Свяшчэннамучаніку Іаасафу Магілёўскаму (5 снежня)

(5 снежня)

Трапар свяшчэннамучаніку Іаасафу Магілёўскаму, глас 3

Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый,/ благоче́стия пра́вило, жития́ ева́нгельскаго о́бразе,/ священному́чениче Иоаса́фе,/ Христа́ ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве,/ Его́же моли́ усе́рдно, я́ко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния,/ Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии до сконча́ния ве́ка.

Царквы Рускай стоўп непахісны,/ прыклад набожнаці, узор жыцця Евангельскага, / свяшчэннамучанік Іаасафе,/ дзеля Хрыста пакутаваў ты нават да крыві,/ Яго ж малі старанна, як Пачына́льніка і Здзяйсня́льніка спасення,/ Русь Святую ўмацаваць у Праваслаўі да сканчэння веку.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Іаасафу Магілёўскаму, глас 2

Восхва́лим, ве́рнии,/ изря́днаго во святи́телех и сла́внаго в му́ченицех Иоаса́фа,/ Правосла́вия побо́рника и благоче́стия ревни́теля,/ земли́ Ру́сския кра́сное прозябе́ние,/ и́же страда́нием Небесе́ дости́же / и та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Усхва́лім, верныя, / выдатнага сярод свяціцеляў / і слаўнага сярод мучанікаў Іаасафа, / Праваслаўя паборніка і набожнасці рупліўца, / зямлі Рускай цудоўны па́растак; / ён праз пакуты Нябёс дасягнуў / і там горача моліць Хрыста Бога // спасці ду́шы нашы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.