Свмч. Ціхану, архіеп. Варонежскаму (9 студзеня)

(9 студзеня)

Трапар (агульны) свмч. Ціхану, архіеп. Варонежскаму, глас 3

Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый, / бла­гоче́стия пра́вило, / жития́ ева́нгельскаго о́бразе, / священному́чениче Ти́хоне, / Христа́ ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве, / Его же моли́ усе́рдно, / яко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния, // Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии до сконча́ния ве́ка.

Царквы Рускай стоўп непахісны, / узор набожнасці,/  жыцця ева́нгельскага прыклад,/ свяшчэннамучаніча Ціхане, / дзеля Хрыста пакуты прыняўшы нават да крыві,/ Яго ж малі старанна / як Пачынальніка і Здзяйсняльніка спасення // Русь Святую ўмацаваць у Праваслаўі да сканчэння веку.

 

Кандак (агульны) свмч. Ціхану, архіеп. Варонежскаму, глас 2

Восхва́лим, ве́рнии, / изря́днаго во святи́телех / и сла́внаго в му́ченицех Ти́хона, / Правосла́вия побо́рника и благоче́стия ревни́теля, / земли́ Ру́сския кра́сное прозябе́ние, / и́же страда́нием Небесе́ дости́же / и та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Усхва́лім, верныя, / выдатнага сярод свяціцеляў / і слаўнага сярод мучанікаў Ціхана, / Праваслаўя паборніка і набожнасці рупліўца, / зямлі Рускай цудоўны па́растак; / ён праз пакуты Нябёс дасягнуў / і там горача моліць Хрыста Бога спасці ду́шы нашы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.