Свяшчэннамучаніку архідыякану Нікіфару (19 кастрычніка)

(19 кастрычніка)

Трапар свяшчэннамучаніку архідыякану Нікіфару, глас 5

Земли? гре?ческия о?трасле пресла?вная, / священному?чениче архидиа?коне Ники?форе, / лати?нскаго лука?вствия обличи?телю, / ве?ры Правосла?вныя утвержде?ние, / за Христа? быв гла?дом уморе?н, / Ему? же на небеси? песнь пое?ши ди?вную, // и о нас моли?, спасти?ся душа?м на?шим.

Зямлі грњчаскай па?растак сла?ўны, / свяшчэннаму?чанік архідыя?кан Нікіфар, / лацінскага крываду?шша выкрыва?льнік, / веры Правасла?ўнай умацава?нне, / за Хрыста ты го?ладам замо?раны, / Яму ж на нябёсах пе?сню спява?еш дзіво?сную, // маліся і за нас, каб спаслíся ду?шы на?шы.

 

Кандак свяшчэннамучаніку архідыякану Нікіфару, глас 3

На собо?ре Бересте?йстем, Ники?форе, прему?дре екза?рше, / отступи?вших от ве?ры Правосла?вныя посрами?л еси?, / Це?ркве яви?лся еси? столп и огражде?ние, / и в темни?цу непови?нно всажде?н был еси?, / страда?ние и смерть от лати?нян прия?л еси?, / ны?не же в Гра?де Небе?снем у Христа? Царя? со А?нгелы лику?еши.

На саборы Берасцейскім ты, Нікіфар, прамудры экзарх,/ вы?крыў тых, што адступіліся ад веры Праваслаўнай, / для Царквы стаў ты стаўпом і абаронцам / і ў цямніцу бязвінны пасаджаны быў, / пакуты і смерць ад лацíнян прыня?ў, / а цяпер у Го?радзе Нябе?сным у Хрыста? Цара? з А?нгеламі ліку?еш.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.