Прападобнаму Елісею Лаўрышаўскаму (5 лістапада)

(5 лістапада)

Трапар прападобнаму Елісею Лаўрышаўскаму, глас 3

Преподо?бне о?тче наш Елисе?е,/ с Лавре?нтием чу?дным подвиза?лся еси?,/ учи?телю своему? подража?я,/ земну?ю сла?ву и честь стопа?м Христа? пове?ргли есте?,/ те?мже Гос¬по?дь увенча? вас, нетле?нным венце?м сла?вы Своея?.

Прападобны ойча наш Елісее,/ з Лаўрэнціем дзіўным падзвізаўся ты,/ настаўніку свайму наследуючы;/ зямную славу і гонар да ног Хрыста схілілі вы,/ таму Гасподзь увянчаў вас нятленным вянцом славы Сваёй.

 

Кандак прападобнаму Елісею Лаўрышаўскаму, глас 2

Оби?тели Ла?врашевстей помо?щниче преди?вный,/ и всея? земли? Белору?сския печа?льниче,/ о по?двизе твое?м Це?рковь Христо?ва ра?дуется / и веселя?щеся сыно?внею любо?вию к Бо?гу устремля?ется./ Его?же моли? о нас, преподо?бне Елисе?е, // во е?же спасти?ся душа?м на?шим.

Абіцелі Ла?ўрышаўскай памочнік дзівосны,/ і ўсяе зямлі Беларускае апяку?н,/ подзвігу твайму Царква Хрыстова ра?дуецца / і з весялосцю ў сыно?ўняй любові да Бога звярта?ецца. / Маліся Яму за нас, прападобны Елісе?е,// каб спасліся ду?шы на?шы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.