Святому Уладзіміру Віцебскаму (8 красавіка)

(8 красавіка)

Трапар святому Уладзіміру Віцебскаму, глас 4

По сло́ву проро́ка Давида, / благоле́пие До́ма Божия па́че жизни возлюби́вый, / и от безбо́жных гоне́ние, заточение и суди́ще претерпе́вый, / без страха за Православную веру пострада́л еси́, / святый испове́дниче Владимире, / моли Христа Бога и нам сию́ кре́пость веры стяжа́ти, // и пребыва́ти в ней непоколеби́мо.

Паводле слова прарока Давіда, / прыгажосць Дома Божага больш за жыццё ўзлюбіўшы, / і ад бязбожнікаў ганенне, зняволенне і асуджэнне перацярпеўшы, / без страху за Праваслаўную веру паку́таваў ты, / святы вызнаўца Уладзімір, / маліся Хрысту Богу, каб і нам гэтай моцы веры дасягну́ць, // і заставацца ў ёй непахісна.

 

Кандак святому Уладзіміру Віцебскаму, глас 2

Мужество твое, исповедниче Владимире, возславля́юще, / чистоту  веры превозно́сим, / и да́ру мудрости твоея́ удивля́емся, / яко от небес прия́л еси́ Божественную благодать // наставля́ти и защища́ти ста́до Христо́во.

Му́жнасць тваю, вызнаўца Уладзімір, праслаўляючы,/ чысціню веры ўсхваляем, / і дару мудрасці тваёй дзівімся, / бо з нябёс атрымаў ты Божую благадаць // навучаць і абараняць стада Хрыстова.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.