Прападобнаму Генадзію Магілёўскаму (5 лютага)

(5 лютага)

Трапар прападобнаму Генадзію Магілёўскаму, глас 4

Яко пустыннолюби?вая го?рлица,/ от су?етнаго и многомяте?жнаго ми?ра в пусты?ню удали?вся,/ чистото?ю и гове?нием, моли?твами и тружде?нием просла?вил еси Бога в душе? и телеси? своем, / преподо?бне о?тче Генна?дие, гра?да Могиле?ва прозябе?ние. /  И тако благоче?стно пожи?в,/ яви?лся еси, преподо?бне Генна?дие, пусты?ни Любимогра?дския украше?ние,/ и?ноком честна?го жития? о?браз / и те?плый моли?твенник за всех,/ притека?ющих к тебе с верою.

Як пустынелюбная галу?бка,/ ад мітуслíвага і многамяце?жнага свету ў пусты?ню аддаліўшыся,/ чысцінёю і гаве?ннем, малітвамі і пра?цаю прасла?віў ты Бога ў душы? і це?ле сваім, / прападо?бны Генадзіе, у го?радзе Магілёве наро?джаны./ І так набо?жна пражы?ўшы,/ з'явіўся ты, абіцелі Любімагра?дскай укра?саю,/ для манахаў набо?жнага жыцця пры?кладам / і цёплым малітвеннікам за ўсіх,/ хто звяртаецца да цябе з вераю.

 

Кандак прападобнаму Генадзію Магілёўскаму, глас 3

Моли?твою и посто?м, тружде?нием и терпе?нием / умертви?вый вся?кое пло?ти мудрова?ние,/ чистоты? сосу?д благоле?пен,/ Боже?ственных даро?в и чуде?с прича?стник,/ и?ноком же до?блий наста?вник был еси?,/ сподвиза?яся блаже?нному Корни?лию, о?тче Богому?дре./ Сего? ра?ди вопие?м:/ моли?ся ко Го?споду,/ да моли?твами твои?ми да?рует мир и спасе?ние душа?м на?шим.

Малітваю і постам, працаю і цярпеннем / умярцвіўшы ўсякае мудрава?нне плоці,/ добрапрыстойным умясцілішчам чы­сціні,/ Бажэственных дароў і цудаў супольнікам, / і для манахаў добрым настаўнікам быў ты,/ падзвізаючыся разам з блажэнным Карніліем, ойча Багамудры./ Таму мы ускліка?ем: маліся да Госпада,/ каб па малітвах тваіх Ён даў мір і спасенне ду?шам нашым.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.