Свяціцелю Міну Полацкаму (3 ліпеня)

(3 ліпеня)

Трапар свяціцелю Міну Полацкаму, глас 1

Ки́евских подви́жников досто́йный насле́дниче,/ престо́лом По́лотския Софи́и возвели́ченный,/ гра́ду и лю́дем помо́щник явля́ешися,/ святи́телю о́тче наш Ми́но./ Сла́ва Да́вшему тебе́ благода́ть,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю Спаси́телю Бо́гу.

Кіеўскіх падзвіжнікаў наследнік дастойны,/ прастолам Полацкай Сафіі ты ўзвялічаны,/ гораду і людзям памочнікам з’яўляешся,/ свяціцелю ойча наш Міна./ Слава Таму, Які даў табе благадаць,/ слава Таму, Які ўвянчаў цябе,// слава Спасіцелю Богу, Які дзейнічае праз цябе.

 

Кандак свяціцелю Міну Полацкаму, глас 5

Че́сти земны́я уклони́вся, / сла́вы небе́сныя сподо́бился еси́,/ Бо́жиим манове́нием из глубины́ пеще́рныя на высоту́ святи́тельства возше́д,/ па́ству По́лотскую умно́жил еси́,/ о́тче наш Ми́но, / моли́твенниче усе́рдный// за всех почита́ющих па́мять твою́.

Ад пашаны зямной ухіліўшыся, / славы нябеснай спадобіўся ты, / Божым пакліканнем з глыбіні пячорнай на вышыню свяціцельства ўзышоўшы, / паству Полацкую прымножыў ты, / ойча наш Міна, / малітвеннік дбайны // за ўсіх, хто ўшаноўвае памяць тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.