Свяціцелю Дзіянісію Полацкаму

(У Нядзелю 3-ю пасля Пяцідзесятніцы)

Трапар свяціцелю Дзіянісію Полацкаму, глас 2

Сла?внаго гра?да По?лотска архипа?стырю,/ ве?ры и благоче?стия ревни?телю,/ по?двигом до?брым подвиза?лся еси?,/ ко спасе?нию бли?жних наставля?я,/ преподо?бную Евфроси?нию сподви?жницу име?л еси./ И нам, святи?телю Диони?сие,// посли? твое? благослове?ние.

Сла?ўнага го?рада По?лацка архіпа?стыр,/ ве?ры і набо?жнасці руплíвец,/ подзвігам добрым падзвізаўся ты,/ да спасення бліжніх настаўляючы,/ прападобную Еўфрасінню паплечніцаю меў ты./ І нам, свяціцелю Дзіянісіе,// пашли тваё благаславенне.

 

Кандак свяціцелю Дзіянісію Полацкаму, глас 3

Земли? По?лотския похвале?ние, / за па?ству твою? хода?тай ве?рен пребыва?еши, / святи?телю о?тче наш Диони?сие,/ сорабо?тниче виногра?да Христо?ва, / моли?ся за ны ко Го?споду,/ да ве?рою и де?лы принесе?м плоды? покая?ния.

Зямлі Полацкай слава, / за паству сваю хадайнікам верным ты з’яўляешся, / свяціцелю ойча наш Дзіянісіе, / работнік вінаградніка Хрыстовага, / маліся за нас Госпаду,/ каб мы вераю і справамі прынеслі плады пакаяння.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.