Свяціцелю Кірылу Тураўскаму (11 мая)

(11 мая)

Трапар свяціцелю Кірылу Тураўскаму, глас 4

Благоче́стия ревни́телю и рачи́телю,/ и́ноков и сто́лпников похвало́,/ святи́телю Ту́ровския па́ствы пресла́вне,/ златослове́сный учи́телю,/ све́тлым уче́¬нием богоразу́мия своего́ просвети́вый концы́ ру́сския,/ в моли́тве к Бо́гу благода́тный гре́шников споспе́шниче,/ Кири́лле богому́дре,/ моли́ Христа́ Бо́га утверди́тися на́м, сооте́чественником твои́м,// во Правосла́вии, благоче́стии и единомы́слии.

Набожнасці паборнік і руплівец,/ манахаў і стоўпнікаў пахвала́,/ свяціцелю Тураўскай паствы слаўны, /залатаславесны вучыцелю,/ светлым вучэннем богапазнання свайго прасвяціў ты краі рускія,/ у малітве да Бога благадатны грэшнікаў спрыяльнік,/ Кірыле Багамудры,/ малі Хрыста Бога, каб умацаваліся мы, суайчыннікі твае,// у Праваслаўі, благачэсці і аднадумстве.

 

Кандак свяціцелю Кірылу Тураўскаму, глас 5

Бо́дрствуя в моли́твах,/ послуша́ния и благоче́стия до́брый рачи́тель быв,/ терпе́нию и смире́нию науча́л еси́ па́ству твою́,/ доброде́тельми преподо́бия и пра́вды ста́до Христо́во озаря́я,/ и медото́чными словесы́ всю зе́млю Ру́сскую пита́я,/ на пра́вый путь за́поведей Госпо́дних си́лою ду́ха твоего́ наставля́л еси́ всех,/ и ны́не просвети́, я́ко со́лнце, лю́ди омра¬че́нныя грехми́ // и к покая́нию нас приведи́.

Нястомным ў малітвах, / шчырым падзвіжнікам паслушэнства і набожнасці будучы, / цярплівасці і пакоры навучаў ты паству сваю, / дабрадзейнасцямі святасці і праведнасці стада Хрыстова прасвятляючы, / і мёдатачывымі словамі ўсю зямлю Рускую насычаючы, / на праведны шлях запаведзяў Гасподніх сілаю духа твайго настаўляў ты ўсіх, / і цяпер прасвятлі, як сонца, людзей, азмрочаных грахамі, // і да пакаяння нас прывядзі.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.