Свяціцелю Дзіянісію Полацкаму

(У Нядзелю 3-ю пасля Пяцідзесятніцы)

Трапар свяціцелю Дзіянісію Полацкаму, глас 2

Сла́внаго гра́да По́лотска архипа́стырю,/ ве́ры и благоче́стия ревни́телю,/ по́двигом до́брым подвиза́лся еси́,/ ко спасе́нию бли́жних наставля́я,/ преподо́бную Евфроси́нию сподви́жницу име́л еси./ И нам, святи́телю Диони́сие,// посли́ твое́ благослове́ние.

Сла́ўнага го́рада По́лацка архіпа́стыр,/ ве́ры і набо́жнасці руплíвец,/ подзвігам добрым падзвізаўся ты,/ да спасення бліжніх настаўляючы,/ прападобную Еўфрасінню паплечніцаю меў ты./ І нам, свяціцелю Дзіянісіе,// пашли тваё благаславенне.

 

Кандак свяціцелю Дзіянісію Полацкаму, глас 3

Земли́ По́лотския похвале́ние, / за па́ству твою́ хода́тай ве́рен пребыва́еши, / святи́телю о́тче наш Диони́сие,/ сорабо́тниче виногра́да Христо́ва, / моли́ся за ны ко Го́споду,/ да ве́рою и де́лы принесе́м плоды́ покая́ния.

Зямлі Полацкай слава, / за паству сваю хадайнікам верным ты з’яўляешся, / свяціцелю ойча наш Дзіянісіе, / работнік вінаградніка Хрыстовага, / маліся за нас Госпаду,/ каб мы вераю і справамі прынеслі плады пакаяння.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.