Сабору Беларускіх святых

Трапар Сабору Беларускіх святых, глас 5

Почти́ Господь Белорусский край / святыми Ему благоугоди́вшими: / святители, мученики, преподобными и праведными, / верно Господеви послужи́вшими / и мзду трудов прия́вшими; / к темже ныне и мы вопием: / о нас молитеся ко Господу, / да в вере и де́лех плод добр принесем.

Ушанаваў Гасподзь Беларускі край / святымі, што добра дагадзíлі Яму:/ свяціцелямі, мучанікамі, прападобнымі і праведнымі,/ якія верна Госпаду паслужылі / і ўзнагароду за подзвіг атрымалі;/ да іх жа цяпер і мы ўскліка́ем:/ за нас маліцеся Госпаду, / каб мы ў веры і справах плод добры прынеслі.

 

Кандак Сабору Беларускіх святых, глас 3

Божии уго́дницы Белорусския земли / ныне со дерзнове́нием предстоя́т Престолу Святыя Троицы / и невидимо за ны мо́лятся Богу о крае нашем, / прося́ нам мир и ве́лию милость.

Божыя ўгоднікі Беларускае зямлі / сёння са спадзяваннем стаяць перад Прастолам Святой Троіцы / і нябачна за нас моляцца Богу і за край наш, / просячы нам міру і вялікай міласці.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.