Дабравернаму князю Расціславу (27 сакавіка)

(27 сакавіка)

Трапар дабравернаму князю Расціславу, глас 6

Обре́те строи́теля гра́дов и церкве́й / вода́ми свяще́ннаго Дне́пра омыва́емая / земля́ Ки́евская и Смоле́нская / и вку́пе с ни́ми Белору́сская / тя, вели́кий кня́же Ростисла́ве,/ благове́рный прави́телем о́браз явле́й / сму́ты на Руси́ прекраща́ти,/ еди́нство храня́./ Сего́ ра́ди Госпо́дь ти му́дрость и си́лу низпосла́ / Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути,/ иде́же со все́ми святы́ми Христу́ Бо́гу моли́ся // утверди́тися нам во Правосла́вии, благоче́стии и единомы́слии.

Атрымала цябе, будаўніка́ гарадоў і цэркваў,/ водамі свяшчэннага Дняпра амы́тая,/ зямля Кіеўская і Смаленская,/ а разам з імі і Беларуская, / вялікі княжа Расціславе, / ты явіў правіцелям узор дабраве́рнасці,/ сму́ты на Русі спыняючы, / адзінства захоўваючы, / таму Гасподзь табе мудрасць і сілу паслаў / дасягну́ць Царства Нябеснага, / і там з усімі святымі Хрысту Богу маліся, // каб умацаваліся мы ў Праваслаўі, набожнасці і аднадумстве.

 

Кандак дабравернаму князю Расціславу, глас 4

Измла́да яви́лся еси́ Боже́ственный сосу́д,/ Ду́ха Свята́го испо́лнен,/ от благове́рных роди́телей произше́д,/ вели́кий кня́же Ростисла́ве-Михаи́ле,/ Смоле́нска и Ки́ева похвало́ и всея́ Ру́сския Земли́ украше́ние,/ правосла́вныя ве́ры и благоче́стия ревни́телю,/ гра́дов и церкве́й усе́рдный строи́телю./ И ны́не, в Небе́снем Иерусали́ме пребыва́я,/ со все́ми святы́ми сро́дники твои́ми,/ моли́ся, блаже́нне, за град и лю́ди,// почита́ющия святу́ю па́мять твою́.

З юнацтва стаў ты Бажэственным сасудам,/ Духам Святым напоўненым,/ ад дабраверных бацькоў паходзячы,/ вялікі княжа Расціславе-Міхаіле,/ Смаленска і Кіева слава і ўсяе Рускай зямлі ўкра́са,/ праваслаўнай веры і набожнасці руплівец,/ гарадоў і цэркваў дбайны будаўнік./ І цяпер, у Нябесным Іерусаліме знаходзячыся,/ з усімі святымі сваякамі тваімі,/ маліся, блажэнны, за горад і людзей,// якія ўшаноўваюць святую памяць тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.