Свмч. Ціхану, архіеп. Варонежскаму (9 студзеня)

(9 студзеня)

Трапар (агульны) свмч. Ціхану, архіеп. Варонежскаму, глас 3

Це?ркве Ру?сския сто?лпе непоколеби?мый, / бла­гоче?стия пра?вило, / жития? ева?нгельскаго о?бразе, / священному?чениче Ти?хоне, / Христа? ра?ди пострада?вый да?же до кро?ве, / Его же моли? усе?рдно, / яко Нача?льника и Соверши?теля спасе?ния, // Русь Святу?ю утверди?ти в Правосла?вии до сконча?ния ве?ка.

Царквы Рускай стоўп непахісны, / узор набожнасці,/  жыцця ева?нгельскага прыклад,/ свяшчэннамучаніча Ціхане, / дзеля Хрыста пакуты прыняўшы нават да крыві,/ Яго ж малі старанна / як Пачынальніка і Здзяйсняльніка спасення // Русь Святую ўмацаваць у Праваслаўі да сканчэння веку.

 

Кандак (агульны) свмч. Ціхану, архіеп. Варонежскаму, глас 2

Восхва?лим, ве?рнии, / изря?днаго во святи?телех / и сла?внаго в му?ченицех Ти?хона, / Правосла?вия побо?рника и благоче?стия ревни?теля, / земли? Ру?сския кра?сное прозябе?ние, / и?же страда?нием Небесе? дости?же / и та?мо те?пле мо?лит Христа? Бо?га спасти?ся душа?м на?шим.

Усхва?лім, верныя, / выдатнага сярод свяціцеляў / і слаўнага сярод мучанікаў Ціхана, / Праваслаўя паборніка і набожнасці рупліўца, / зямлі Рускай цудоўны па?растак; / ён праз пакуты Нябёс дасягнуў / і там горача моліць Хрыста Бога спасці ду?шы нашы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.