Свяціцелю Георгію Магілёўскаму (26 лютага)

(26 лютага)

Трапар свяціцелю Георгію Магілёўскаму, глас 3

Столп Правосла?вия и учи?тель благоче?стия был еси?,/ святи?телю о?тче наш Гео?ргие,/ мно?ги ско?рби и гоне?ния претерпе?л еси?, богому?дре, па?ству своџ управля?я,/ ко спасе?нию всех наста?вил еси?./ Це?ркве Белору?сския похвало? и гра?да Могиле?ва украше?ние,/ моли? Христа? Бо?га,// да утверди?т оте?чество на?ше в благоче?стии и спасе?т ду?ши на?ша.

Стаўпом Праваслаўя і настаўнікам пабожнасці быў ты,/ свяціцелю ойча наш Георгіе./ Многа скрухі íганенняў перацярпеў ты, багамудра паствай сваёй кіруючы,/ усіх на спасенне наставіў ты,/ Царквы Беларускай пахвала? і горада Магілёва ўкра?са,/ малі Хрыста Бога,// каб умацаваў Бацькаўшчыну нашу ў?пабожнасці і спас ду?шы нашы.

 

Кандак свяціцелю Георгію Магілёўскаму, глас 8

Я?ко тру?дника апо?стольска и Правосла?вия столпа? непоколеби?ма / Це?рковь Христо?ва прино?сит Ти, Го?споди, святи?теля Гео?ргия, в той просия?вшаго.// Того? моли?твами да?руй душа?м на?шим мир и ве?лию ми?лость.

Як рупліўца апостальскага і Праваслаўя стоўп непахісны / Царква Хрыстова прыносіць Табе, Госпадзі, свяціцеля Георгія, які ў ёй праславіўся.// Па яго малітвах пада?й ду?шам нашым мір і вялікую міласць.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.