Свяціцелю Міну Полацкаму (3 ліпеня)

(3 ліпеня)

Трапар свяціцелю Міну Полацкаму, глас 1

Ки?евских подви?жников досто?йный насле?дниче,/ престо?лом По?лотския Софи?и возвели?ченный,/ гра?ду и лю?дем помо?щник явля?ешися,/ святи?телю о?тче наш Ми?но./ Сла?ва Да?вшему тебе? благода?ть,/ сла?ва Венча?вшему тя,// сла?ва Де?йствующему тобо?ю Спаси?телю Бо?гу.

Кіеўскіх падзвіжнікаў наследнік дастойны,/ прастолам Полацкай Сафіі ты ўзвялічаны,/ гораду і людзям памочнікам з’яўляешся,/ свяціцелю ойча наш Міна./ Слава Таму, Які даў табе благадаць,/ слава Таму, Які ўвянчаў цябе,// слава Спасіцелю Богу, Які дзейнічае праз цябе.

 

Кандак свяціцелю Міну Полацкаму, глас 5

Че?сти земны?я уклони?вся, / сла?вы небе?сныя сподо?бился еси?,/ Бо?жиим манове?нием из глубины? пеще?рныя на высоту? святи?тельства возше?д,/ па?ству По?лотскую умно?жил еси?,/ о?тче наш Ми?но, / моли?твенниче усе?рдный// за всех почита?ющих па?мять твою?.

Ад пашаны зямной ухіліўшыся, / славы нябеснай спадобіўся ты, / Божым пакліканнем з глыбіні пячорнай на вышыню свяціцельства ўзышоўшы, / паству Полацкую прымножыў ты, / ойча наш Міна, / малітвеннік дбайны // за ўсіх, хто ўшаноўвае памяць тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.