Свяціцелю Георгію Магілёўскаму (26 лютага)

(26 лютага)

Трапар свяціцелю Георгію Магілёўскаму, глас 3

Столп Правосла́вия и учи́тель благоче́стия был еси́,/ святи́телю о́тче наш Гео́ргие,/ мно́ги ско́рби и гоне́ния претерпе́л еси́, богому́дре, па́ству своџ управля́я,/ ко спасе́нию всех наста́вил еси́./ Це́ркве Белору́сския похвало́ и гра́да Могиле́ва украше́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да утверди́т оте́чество на́ше в благоче́стии и спасе́т ду́ши на́ша.

Стаўпом Праваслаўя і настаўнікам пабожнасці быў ты,/ свяціцелю ойча наш Георгіе./ Многа скрухі íганенняў перацярпеў ты, багамудра паствай сваёй кіруючы,/ усіх на спасенне наставіў ты,/ Царквы Беларускай пахвала́ і горада Магілёва ўкра́са,/ малі Хрыста Бога,// каб умацаваў Бацькаўшчыну нашу ў?пабожнасці і спас ду́шы нашы.

 

Кандак свяціцелю Георгію Магілёўскаму, глас 8

Я́ко тру́дника апо́стольска и Правосла́вия столпа́ непоколеби́ма / Це́рковь Христо́ва прино́сит Ти, Го́споди, святи́теля Гео́ргия, в той просия́вшаго.// Того́ моли́твами да́руй душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Як рупліўца апостальскага і Праваслаўя стоўп непахісны / Царква Хрыстова прыносіць Табе, Госпадзі, свяціцеля Георгія, які ў ёй праславіўся.// Па яго малітвах пада́й ду́шам нашым мір і вялікую міласць.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.