Свяціцелю Гаўрыілу Магілёўскаму, Разанскаму (20 красавіка)

(20 красавіка)

Трапар свяціцелю Гаўрыілу Магілёўскаму, Разанскаму, глас 5

Ве́рою и пра́вдою Бо́гови служа́, / сниска́л еси́ любо́вь па́ствы твоея́, / Гаврии́ле святи́телю, / до́брый па́стырю слове́сных ове́ц. / В годи́ну испыта́ний похи́щенных волками в у́нию / в ло́но правосла́вия возврати́л еси́, / ико́ну Богома́тере "Зна́мения", имену́емую “Корче́мною”, / я́ко исто́чник неоску́дный утеше́ния, / па́стве свое́й указа́л еси́.  / И ны́не моли́ся о нас приле́жно, / чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Ве́раю і пра́ўдаю Бо́гу слу́жачы,/ здабы́ў ты любо́ў па́ствы тваёй, / Гаўрыíле свяцíцелю, / до́бры па́стыр аве́чак духо́ўных./ У часíну выпрабава́нняў скра́дзеных ваўкамі да уніі / ты вярнуў ва ўлонне праваслаўя,/ ико́ну Божае Ма́ці "Знаме́ння", назва́ную “Карчо́мнаю”,/ я́к невычњрпную крыніцу суцяшњння / па́стве своёй указа́ў ты./ І цяпер малíся старанна за нас, // якія ўшаноўваем святу́ю па́мяць тваю́.

 

Кандак свяціцелю Гаўрыілу Магілёўскаму, Разанскаму, глас 3

Христа́ измла́да возлюби́л еси́ / и Тому́ любо́вию после́довал еси́,/ му́дростию святи́теля Филаре́та ду́шу твою́ пита́я,/ са́на святи́тельскаго удосто́ен был еси́,/ па́ству Калу́жскую, Могиле́вскую и Ряза́нскую, от Бо́га ти да́нную,/ усе́рдно окормля́л еси́, Гаврии́ле святи́телю,/ не преста́й моля́ся о ча́дех твои́х,// да вси́ честну́ю па́мять твою́ ра́достно почита́ем.

Хрыста́ з юнацтва палюбíў ты / і за Ім з любо́ўю пасле́даваў,/ му́драсцю свяцíцеля Філарњта душу́ сваю́ насыча́ючы,/ са́на свяцíцельскага спадобіўся,/ па́ству Калужскую, Магілёўскую і Раза́нскую, Бо́гам табе да́дзеную, / дба́йна акармля́ў ты, Гаўрыíле свяцíцелю,/ не перастава́й малíцца за ча́даў тваíх, // каб усе мы пачњсную па́мяць тваю́ ра́дасна ўшаноўвалі.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.