Свяшчэннамучаніку Іаану Рыльскаму (11 сакавіка)

(11 сакавіка)

Трапар свяшчэннамучаніку Іаану Рыльскаму, глас 4

Доброде́телию жизнь свою́ украси́, / апо́стольскаго прее́мства удосто́ивыйся, / сло́во Бо́жие пропове́дуя,/ му́ченическим венце́м венча́лся еси́, / святы́й священному́чениче Иоа́нне. / Земно́е Оте́чество твое́ па́мять твою́ пра́зднует / и град Пе́триков ра́дуется. / Земля́ Поле́сская хвалу́ тебе́ прино́сит / и со умиле́нием восклица́ет: / ра́дуйся, новому́чениче,/ похвало́ Правосла́вия.

Дабрадзейнасцю жыццё сваё ўпрыгожыўшы, / апостальскай пераемнасці спадобіўся ты, / слова Божае прапаведуючы, / мучаніцкім вянцом быў увянча́ны,/ святы свяшчэннамучаніча Іаане. / Зямная Бацькаўшчына твая памяць тваю святкуе / і горад  Петрыкаў радуецца. / Зямля Палеская хвалу табе ўзносіць / і з замілаваннем усклікае: / радуйся, навамучанік,/ пахвала Праваслаўя.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Іаану Рыльскаму, глас 2

Яви́ся еси́ победи́тель ко́зней лука́ваго, / святы́й священному́чениче Иоа́нне,/ претерпе́в за ве́ру Христо́ву гоне́ния и поруга́ние. / И Христо́с тя венце́м му́ченичества венча́. / Святи́тельство твое́ прославля́ется во гра́дех Мо́зыре и Ры́льске. / Ты бо возглавля́еши полк новому́чеников земли́ Поле́сския. / Тем же и мы, взира́юще на по́двиг твой, с ве́рою тебе́ взыва́ем: / моли́ся о нас ко Го́споду и утверди́ нас в Правосла́вии.

Ты з’явіўся пераможцам подступаў злога, / святы свяшчэннамучаніча Іаане,/ перацярпеўшы за веру Хрыстову ганенні і знявагі. / І Хрыстос цябе вянцом мучаніцтва ўвянчаў, / свяціцельства тваё праслаўляецца ў гарадах Мазыры і Рыльску. / Бо ты ўзначальваеш раць навамучанікаў зямлі Палескай. / Таму і мы, гледзячы на твой подзвіг, з вераю да цябе ўсклікаем: / маліся за нас Госпаду і ўмацуй нас у Праваслаўі.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.