды перацярпеўшы, / ад выпрабаванняў цяжкіх паству ахаваў ты / і мір царкоўны захаваў.// І цяпер абарані Царкву Рускую ад напа́даў варо́жых.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.