Свяшчэннамучаніку Іаану Рыльскаму (11 сакавіка)

(11 сакавіка)

Трапар свяшчэннамучаніку Іаану Рыльскаму, глас 4

Доброде?телию жизнь свою? украси?, / апо?стольскаго прее?мства удосто?ивыйся, / сло?во Бо?жие пропове?дуя,/ му?ченическим венце?м венча?лся еси?, / святы?й священному?чениче Иоа?нне. / Земно?е Оте?чество твое? па?мять твою? пра?зднует / и град Пе?триков ра?дуется. / Земля? Поле?сская хвалу? тебе? прино?сит / и со умиле?нием восклица?ет: / ра?дуйся, новому?чениче,/ похвало? Правосла?вия.

Дабрадзейнасцю жыццё сваё ўпрыгожыўшы, / апостальскай пераемнасці спадобіўся ты, / слова Божае прапаведуючы, / мучаніцкім вянцом быў увянча?ны,/ святы свяшчэннамучаніча Іаане. / Зямная Бацькаўшчына твая памяць тваю святкуе / і горад  Петрыкаў радуецца. / Зямля Палеская хвалу табе ўзносіць / і з замілаваннем усклікае: / радуйся, навамучанік,/ пахвала Праваслаўя.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Іаану Рыльскаму, глас 2

Яви?ся еси? победи?тель ко?зней лука?ваго, / святы?й священному?чениче Иоа?нне,/ претерпе?в за ве?ру Христо?ву гоне?ния и поруга?ние. / И Христо?с тя венце?м му?ченичества венча?. / Святи?тельство твое? прославля?ется во гра?дех Мо?зыре и Ры?льске. / Ты бо возглавля?еши полк новому?чеников земли? Поле?сския. / Тем же и мы, взира?юще на по?двиг твой, с ве?рою тебе? взыва?ем: / моли?ся о нас ко Го?споду и утверди? нас в Правосла?вии.

Ты з’явіўся пераможцам подступаў злога, / святы свяшчэннамучаніча Іаане,/ перацярпеўшы за веру Хрыстову ганенні і знявагі. / І Хрыстос цябе вянцом мучаніцтва ўвянчаў, / свяціцельства тваё праслаўляецца ў гарадах Мазыры і Рыльску. / Бо ты ўзначальваеш раць навамучанікаў зямлі Палескай. / Таму і мы, гледзячы на твой подзвіг, з вераю да цябе ўсклікаем: / маліся за нас Госпаду і ўмацуй нас у Праваслаўі.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.