Прападобнай Еўфрасінні Полацкай (5 чэрвеня)

(5 чэрвеня)

Трапар прападобнай Еўфрасінні Полацкай, глас 4

Подража́ющи дванадесятоле́тна дванадесятоле́тну Христу́,/ учи́вшему во святи́лищи Бо́жию сло́ву,/ после́довала еси́, Евфроси́ние. Сла́ву вре́менную и земна́го обру́чника оста́вльши / и вся мирска́я презре́вши, красне́йшему па́че всех Христу́ себе́ уневе́стила еси́,/ крест взе́мши, путе́м а́нгельскаго жития́ ше́ствующи и мно́гия к Нему́ наставля́ющи,/ во благоуха́нии ми́ра в Небе́сный Черто́г востекла́ еси́,// иде́же моли́, Его́же возлюби́ла еси́, о чту́щих благоче́стно па́мять твою́.

Па пры́кладу дванаццацігадо́вага Хрыста, / Які вучы́ў у храме Божаму слову, / зрабіла ты, дванаццацігадовая Еўфрасіння, славу часовую і зямнога жаніха пакінуўшы,/ і ўсім мірскíм пагарджа́ючы, прыгажњйшаму за ўсіх Хрысту сябе ўняве́сціла ты; / крыж узя́ўшы, шля́хам а́нгельскага жыцця́ ідучы́ і многіх да Яго звярта́ючы,/ у духмя́насці міра ў нябесны хо́рам узышла́ ты; / там малі Таго, Якога ўзлюбіла ты, за шану́ючых набо́жна памяць тваю.

 

Кандак прападобнай Еўфрасінні Полацкай, глас 8

Избра́нней Бо́гом от самаго́ рожде́ния и призва́нней на служе́ние Ему́,/ в чи́не а́нгельстем Го́сподеви послужи́вшей свя́то, и преподо́бно пожи́вшей,/ и ны́не с Небе́сными си́лами Го́спода восхваля́ющей,/ о нас же, гре́шных, пред Го́сподем хода́тайствующей,/ с ра́достию и любо́вию воззове́м:/ ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Абра́най Богам ад самага нараджэння і паклíканай на служэ́нне Яму, / табе, якая ў чы́не ангельскім Госпаду паслужы́ла свя́та, і прападо́бна жыла́, / і цяпер з Нябеснымі сіламі Госпада ўсхваля́еш, / за нас жа, грэшных, перад Госпадам хада́йнічаеш, / з радасцю і любоўю ўсклікнем: / радуйся, Еўфрасіння, нявеста Хрыстова ўсясла́ўная.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.