Прападобнаму Ляонцію Віленскаму (7 кастрычніка)

(7 кастрычніка)

Трапар прападобнаму Ляонцію Віленскаму, глас 8

Земли́ Пи́нския прозябе́ние, кра́я Ви́ленскаго процвете́ние, / Це́ркве Правосла́вныя защи́тниче,/ е́реси лати́нския златоу́стый обличи́телю,/ па́стырю до́брый и благоче́стия учи́телю,/ ве́ры и́стинныя до́блий испове́дниче, / преподо́бне о́тче Лео́нтие, моли́ Христа Бога спасти́ся душа́м на́шим.

Зямлі Пінскай па́растак, кра́ю Віленскага кве́цень, / Царквы Правасла́ўнай абаронца,/ е́раси лацінскай залатову́сны выкрыва́льнік,/ па́стыр до́бры і набожнасці настаўнік,/ ве́ры ісціннай адважны вызна́ўца,/ прападо́бны о́йча Ляо́нціе, малí Хрыста Бога спасцí ду́шы на́шы.

 

Кандак прападобнаму Ляонцію Віленскаму, глас 8

Правосла́вия рачи́теля и е́реси лати́нския обличи́теля, / златослове́снаго вети́ю, науча́юща я́сно ве́ре и́стинней, / и о́браз даю́ща терпе́ния в ско́рбех и напа́стех, / сего́, ве́рнии, в пе́снех досто́йных почти́м, взыва́юще: / ра́дуйся, Православия побо́рниче и тве́рдый испове́дниче.

Правасла́ўя руплíўца і е́расі лацінскай выкрыва́льніка, / залатаву́снага красамоўца, які я́сна навуча́ў ве́ры ісціннай, / і падава́ў пры́клад цярпе́ння ў бе́дах і напа́сцях, / яго́, ве́рныя, пе́снямі дасто́йнымі ўшану́ем, ускліка́ючы: / ра́дуйся, Праваслаўя абаро́нца і цвёрды вызна́ўца.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.