Прападобнай Еўфрасінні Полацкай (5 чэрвеня)

(5 чэрвеня)

Трапар прападобнай Еўфрасінні Полацкай, глас 4

Подража?ющи дванадесятоле?тна дванадесятоле?тну Христу?,/ учи?вшему во святи?лищи Бо?жию сло?ву,/ после?довала еси?, Евфроси?ние. Сла?ву вре?менную и земна?го обру?чника оста?вльши / и вся мирска?я презре?вши, красне?йшему па?че всех Христу? себе? уневе?стила еси?,/ крест взе?мши, путе?м а?нгельскаго жития? ше?ствующи и мно?гия к Нему? наставля?ющи,/ во благоуха?нии ми?ра в Небе?сный Черто?г востекла? еси?,// иде?же моли?, Его?же возлюби?ла еси?, о чту?щих благоче?стно па?мять твою?.

Па пры?кладу дванаццацігадо?вага Хрыста, / Які вучы?ў у храме Божаму слову, / зрабіла ты, дванаццацігадовая Еўфрасіння, славу часовую і зямнога жаніха пакінуўшы,/ і ўсім мірскíм пагарджа?ючы, прыгажњйшаму за ўсіх Хрысту сябе ўняве?сціла ты; / крыж узя?ўшы, шля?хам а?нгельскага жыцця? ідучы? і многіх да Яго звярта?ючы,/ у духмя?насці міра ў нябесны хо?рам узышла? ты; / там малі Таго, Якога ўзлюбіла ты, за шану?ючых набо?жна памяць тваю.

 

Кандак прападобнай Еўфрасінні Полацкай, глас 8

Избра?нней Бо?гом от самаго? рожде?ния и призва?нней на служе?ние Ему?,/ в чи?не а?нгельстем Го?сподеви послужи?вшей свя?то, и преподо?бно пожи?вшей,/ и ны?не с Небе?сными си?лами Го?спода восхваля?ющей,/ о нас же, гре?шных, пред Го?сподем хода?тайствующей,/ с ра?достию и любо?вию воззове?м:/ ра?дуйся, Евфроси?ние, неве?сто Христо?ва всечестна?я.

Абра?най Богам ад самага нараджэння і паклíканай на служэ?нне Яму, / табе, якая ў чы?не ангельскім Госпаду паслужы?ла свя?та, і прападо?бна жыла?, / і цяпер з Нябеснымі сіламі Госпада ўсхваля?еш, / за нас жа, грэшных, перад Госпадам хада?йнічаеш, / з радасцю і любоўю ўсклікнем: / радуйся, Еўфрасіння, нявеста Хрыстова ўсясла?ўная.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.